ἐξίστημι

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From ἐκ (ek) +‎ ῐ̔́στημῐ (hístēmi)

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

ἐξῐ́στημῐ (exístēmi)

 1. (transitive) I displace; I change
  • 428 BCE – 347 BCE, Plato, Cic. 10
   καὶ παντὸς εἶναι τοῦ τολμήσαντος ἐκστῆσαι τὴν πολιτείαν
   kaì pantòs eînai toû tolmḗsantos ekstêsai tḕn politeían
   and it was in the power of any bold man to overthrow the commonwealth
  1. (figuratively) I drive one out of their senses; I amaze, excite
   • 405 BCE, Euripides, The Bacchae 850
    πρῶτα δ᾽ ἔκστησον φρενῶν
    prôta d᾽ ékstēson phrenôn
    First drive him out of his senses
   • 50 CE – 100 CE, The Gospel of Luke 24:22
    ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς
    allà kaì gunaîkés tines ex hēmôn exéstēsan hēmâs
    Also, some women of our company amazed us
  2. I get rid of
 2. (intransitive)
  1. I am displaced, I make way; I stand aside from
   • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Sym. 4.31
    καὶ ὁδῶν ἐξίστανται οἱ πλούσιοι
    kaì hodôn exístantai hoi ploúsioi
    and rich men stand aside for me on the street
   • 405 BCE, Euripides, The Bacchae 928
    ἀλλ᾽ ἐξ ἕδρας σοι πλόκαμος ἐξέστηχ᾽ ὅδε
    all᾽ ex hédras soi plókamos exéstēkh᾽ hóde
    But this lock of hair is displaced
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 3.76
    ἐνθαῦτα ἐκστάντες τῆς ὁδοῦ ἐδίδοσαν αὖτις σφίσι λόγους
    enthaûta ekstántes tês hodoû edídosan aûtis sphísi lógous
    Then they argued there, standing beside the road
   1. (with accusative) I shrink from, shun
    • 497 BCE – 405 BCE, Sophocles, Ajax 82
     φρονοῦντα γάρ νιν οὐκ ἂν ἐξέστην ὄκνῳ
     phronoûnta gár nin ouk àn exéstēn óknōi
     I would not shrink from him in fear, if he were sane.
   2. I go out of joint
    • 460 BCE – 370 BCE, Hippocrates, Aphorisms 6.59
     ἐξίσταται τὸ ἰσχίον, καὶ πάλιν ἐμπίπτει
     exístatai tò iskhíon, kaì pálin empíptei
     if the hip-bone comes out of joint and returns to its socket
  2. (with genitive of object) I retire from, give up possession of
   • 480 BCE – 411 BCE, Antiphon of Rhamnus, First Tetralogy 2.9
    ἁλοὺς μὲν γὰρ τὴν γραφὴν τῆς μὲν οὐσίας ᾔδη ἐκστησόμενος
    haloùs mèn gàr tḕn graphḕn tês mèn ousías ḗidē ekstēsómenos
    If I was convicted on the indictment, I knew that I should be stripped of my property
   1. I abandon
    • 445 BCE – 380 BCE, Lysias, Accusation of Calumny 18
     ἐγὼ τοίνυν ἑκὼν ὑμῖν ἐξίσταμαι τῆς φιλίας
     egṑ toínun hekṑn humîn exístamai tês philías
     I therefore willingly resign your friendship
    • 428 BCE – 347 BCE, Plato, Laws 907d
     προαγορεύων ἐξίστασθαι πᾶσι τοῖς ἀσεβέσι τρόπων τῶν αὑτῶν
     proagoreúōn exístasthai pâsi toîs asebési trópōn tôn hautôn
     forewarning all the impious to quit their ways
   2. I lose, give up
    • 422 BCE, Aristophanes, The Wasps 477
     ἦ μοι κρεῖττον ἐκστῆναι τὸ παράπαν τοῦ πατρὸς
     ê moi kreîtton ekstênai tò parápan toû patròs
     it would be better to give up my father completely
   3. I lose my wits; I am distraught, astonished
   4. (absolutive) I change my position or opinion
   5. (language) I am removed from common usage
  3. I stand out, project

Usage notes[edit]

The present, imperfect, future, and first aorist active forms govern the transitive senses, while the middle voices, second aorist and active perfect and pluperfect forms govern the intransitive.

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]