Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+3A16, 㨖
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3A16

[U+3A15]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+3A17]

Translingual[edit]

Etymology[edit]

Phono-semantic compound (形聲): phonetic  (OC *hnjɯwʔ) + semantic 

Han character[edit]

(radical 64, +10, 13 strokes, composition)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (9) (9) (9) (9)
Final () (13) (17) (19) (17)
Tone (調) Rising (X) Rising (X) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () Chongniu III Chongniu III III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠiᴇX/ /ʈˠiɪX/ /ʈɨX/ /ʈˠiɪH/
Pan
Wuyun
/ʈᵚiɛX/ /ʈᵚiX/ /ʈɨX/ /ʈᵚiH/
Shao
Rongfen
/ȶiɛX/ /ȶiɪX/ /ȶieX/ /ȶiɪH/
Edwin
Pulleyblank
/ʈjiə̆X/ /ʈjiX/ /ʈɨX/ /ʈjiH/
Li
Rong
/ȶjeX/ /ȶjiX/ /ȶiəX/ /ȶjiH/
Wang
Li
/ȶǐeX/ /ȶiX/ /ȶĭəX/ /ȶiH/
Bernard
Karlgren
/ȶie̯X/ /ȶiX/ /ȶiX/ /ȶiH/
Expected
Mandarin
Reflex
zhǐ zhǐ zhǐ zhì

Definitions[edit]

  1. (archaic) to stab
  2. (archaic) to rob of money or riches
  3. to go nonstop to
  4. to cluster together
  5. to mass
  6. (Cantonese) to squeeze in