Appendix:Navajo alphabet

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
Letter Letter name IPA Pronunciation
A aa [ʔaː]
B bee [pːɛː]
Ch chee [tʃʰɛː]
Chʼ chʼee [tʃʔɛː]
D dee [tːɛː]
Dl dlee [tˡɛː]
Dz dzee [tsɛː]
E ee [ʔɛː]
G gee [kːɛː]
Gh ghee [ɣɛː]
H hee [xɛː]
Hw hwee [hʷɛː]
X xee [ɕʷɛː]
I ii [ʔiː]
J jee [tʃɛː]
K kee [kxɛː]
kʼee [kʔɛː]
Kw kwee [kxʷɛː]
ʼ saad niyíłtłáádígíí [ʔ]
L lee [lːɛː]
Ł łee [ɬɛː]
M mee [mːɛː]
N nee [nːɛː]
O oo [ʔoː]
S see [sːɛː]
Sh shee [ʃːɛː]
T tee [txɛː]
tʼee [tʔɛː]
tłah [tɬʰah]
Tłʼ tłʼee [tɬʔɛː]
Ts tsee [tsʰɛː]
Tsʼ tsʼee [tsʔɛː]
W wee [wɛː]
Y yee [jɛː]
Z zee [zːɛː]
Zh zhee [ʒːɛː]

The letters á, ą, ą́, é, ę, ę́, í, į, į́, ó, ǫ, ǫ́, ń do not belong to the Navajo alphabet, but they are used in the orthography to show tone and nasalization. Long vowels are written double: aa, áa, aá, áá, etc.

External links[edit]