Appendix:Sino-Tibetan Swadesh lists/101-125

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
1-25 26-50 51-75 76-100 101-125 126-150 151-175 176-207
English word POS language sub-type Romanization cognates are shaded IPA notes(similar use is shaded) Traditional Chinese Simplified Chinese
101 see verb Mandarin Standard Pinyin kàn kʰan˥˩
Cantonese Standard Cantonese Pinyin hon3
Cantonese Standard Cantonese Pinyin tai2
Amoy Pe̍h-ōe-jī khòaⁿ kʰuã˨˩
Teochew Standard Cantonese Pinyin toin2
Hakka khon55
Burmese mjìn mjìn
102 hear verb Mandarin Standard Pinyin tīng tʰiŋ˥˥
Cantonese Standard Cantonese Pinyin ting3 or teng1
Amoy Pe̍h-ōe-jī thiaⁿ tʰiã˥˥
Teochew Standard Cantonese Pinyin tian1
Hakka thang24
Burmese tʃá
103 know verb Mandarin Standard Pinyin zhīdào tʂɚ˥˥tau˥˩ 知道 知道
Mandarin Standard Pinyin xiǎode ɕiau˨˩tə 曉得 晓得
Mandarin Standard Pinyin rènshi ʐɛn˥˩ʂɚ to recognize 認識 认识
Cantonese Standard Cantonese Pinyin sik1
Cantonese Standard Cantonese Pinyin dzi1
Amoy Pe̍h-ōe-jī chai tsai˥˥
Amoy Pe̍h-ōe-jī chai-iáⁿ tsai˧˧iã˥˧ 知影 or 知也 知影 or 知也
Amoy Pe̍h-ōe-jī pat pat˩˩ to recognize or or
Teochew Standard Cantonese Pinyin zai1
Hakka ti24
Burmese θḭ
104 think verb Mandarin Standard Pinyin xiǎng ɕiaŋ˨˩˦
Cantonese Standard Cantonese Pinyin soeng2
Cantonese Standard Cantonese Pinyin lam2
Amoy Pe̍h-ōe-jī siūⁿ ɕiũ˧˧
Teochew Standard Cantonese Pinyin siên6
Hakka siong31
Burmese sín zá
105 smell verb Mandarin Standard Pinyin xiù ɕiou˥˩
Mandarin Standard Pinyin wén uən˧˥
Cantonese Standard Cantonese Pinyin tsau3
Cantonese Standard Cantonese Pinyin man4
Amoy Pe̍h-ōe-jī phīⁿ pʰĩ˧˧
Teochew Standard Cantonese Pinyin
Hakka bun12
Burmese nán nán
106 fear verb Mandarin Standard Pinyin pʰa˥˩
Cantonese Standard Cantonese Pinyin geng1
Cantonese Standard Cantonese Pinyin pa3
Amoy Pe̍h-ōe-jī kiaⁿ kiã˥˥
Teochew Standard Cantonese Pinyin gian1
Hakka pha55
Burmese tʃaʊʔ
107 sleep verb Mandarin Standard Pinyin shuì ʂuei˥˩
Mandarin Standard Pinyin shuìjiào ʂuei˥˩tɕiau˥˩ 睡覺 睡觉
Cantonese Standard Cantonese Pinyin fan3
Cantonese Standard Cantonese Pinyin soey6
Amoy Pe̍h-ōe-jī khùn kʰun˨˩
Teochew Standard Cantonese Pinyin ug8
Teochew Standard Cantonese Pinyin in6
Hakka soi55
Burmese eɪʔ
108 live verb Mandarin Standard Pinyin huó xuɔ˧˥
Cantonese Standard Cantonese Pinyin wud6
Amoy Pe̍h-ōe-jī o̍ah uaʔ˥˥
Teochew Standard Cantonese Pinyin uah8
Hakka fat55
Burmese ʃìn
109 die verb Mandarin Standard Pinyin sɨ˨˩˦
Cantonese Standard Cantonese Pinyin sei2
Amoy Pe̍h-ōe-jī ɕi˥˧
Teochew Standard Cantonese Pinyin si2
Hakka si31
Burmese θè
110 kill verb Mandarin Standard Pinyin shā ʂa˥˥
Cantonese Standard Cantonese Pinyin saat3
Amoy Pe̍h-ōe-jī thâi tʰai˧˥
Teochew Standard Cantonese Pinyin suah4
Teochew Standard Cantonese Pinyin tai5
Hakka sat2
Burmese θaʔ
111 fight verb Mandarin Standard Pinyin chǎojià tʂʰau˨˩tɕia˥˩ argue 吵架 吵架
Mandarin Standard Pinyin dǎjià ta˨˩tɕia˥˩ fists 打架 打架
Mandarin Standard Pinyin dǎzhàng ta˨˩tʂaŋ˥˩ war 打仗 打仗
Cantonese Standard Cantonese Pinyin dzang1 or dzaang1
Cantonese Standard Cantonese Pinyin daa3 gaau1 打交 打交
Amoy Pe̍h-ōe-jī oan-ke uan˧˧ke˥˥ argue 冤家 冤家
Amoy Pe̍h-ōe-jī sio-phah ɕio˧˧pʰaʔ˩˩ fists 相拍 相拍
Amoy Pe̍h-ōe-jī sio-thâi ɕio˧˧tʰai˧˥ war 相刣 相刣
Teochew Standard Cantonese Pinyin sio1pah4 相拍 相拍
Hakka sion24 ta31 相刣 相刣
Burmese taɪʔ
112 hunt verb Mandarin Standard Pinyin dǎliè ta˨˩liɛ˥˩ 打獵 打猎
Cantonese Standard Cantonese Pinyin daa2 lip6 打獵 打猎
Amoy Pe̍h-ōe-jī phah-la̍h pʰaʔ˥˧laʔ˥˥ 拍獵 拍猎
Teochew Standard Cantonese Pinyin liah8
Hakka ta31 liap55 打獵 打猎
Burmese laɪʔ
113 hit verb Mandarin Standard Pinyin ta˨˩˦
Cantonese Standard Cantonese Pinyin daa2
Amoy Pe̍h-ōe-jī phah pʰaʔ˩˩
Teochew Standard Cantonese Pinyin pah4
Hakka ta31
Burmese jaɪʔ
114 cut verb Mandarin Standard Pinyin kə˥˥ cut in two
Mandarin Standard Pinyin qiē tɕʰiɛ˥˥ slice
Mandarin Standard Pinyin jiǎn tɕiɛn˨˩˦ scissors
Cantonese Standard Cantonese Pinyin tsit3
Cantonese Standard Cantonese Pinyin dzin2
Amoy Pe̍h-ōe-jī koah kuaʔ˩˩ cut in two
Amoy Pe̍h-ōe-jī chhiat tɕʰiɛt˩˩ slice
Amoy Pe̍h-ōe-jī ka ka˥˥ scissors
Teochew Standard Cantonese Pinyin guah4
Hakka ko24
Hakka tshiet2
Hakka tsien31
Burmese pʰjaʔ
115 split verb Mandarin Standard Pinyin pīkāi pʰi˥˥kʰai˥˥ transitive split open 劈開 劈开
Mandarin Standard Pinyin lièkāi liɛ˥˩kʰai˥˥ intransitive split open 裂開 裂开
Mandarin Standard Pinyin fēnkāi fən˥˥kʰai˥˥ split up 分開 分开
Cantonese Standard Cantonese Pinyin pek3 hoi1 劈開 劈开
Amoy Pe̍h-ōe-jī phòa-khui pʰua˥˧kʰui˥˥ transitive split open 剖開 or 破開 剖开 or 破开
Amoy Pe̍h-ōe-jī li̍h-khui liʔ˨˩kʰui˥˥ intransitive split open 裂開 裂开
Amoy Pe̍h-ōe-jī hun-khui hun˧˧kʰui˥˥ split up 分開 分开
Teochew Standard Cantonese Pinyin bung1kui1 分開 分开
Hakka tshan55 koi24
Burmese kʰwɛ
116 stab verb Mandarin Standard Pinyin tsʰɨ˥˩
Cantonese Standard Cantonese Pinyin tsi3
Cantonese Standard Cantonese Pinyin tsaap3
Amoy Pe̍h-ōe-jī chhì tɕʰi˨˩
Amoy Pe̍h-ōe-jī chân tsan˧˥
Amoy Pe̍h-ōe-jī tu̍h tuʔ˥˥
Teochew Standard Cantonese Pinyin
Hakka tshiuk2
Burmese tʰóʊ
117 scratch verb Mandarin Standard Pinyin sāo sau˥˥
Mandarin Standard Pinyin zhuā tʂua˥˥
Cantonese Standard Cantonese Pinyin dzaau2
Cantonese Standard Cantonese Pinyin gwaat3
Amoy Pe̍h-ōe-jī pe˧˥
Teochew Standard Cantonese Pinyin bê5
Hakka tsa24
Burmese koʊʔ
118 dig verb Mandarin Standard Pinyin ua˥˥
Mandarin Standard Pinyin jué tɕyɛ˧˥
Cantonese Standard Cantonese Pinyin waat3
Cantonese Standard Cantonese Pinyin gwat6
Amoy Pe̍h-ōe-jī ó͘ ɔ˥˧
Amoy Pe̍h-ōe-jī óe ue˥˧
Amoy Pe̍h-ōe-jī iah iaʔ˩˩
Amoy Pe̍h-ōe-jī liú liu˥˧
Amoy Pe̍h-ōe-jī ku̍t kut˥˥
Teochew Standard Cantonese Pinyin liu2
Hakka va24
Hakka iet2
Burmese
119 swim verb Mandarin Standard Pinyin yóuyǒng iou˧˥yʊŋ˨˩˦ 游泳 游泳
Cantonese Standard Cantonese Pinyin jau4 wing6 游泳 游泳
Cantonese Standard Cantonese Pinyin jau4 soey2 colloquial 游水 游水
Amoy Quanzhou, Xiamen, Taipei Pe̍h-ōe-jī siû-chúi ɕiu˨˩tsui˥˧ 泅水 泅水
Amoy Zhangzhou, Tainan Pe̍h-ōe-jī siû-chúi ɕiu˧˧tsui˥˧ 泅水 泅水
Teochew Standard Cantonese Pinyin siu5
Hakka tshiu11 sui31 泅水 泅水


Burmese jé kú jé kú
120 fly verb Mandarin Standard Pinyin fēi fei˥˥
Cantonese Standard Cantonese Pinyin fei1
Amoy Quanzhou Pe̍h-ōe-jī pe pə˥˥
Amoy Xiamen, Taipei Pe̍h-ōe-jī pe pe˥˥
Amoy Zhangzhou, Tainan Pe̍h-ōe-jī poe pue˥˥
Teochew Standard Cantonese Pinyin buê1
Hakka pi24
Burmese pjàn pjàn
121 walk verb Mandarin Standard Pinyin zǒu tsou˨˩˦ generic
Mandarin Standard Pinyin zǒulù tsou˨˩lu˥˩ walk on foot (informal) 走路 走路
Mandarin Standard Pinyin bùxíng pu˥˩ɕiŋ˧˥ go on foot (formal) 步行 步行
Cantonese Standard Cantonese Pinyin dzau2 to run or to walk away
Cantonese Standard Cantonese Pinyin haang4 to walk
Amoy Pe̍h-ōe-jī kiâⁿ kiã˧˥ generic
Amoy Quanzhou, Xiamen, Taipei Pe̍h-ōe-jī kiâⁿ-lō͘ kiã˨˩lɔ˧˧ go on foot (informal) 行路 行路
Amoy Zhangzhou, Tainan Pe̍h-ōe-jī kiâⁿ-lō͘ kiã˧˧lɔ˧˧ go on foot (informal) 行路 行路
Amoy Pe̍h-ōe-jī pō͘-hêng pɔ˨˩hiŋ˧˥ go on foot (formal) 步行 步行
Amoy Pe̍h-ōe-jī pō͘-kiâⁿ pɔ˨˩kiã˧˥ go on foot (formal) 步行 步行
Amoy Pe̍h-ōe-jī pō͘-lián pɔ˨˩lɪɛn˥˧ go on foot (formal) 步輦 步辇
Teochew Standard Cantonese Pinyin gian5
Hakka tseu31
Burmese ʃaʊʔ
122 come verb Mandarin Standard Pinyin lái lai˧˥
Cantonese Standard Cantonese Pinyin loi4/lei6/lai4 /蒞/嚟 /莅/嚟
Amoy Pe̍h-ōe-jī lâi lai˧˥
Teochew Standard Cantonese Pinyin lai5
Hakka loi11
Burmese
123 lie verb Mandarin Standard Pinyin tǎng tʰaŋ˨˩˦ horizontal
Cantonese Standard Cantonese Pinyin tong2
Cantonese Standard Cantonese Pinyin fan3
Amoy Pe̍h-ōe-jī to˥˧ horizontal
Teochew Standard Cantonese Pinyin
Hakka thong31
Burmese l̥ɛ
124 sit verb Mandarin Standard Pinyin zuò tsuɔ˥˩
Cantonese Standard Cantonese Pinyin dzo6 or tso5
Amoy Quanzhou Pe̍h-ōe-jī chē tsə˧˧
Amoy Xiamen, Taiwan Pe̍h-ōe-jī chē tse˧˧
Amoy Zhangzhou Pe̍h-ōe-jī chōe tsue˧˧
Teochew Standard Cantonese Pinyin zo6
Hakka tsho24
Burmese tʰàɪn
125 stand verb Mandarin Standard Pinyin zhàn tʂan˥˩
Cantonese Standard Cantonese Pinyin kei5
Amoy Pe̍h-ōe-jī chām tsam˧˧ affix
Amoy Pe̍h-ōe-jī khiā kʰia˧˧
Teochew Standard Cantonese Pinyin kia6
Hakka tsam55
Burmese j̥ɛʔ