Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+72E4, 狤
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72E4

[U+72E3]
CJK Unified Ideographs
[U+72E5]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 94, +6, 9 strokes, cangjie input 大竹土口 (KHGR), four-corner 44261, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 710, character 17
  • Dai Kanwa Jiten: character 20374
  • Dae Jaweon: page 1122, character 18
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1343, character 2
  • Unihan data for U+72E4

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kriːl, *kriːd
*kiːds
*kʰids
*kriːd
*kriːd, *kiːd
*kriːd, *ɡiːd
*kʰriːd
*kʰriːd
*kʰriːd, *ɡlid, *qʰlid
*ɡriːd
*ŋreːd
*ked, *klid, *kʰid, *ɡrid
*kiːd
*kiːd, *klid
*kiːd
*kiːd, *klid, *ɡrid
*qʰiːd, *ɡiːd
*ɡiːd
*ɡiːd
*ɡiːd
*klid
*kid
*kʰid
*kʰid
*ɡlid, *ɡrid
*ɡrid
*ɡrid
*qʰlid
*qʰlid

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (28) (30) (28)
Final () (48) (49) (87)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III Chongniu III IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kiɪt̚/ /ɡˠiɪt̚/ /ket̚/
Pan
Wuyun
/kit̚/ /ɡᵚit̚/ /ket̚/
Shao
Rongfen
/kjet̚/ /ɡiet̚/ /kɛt̚/
Edwin
Pulleyblank
/kit̚/ /gjit̚/ /kɛt̚/
Li
Rong
/kiĕt̚/ /ɡjĕt̚/ /ket̚/
Wang
Li
/kĭĕt̚/ /ɡĭĕt̚/ /kiet̚/
Bernard
Karlgren
/ki̯ĕt̚/ /gi̯ĕt̚/ /kiet̚/
Expected
Mandarin
Reflex
ji jie
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 5685 5694 5706
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kiːd/ /*klid/ /*ɡrid/

Definitions[edit]

  1. a kind of animal