Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+89DF, 觟
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-89DF

[U+89DE]
CJK Unified Ideographs
[U+89E0]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 148, +6, 13 strokes, cangjie input 弓月土土 (NBGG), four-corner 24214, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1141, character 13
  • Dai Kanwa Jiten: character 35060
  • Dae Jaweon: page 1608, character 15
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3923, character 13
  • Unihan data for U+89DF

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kreː, *kreː
*ɡreː, *ɡreː, *ɡreː
*ŋreː, *ŋreːʔ
*kreː
*ɡreː, *kʷeː, *kʰʷeː
*ŋreː, *ŋre
*ŋreː, *ŋre
*ŋreː
*ŋreː
*ŋreː
*ŋreːs
*qreː
*qreː, *qʷraː, *kʷeː
*qreː, *qʷraː
*ɡeː, *kʷeː
*qeːns
*ɡʷraːʔ
*ɡʷraːʔ, *ɡʷreːs, *ɡʷeː
*ɡʷraːʔ, *qʰʷe
*qʷraː, *qʷreː
*qʷraː
*kʷreːs
*kʷreːs
*kʷreːs
詿 *kʷreːs, *ɡʷreːs
*kʷreːs, *ɡʷreːs, *kʷeːs
*kʰʷreː, *ɡʷreːs
*ɢʷreː, *qʷreː
*kʷeː
*kʷeː
*kʷeː
*kʷeː
*kʷeː
*kʷeː, *ɡʷeː
*kʷeː, *kʰʷeː
*kʷeːs
*kʷeːs
*kʰʷeː
*kʰʷeː
*kʰʷeː
*kʰʷeː
*qʰʷeː
*ɡʷeː
*ɡʷeː, *sqʰʷe, *qʰʷe, *qʰʷi
*qʷeː, *kʰʷeːŋʔ
*kʰʷeʔ
*qʷes
*qʰʷreɡ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (33)
Final () (99)
Tone (調) Rising (X)
Openness (開合) Closed
Division () II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦˠuaX/
Pan
Wuyun
/ɦʷᵚaX/
Shao
Rongfen
/ɣuaX/
Edwin
Pulleyblank
/ɦwaɨX/
Li
Rong
/ɣuaX/
Wang
Li
/ɣwaX/
Bernard
Karlgren
/ɣwaX/
Expected
Mandarin
Reflex
huà
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 4549
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡʷraːʔ/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.