Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+966B, 陫
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-966B

[U+966A]
CJK Unified Ideographs
[U+966C]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 170, +8, 11 strokes, cangjie input 弓中中一卜 (NLLMY), four-corner 71211, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1352, character 19
  • Dai Kanwa Jiten: character 41681
  • Dae Jaweon: page 1855, character 2
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4137, character 7
  • Unihan data for U+966B

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*pʰɯːlʔ
*brɯːl
*brɯːl
*brɯːl, *buːl
*prɯl
*breː, *brɯːls
*puːls
*buːl, *bɯl
*buːl
*buːlʔ
*buːlʔ, *pɯds, *bɯl, *bɯls
*pɯl
*pɯl
*pɯl
*pɯl
*pɯl, *pʰɯlʔ
*pɯl
*pɯl, *pʰɯl
*pɯl, *pɯlʔ, *pɯls
*pɯl, *pɯlʔ
*pɯlʔ
*pɯlʔ
*pɯlʔ, *bɯls
*pɯlʔ
*pɯlʔ
*pɯls
*pʰɯl
*pʰɯl, *pʰɯlʔ, *bɯls
*pʰɯl
*pʰɯl
*pʰɯlʔ
*pʰɯlʔ
*bɯl, *bɯls
*bɯlʔ
*bɯls
*bɯls
*bɯls

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (3)
Final () (21)
Tone (調) Rising (X)
Openness (開合) Closed
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/bʉiX/
Pan
Wuyun
/bʷɨiX/
Shao
Rongfen
/biuəiX/
Edwin
Pulleyblank
/bujX/
Li
Rong
/biuəiX/
Wang
Li
/bĭwəiX/
Bernard
Karlgren
/bʱwe̯iX/
Expected
Mandarin
Reflex
fèi
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 3107
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*bɯlʔ/

Definitions[edit]

  1. to be emotionally hurt
  2. Used in 陫惻陫恻.