Appendix:List of Proto-Nicobarese reconstructions

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

The following list of 266 Proto-Nicobarese reconstructions is from Sidwell (2018).

List[edit]

No. Proto-Nicobarese Gloss
1 *ɹaː abandon
2 *samaː jaw
3 *saː to eat
4 *ʔaː two
5 *kaᵈraːc knead
6 *ŋaːc oil
7 *faːj cloud
8 *litaːk tongue
9 *ᵈraːk water
10 *ŋaːl ripe
11 *mahaːm blood
12 *kaːn female, wife
13 *taːɲ weave
14 *kalaːŋ eagle
15 *ʔoal-faːŋ mouth
16 *ʔaːŋ open
17 *jaːŋ to hear
18 *haːŋ to hear
19 *hiŋʔaːp yawn
20 *caːt jump
21 *ʔuɹaːʋ coconut
22 *kaːʔ fish
23 *taʋ (?) wasp
24 *ʋac miss target
25 *ɹac wash
26 *ʔac feces
27 *kapah die
28 *ʔakah to know
29 *ʔah live
30 *ʔah swell
31 *fana/ɔh broom
32 *fa/ɔh sweep
33 *tanaj five
34 *taj hand
35 *pahaj sated
36 *ᵈrak break, split
37 *tak to drip
38 *sak to spear
39 *kaʋal throw away
40 *ʔam dog
41 *hilam leech
42 *ᵈram night
43 *panam place, village, country
44 *kɹam rim, edge
45 *katam roe
46 *tam to spear
47 *ʋan coil
48 *laŋan heavy
49 *tulan python
50 *taɲ hot
51 *canaŋ Clf. for trees, posts, hair, etc.
52 *faŋ cut
53 *naŋ ear
54 *pintaŋ gall
55 *haŋ hot, spicy
56 *hʋaŋ perspiration
57 *taŋ to fence
58 *sap answer
59 *kap bite
60 *tap parasite
61 *kanap tooth
62 *cap pick up
63 *kap turtle
64 *ɹat cut (with knife)
65 *mat eyeball
66 *sat seven
67 *haɹat sour
68 *ciɹaʋ deep
69 *pacaʋ sour
70 *-ʋaʋ vomit
71 *ɲia child
72 *ɹiah root
73 *ʔitiak sleep
74 *kial brinjal
75 *ʋial turn
76 *kanial tusk
77 *sian cooked
78 *hiaŋ one
79 *ʋiaŋ stomach
80 *liap can, able
81 *kaʔiap centipede
82 *ʔiat squeak
83 *miaʋ cat
84 *ciaʔ tree
85 *ci(h) who?
86 *ᵈriːᵈri all, whole
87 *ɲiː house
88 *kaɹiː road, path
89 *ʋiː(ʔ) make, do
90 *lic to peel
91 *sih blow nose
92 *ŋih clam
93 *(ʔ)jih come, arrive
94 *ɲih to sell
95 *ʔicih to stitch
96 *ʔin in (prep.)
97 *-ʔiŋ bone
98 *ɹiŋ hard
99 *caliŋ long
100 *ʔamis rain
101 *kiɹit grind
102 *ᵈrit tail
103 *cikeaŋ elbow
104 *me(h) you
105 *ɹaheʔ vein, nerve
106 *hej fibre
107 *sej lice
108 *ɹeh begin
109 *ʋet duck
110 *ɹeʋ crocodile
111 *kahɛː moon
112 *ᵈrɛː reflexive
113 *kamalɛː sea
114 *pumpɛː to roll
115 *ŋɛː voice
116 *fɛː you
117 *pɛːc snake
118 *kahɛːm younger brother
119 *ɹikɛj thin
120 *ᵈrɛh first
121 *ʔɛ̃h this (near)
122 *hɛh to fly
123 *katəː/ɯa stay, dwell
124 *ʔijɯam breathe
125 *ᵈrɯan to perch
126 *cɯap to wear (skirt)
127 *ʔupɯaʔ to carry on back
128 *sajɯh year
129 *ʔɯj smell
130 *hɯt sniff
131 *ɹəːc sparrow
132 *səːc wash
133 *fəːj wind
134 *kamləːk worm
135 *hatəːm night
136 *ɲəːp wink, blink
137 *ɹəːh dry
138 *taləh fall, slip
139 *təh float
140 *ᵈrəh near
141 *təː level
142 *fəː swell/abscess
143 *fəː to blow
144 *haᵈrək hiccup
145 *cək pain
146 *sək stand up
147 *kintəl heel
148 *kəl to break
149 *səm ten
150 *ᵈrəm to hammer
151 *fəɲ crossbow
152 *təŋ arrive
153 *ᵈrəŋ play instrument
154 *ᵈrəp cover
155 *ha-kəp to fit, fix
156 *ʔət not
157 *kət to cut
158 *ʔinfua dream
159 *tuac to husk coconut
160 *kinsuah nail, claw
161 *fuah open, uncover
162 *kuah to shave
163 *ᵈruaj beckon
164 *huaj between
165 *ŋuak snore
166 *cuak step
167 *ɲuak suck
168 *kaᵈruak to knock
169 *ɹuaŋ fruit
170 *kanuaŋ knee
171 *foaŋ window
172 *tuap grasp with tongs
173 *kajuaʔ birth
174 *ɹoac overflow
175 *toah breast
176 *moah nose
177 *ʔoah to cough
178 *koal arm
179 *ʔoal in, inside
180 *foan four
181 *pahoaʔ fear, afraid
182 *ʔaluː bat
183 *ʋuː current, flow
184 *ŋuː(ʔ) green/blue
185 *luːc to shed
186 *r̰uːc/*r̰əc melt, dissolve
187 *ɹuːj fly
188 *luːj three
189 *ʔuːj warm
190 *muːk appear
191 *ɹuːk load
192 *cuːk place, location
193 *tuːk pull, draw
194 *muːl gather, collect
195 *tuːl prop, support
196 *tafuːl six
197 *ʔuːl to dig
198 *kuːn child
199 *manuːɲ lip
200 *ʔuːɲ twist
201 *ᵈr̰uːŋ ladder/bridge
202 *kuːp door
203 *tuːs-a cotton
204 *fuːs smoke
205 *kanuːt a comb
206 *muːt hide, conceal
207 *kuːt to comb
208 *luːt to swallow
209 *ɹuh continue
210 *cuh go, return
211 *paɹuh person
212 *luh untie
213 *kuj head
214 *tuj next
215 *ʔuk back/skin
216 *-tul carry on head/shoulder
217 *tum bunch
218 *kiɲum child
219 *fun navel
220 *tuɲ fern
221 *puŋ group, collection
222 *ᵈruŋ hill
223 *ᵈrup cover
224 *put pull
225 *sut (?) to kick
226 *poː suckle
227 *foː thatch grass
228 *hVjoːj drunk
229 *soːk to point
230 *kiɲoːm child
231 *soːn to bend
232 *koːɲ male
233 *loːŋ to hole
234 *loːŋ to sink
235 *puloːʔ thigh
236 *ʔoh broken
237 *ŋoh chest
238 *foh to strike
239 *ɲok jerk, pull up
240 *pok tie, bind
241 *hol friend
242 *poŋ cucumber
243 *kinpoŋ kidney
244 *cɔ(ː)ŋ high
245 *ɹɔː(k) word, speech
246 *ʔinmɔː snot
247 *kulɔːc penis
248 *jɔːk hair
249 *ʋɔːk hook
250 *sɔːk pick the teeth
251 *ʔuhɔːm breathe
252 *ᵈrɔːn bend
253 *mɔːn pimple
254 *ᵈrɔːŋ mountain
255 *ʔuŋ-lɔːŋ neck
256 *kapɔːt wrestle
257 *kɔh beat, kill
258 *-ʋɔh fell, slash
259 *ʔɔh firewood
260 *tɔk break (as rope)
261 *lɔk pierce/prick
262 *ʔɔk to drink
263 *ᵈrVːj leaf
264 *lVːŋ good
265 *kVnVŋ crab
266 *kiː all

References[edit]

  • Sidwell, Paul. 2018. Proto-Nicobarese phonology. In Papers from the Seventh International Conference on Austroasiatic Linguistics, 101-131. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society Special Publication No. 3. University of Hawai’i Press.
Vocabulary lists of Mainland Southeast Asian languages
Sino-Tibetan

p-Tibeto-Burman • Greater Bai • p-Naish • p-Ersuic • Guiqiong • p-Lalo • Akha • Kathu • Gong • p-Luish • p-Bodo-Garo • Kuki-Chin • Mru • p-W. Tibetan • Zakhring • Tshangla • Kho-Bwa • p-Puroik • p-Hrusish • Koro • Greater Siangic • Dhimalish • Baram-Thangmi • Bhujel • p-Kham • Dura • Bunan • (Nepal)

Austroasiatic

p-Austroasiatic • p-Munda • p-Khasian • p-Palaungic • Quang Lam • p-Pakanic • p-Katuic • p-Pearic • p-Khmeric • p-Monic • p-Aslian • p-Nicobarese

Hmong-Mien

p-Hmong-Mien • Hmong-Mien • p-Hmongic • Pa-Hng • Pana • p-Mienic

Kra-Dai

p-Kra • p-Kam-Sui • Kam-Sui (Hunan) • p-Lakkia • p-Tai • p-Be • Jizhao • p-Hlai • Jiamao

Others

Burushaski • Kusunda • Nihali • Kenaboi • p-Ongan • p-Trans-New Guinea • p-Japanese • p-Ainu • p-Nivkh