Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+8D8C, 趌
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D8C

[U+8D8B]
CJK Unified Ideographs
[U+8D8D]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 156, +6, 13 strokes, cangjie input 土人土口 (GOGR), four-corner 44806, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1216, character 34
  • Dai Kanwa Jiten: character 37117
  • Dae Jaweon: page 1686, character 17
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3484, character 10
  • Unihan data for U+8D8C

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kriːl, *kriːd
*kiːds
*kʰids
*kriːd
*kriːd, *kiːd
*kriːd, *ɡiːd
*kʰriːd
*kʰriːd
*kʰriːd, *ɡlid, *qʰlid
*ɡriːd
*ŋreːd
*ked, *klid, *kʰid, *ɡrid
*kiːd
*kiːd, *klid
*kiːd
*kiːd, *klid, *ɡrid
*qʰiːd, *ɡiːd
*ɡiːd
*ɡiːd
*ɡiːd
*klid
*kid
*kʰid
*kʰid
*ɡlid, *ɡrid
*ɡrid
*ɡrid
*qʰlid
*qʰlid

Pronunciation[edit]  • Middle Chinese: /kiɪt̚/, /kʰiɪt̚/, /ɡˠiɪt̚/, /kˠiᴇt̚/
Rime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (28) (29) (30) (28)
Final () (48) (48) (49) (83)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () III III Chongniu III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kiɪt̚/ /kʰiɪt̚/ /ɡˠiɪt̚/ /kˠiᴇt̚/
Pan
Wuyun
/kit̚/ /kʰit̚/ /ɡᵚit̚/ /kᵚiɛt̚/
Shao
Rongfen
/kjet̚/ /kʰjet̚/ /ɡiet̚/ /kiæt̚/
Edwin
Pulleyblank
/kit̚/ /kʰit̚/ /gjit̚/ /kiat̚/
Li
Rong
/kiĕt̚/ /kʰiĕt̚/ /ɡjĕt̚/ /kjɛt̚/
Wang
Li
/kĭĕt̚/ /kʰĭĕt̚/ /ɡĭĕt̚/ /kĭɛt̚/
Bernard
Karlgren
/ki̯ĕt̚/ /kʰi̯ĕt̚/ /gi̯ĕt̚/ /ki̯ɛt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
ji qi jue
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
No. 5680 5693 5699 5705
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ked/ /*klid/ /*kʰid/ /*ɡrid/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.