Ἀλβανία

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: Αλβανία

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Ἀλβᾰνός (Albanós) +‎ -ῐ́ᾱ (-íā).

Pronunciation[edit]

 

Proper noun[edit]

Ἀλβᾰνῐ́ᾱ (Albaníāf (genitive Ἀλβᾰνῐ́ᾱς); first declension

 1. (geography) Caucasian Albania
  • 64 BCE – 24 CE, Strabo, Geographica 11.14.1:
   πολλοὶ δ' αὐλῶνες οἱ μὲν μέσως οἱ δὲ καὶ σφόδρα εὐδαίμονες καθάπερ τὸ Ἀραξηνὸν πεδίον, δι' οὗ ὁ Ἀράξης ποταμὸς ῥέων εἰς τὰ ἄκρα τῆς Ἀλβανίας καὶ τὴν Κασπίαν ἐκπίπτει θάλατταν, καὶ μετὰ ταῦτα ἡ Σακασηνὴ καὶ αὐτὴ τῇ Ἀλβανίᾳ πρόσχωρος καὶ τῷ Κύρῳ ποταμῷ
   polloì d' aulônes hoi mèn mésōs hoi dè kaì sphódra eudaímones katháper tò Araxēnòn pedíon, di' hoû ho Aráxēs potamòs rhéōn eis tà ákra tês Albanías kaì tḕn Kaspían ekpíptei thálattan, kaì metà taûta hē Sakasēnḕ kaì autḕ têi Albaníāi próskhōros kaì tôi Kúrōi potamôi
   There are also many valleys, some rather fertile, and some very much so. For example, there is the Araxenian Plain, through which flows the Araxes River to the extremities of Albania and empties into the Caspian Sea. Next is the Sacasene, which borders on Albania and the Cyrus River.

Inflection[edit]

References[edit]