ហ្វីលីពីន

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic ហ្វីលីពីន
h̥vīlībīn
Phonemic ហ្វ៊ី-លី-ពីន
h̥v′ī-lī-bīn
WT romanisation fiiliipiin
(standard) IPA(key) /fiː.liː.piːn/

Proper noun[edit]

ហ្វីលីពីន (fiiliipiin)

  1. Alternative form of ហ្វីលីព្ពីន (fiiliippiin)