Appendix:Table of General Standard Chinese Characters

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

通用规范汉字表, 2013

Chinese  Wikisource has original text related to this appendix:

Wikisource zh

Source of readings: AppendixB-TGHwithreadings.txt in L2/19-160 Proposal to add kTGHZ2013 to the Unihan Database, which in turn cites 通用规范汉字字典 (商务印书馆辞书研究中心 编, 王宁 主编, 商务印书馆, 2013; →ISBN)

See also: Appendix:Mandarin Pinyin/Table of General Standard Chinese Characters

Level 1 hanzi (3500 characters)[edit]

# Hanzi Unicode Mandarin reading(s)
0001 U+4E00
0002 U+4E59
0003 U+4E8C èr
0004 U+5341 shí
0005 U+4E01 dīng
0006 U+5382 chǎng
0007 U+4E03
0008 U+535C bo, bǔ
0009 U+516B
0010 U+4EBA rén
0011 U+5165
0012 U+513F ér
0013 U+5315
0014 U+51E0 jī, jǐ
0015 U+4E5D jiǔ
0016 U+5201 diāo
0017 U+4E86 le, liǎo
0018 U+5200 dāo
0019 U+529B
0020 U+4E43 nǎi
0021 U+53C8 yòu
0022 U+4E09 sān
0023 U+5E72 gān, gàn
0024 U+4E8E
0025 U+4E8F kuī
0026 U+5DE5 gōng
0027 U+571F
0028 U+58EB shì
0029 U+624D cái
0030 U+4E0B xià
0031 U+5BF8 cùn
0032 U+5927 dà, dài
0033 U+4E08 zhàng
0034 U+4E0E yǔ, yù
0035 U+4E07 mò, wàn
0036 U+4E0A shǎng, shàng
0037 U+5C0F xiǎo
0038 U+53E3 kǒu
0039 U+5C71 shān
0040 U+5DFE jīn
0041 U+5343 qiān
0042 U+4E5E
0043 U+5DDD chuān
0044 亿 U+4EBF
0045 U+4E2A gě, gè
0046 U+5915
0047 U+4E45 jiǔ
0048 U+4E48 me
0049 U+52FA sháo
0050 U+51E1 fán
0051 U+4E38 wán
0052 U+53CA
0053 广 U+5E7F guǎng
0054 U+4EA1 wáng
0055 U+95E8 mén
0056 U+4E2B
0057 U+4E49
0058 U+4E4B zhī
0059 U+5C38 shī
0060 U+5DF1
0061 U+5DF2
0062 U+5DF3
0063 U+5F13 gōng
0064 U+5B50
0065 U+536B wèi
0066 U+4E5F
0067 U+5973
0068 U+5203 rèn
0069 U+98DE fēi
0070 U+4E60
0071 U+53C9 chā, chá, chǎ, chà
0072 U+9A6C
0073 U+4E61 xiāng
0074 U+4E30 fēng
0075 U+738B wáng
0076 U+5F00 kāi
0077 U+4E95 jǐng
0078 U+5929 tiān
0079 U+592B
0080 U+5143 yuán
0081 U+65E0 mó, wú
0082 U+4E91 yún
0083 U+4E13 zhuān
0084 U+4E10 gài
0085 U+624E zā, zhā, zhá
0086 U+827A
0087 U+6728
0088 U+4E94
0089 U+652F zhī
0090 U+5385 tīng
0091 U+4E0D
0092 U+72AC quǎn
0093 U+592A tài
0094 U+533A ōu, qū
0095 U+5386
0096 U+6B79 dǎi
0097 U+53CB yǒu
0098 U+5C24 yóu
0099 U+5339
0100 U+8F66 chē, jū
0101 U+5DE8
0102 U+7259
0103 U+5C6F tún
0104 U+6208
0105 U+6BD4
0106 U+4E92
0107 U+5207 qiē, qiè
0108 U+74E6 wǎ, wà
0109 U+6B62 zhǐ
0110 U+5C11 shǎo, shào
0111 U+66F0 yuē
0112 U+65E5
0113 U+4E2D zhōng, zhòng
0114 U+8D1D bèi
0115 U+5188 gāng
0116 U+5185 nèi
0117 U+6C34 shuǐ
0118 U+89C1 jiàn, xiàn
0119 U+5348
0120 U+725B niú
0121 U+624B shǒu
0122 U+6C14
0123 U+6BDB máo
0124 U+58EC rén
0125 U+5347 shēng
0126 U+592D yāo
0127 U+957F cháng, zhǎng
0128 U+4EC1 rén
0129 U+4EC0 shén, shí
0130 U+7247 piān, piàn
0131 U+4EC6 pū, pú
0132 U+5316 huà
0133 U+4EC7 chóu, qiú
0134 U+5E01
0135 U+4ECD réng
0136 U+4EC5 jǐn
0137 U+65A4 jīn
0138 U+722A zhǎo, zhuǎ
0139 U+53CD fǎn
0140 U+4ECB jiè
0141 U+7236
0142 U+4ECE cóng
0143 U+4ED1 lún
0144 U+4ECA jīn
0145 U+51F6 xiōng
0146 U+5206 fēn, fèn
0147 U+4E4F
0148 U+516C gōng
0149 U+4ED3 cāng
0150 U+6708 yuè
0151 U+6C0F shì, zhī
0152 U+52FF
0153 U+6B20 qiàn
0154 U+98CE fēng
0155 U+4E39 dān
0156 U+5300 yún
0157 U+4E4C
0158 U+52FE gōu, gòu
0159 U+51E4 fèng
0160 U+516D liù
0161 U+6587 wén
0162 U+4EA2 kàng
0163 U+65B9 fāng
0164 U+706B huǒ
0165 U+4E3A wéi, wèi
0166 U+6597 dǒu, dòu
0167 U+5FC6
0168 U+8BA1
0169 U+8BA2 dìng
0170 U+6237
0171 U+8BA4 rèn
0172 U+5197 rǒng
0173 U+8BA5
0174 U+5FC3 xīn
0175 U+5C3A chě, chǐ
0176 U+5F15 yǐn
0177 U+4E11 chǒu
0178 U+5DF4
0179 U+5B54 kǒng
0180 U+961F duì
0181 U+529E bàn
0182 U+4EE5
0183 U+5141 yǔn
0184 U+4E88 yú, yǔ
0185 U+9093 dèng
0186 U+529D quàn
0187 U+53CC shuāng
0188 U+4E66 shū
0189 U+5E7B huàn
0190 U+7389
0191 U+520A kān
0192 U+672A wèi
0193 U+672B
0194 U+793A shì
0195 U+51FB
0196 U+6253 dá, dǎ
0197 U+5DE7 qiǎo
0198 U+6B63 zhēng, zhèng
0199 U+6251
0200 U+5349 huì
0201 U+6252 bā, pá
0202 U+529F gōng
0203 U+6254 rēng
0204 U+53BB
0205 U+7518 gān
0206 U+4E16 shì
0207 U+827E ài, yì
0208 U+53E4
0209 U+8282 jiē, jié
0210 U+672C běn
0211 U+672F shù, zhú
0212 U+53EF kě, kè
0213 U+4E19 bǐng
0214 U+5DE6 zuǒ
0215 U+5389
0216 U+77F3 dàn, shí
0217 U+53F3 yòu
0218 U+5E03
0219 U+592F hāng
0220 U+620A
0221 U+9F99 lóng
0222 U+5E73 píng
0223 U+706D miè
0224 U+8F67 yà, zhá
0225 U+4E1C dōng
0226 U+5361 kǎ, qiǎ
0227 U+5317 běi
0228 U+5360 zhān, zhàn
0229 U+51F8
0230 U+5362
0231 U+4E1A
0232 U+65E7 jiù
0233 U+5E05 shuài
0234 U+5F52 guī
0235 U+65E6 dàn
0236 U+76EE
0237 U+4E14 qiě
0238 U+53F6 xié, yè
0239 U+7532 jiǎ
0240 U+7533 shēn
0241 U+53EE dīng
0242 U+7535 diàn
0243 U+53F7 háo, hào
0244 U+7530 tián
0245 U+7531 yóu
0246 U+53EA zhī, zhǐ
0247 U+53ED
0248 U+53F2 shǐ
0249 U+592E yāng
0250 U+5144 xiōng
0251 U+53FD
0252 U+53FC diāo
0253 U+53EB jiào
0254 U+53E9 kòu
0255 U+53E8 dāo, dáo, tāo
0256 U+53E6 lìng
0257 U+53F9 tàn
0258 U+5189 rǎn
0259 U+76BF mǐn
0260 U+51F9 āo
0261 U+56DA qiú
0262 U+56DB
0263 U+751F shēng
0264 U+77E2 shǐ
0265 U+5931 shī
0266 U+4E4D zhà
0267 U+79BE
0268 U+4E18 qiū
0269 U+4ED8
0270 U+4ED7 zhàng
0271 U+4EE3 dài
0272 U+4ED9 xiān
0273 U+4EEC mén, men
0274 U+4EEA
0275 U+767D bái
0276 U+4ED4 zǎi, zǐ
0277 U+4ED6
0278 U+65A5 chì
0279 U+74DC guā
0280 U+4E4E
0281 U+4E1B cóng
0282 U+4EE4 líng, lǐng, lìng
0283 U+7528 yòng
0284 U+7529 shuǎi
0285 U+5370 yìn
0286 U+5C14 ěr
0287 U+4E50 lè, yuè
0288 U+53E5 gōu, jù
0289 U+5306 cōng
0290 U+518C
0291 U+536F mǎo
0292 U+72AF fàn
0293 U+5916 wài
0294 U+5904 chǔ, chù
0295 U+51AC dōng
0296 U+9E1F niǎo
0297 U+52A1
0298 U+5305 bāo
0299 U+9965
0300 U+4E3B zhǔ
0301 U+5E02 shì
0302 U+7ACB
0303 U+51AF féng
0304 U+7384 xuán
0305 U+95EA shǎn
0306 U+5170 lán
0307 U+534A bàn
0308 U+6C41 zhī
0309 U+6C47 huì
0310 U+5934 tóu
0311 U+6C49 hàn
0312 U+5B81 níng, nìng
0313 U+7A74 xué
0314 U+5B83
0315 U+8BA8 tǎo
0316 U+5199 xiě
0317 U+8BA9 ràng
0318 U+793C
0319 U+8BAD xùn
0320 U+8BAE
0321 U+5FC5
0322 U+8BAF xùn
0323 U+8BB0
0324 U+6C38 yǒng
0325 U+53F8
0326 U+5C3C
0327 U+6C11 mín
0328 U+5F17
0329 U+5F18 hóng
0330 U+51FA chū
0331 U+8FBD liáo
0332 U+5976 nǎi
0333 U+5974
0334 U+53EC shào, zhào
0335 U+52A0 jiā
0336 U+76AE
0337 U+8FB9 biān
0338 U+5B55 yùn
0339 U+53D1 fā, fà
0340 U+5723 shèng
0341 U+5BF9 duì
0342 U+53F0 tāi, tái
0343 U+77DB máo
0344 U+7EA0 jiū
0345 U+6BCD
0346 U+5E7C yòu
0347 U+4E1D
0348 U+90A6 bāng
0349 U+5F0F shì
0350 U+8FC2
0351 U+5211 xíng
0352 U+620E róng
0353 U+52A8 dòng
0354 U+625B gāng, káng
0355 U+5BFA
0356 U+5409
0357 U+6263 kòu
0358 U+8003 kǎo
0359 U+6258 tuō
0360 U+8001 lǎo
0361 U+5DE9 gǒng
0362 U+573E
0363 U+6267 zhí
0364 U+6269 kuò
0365 U+626B sǎo, sào
0366 U+5730 de, dì
0367 U+573A cháng, chǎng
0368 U+626C yáng
0369 U+8033 ěr
0370 U+828B
0371 U+5171 gòng
0372 U+8292 máng
0373 U+4E9A
0374 U+829D zhī
0375 U+673D xiǔ
0376 U+6734 piáo, pò, pǔ
0377 U+673A
0378 U+6743 quán
0379 U+8FC7 guō, guò
0380 U+81E3 chén
0381 U+540F
0382 U+518D zài
0383 U+534F xié
0384 西 U+897F
0385 U+538B yā, yà
0386 U+538C yàn
0387 U+620C qu, xū
0388 U+5728 zài
0389 U+767E bǎi
0390 U+6709 yǒu
0391 U+5B58 cún
0392 U+800C ér
0393 U+9875
0394 U+5320 jiàng
0395 U+5938 kuā
0396 U+593A duó
0397 U+7070 huī
0398 U+8FBE
0399 U+5217 liè
0400 U+6B7B
0401 U+6210 chéng
0402 U+5939 gā, jiā, jiá
0403 U+5937
0404 U+8F68 guǐ
0405 U+90AA xié
0406 U+5C27 yáo
0407 U+5212 huá, huà
0408 U+8FC8 mài
0409 U+6BD5
0410 U+81F3 zhì
0411 U+6B64
0412 U+8D1E zhēn
0413 U+5E08 shī
0414 U+5C18 chén
0415 U+5C16 jiān
0416 U+52A3 liè
0417 U+5149 guāng
0418 U+5F53 dāng, dàng
0419 U+65E9 zǎo
0420 U+5401 xū, yū, yù
0421 U+5410 tǔ, tù
0422 U+5413 hè, xià
0423 U+866B chóng
0424 U+66F2 qū, qǔ
0425 U+56E2 tuán
0426 U+5415
0427 U+540C tóng, tòng
0428 U+540A diào
0429 U+5403 chī
0430 U+56E0 yīn
0431 U+5438
0432 U+5417 má, mǎ, ma
0433 U+5406 yāo
0434 屿 U+5C7F
0435 U+5C79
0436 U+5C81 suì
0437 U+5E06 fān
0438 U+56DE huí
0439 U+5C82
0440 U+5219
0441 U+521A gāng
0442 U+7F51 wǎng
0443 U+8089 ròu
0444 U+5E74 nián
0445 U+6731 zhū
0446 U+5148 xiān
0447 U+4E22 diū
0448 U+5EF7 tíng
0449 U+820C shé
0450 U+7AF9 zhú
0451 U+8FC1 qiān
0452 U+4E54 qiáo
0453 U+8FC4
0454 U+4F1F wěi
0455 U+4F20 chuán, zhuàn
0456 U+4E52 pīng
0457 U+4E53 pāng
0458 U+4F11 xiū
0459 U+4F0D
0460 U+4F0F
0461 U+4F18 yōu
0462 U+81FC jiù
0463 U+4F10
0464 U+5EF6 yán
0465 U+4EF2 zhòng
0466 U+4EF6 jiàn
0467 U+4EFB rén, rèn
0468 U+4F24 shāng
0469 U+4EF7 jià, jie
0470 U+4F26 lún
0471 U+4EFD fèn
0472 U+534E huá, huà
0473 U+4EF0 yǎng
0474 仿 U+4EFF fǎng
0475 U+4F19 huǒ
0476 U+4F2A wěi
0477 U+81EA
0478 U+4F0A
0479 U+8840 xiě, xuè
0480 U+5411 xiàng
0481 U+4F3C shì, sì
0482 U+540E hòu
0483 U+884C háng, héng, xíng
0484 U+821F zhōu
0485 U+5168 quán
0486 U+4F1A huì, kuài
0487 U+6740 shā
0488 U+5408 gě, hé
0489 U+5146 zhào
0490 U+4F01
0491 U+4F17 zhòng
0492 U+7237
0493 U+4F1E sǎn
0494 U+521B chuāng, chuàng
0495 U+808C
0496 U+808B lèi
0497 U+6735 duǒ
0498 U+6742
0499 U+5371 wēi
0500 U+65EC xún
0501 U+65E8 zhǐ
0502 U+65ED
0503 U+8D1F
0504 U+5308 xiōng
0505 U+540D míng
0506 U+5404
0507 U+591A duō
0508 U+4E89 zhēng
0509 U+8272 sè, shǎi
0510 U+58EE zhuàng
0511 U+51B2 chōng, chòng
0512 U+5986 zhuāng
0513 U+51B0 bīng
0514 U+5E84 zhuāng
0515 U+5E86 qìng
0516 U+4EA6
0517 U+5218 liú
0518 U+9F50
0519 U+4EA4 jiāo
0520 U+8863
0521 U+6B21
0522 U+4EA7 chǎn
0523 U+51B3 jué
0524 U+4EA5 hài
0525 U+5145 chōng
0526 U+5984 wàng
0527 U+95ED
0528 U+95EE wèn
0529 U+95EF chuǎng
0530 U+7F8A yáng
0531 U+5E76 bīng, bìng
0532 U+5173 guān
0533 U+7C73
0534 U+706F dēng
0535 U+5DDE zhōu
0536 U+6C57 hán, hàn
0537 U+6C61
0538 U+6C5F jiāng
0539 U+6C5B xùn
0540 U+6C60 chí
0541 U+6C5D
0542 U+6C64 tāng
0543 U+5FD9 máng
0544 U+5174 xīng, xìng
0545 U+5B87
0546 U+5B88 shǒu
0547 U+5B85 zhái
0548 U+5B57
0549 U+5B89 ān
0550 U+8BB2 jiǎng
0551 U+8BB3 huì
0552 U+519B jūn
0553 U+8BB6
0554 U+8BB8
0555 U+8BB9 é
0556 U+8BBA lún, lùn
0557 U+8BBC sòng
0558 U+519C nóng
0559 U+8BBD fěng
0560 U+8BBE shè
0561 访 U+8BBF fǎng
0562 U+8BC0 jué
0563 U+5BFB xún
0564 U+90A3 nā, nà
0565 U+8FC5 xùn
0566 U+5C3D jǐn, jìn
0567 U+5BFC dǎo
0568 U+5F02
0569 U+5F1B chí
0570 U+5B59 sūn
0571 U+9635 zhèn
0572 U+9633 yáng
0573 U+6536 shōu
0574 U+9636 jiē
0575 U+9634 yīn
0576 U+9632 fáng
0577 U+5978 jiān
0578 U+5982
0579 U+5987
0580 U+5983 fēi
0581 U+597D hǎo, hào
0582 U+5979
0583 U+5988
0584 U+620F
0585 U+7FBD
0586 U+89C2 guān, guàn
0587 U+6B22 huān
0588 U+4E70 mǎi
0589 U+7EA2 hóng
0590 U+9A6E duò, tuó
0591 U+7EA4 qiàn, xiān
0592 U+9A6F xùn
0593 U+7EA6 yāo, yuē
0594 U+7EA7
0595 U+7EAA jǐ, jì
0596 U+9A70 chí
0597 U+7EAB rèn
0598 U+5DE1 xún
0599 寿 U+5BFF shòu
0600 U+5F04 lòng, nòng
0601 U+9EA6 mài
0602 U+7396 jiǔ
0603 U+739B
0604 U+5F62 xíng
0605 U+8FDB jìn
0606 U+6212 jiè
0607 U+541E tūn
0608 U+8FDC yuǎn
0609 U+8FDD wéi
0610 U+97E7 rèn
0611 U+8FD0 yùn
0612 U+6276
0613 U+629A
0614 U+575B tán
0615 U+6280
0616 U+574F huài
0617 U+62A0 kōu
0618 U+6270 rǎo
0619 U+627C è
0620 U+62D2
0621 U+627E zhǎo
0622 U+6279
0623 U+5740 zhǐ
0624 U+626F chě
0625 U+8D70 zǒu
0626 U+6284 chāo
0627 U+8D21 gòng
0628 U+6C5E gǒng
0629 U+575D
0630 U+653B gōng
0631 U+8D64 chì
0632 U+6298 shé, zhē, zhé
0633 U+6293 zhuā
0634 U+6273 bān
0635 U+62A1 lūn
0636 U+626E bàn
0637 U+62A2 qiāng, qiǎng
0638 U+5B5D xiào
0639 U+574E kǎn
0640 U+5747 jūn
0641 U+6291
0642 U+629B pāo
0643 U+6295 tóu
0644 U+575F fén
0645 U+5751 kēng
0646 U+6297 kàng
0647 U+574A fāng, fáng
0648 U+6296 dǒu
0649 U+62A4
0650 U+58F3 ké, qiào
0651 U+5FD7 zhì
0652 U+5757 kuài
0653 U+626D niǔ
0654 U+58F0 shēng
0655 U+628A bǎ, bà
0656 U+62A5 bào
0657 U+62DF
0658 U+5374 què
0659 U+6292 shū
0660 U+52AB jié
0661 U+8299
0662 U+829C
0663 U+82C7 wěi
0664 U+82BD
0665 U+82B1 huā
0666 U+82B9 qín
0667 U+82A5 gài, jiè
0668 U+82AC fēn
0669 U+82CD cāng
0670 U+82B3 fāng
0671 U+4E25 yán
0672 U+82A6 lú, lǔ
0673 U+82AF xīn, xìn
0674 U+52B3 láo
0675 U+514B
0676 U+82AD
0677 U+82CF
0678 U+6746 gān, gǎn
0679 U+6760 gàng
0680 U+675C
0681 U+6750 cái
0682 U+6751 cūn
0683 U+6756 zhàng
0684 U+674F xìng
0685 U+6749 shā, shān
0686 U+5DEB
0687 U+6781
0688 U+674E
0689 U+6768 yáng
0690 U+6C42 qiú
0691 U+752B
0692 U+5323 xiá
0693 U+66F4 gēng, gèng
0694 U+675F shù
0695 U+543E
0696 U+8C46 dòu
0697 U+4E24 liǎng
0698 U+9149 yǒu
0699 U+4E3D lí, lì
0700 U+533B
0701 U+8FB0 chén
0702 U+52B1
0703 U+5426 fǒu, pǐ
0704 U+8FD8 hái, huán
0705 U+5C2C
0706 U+6B7C jiān
0707 U+6765 lái
0708 U+8FDE lián
0709 U+8F69 xuān
0710 U+6B65
0711 U+5364
0712 U+575A jiān
0713 U+8096 xiāo, xiào
0714 U+65F1 hàn
0715 U+76EF dīng
0716 U+5448 chéng
0717 U+65F6 shí
0718 U+5434
0719 U+52A9 zhù
0720 U+53BF xiàn
0721 U+91CC
0722 U+5446 dāi
0723 U+5431 zhī, zī
0724 U+5420 fèi
0725 U+5455 ǒu
0726 U+56ED yuán
0727 U+65F7 kuàng
0728 U+56F4 wéi
0729 U+5440 yā, ya
0730 U+5428 dūn
0731 U+8DB3
0732 U+90AE yóu
0733 U+7537 nán
0734 U+56F0 kùn
0735 U+5435 chāo, chǎo
0736 U+4E32 chuàn
0737 U+5458 yuán, yùn
0738 U+5450
0739 U+542C tīng
0740 U+541F yín
0741 U+5429 fēn
0742 U+545B qiāng, qiàng
0743 U+543B wěn
0744 U+5439 chuī
0745 U+545C
0746 U+542D háng, kēng
0747 U+5427 bā, ba
0748 U+9091
0749 U+543C hǒu
0750 U+56E4 dùn, tún
0751 U+522B bié, biè
0752 U+542E shǔn
0753 U+5C96
0754 U+5C97 gāng, gǎng
0755 U+5E10 zhàng
0756 U+8D22 cái
0757 U+9488 zhēn
0758 U+9489 dīng, dìng
0759 U+7261
0760 U+544A gào
0761 U+6211
0762 U+4E71 luàn
0763 U+5229
0764 U+79C3
0765 U+79C0 xiù
0766 U+79C1
0767 U+6BCF měi
0768 U+5175 bīng
0769 U+4F30 gū, gù
0770 U+4F53 tī, tǐ
0771 U+4F55
0772 U+4F50 zuǒ
0773 U+4F51 yòu
0774 U+4F46 dàn
0775 U+4F38 shēn
0776 U+4F43 diàn
0777 U+4F5C zuō, zuò
0778 U+4F2F bǎi, bó
0779 U+4F36 líng
0780 U+4F63 yōng, yòng
0781 U+4F4E
0782 U+4F60
0783 U+4F4F zhù
0784 U+4F4D wèi
0785 U+4F34 bàn
0786 U+8EAB shēn
0787 U+7682 zào
0788 U+4F3A cì, sì
0789 U+4F5B fó, fú
0790 U+56F1 cōng
0791 U+8FD1 jìn
0792 U+5F7B chè
0793 U+5F79
0794 U+8FD4 fǎn
0795 U+4F59
0796 U+5E0C
0797 U+5750 zuò
0798 U+8C37
0799 U+59A5 tuǒ
0800 U+542B hán
0801 U+90BB lín
0802 U+5C94 chà
0803 U+809D gān
0804 U+809B gāng
0805 U+809A dǔ, dù
0806 U+8098 zhǒu
0807 U+80A0 cháng
0808 U+9F9F guī, jūn, qiū
0809 U+7538 diàn
0810 U+514D miǎn
0811 U+72C2 kuáng
0812 U+72B9 yóu
0813 U+72C8 bèi
0814 U+89D2 jiǎo, jué
0815 U+5220 shān
0816 U+6761 tiáo
0817 U+5F64 tóng
0818 U+5375 luǎn
0819 U+7078 jiǔ
0820 U+5C9B dǎo
0821 U+5228 bào, páo
0822 U+8FCE yíng
0823 U+996D fàn
0824 U+996E yǐn, yìn
0825 U+7CFB jì, xì
0826 U+8A00 yán
0827 U+51BB dòng
0828 U+72B6 zhuàng
0829 U+4EA9
0830 U+51B5 kuàng
0831 U+5E8A chuáng
0832 U+5E93
0833 U+5E87
0834 U+7597 liáo
0835 U+541D lìn
0836 U+5E94 yīng, yìng
0837 U+8FD9 zhè
0838 U+51B7 lěng
0839 U+5E90
0840 U+5E8F
0841 U+8F9B xīn
0842 U+5F03
0843 U+51B6
0844 U+5FD8 wàng
0845 U+95F0 rùn
0846 U+95F2 xián
0847 U+95F4 jiān, jiàn
0848 U+95F7 mēn, mèn
0849 U+5224 pàn
0850 U+5151 duì
0851 U+7076 zào
0852 U+707F càn
0853 U+707C zhuó
0854 U+5F1F
0855 U+6C6A wāng
0856 U+6C90
0857 U+6C9B pèi
0858 U+6C70 tài
0859 U+6CA5
0860 U+6C99 shā, shà
0861 U+6C7D
0862 U+6C83
0863 U+6CA6 lún
0864 U+6C79 xiōng
0865 U+6CDB fàn
0866 U+6CA7 cāng
0867 U+6CA1 méi, mò
0868 U+6C9F gōu
0869 U+6CAA
0870 U+6C88 shěn
0871 U+6C89 chén
0872 U+6C81 qìn
0873 怀 U+6000 huái
0874 U+5FE7 yōu
0875 U+5FF1 chén
0876 U+5FEB kuài
0877 U+5B8C wán
0878 U+5B8B sòng
0879 U+5B8F hóng
0880 U+7262 láo
0881 U+7A76 jiū
0882 U+7A77 qióng
0883 U+707E zāi
0884 U+826F liáng
0885 U+8BC1 zhèng
0886 U+542F
0887 U+8BC4 píng
0888 U+8865
0889 U+521D chū
0890 U+793E shè
0891 U+7940
0892 U+8BC6 shí, zhì
0893 U+8BC8 zhà
0894 U+8BC9
0895 U+7F55 hǎn
0896 U+8BCA zhěn
0897 U+8BCD
0898 U+8BD1
0899 U+541B jūn
0900 U+7075 líng
0901 U+5373
0902 U+5C42 céng
0903 U+5C41
0904 尿 U+5C3F niào, suī
0905 U+5C3E wěi, yǐ
0906 U+8FDF chí
0907 U+5C40
0908 U+6539 gǎi
0909 U+5F20 zhāng
0910 U+5FCC
0911 U+9645
0912 U+9646 liù, lù
0913 U+963F ā, ē
0914 U+9648 chén
0915 U+963B
0916 U+9644
0917 U+5760 zhuì
0918 U+5993
0919 U+5999 miào
0920 U+5996 yāo
0921 U+59CA
0922 U+59A8 fáng
0923 U+5992
0924 U+52AA
0925 U+5FCD rěn
0926 U+52B2 jìn, jìng
0927 U+77E3
0928 U+9E21
0929 U+7EAC wěi
0930 U+9A71
0931 U+7EAF chún
0932 U+7EB1 shā
0933 U+7EB2 gāng
0934 U+7EB3
0935 U+9A73
0936 U+7EB5 zòng
0937 U+7EB7 fēn
0938 U+7EB8 zhǐ
0939 U+7EB9 wén
0940 U+7EBA fǎng
0941 U+9A74
0942 U+7EBD niǔ
0943 U+5949 fèng
0944 U+73A9 wán
0945 U+73AF huán
0946 U+6B66
0947 U+9752 qīng
0948 U+8D23
0949 U+73B0 xiàn
0950 U+73AB méi
0951 U+8868 biǎo
0952 U+89C4 guī
0953 U+62B9 mā, mǒ, mò
0954 U+5366 guà
0955 U+5777 kē, kě
0956 U+576F
0957 U+62D3 tà, tuò
0958 U+62E2 lǒng
0959 U+62D4
0960 U+576A píng
0961 U+62E3 jiǎn
0962 U+5766 tǎn
0963 U+62C5 dān, dàn
0964 U+5764 kūn
0965 U+62BC
0966 U+62BD chōu
0967 U+62D0 guǎi
0968 U+62D6 tuō
0969 U+8005 zhě
0970 U+62CD pāi
0971 U+9876 dǐng
0972 U+62C6 chāi
0973 U+62CE līn
0974 U+62E5 yōng
0975 U+62B5
0976 U+62D8
0977 U+52BF shì
0978 U+62B1 bào
0979 U+62C4 zhǔ
0980 U+5783
0981 U+62C9 lā, lá
0982 U+62E6 lán
0983 U+5E78 xìng
0984 U+62CC bàn
0985 U+62E7 níng, nǐng, nìng
0986 U+62C2
0987 U+62D9 zhuō
0988 U+62DB zhāo
0989 U+5761
0990 U+62AB
0991 U+62E8
0992 U+62E9 zé, zhái
0993 U+62AC tái
0994 U+62C7
0995 U+62D7 ào, niù
0996 U+5176
0997 U+53D6
0998 U+8309
0999 U+82E6
1000 U+6614
1001 U+82DB
1002 U+82E5 ruò
1003 U+8302 mào
1004 U+82F9 píng
1005 U+82D7 miáo
1006 U+82F1 yīng
1007 U+82DF gǒu
1008 U+82D1 yuàn
1009 U+82DE bāo
1010 U+8303 fàn
1011 U+76F4 zhí
1012 U+8301 zhuó
1013 U+8304 jiā, qié
1014 U+830E jīng
1015 U+82D4 tāi, tái
1016 U+8305 máo
1017 U+6789 wǎng
1018 U+6797 lín
1019 U+679D zhī
1020 U+676F bēi
1021 U+67A2 shū
1022 U+67DC guì, jǔ
1023 U+679A méi
1024 U+6790
1025 U+677F bǎn
1026 U+677E sōng
1027 U+67AA qiāng
1028 U+67AB fēng
1029 U+6784 gòu
1030 U+676D háng
1031 U+6770 jié
1032 U+8FF0 shù
1033 U+6795 zhěn
1034 U+4E27 sāng, sàng
1035 U+6216 huò
1036 U+753B huà
1037 U+5367
1038 U+4E8B shì
1039 U+523A cī, cì
1040 U+67A3 zǎo
1041 U+96E8
1042 U+5356 mài
1043 U+90C1
1044 U+77FE fán
1045 U+77FF kuàng
1046 U+7801
1047 U+5395
1048 U+5948 nài
1049 U+5954 bēn, bèn
1050 U+5947 jī, qí
1051 U+594B fèn
1052 U+6001 tài
1053 U+6B27 ōu
1054 U+6BB4 ōu
1055 U+5784 lǒng
1056 U+59BB
1057 U+8F70 hōng
1058 U+9877 qǐng
1059 U+8F6C zhuǎn, zhuàn
1060 U+65A9 zhǎn
1061 U+8F6E lún
1062 U+8F6F ruǎn
1063 U+5230 dào
1064 U+975E fēi
1065 U+53D4 shū
1066 U+6B67
1067 U+80AF kěn
1068 齿 U+9F7F chǐ
1069 U+4E9B xiē
1070 U+5353 zhuó
1071 U+864E
1072 U+864F
1073 U+80BE shèn
1074 U+8D24 xián
1075 U+5C1A shàng
1076 U+65FA wàng
1077 U+5177
1078 U+5473 wèi
1079 U+679C guǒ
1080 U+6606 kūn
1081 U+56FD guó
1082 U+54CE āi
1083 U+5495
1084 U+660C chāng
1085 U+5475
1086 U+7545 chàng
1087 U+660E míng
1088 U+6613
1089 U+5499 lóng
1090 U+6602 áng
1091 U+8FEA
1092 U+5178 diǎn
1093 U+56FA
1094 U+5FE0 zhōng
1095 U+547B shēn
1096 U+5492 zhòu
1097 U+548B zǎ, zé, zhā
1098 U+5490
1099 U+547C
1100 U+9E23 míng
1101 U+548F yǒng
1102 U+5462 ne, ní
1103 U+5484 duō
1104 U+5496 gā, kā
1105 U+5CB8 àn
1106 U+5CA9 yán
1107 U+5E16 tiē, tiě, tiè
1108 U+7F57 luó
1109 U+5E1C zhì
1110 U+5E15
1111 U+5CAD lǐng
1112 U+51EF kǎi
1113 U+8D25 bài
1114 U+8D26 zhàng
1115 U+8D29 fàn
1116 U+8D2C biǎn
1117 U+8D2D gòu
1118 U+8D2E zhù
1119 U+56FE
1120 U+9493 diào
1121 U+5236 zhì
1122 U+77E5 zhī
1123 U+8FED dié
1124 U+6C1B fēn
1125 U+5782 chuí
1126 U+7267
1127 U+7269
1128 U+4E56 guāi
1129 U+522E guā
1130 U+79C6 gǎn
1131 U+548C hé, hè, hú, huó, huò, huo
1132 U+5B63
1133 U+59D4 wěi
1134 U+79C9 bǐng
1135 U+4F73 jiā
1136 U+4F8D shì
1137 U+5CB3 yuè
1138 U+4F9B gōng, gòng
1139 使 U+4F7F shǐ
1140 U+4F8B
1141 U+4FA0 xiá
1142 U+4FA5 jiǎo, yáo
1143 U+7248 bǎn
1144 U+4F84 zhí
1145 U+4FA6 zhēn
1146 U+4FA3
1147 U+4FA7
1148 U+51ED píng
1149 U+4FA8 qiáo
1150 U+4F69 pèi
1151 U+8D27 huò
1152 U+4F88 chǐ
1153 U+4F9D
1154 U+5351 bēi
1155 U+7684 de, dī, dí, dì
1156 U+8FEB pǎi, pò
1157 U+8D28 zhì
1158 U+6B23 xīn
1159 U+5F81 zhēng
1160 U+5F80 wǎng
1161 U+722C
1162 U+5F7C
1163 U+5F84 jìng
1164 U+6240 suǒ
1165 U+820D shě, shè
1166 U+91D1 jīn
1167 U+5239 chà, shā
1168 U+547D mìng
1169 U+80B4 yáo
1170 U+65A7
1171 U+7238
1172 U+91C7 cǎi, cài
1173 U+89C5
1174 U+53D7 shòu
1175 U+4E73
1176 U+8D2A tān
1177 U+5FF5 niàn
1178 U+8D2B pín
1179 忿 U+5FFF fèn
1180 U+80A4
1181 U+80BA fèi
1182 U+80A2 zhī
1183 U+80BF zhǒng
1184 U+80C0 zhàng
1185 U+670B péng
1186 U+80A1
1187 U+80AE āng
1188 U+80AA fáng
1189 U+80A5 féi
1190 U+670D fú, fù
1191 U+80C1 xié
1192 U+5468 zhōu
1193 U+660F hūn
1194 U+9C7C
1195 U+5154
1196 U+72D0
1197 U+5FFD
1198 U+72D7 gǒu
1199 U+72DE níng
1200 U+5907 bèi
1201 U+9970 shì
1202 U+9971 bǎo
1203 U+9972
1204 U+53D8 biàn
1205 U+4EAC jīng
1206 U+4EAB xiǎng
1207 U+5E9E páng
1208 U+5E97 diàn
1209 U+591C
1210 U+5E99 miào
1211 U+5E9C
1212 U+5E95
1213 U+759F nüè, yào
1214 U+7599
1215 U+759A jiù
1216 U+5242
1217 U+5352 cù, zú
1218 U+90CA jiāo
1219 U+5E9A gēng
1220 U+5E9F fèi
1221 U+51C0 jìng
1222 U+76F2 máng
1223 U+653E fàng
1224 U+523B
1225 U+80B2
1226 U+6C13 máng
1227 U+95F8 zhá
1228 U+95F9 nào
1229 U+90D1 zhèng
1230 U+5238 quàn, xuàn
1231 U+5377 juǎn, juàn
1232 U+5355 chán, dān, shàn
1233 U+70AC
1234 U+7092 chǎo
1235 U+708A chuī
1236 U+7095 kàng
1237 U+708E yán
1238 U+7089
1239 U+6CAB
1240 U+6D45 qiǎn
1241 U+6CD5
1242 U+6CC4 xiè
1243 U+6CBD
1244 U+6CB3
1245 U+6CBE zhān
1246 U+6CEA lèi
1247 U+6CAE
1248 U+6CB9 yóu
1249 U+6CCA bó, pō
1250 沿 U+6CBF yán
1251 U+6CE1 pāo, pào
1252 U+6CE8 zhù
1253 U+6CE3
1254 U+6CDE nìng
1255 U+6CFB xiè
1256 U+6CCC bì, mì
1257 U+6CF3 yǒng
1258 U+6CE5 ní, nì
1259 U+6CB8 fèi
1260 U+6CBC zhǎo
1261 U+6CE2
1262 U+6CFC
1263 U+6CFD
1264 U+6CBB zhì
1265 U+6014 zhèng
1266 U+602F qiè
1267 U+6016
1268 U+6027 xìng
1269 U+6015
1270 U+601C lián
1271 U+602A guài
1272 U+6021
1273 U+5B66 xué
1274 U+5B9D bǎo
1275 U+5B97 zōng
1276 U+5B9A dìng
1277 U+5BA0 chǒng
1278 U+5B9C
1279 U+5BA1 shěn
1280 U+5B99 zhòu
1281 U+5B98 guān
1282 U+7A7A kōng, kòng
1283 U+5E18 lián
1284 U+5B9B wǎn
1285 U+5B9E shí
1286 U+8BD5 shì
1287 U+90CE láng, làng
1288 U+8BD7 shī
1289 U+80A9 jiān
1290 U+623F fáng
1291 U+8BDA chéng
1292 U+886C chèn
1293 U+886B shān
1294 U+89C6 shì
1295 U+7948
1296 U+8BDD huà
1297 U+8BDE dàn
1298 U+8BE1 guǐ
1299 U+8BE2 xún
1300 U+8BE5 gāi
1301 U+8BE6 xiáng
1302 U+5EFA jiàn
1303 U+8083
1304 U+5F55
1305 U+96B6
1306 U+5E1A zhǒu
1307 U+5C49
1308 U+5C45
1309 U+5C4A jiè
1310 U+5237 shuā, shuà
1311 U+5C48
1312 U+5F27
1313 U+5F25
1314 U+5F26 xián
1315 U+627F chéng
1316 U+5B5F mèng
1317 U+964B lòu
1318 U+964C
1319 U+5B64
1320 U+9655 shǎn
1321 U+964D jiàng, xiáng
1322 U+51FD hán
1323 U+9650 xiàn
1324 U+59B9 mèi
1325 U+59D1
1326 U+59D0 jiě
1327 U+59D3 xìng
1328 U+59AE
1329 U+59CB shǐ
1330 U+59C6
1331 U+8FE2 tiáo
1332 U+9A7E jià
1333 U+53C1 sān
1334 U+53C2 cān, cēn, shēn
1335 U+8270 jiān
1336 线 U+7EBF xiàn
1337 U+7EC3 liàn
1338 U+7EC4
1339 U+7EC5 shēn
1340 U+7EC6
1341 U+9A76 shǐ
1342 U+7EC7 zhī
1343 U+9A79
1344 U+7EC8 zhōng
1345 U+9A7B zhù
1346 U+7ECA bàn
1347 U+9A7C tuó
1348 U+7ECD shào
1349 U+7ECE
1350 U+7ECF jīng, jìng
1351 U+8D2F guàn
1352 U+5951
1353 U+8D30 èr
1354 U+594F zòu
1355 U+6625 chūn
1356 U+5E2E bāng
1357 U+73B7 diàn
1358 U+73CD zhēn
1359 U+73B2 líng
1360 U+73CA shān
1361 U+73BB
1362 U+6BD2
1363 U+578B xíng
1364 U+62ED shì
1365 U+6302 guà
1366 U+5C01 fēng
1367 U+6301 chí
1368 U+62F7 kǎo
1369 U+62F1 gǒng
1370 U+9879 xiàng
1371 U+57AE kuǎ
1372 U+630E kuà
1373 U+57CE chéng
1374 U+631F xié
1375 U+6320 náo
1376 U+653F zhèng
1377 U+8D74
1378 U+8D75 zhào
1379 U+6321 dǎng, dàng
1380 U+62FD zhuài
1381 U+54C9 zāi
1382 U+633A tǐng
1383 U+62EC kuò
1384 U+57A2 gòu
1385 U+62F4 shuān
1386 U+62FE shè, shí
1387 U+6311 tiāo, tiǎo
1388 U+579B duǒ, duò
1389 U+6307 zhǐ
1390 U+57AB diàn
1391 U+6323 zhēng, zhèng
1392 U+6324
1393 U+62FC pīn
1394 U+6316
1395 U+6309 àn
1396 U+6325 huī
1397 U+632A nuó
1398 U+62EF zhěng
1399 U+67D0 mǒu
1400 U+751A shèn
1401 U+8346 jīng
1402 U+8338 róng
1403 U+9769
1404 U+832C chá
1405 U+8350 jiàn
1406 U+5DF7 hàng, xiàng
1407 U+5E26 dài
1408 U+8349 cǎo
1409 U+8327 jiǎn
1410 U+8335 yīn
1411 U+8336 chá
1412 U+8352 huāng
1413 U+832B máng
1414 U+8361 dàng
1415 U+8363 róng
1416 U+8364 hūn
1417 U+8367 yíng
1418 U+6545
1419 U+80E1
1420 U+836B yīn, yìn
1421 U+8354
1422 U+5357 nā, nán
1423 U+836F yào
1424 U+6807 biāo
1425 U+6808 zhàn
1426 U+67D1 gān
1427 U+67AF
1428 U+67C4 bǐng
1429 U+680B dòng
1430 U+76F8 xiāng, xiàng
1431 U+67E5 chá, zhā
1432 U+67CF bǎi, bó
1433 U+6805 shān, zhà
1434 U+67F3 liǔ
1435 U+67F1 zhù
1436 U+67FF shì
1437 U+680F lán
1438 U+67E0 níng
1439 U+6811 shù
1440 U+52C3
1441 U+8981 yāo, yào
1442 U+67EC jiǎn
1443 U+54B8 xián
1444 U+5A01 wēi
1445 U+6B6A wāi
1446 U+7814 yán
1447 U+7816 zhuān
1448 U+5398
1449 U+539A hòu
1450 U+780C
1451 U+7802 shā
1452 U+6CF5 bèng
1453 U+781A yàn
1454 U+780D kǎn
1455 U+9762 miàn
1456 U+8010 nài
1457 U+800D shuǎ
1458 U+7275 qiān
1459 U+9E25 ōu
1460 U+6B8B cán
1461 U+6B83 yāng
1462 U+8F74 zhóu, zhòu
1463 U+8F7B qīng
1464 U+9E26
1465 U+7686 jiē
1466 U+97ED jiǔ
1467 U+80CC bēi, bèi
1468 U+6218 zhàn
1469 U+70B9 diǎn
1470 U+8650 nüè
1471 U+4E34 lín
1472 U+89C8 lǎn
1473 U+7AD6 shù
1474 U+7701 shěng, xǐng
1475 U+524A xiāo, xuē
1476 U+5C1D cháng
1477 U+6627 mèi
1478 U+76F9 dǔn
1479 U+662F shì
1480 U+76FC pàn
1481 U+7728 zhǎ
1482 U+54C7 wā, wa
1483 U+54C4 hōng, hǒng, hòng
1484 U+54D1 yā, yǎ
1485 U+663E xiǎn
1486 U+5192 mào
1487 U+6620 yìng
1488 U+661F xīng
1489 U+6628 zuó
1490 U+54A7 liē, liě
1491 U+662D zhāo
1492 U+754F wèi
1493 U+8DB4
1494 U+80C3 wèi
1495 U+8D35 guì
1496 U+754C jiè
1497 U+8679 hóng, jiàng
1498 U+867E xiā
1499 U+8681
1500 U+601D
1501 U+8682 mǎ, mà
1502 U+867D suī
1503 U+54C1 pǐn
1504 U+54BD yān, yàn, yè
1505 U+9A82
1506 U+52CB xūn
1507 U+54D7 huā, huá
1508 U+54B1 zán
1509 U+54CD xiǎng
1510 U+54C8 hā, hǎ, hà
1511 U+54C6 duō
1512 U+54AC yǎo
1513 U+54B3 hāi, ké
1514 U+54AA mī, mǐ
1515 U+54EA nǎ, na, né
1516 U+54DF yō, yo
1517 U+70AD tàn
1518 U+5CE1 xiá
1519 U+7F5A
1520 U+8D31 jiàn
1521 U+8D34 tiē
1522 U+8D3B
1523 U+9AA8 gū, gǔ
1524 U+5E7D yōu
1525 U+9499 gài
1526 U+949D dùn
1527 U+949E chāo
1528 U+949F zhōng
1529 U+94A2 gāng, gàng
1530 U+94A0
1531 U+94A5 yào, yuè
1532 U+94A6 qīn
1533 U+94A7 jūn
1534 U+94A9 gōu
1535 U+94AE niǔ
1536 U+5378 xiè
1537 U+7F38 gāng
1538 U+62DC bái, bài
1539 U+770B kān, kàn
1540 U+77E9
1541 U+6BE1 zhān
1542 U+6C22 qīng
1543 U+600E zěn
1544 U+7272 shēng
1545 U+9009 xuǎn
1546 U+9002 shì
1547 U+79D2 miǎo
1548 U+9999 xiāng
1549 U+79CD chóng, zhǒng, zhòng
1550 U+79CB qiū
1551 U+79D1
1552 U+91CD chóng, zhòng
1553 U+590D
1554 竿 U+7AFF gān
1555 U+6BB5 duàn
1556 便 U+4FBF biàn, pián
1557 U+4FE9 liǎ, liǎng
1558 U+8D37 dài
1559 U+987A shùn
1560 U+4FEE xiū
1561 U+4FCF qiào
1562 U+4FDD bǎo
1563 U+4FC3
1564 U+4FC4 é
1565 U+4FD0
1566 U+4FAE
1567 U+4FED jiǎn
1568 U+4FD7
1569 U+4FD8
1570 U+4FE1 xìn
1571 U+7687 huáng
1572 U+6CC9 quán
1573 U+9B3C guǐ
1574 U+4FB5 qīn
1575 U+79B9
1576 U+4FAF hóu, hòu
1577 U+8FFD zhuī
1578 U+4FCA jùn
1579 U+76FE dùn
1580 U+5F85 dāi, dài
1581 U+5F8A huái
1582 U+884D yǎn
1583 U+5F8B
1584 U+5F88 hěn
1585 U+987B
1586 U+53D9
1587 U+5251 jiàn
1588 U+9003 táo
1589 U+98DF shí
1590 U+76C6 pén
1591 U+80DA pēi
1592 U+80E7 lóng
1593 U+80C6 dǎn
1594 U+80DC shèng
1595 U+80DE bāo
1596 U+80D6 pán, pàng
1597 U+8109 mài, mò
1598 U+80CE tāi
1599 U+52C9 miǎn
1600 U+72ED xiá
1601 U+72EE shī
1602 U+72EC
1603 U+72F0 zhēng
1604 U+72E1 jiǎo
1605 U+72F1
1606 U+72E0 hěn
1607 U+8D38 mào
1608 U+6028 yuàn
1609 U+6025
1610 U+9975 ěr
1611 U+9976 ráo
1612 U+8680 shí
1613 U+997A jiǎo
1614 U+997C bǐng
1615 U+5CE6 luán
1616 U+5F2F wān
1617 U+5C06 jiāng, jiàng
1618 U+5956 jiǎng
1619 U+54C0 āi
1620 U+4EAD tíng
1621 U+4EAE liàng
1622 U+5EA6 dù, duó
1623 U+8FF9
1624 U+5EAD tíng
1625 U+75AE chuāng
1626 U+75AF fēng
1627 U+75AB
1628 U+75A4
1629 U+54A8
1630 姿 U+59FF
1631 U+4EB2 qīn, qìng
1632 U+97F3 yīn
1633 U+5E1D
1634 U+65BD shī
1635 U+95FA guī
1636 U+95FB wén
1637 U+95FD mǐn
1638 U+9600
1639 U+9601
1640 U+5DEE chā, chà, chāi, cī
1641 U+517B yǎng
1642 U+7F8E měi
1643 U+59DC jiāng
1644 U+53DB pàn
1645 U+9001 sòng
1646 U+7C7B lèi
1647 U+8FF7
1648 U+7C7D
1649 U+5A04 lóu
1650 U+524D qián
1651 U+9996 shǒu
1652 U+9006
1653 U+5179 cí, zī
1654 U+603B zǒng
1655 U+70BC liàn
1656 U+70B8 zhá, zhà
1657 U+70C1 shuò
1658 U+70AE bāo, páo, pào
1659 U+70AB xuàn
1660 U+70C2 làn
1661 U+5243
1662 U+6D3C
1663 U+6D01 jié
1664 U+6D2A hóng
1665 U+6D12
1666 U+67D2
1667 U+6D47 jiāo
1668 U+6D4A zhuó
1669 U+6D1E dòng, tóng
1670 U+6D4B
1671 U+6D17 xǐ, xiǎn
1672 U+6D3B huó
1673 U+6D3E pài
1674 U+6D3D qià
1675 U+67D3 rǎn
1676 U+6D1B luò
1677 U+6D4F liú
1678 U+6D4E jǐ, jì
1679 U+6D0B yáng
1680 U+6D32 zhōu
1681 U+6D51 hún
1682 U+6D53 nóng
1683 U+6D25 jīn
1684 U+6043 shì
1685 U+6052 héng
1686 U+6062 huī
1687 U+604D huǎng
1688 U+606C tián
1689 U+6064
1690 U+6070 qià
1691 U+607C nǎo
1692 U+6068 hèn
1693 U+4E3E
1694 U+89C9 jiào, jué
1695 U+5BA3 xuān
1696 U+5BA6 huàn
1697 U+5BA4 shì
1698 U+5BAB gōng
1699 U+5BAA xiàn
1700 U+7A81
1701 穿 U+7A7F chuān
1702 U+7A83 qiè
1703 U+5BA2
1704 U+8BEB jiè
1705 U+51A0 guān, guàn
1706 U+8BEC
1707 U+8BED
1708 U+6241 biǎn, piān
1709 U+8884 ǎo
1710 U+7956
1711 U+795E shén
1712 U+795D zhù
1713 U+7960
1714 U+8BEF
1715 U+8BF1 yòu
1716 U+8BF2 huì
1717 U+8BF4 shuì, shuō
1718 U+8BF5 sòng
1719 U+57A6 kěn
1720 退 U+9000 tuì
1721 U+65E2
1722 U+5C4B
1723 U+663C zhòu
1724 U+5C4F bǐng, píng
1725 U+5C4E shǐ
1726 U+8D39 fèi
1727 U+9661 dǒu
1728 U+900A xùn
1729 U+7709 méi
1730 U+5B69 hái
1731 U+9668 yǔn
1732 U+9664 chú
1733 U+9669 xiǎn
1734 U+9662 yuàn
1735 U+5A03
1736 U+59E5 lǎo
1737 U+59E8
1738 U+59FB yīn
1739 U+5A07 jiāo
1740 U+59DA yáo
1741 U+5A1C nà, nuó
1742 U+6012
1743 U+67B6 jià
1744 U+8D3A
1745 U+76C8 yíng
1746 U+52C7 yǒng
1747 U+6020 dài
1748 U+7678 guǐ
1749 U+86A4 zǎo
1750 U+67D4 róu
1751 U+5792 lěi
1752 U+7ED1 bǎng
1753 U+7ED2 róng
1754 U+7ED3 jiē, jié
1755 U+7ED5 rào
1756 U+9A84 jiāo
1757 U+7ED8 huì
1758 U+7ED9 gěi, jǐ
1759 U+7EDA xuàn
1760 U+9A86 luò
1761 U+7EDC lào, luò
1762 U+7EDD jué
1763 U+7EDE jiǎo
1764 U+9A87 hài
1765 U+7EDF tǒng
1766 U+8015 gēng
1767 U+8018 yún
1768 U+8017 hào
1769 U+8019 bà, pá
1770 U+8273 yàn
1771 U+6CF0 tài
1772 U+79E6 qín
1773 U+73E0 zhū
1774 U+73ED bān
1775 U+7D20
1776 U+533F
1777 U+8695 cán
1778 U+987D wán
1779 U+76CF zhǎn
1780 U+532A fěi
1781 U+635E lāo
1782 U+683D zāi
1783 U+6355
1784 U+57C2 gěng
1785 U+6342
1786 U+632F zhèn
1787 U+8F7D zǎi, zài
1788 U+8D76 gǎn
1789 U+8D77
1790 U+76D0 yán
1791 U+634E shāo, shào
1792 U+634D hàn
1793 U+634F niē
1794 U+57CB mái, mán
1795 U+6349 zhuō
1796 U+6346 kǔn
1797 U+6350 juān
1798 U+635F sǔn
1799 U+8881 yuán
1800 U+634C
1801 U+90FD dōu, dū
1802 U+54F2 zhé
1803 U+901D shì
1804 U+6361 jiǎn
1805 U+632B cuò
1806 U+6362 huàn
1807 U+633D wǎn
1808 U+631A zhì
1809 U+70ED
1810 U+6050 kǒng
1811 U+6363 dǎo
1812 U+58F6
1813 U+6345 tǒng
1814 U+57C3 āi
1815 U+6328 āi, ái
1816 U+803B chǐ
1817 U+803F gěng
1818 U+803D dān
1819 U+8042 niè
1820 U+606D gōng
1821 U+83BD mǎng
1822 U+83B1 lái
1823 U+83B2 lián
1824 U+83AB
1825 U+8389
1826 U+8377 hé, hè
1827 U+83B7 huò
1828 U+664B jìn
1829 U+6076 ě, è, wù
1830 U+83B9 yíng
1831 U+83BA yīng
1832 U+771F zhēn
1833 U+6846 kuàng
1834 U+6886 bāng
1835 U+6842 guì
1836 U+6854 jié
1837 U+6816
1838 U+6863 dàng
1839 U+6850 tóng
1840 U+682A zhū
1841 U+6865 qiáo
1842 U+6866 huà
1843 U+6813 shuān
1844 U+6843 táo
1845 U+683C
1846 U+6869 zhuāng
1847 U+6821 jiào, xiào
1848 U+6838 hé, hú
1849 U+6837 yàng
1850 U+6839 gēn
1851 U+7D22 suǒ
1852 U+54E5
1853 U+901F
1854 U+9017 dòu
1855 U+6817
1856 U+8D3E gǔ, jiǎ
1857 U+914C zhuó
1858 U+914D pèi
1859 U+7FC5 chì
1860 U+8FB1
1861 U+5507 chún
1862 U+590F xià
1863 U+7838
1864 U+7830 pēng
1865 U+783E
1866 U+7840 chǔ
1867 U+7834
1868 U+539F yuán
1869 U+5957 tào
1870 U+9010 zhú
1871 U+70C8 liè
1872 U+6B8A shū
1873 U+6B89 xùn
1874 U+987E
1875 轿 U+8F7F jiào
1876 U+8F83 jiào
1877 U+987F dùn
1878 U+6BD9
1879 U+81F4 zhì
1880 U+67F4 chái
1881 U+684C zhuō
1882 U+8651
1883 U+76D1 jiān, jiàn
1884 U+7D27 jǐn
1885 U+515A dǎng
1886 U+901E chěng
1887 U+6652 shài
1888 U+7720 mián
1889 U+6653 xiǎo
1890 U+54EE xiào
1891 U+5520 láo, lào
1892 U+9E2D
1893 U+6643 huǎng, huàng
1894 U+54FA
1895 U+664C shǎng
1896 U+5254
1897 U+6655 yūn, yùn
1898 U+868C bàng, bèng
1899 U+7554 pàn
1900 U+86A3 gōng
1901 U+868A wén
1902 U+86AA dǒu
1903 U+8693 yǐn
1904 U+54E8 shào
1905 U+54E9 lī, li
1906 U+5703
1907 U+54ED
1908 U+54E6 é, ó, ò
1909 U+6069 ēn
1910 U+9E2F yāng
1911 U+5524 huàn
1912 U+5501 yàn
1913 U+54FC hēng, hng
1914 U+5527
1915 U+554A ā, á, ǎ, à, a
1916 U+5509 āi, ài
1917 U+5506 suō
1918 U+7F62 bà, ba
1919 U+5CED qiào
1920 U+5CE8 é
1921 U+5CF0 fēng
1922 U+5706 yuán
1923 U+5CFB jùn
1924 U+8D3C zéi
1925 贿 U+8D3F huì
1926 U+8D42
1927 U+8D43 zāng
1928 U+94B1 qián
1929 U+94B3 qián
1930 U+94BB zuān, zuàn
1931 U+94BE jiǎ
1932 U+94C1 tiě
1933 U+94C3 líng
1934 U+94C5 qiān, yán
1935 U+7F3A quē
1936 U+6C27 yǎng
1937 U+6C28 ān
1938 U+7279
1939 U+727A
1940 U+9020 zào
1941 U+4E58 chéng
1942 U+654C
1943 U+79E4 chèng
1944 U+79DF
1945 U+79EF
1946 U+79E7 yāng
1947 U+79E9 zhì
1948 U+79F0 chèn, chēng
1949 U+79D8 bì, mì
1950 U+900F tòu
1951 U+7B14
1952 U+7B11 xiào
1953 U+7B0B sǔn
1954 U+503A zhài
1955 U+501F jiè
1956 U+503C zhí
1957 U+501A
1958 U+4FFA ǎn
1959 U+503E qīng
1960 U+5012 dǎo, dào
1961 U+5018 tǎng
1962 U+4FF1 jū, jù
1963 U+5021 chàng
1964 U+5019 hòu
1965 U+8D41 lìn
1966 U+4FEF
1967 U+500D bèi
1968 U+5026 juàn
1969 U+5065 jiàn
1970 U+81ED chòu, xiù
1971 U+5C04 shè
1972 U+8EAC gōng
1973 U+606F
1974 U+5014 jué, juè
1975 U+5F92
1976 U+5F90
1977 U+6BB7 yān, yīn
1978 U+8230 jiàn
1979 U+8231 cāng
1980 U+822C bān
1981 U+822A háng
1982 U+9014
1983 U+62FF
1984 U+8038 sǒng
1985 U+7239 diē
1986 U+8200 yǎo
1987 U+7231 ài
1988 U+8C7A chái
1989 U+8C79 bào
1990 U+9881 bān
1991 U+9882 sòng
1992 U+7FC1 wēng
1993 U+80F0
1994 U+8106 cuì
1995 U+8102 zhī
1996 U+80F8 xiōng
1997 U+80F3 gē, gé
1998 U+810F zāng, zàng
1999 U+8110
2000 U+80F6 jiāo
2001 U+8111 nǎo
2002 U+8113 nóng
2003 U+901B guàng
2004 U+72F8
2005 U+72FC láng
2006 U+537F qīng
2007 U+9022 féng
2008 U+9E35 tuó
2009 U+7559 liú
2010 U+9E33 yuān
2011 U+76B1 zhòu
2012 饿 U+997F è
2013 U+9981 něi
2014 U+51CC líng
2015 U+51C4
2016 U+604B liàn
2017 U+6868 jiǎng
2018 U+6D46 jiāng, jiàng
2019 U+8870 shuāi
2020 U+8877 zhōng
2021 U+9AD8 gāo
2022 U+90ED guō
2023 U+5E2D
2024 U+51C6 zhǔn
2025 U+5EA7 zuò
2026 U+75C7 zhēng, zhèng
2027 U+75C5 bìng
2028 U+75BE
2029 U+658B zhāi
2030 U+75B9 zhěn
2031 U+75BC téng
2032 U+75B2
2033 U+810A
2034 U+6548 xiào
2035 U+79BB
2036 U+7D0A wěn
2037 U+5510 táng
2038 U+74F7
2039 U+8D44
2040 U+51C9 liáng, liàng
2041 U+7AD9 zhàn
2042 U+5256 pōu
2043 U+7ADE jìng
2044 U+90E8
2045 U+65C1 páng
2046 U+65C5
2047 U+755C chù, xù
2048 U+9605 yuè
2049 U+7F9E xiū
2050 U+7F94 gāo
2051 U+74F6 píng
2052 U+62F3 quán
2053 U+7C89 fěn
2054 U+6599 liào
2055 U+76CA
2056 U+517C jiān
2057 U+70E4 kǎo
2058 U+70D8 hōng
2059 U+70E6 fán
2060 U+70E7 shāo
2061 U+70DB zhú
2062 U+70DF yān
2063 U+70D9 lào, luò
2064 U+9012
2065 U+6D9B tāo
2066 U+6D59 zhè
2067 U+6D9D lào
2068 U+6D66
2069 U+9152 jiǔ
2070 U+6D89 shè
2071 U+6D88 xiāo
2072 U+6DA1 guō, wō
2073 U+6D69 hào
2074 U+6D77 hǎi
2075 U+6D82
2076 U+6D74
2077 U+6D6E
2078 U+6DA3 huàn
2079 U+6DA4
2080 U+6D41 liú
2081 U+6DA6 rùn
2082 U+6DA7 jiàn
2083 U+6D95
2084 U+6D6A làng
2085 U+6D78 jìn
2086 U+6DA8 zhǎng, zhàng
2087 U+70EB tàng
2088 U+6DA9
2089 U+6D8C chōng, yǒng
2090 U+6096 bèi
2091 U+609F
2092 U+6084 qiāo, qiǎo
2093 U+608D hàn
2094 U+6094 huǐ
2095 U+60AF mǐn
2096 U+60A6 yuè
2097 U+5BB3 hài
2098 U+5BBD kuān
2099 U+5BB6 jiā, jia
2100 U+5BB5 xiāo
2101 U+5BB4 yàn
2102 U+5BBE bīn
2103 U+7A8D qiào
2104 U+7A84 zhǎi
2105 U+5BB9 róng
2106 U+5BB0 zǎi
2107 U+6848 àn
2108 U+8BF7 qǐng
2109 U+6717 lǎng
2110 U+8BF8 zhū
2111 U+8BFA nuò
2112 U+8BFB dòu, dú
2113 U+6247 shān, shàn
2114 U+8BFD fěi
2115 U+889C
2116 U+8896 xiù
2117 U+888D páo
2118 U+88AB bèi
2119 U+7965 xiáng
2120 U+8BFE
2121 U+51A5 míng
2122 U+8C01 shéi, shuí
2123 U+8C03 diào, tiáo
2124 U+51A4 yuān
2125 U+8C05 liàng
2126 U+8C06 zhūn
2127 U+8C08 tán
2128 U+8C0A
2129 U+5265 bāo, bō
2130 U+6073 kěn
2131 U+5C55 zhǎn
2132 U+5267
2133 U+5C51 xiè
2134 U+5F31 ruò
2135 U+9675 líng
2136 U+795F suì
2137 U+9676 táo
2138 U+9677 xiàn
2139 U+966A péi
2140 U+5A31
2141 U+5A1F juān
2142 U+6055 shù
2143 U+5A25 é
2144 U+5A18 niáng
2145 U+901A tōng, tòng
2146 U+80FD néng
2147 U+96BE nán, nàn
2148 U+9884
2149 U+6851 sāng
2150 U+7EE2 juàn
2151 U+7EE3 xiù
2152 U+9A8C yàn
2153 U+7EE7
2154 U+9A8F jùn
2155 U+7403 qiú
2156 U+7410 suǒ
2157 U+7406
2158 U+7409 liú
2159 U+7405 láng
2160 U+6367 pěng
2161 U+5835
2162 U+63AA cuò
2163 U+63CF miáo
2164 U+57DF
2165 U+637A
2166 U+63A9 yǎn
2167 U+6377 jié
2168 U+6392 pái, pǎi
2169 U+7109 yān
2170 U+6389 diào
2171 U+6376 chuí
2172 U+8D66 shè
2173 U+5806 duī
2174 U+63A8 tuī
2175 U+57E0
2176 U+6380 xiān
2177 U+6388 shòu
2178 U+637B niǎn
2179 U+6559 jiāo, jiào
2180 U+638F tāo
2181 U+6390 qiā
2182 U+63A0 lüè
2183 U+6382 diān
2184 U+57F9 péi
2185 U+63A5 jiē
2186 U+63B7 zhì
2187 U+63A7 kòng
2188 U+63A2 tàn
2189 U+636E jū, jù
2190 U+6398 jué
2191 U+63BA chān
2192 U+804C zhí
2193 U+57FA
2194 U+8046 líng
2195 U+52D8 kān
2196 U+804A liáo
2197 U+5A36
2198 U+8457 zhù, zhuó
2199 U+83F1 líng
2200 U+52D2 lè, lēi
2201 U+9EC4 huáng
2202 U+83F2 fēi, fěi
2203 U+840C méng
2204 U+841D luó
2205 U+83CC jūn, jùn
2206 U+840E wěi
2207 U+83DC cài
2208 U+8404 táo
2209 U+83CA
2210 U+83E9
2211 U+840D píng
2212 U+83E0
2213 U+8424 yíng
2214 U+8425 yíng
2215 U+4E7E qián
2216 U+8427 xiāo
2217 U+8428
2218 U+83C7
2219 U+68B0 xiè
2220 U+5F6C bīn
2221 U+68A6 mèng
2222 U+5A6A lán
2223 U+6897 gěng
2224 U+68A7
2225 U+68A2 shāo
2226 U+6885 méi
2227 U+68C0 jiǎn
2228 U+68B3 shū
2229 U+68AF
2230 U+6876 tǒng
2231 U+68AD suō
2232 U+6551 jiù
2233 U+66F9 cáo
2234 U+526F
2235 U+7968 piào
2236 U+915D yùn
2237 U+9157
2238 U+53A2 xiāng
2239 U+621A
2240 U+7845 guī
2241 U+7855 shuò
2242 U+5962 shē
2243 U+76D4 kuī
2244 U+723D shuǎng
2245 U+804B lóng
2246 U+88AD
2247 U+76DB chéng, shèng
2248 U+533E biǎn
2249 U+96EA xuě
2250 U+8F85
2251 U+8F86 liàng
2252 U+9885
2253 U+865A
2254 U+5F6A biāo
2255 U+96C0 qiāo, qiǎo, què
2256 U+5802 táng
2257 U+5E38 cháng
2258 U+7736 kuàng
2259 U+5319 chí, shi
2260 U+6668 chén
2261 U+7741 zhēng
2262 U+772F mī, mí
2263 U+773C yǎn
2264 U+60AC xuán
2265 U+91CE
2266 U+556A
2267 U+5566 lā, la
2268 U+66FC màn
2269 U+6666 huì
2270 U+665A wǎn
2271 U+5544 zhuó
2272 U+5561 fēi
2273 U+8DDD
2274 U+8DBE zhǐ
2275 U+5543 kěn
2276 U+8DC3 yuè
2277 U+7565 lüè
2278 U+86AF qiū
2279 U+86C0 zhù
2280 U+86C7 shé
2281 U+552C
2282 U+7D2F léi, lěi, lèi
2283 U+9102 è
2284 U+5531 chàng
2285 U+60A3 huàn
2286 U+5570 luō, luó, luo
2287 U+553E tuò
2288 U+552F wéi
2289 U+5564
2290 U+5565 shá
2291 U+5578 xiào
2292 U+5D16
2293 U+5D0E
2294 U+5D2D zhǎn
2295 U+903B luó
2296 U+5D14 cuī
2297 U+5E37 wéi
2298 U+5D29 bēng
2299 U+5D07 chóng
2300 U+5D1B jué
2301 U+5A74 yīng
2302 U+5708 juān, juàn, quān
2303 U+94D0 kào
2304 U+94DB chēng, dāng
2305 U+94DD
2306 U+94DC tóng
2307 U+94ED míng
2308 U+94F2 chǎn
2309 U+94F6 yín
2310 U+77EB jiáo, jiǎo
2311 U+751C tián
2312 U+79F8 jiē
2313 U+68A8
2314 U+7281
2315 U+79FD huì
2316 U+79FB
2317 U+7B28 bèn
2318 U+7B3C lóng, lǒng
2319 U+7B1B
2320 U+7B19 shēng
2321 U+7B26
2322 U+7B2C
2323 U+654F mǐn
2324 U+505A zuò
2325 U+888B dài
2326 U+60A0 yōu
2327 U+507F cháng
2328 U+5076 ǒu
2329 U+504E wēi
2330 U+5077 tōu
2331 U+60A8 nín
2332 U+552E shòu
2333 U+505C tíng
2334 U+504F piān
2335 U+8EAF
2336 U+515C dōu
2337 U+5047 jiǎ, jià
2338 U+8845 xìn
2339 U+5F98 pái
2340 U+5F99
2341 U+5F97 dé, de, děi
2342 U+8854 xián
2343 U+76D8 pán
2344 U+8236
2345 U+8239 chuán
2346 U+8235 duò
2347 U+659C xié
2348 U+76D2
2349 U+9E3D
2350 U+655B liǎn
2351 U+6089
2352 U+6B32
2353 U+5F69 cǎi
2354 U+9886 lǐng
2355 U+811A jiǎo
2356 U+8116
2357 U+812F fǔ, pú
2358 U+8C5A tún
2359 U+8138 liǎn
2360 U+8131 tuō
2361 U+8C61 xiàng
2362 U+591F gòu
2363 U+9038
2364 U+731C cāi
2365 U+732A zhū
2366 U+730E liè
2367 U+732B māo
2368 U+51F0 huáng
2369 U+7316 chāng
2370 U+731B měng
2371 U+796D jì, zhài
2372 U+9985 xiàn
2373 U+9986 guǎn
2374 U+51D1 còu
2375 U+51CF jiǎn
2376 U+6BEB háo
2377 U+70F9 pēng
2378 U+5EB6 shù
2379 U+9EBB
2380 U+5EB5 ān
2381 U+75CA quán
2382 U+75D2 yǎng
2383 U+75D5 hén
2384 U+5ECA láng
2385 U+5EB7 kāng
2386 U+5EB8 yōng
2387 鹿 U+9E7F
2388 U+76D7 dào
2389 U+7AE0 zhāng
2390 U+7ADF jìng
2391 U+5546 shāng
2392 U+65CF
2393 U+65CB xuán, xuàn
2394 U+671B wàng
2395 U+7387 lǜ, shuài
2396 U+960E yán
2397 U+9610 chǎn
2398 U+7740 zhāo, zháo, zhe, zhuó
2399 U+7F9A líng
2400 U+76D6 gài, gě
2401 U+7737 juàn
2402 U+7C98 nián, zhān
2403 U+7C97
2404 U+7C92
2405 U+65AD duàn
2406 U+526A jiǎn
2407 U+517D shòu
2408 U+710A hàn
2409 U+7115 huàn
2410 U+6E05 qīng
2411 U+6DFB tiān
2412 鸿 U+9E3F hóng
2413 U+6DCB lín, lìn
2414 U+6DAF
2415 U+6DF9 yān
2416 U+6E20
2417 U+6E10 jiàn
2418 U+6DD1 shū
2419 U+6DCC tǎng
2420 U+6DF7 hùn
2421 U+6DEE huái
2422 U+6DC6 xiáo
2423 U+6E0A yuān
2424 U+6DEB yín
2425 U+6E14
2426 U+6DD8 táo
2427 U+6DF3 chún
2428 U+6DB2
2429 U+6DE4
2430 U+6DE1 dàn
2431 U+6DC0 diàn
2432 U+6DF1 shēn
2433 U+6DAE shuàn
2434 U+6DB5 hán
2435 U+5A46
2436 U+6881 liáng
2437 U+6E17 shèn
2438 U+60C5 qíng
2439 U+60DC
2440 U+60ED cán
2441 U+60BC dào
2442 U+60E7
2443 U+60D5
2444 U+60DF wéi
2445 U+60CA jīng
2446 U+60E6 diàn
2447 U+60B4 cuì
2448 U+60CB wǎn
2449 U+60E8 cǎn
2450 U+60EF guàn
2451 U+5BC7 kòu
2452 U+5BC5 yín
2453 U+5BC4
2454 U+5BC2
2455 宿 U+5BBF sù, xiǔ, xiù
2456 U+7A92 zhì
2457 U+7A91 yáo
2458 U+5BC6
2459 U+8C0B móu
2460 U+8C0D dié
2461 U+8C0E huǎng
2462 U+8C10 xié
2463 U+88B1
2464 U+7977 dǎo
2465 U+7978 huò
2466 U+8C13 wèi
2467 U+8C1A yàn
2468 U+8C1C
2469 U+902E dǎi, dài
2470 U+6562 gǎn
2471 U+5C09 wèi, yù
2472 U+5C60
2473 U+5F39 dàn, tán
2474 U+968B suí
2475 U+5815 duò
2476 U+968F suí
2477 U+86CB dàn
2478 U+9685
2479 U+9686 lóng
2480 U+9690 yǐn
2481 U+5A5A hūn
2482 U+5A76 shěn
2483 U+5A49 wǎn
2484 U+9887
2485 U+9888 gěng, jǐng
2486 U+7EE9
2487 U+7EEA
2488 U+7EED
2489 U+9A91
2490 U+7EF0 chāo, chuò
2491 U+7EF3 shéng
2492 U+7EF4 wéi
2493 U+7EF5 mián
2494 U+7EF7 bēng, běng, bèng
2495 U+7EF8 chóu
2496 U+7EFC zèng, zōng
2497 U+7EFD zhàn
2498 绿 U+7EFF lù, lǜ
2499 U+7F00 zhuì
2500 U+5DE2 cháo
2501 U+7434 qín
2502 U+7433 lín
2503 U+7422 zhuó, zuó
2504 U+743C qióng
2505 U+6591 bān
2506 U+66FF
2507 U+63CD zòu
2508 U+6B3E kuǎn
2509 U+582A kān
2510 U+5854
2511 U+642D
2512 U+5830 yàn
2513 U+63E9 kāi
2514 U+8D8A yuè
2515 U+8D81 chèn
2516 U+8D8B
2517 U+8D85 chāo
2518 U+63FD lǎn
2519 U+5824
2520 U+63D0 dī, tí
2521 U+535A
2522 U+63ED jiē
2523 U+559C
2524 U+5F6D péng
2525 U+63E3 chuāi, chuǎi, chuài
2526 U+63D2 chā
2527 U+63EA jiū
2528 U+641C sōu
2529 U+716E zhǔ
2530 U+63F4 yuán
2531 U+6400 chān
2532 U+88C1 cái
2533 U+6401 gē, gé
2534 U+6413 cuō
2535 U+6402 lōu, lǒu
2536 U+6405 jiǎo
2537 U+58F9
2538 U+63E1
2539 U+6414 sāo
2540 U+63C9 róu
2541 U+65AF
2542 U+671F jī, qī
2543 U+6B3A
2544 U+8054 lián
2545 U+846B
2546 U+6563 sǎn, sàn
2547 U+60F9
2548 U+846C zàng
2549 U+52DF
2550 U+845B gé, gě
2551 U+8463 dǒng
2552 U+8461
2553 U+656C jìng
2554 U+8471 cōng
2555 U+848B jiǎng
2556 U+8482
2557 U+843D là, lào, luò
2558 U+97E9 hán
2559 U+671D cháo, zhāo
2560 U+8F9C
2561 U+8475 kuí
2562 U+68D2 bàng
2563 U+68F1 lēng, léng, líng
2564 U+68CB
2565 U+6930
2566 U+690D zhí
2567 U+68EE sēn
2568 U+711A fén
2569 U+6905 yī, yǐ
2570 U+6912 jiāo
2571 U+68F5
2572 U+68CD gùn
2573 U+690E zhuī
2574 U+68C9 mián
2575 U+68DA péng
2576 U+68D5 zōng
2577 U+68FA guān
2578 U+6994 láng
2579 U+692D tuǒ
2580 U+60E0 huì
2581 U+60D1 huò
2582 U+903C
2583 U+7C9F
2584 U+68D8
2585 U+9163 hān
2586 U+9165
2587 U+53A8 chú
2588 U+53A6 shà, xià
2589 U+786C yìng
2590 U+785D xiāo
2591 U+786E què
2592 U+786B liú
2593 U+96C1 yàn
2594 U+6B96 shi, zhí
2595 U+88C2 liè
2596 U+96C4 xióng
2597 U+988A jiá
2598 U+96F3
2599 U+6682 zàn
2600 U+96C5
2601 U+7FD8 qiáo, qiào
2602 U+8F88 bèi
2603 U+60B2 bēi
2604 U+7D2B
2605 U+51FF záo
2606 U+8F89 huī
2607 U+655E chǎng
2608 U+68E0 táng
2609 U+8D4F shǎng
2610 U+638C zhǎng
2611 U+6674 qíng
2612 U+7750 lài
2613 U+6691 shǔ
2614 U+6700 zuì
2615 U+6670
2616 U+91CF liáng, liàng
2617 U+9F0E dǐng
2618 U+55B7 pēn, pèn
2619 U+55B3 chā, zhā
2620 U+6676 jīng
2621 U+5587
2622 U+9047
2623 U+558A hǎn
2624 U+904F è
2625 U+667E liàng
2626 U+666F jǐng
2627 U+7574 chóu
2628 U+8DF5 jiàn
2629 U+8DCB
2630 U+8DCC diē
2631 U+8DD1 páo, pǎo
2632 U+8DDB
2633 U+9057
2634 U+86D9
2635 U+86DB zhū
2636 U+8713 tíng
2637 U+8712 yán
2638 U+86E4 gé, há
2639 U+559D hē, hè
2640 U+9E43 juān
2641 U+5582 wèi
2642 U+5598 chuǎn
2643 U+5589 hóu
2644 U+55BB
2645 U+557C
2646 U+55A7 xuān
2647 U+5D4C qiàn
2648 U+5E45
2649 U+5E3D mào
2650 U+8D4B
2651 U+8D4C
2652 U+8D4E shú
2653 U+8D50
2654 U+8D54 péi
2655 U+9ED1 hēi
2656 U+94F8 zhù
2657 U+94FA pū, pù
2658 U+94FE liàn
2659 U+9500 xiāo
2660 U+9501 suǒ
2661 U+9504 chú
2662 U+9505 guō
2663 U+9508 xiù
2664 U+950B fēng
2665 U+950C xīn
2666 U+9510 ruì
2667 U+7525 shēng
2668 U+63B0 bāi
2669 U+77ED duǎn
2670 U+667A zhì
2671 U+6C2E dàn
2672 U+6BEF tǎn
2673 U+6C2F
2674 U+9E45 é
2675 U+5269 shèng
2676 U+7A0D shāo, shào
2677 U+7A0B chéng
2678 U+7A00
2679 U+7A0E shuì
2680 U+7B50 kuāng
2681 U+7B49 děng
2682 U+7B51 zhù
2683 U+7B56
2684 U+7B5B shāi
2685 U+7B52 tǒng
2686 U+7B4F
2687 U+7B54 dā, dá
2688 U+7B4B jīn
2689 U+7B5D zhēng
2690 U+50B2 ào
2691 U+5085
2692 U+724C pái
2693 U+5821 bǎo, bǔ, pù
2694 U+96C6
2695 U+7126 jiāo
2696 U+508D bàng
2697 U+50A8 chǔ
2698 U+7693 hào
2699 U+7696 wǎn
2700 U+7CA4 yuè
2701 U+5965 ào
2702 U+8857 jiē
2703 U+60E9 chéng
2704 U+5FA1
2705 U+5FAA xún
2706 U+8247 tǐng
2707 U+8212 shū
2708 U+903E
2709 U+756A fān, pān
2710 U+91CA shì
2711 U+79BD qín
2712 U+814A
2713 U+813E
2714 U+814B
2715 U+8154 qiāng
2716 U+8155 wàn
2717 U+9C81
2718 U+7329 xīng
2719 U+732C wèi
2720 U+733E huá
2721 U+7334 hóu
2722 U+60EB bèi
2723 U+7136 rán
2724 U+9988 kuì
2725 U+998B chán
2726 U+88C5 zhuāng
2727 U+86EE mán
2728 U+5C31 jiù
2729 U+6566 dūn
2730 U+658C bīn
2731 U+75D8 dòu
2732 U+75E2
2733 U+75EA huàn
2734 U+75DB tòng
2735 U+7AE5 tóng
2736 U+7AE3 jùn
2737 U+9614 kuò
2738 U+5584 shàn
2739 U+7FD4 xiáng
2740 U+7FA1 xiàn
2741 U+666E
2742 U+7CAA fèn
2743 U+5C0A zūn
2744 U+5960 diàn
2745 U+9053 dào
2746 U+9042 suí, suì
2747 U+66FE céng, zēng
2748 U+7130 yàn
2749 U+6E2F gǎng
2750 U+6EDE zhì
2751 U+6E56
2752 U+6E58 xiāng
2753 U+6E23 zhā
2754 U+6E24
2755 U+6E3A miǎo
2756 湿 U+6E7F shī
2757 U+6E29 wēn
2758 U+6E34
2759 U+6E83 huì, kuì
2760 U+6E85 jiàn
2761 U+6ED1 huá
2762 U+6E43 pài
2763 U+6E1D
2764 U+6E7E wān
2765 U+6E21
2766 U+6E38 yóu
2767 U+6ECB
2768 U+6E32 xuàn
2769 U+6E89 gài
2770 U+6124 fèn
2771 U+614C huāng
2772 U+60F0 duò
2773 U+6115 è
2774 U+6123 lèng
2775 U+60F6 huáng
2776 U+6127 kuì
2777 U+6109
2778 U+6168 kǎi
2779 U+5272
2780 U+5BD2 hán
2781 U+5BCC
2782 U+5BD3
2783 U+7A9C cuàn
2784 U+7A9D
2785 U+7A96 jiào
2786 U+7A97 chuāng
2787 U+7A98 jiǒng
2788 U+904D biàn
2789 U+96C7
2790 U+88D5
2791 U+88E4
2792 U+88D9 qún
2793 U+7985 chán, shàn
2794 U+7984
2795 U+8C22 xiè
2796 U+8C23 yáo
2797 U+8C24 bàng
2798 U+8C26 qiān
2799 U+7280
2800 U+5C5E shǔ
2801 U+5C61
2802 U+5F3A jiàng, qiáng, qiǎng
2803 U+7CA5 zhōu
2804 U+758F shū
2805 U+9694
2806 U+9699
2807 U+9698 ài
2808 U+5A92 méi
2809 U+7D6E
2810 U+5AC2 sǎo
2811 U+5A9A mèi
2812 婿 U+5A7F
2813 U+767B dēng
2814 U+7F05 miǎn
2815 U+7F06 lǎn
2816 U+7F09 jī, qī
2817 U+7F0E duàn
2818 U+7F13 huǎn
2819 U+7F14
2820 U+7F15
2821 U+9A97 piàn
2822 U+7F16 biān
2823 U+9A9A sāo
2824 U+7F18 yuán
2825 U+745F
2826 U+9E49
2827 U+745E ruì
2828 U+7470 guī
2829 U+7459 nǎo
2830 U+9B42 hún
2831 U+8086
2832 U+6444 shè
2833 U+6478
2834 U+586B tián
2835 U+640F
2836 U+584C
2837 U+9F13
2838 U+6446 bǎi
2839 U+643A xié
2840 U+642C bān
2841 U+6447 yáo
2842 U+641E gǎo
2843 U+5858 táng
2844 U+644A tān
2845 U+8058 pìn
2846 U+659F zhēn
2847 U+849C suàn
2848 U+52E4 qín
2849 U+9774 xuē
2850 U+9776
2851 U+9E4A què
2852 U+84DD lán
2853 U+5893
2854 U+5E55
2855 U+84EC péng
2856 U+84C4
2857 U+84B2
2858 U+84C9 róng
2859 U+8499 mēng, méng, měng
2860 U+84B8 zhēng
2861 U+732E xiàn
2862 椿 U+693F chūn
2863 U+7981 jīn, jìn
2864 U+695A chǔ
2865 U+6977 jiē, kǎi
2866 U+6984 lǎn
2867 U+60F3 xiǎng
2868 U+69D0 huái
2869 U+6986
2870 U+697C lóu
2871 U+6982 gài
2872 U+8D56 lài
2873 U+916A lào
2874 U+916C chóu
2875 U+611F gǎn
2876 U+788D ài
2877 U+7898 diǎn
2878 U+7891 bēi
2879 U+788E suì
2880 U+78B0 pèng
2881 U+7897 wǎn
2882 U+788C liù, lù
2883 U+5C34 gān
2884 U+96F7 léi
2885 U+96F6 líng
2886 U+96FE
2887 U+96F9 báo
2888 U+8F90
2889 U+8F91
2890 U+8F93 shū
2891 U+7763
2892 U+9891 pín
2893 U+9F84 líng
2894 U+9274 jiàn
2895 U+775B jīng
2896 U+7779
2897 U+7766
2898 U+7784 miáo
2899 U+776B jié
2900 U+7761 shuì
2901 U+776C cǎi
2902 U+55DC shì
2903 U+9119
2904 U+55E6 suō
2905 U+611A
2906 U+6696 nuǎn
2907 U+76DF méng
2908 U+6B47 xiē
2909 U+6697 àn
2910 U+6687 xiá
2911 U+7167 zhào
2912 U+7578
2913 U+8DE8 kuà
2914 U+8DF7 qiāo
2915 U+8DF3 tiào
2916 U+8DFA duò
2917 U+8DEA guì
2918 U+8DEF
2919 U+8DE4 jiāo
2920 U+8DDF gēn
2921 U+9063 qiǎn
2922 U+8708
2923 U+8717
2924 U+86FE é
2925 U+8702 fēng
2926 U+8715 tuì
2927 U+55C5 xiù
2928 U+55E1 wēng
2929 U+55D3 sǎng
2930 U+7F72 shǔ
2931 U+7F6E zhì
2932 U+7F6A zuì
2933 U+7F69 zhào
2934 U+8700 shǔ
2935 U+5E4C huǎng
2936 U+9519 cuò
2937 U+951A máo
2938 U+9521
2939 U+9523 luó
2940 U+9524 chuí
2941 U+9525 zhuī
2942 U+9526 jǐn
2943 U+952E jiàn
2944 U+952F
2945 U+9530 měng
2946 U+77EE ǎi
2947 U+8F9E
2948 U+7A1A zhì
2949 U+7A20 chóu
2950 U+9893 tuí
2951 U+6101 chóu
2952 U+7B79 chóu
2953 U+7B7E qiān
2954 U+7B80 jiǎn
2955 U+7B77 kuài
2956 U+6BC1 huǐ
2957 U+8205 jiù
2958 U+9F20 shǔ
2959 U+50AC cuī
2960 U+50BB shǎ
2961 U+50CF xiàng
2962 U+8EB2 duǒ
2963 U+9B41 kuí
2964 U+8859
2965 U+5FAE wēi
2966 U+6108
2967 U+9065 yáo
2968 U+817B
2969 U+8170 yāo
2970 U+8165 xīng
2971 U+816E sāi
2972 U+8179
2973 U+817A xiàn
2974 U+9E4F péng
2975 U+817E téng
2976 U+817F tuǐ
2977 U+9C8D bào
2978 U+733F yuán
2979 U+9896 yǐng
2980 U+89E6 chù
2981 U+89E3 jiě, jiè, xiè
2982 U+715E shā, shà
2983 U+96CF chú
2984 U+998D
2985 U+998F liú, liù
2986 U+9171 jiàng
2987 U+7980 bǐng
2988 U+75F9
2989 U+5ED3 kuò
2990 U+75F4 chī
2991 U+75F0 tán
2992 U+5EC9 lián
2993 U+9756 jìng
2994 U+65B0 xīn
2995 U+97F5 yùn
2996 U+610F
2997 U+8A8A téng
2998 U+7CAE liáng
2999 U+6570 shǔ, shù, shuò
3000 U+714E jiān
3001 U+5851
3002 U+6148
3003 U+7164 méi
3004 U+714C huáng
3005 U+6EE1 mǎn
3006 U+6F20
3007 U+6EC7 diān
3008 U+6E90 yuán
3009 U+6EE4
3010 U+6EE5 làn
3011 U+6ED4 tāo
3012 U+6EAA
3013 U+6E9C liū, liù
3014 U+6F13
3015 U+6EDA gǔn
3016 U+6EA2
3017 U+6EAF
3018 U+6EE8 bīn
3019 U+6EB6 róng
3020 U+6EBA
3021 U+7CB1 liáng
3022 U+6EE9 tān
3023 U+614E shèn
3024 U+8A89
3025 U+585E sāi, sài, sè
3026 U+5BDE
3027 U+7AA5 kuī
3028 U+7A9F
3029 U+5BDD qǐn
3030 U+8C28 jǐn
3031 U+8902 guà
3032 U+88F8 luǒ
3033 U+798F
3034 U+8C2C miù
3035 U+7FA4 qún
3036 殿 U+6BBF diàn
3037 U+8F9F bì, pì
3038 U+969C zhàng
3039 U+5AB3
3040 U+5AC9
3041 U+5ACC xián
3042 U+5AC1 jià
3043 U+53E0 dié
3044 U+7F1A
3045 U+7F1D féng, fèng
3046 U+7F20 chán
3047 U+7F24 bīn
3048 U+527F jiǎo
3049 U+9759 jìng
3050 U+78A7
3051 U+7483
3052 U+8D58 zhuì
3053 U+71AC āo, áo
3054 U+5899 qiáng
3055 U+589F
3056 U+5609 jiā
3057 U+6467 cuī
3058 U+8D6B
3059 U+622A jié
3060 U+8A93 shì
3061 U+5883 jìng
3062 U+6458 zhāi
3063 U+6454 shuāi
3064 U+6487 piē, piě
3065 U+805A
3066 U+6155
3067 U+66AE
3068 U+6479
3069 U+8513 mán, màn, wàn
3070 U+8511 miè
3071 U+8521 cài
3072 U+8517 zhè
3073 U+853D
3074 U+853C ǎi
3075 U+7199
3076 U+851A wèi, yù
3077 U+5162 jīng
3078 U+6A21 mó, mú
3079 U+69DB jiàn, kǎn
3080 U+69B4 liú
3081 U+699C bǎng
3082 U+69A8 zhà
3083 U+6995 róng
3084 U+6B4C
3085 U+906D zāo
3086 U+9175 jiào
3087 U+9177
3088 U+917F niàng
3089 U+9178 suān
3090 U+789F dié
3091 U+78B1 jiǎn
3092 U+78B3 tàn
3093 U+78C1
3094 U+613F yuàn
3095 U+9700
3096 U+8F96 xiá
3097 U+8F97 zhǎn
3098 U+96CC
3099 U+88F3 shang
3100 U+9897
3101 U+7785 chǒu
3102 U+5885 shù
3103 U+55FD sòu
3104 U+8E0A yǒng
3105 U+873B qīng
3106 U+8721
3107 U+8747 yíng
3108 U+8718 zhī
3109 U+8749 chán
3110 U+561B ma
3111 U+5600
3112 U+8D5A zhuàn
3113 U+9539 qiāo
3114 U+953B duàn
3115 U+9540
3116 U+821E
3117 U+8214 tiǎn
3118 U+7A33 wěn
3119 U+718F xūn
3120 U+7B95
3121 U+7B97 suàn
3122 U+7BA9 luó
3123 U+7BA1 guǎn
3124 U+7BAB xiāo
3125 U+8206
3126 U+50DA liáo
3127 U+50E7 sēng
3128 U+9F3B
3129 U+9B44
3130 U+9B45 mèi
3131 U+8C8C mào
3132 U+819C
3133 U+818A
3134 U+8180 bǎng, pāng, páng
3135 U+9C9C xiān, xiǎn
3136 U+7591
3137 U+5B75
3138 U+9992 mán
3139 U+88F9 guǒ
3140 U+6572 qiāo
3141 U+8C6A háo
3142 U+818F gāo, gào
3143 U+906E zhē
3144 U+8150
3145 U+7629 dá, da
3146 U+761F wēn
3147 U+7626 shòu
3148 U+8FA3
3149 U+5F70 zhāng
3150 U+7AED jié
3151 U+7AEF duān
3152 U+65D7
3153 U+7CBE jīng
3154 U+7CB9 cuì
3155 U+6B49 qiàn
3156 U+5F0A
3157 U+7184
3158 U+7194 róng
3159 U+717D shān
3160 U+6F47 xiāo
3161 U+6F06
3162 U+6F31 shù
3163 U+6F02 piāo, piǎo, piào
3164 U+6F2B màn
3165 U+6EF4
3166 U+6F3E yàng
3167 U+6F14 yǎn
3168 U+6F0F lòu
3169 U+6162 màn
3170 U+6177 kāng
3171 U+5BE8 zhài
3172 U+8D5B sài
3173 U+5BE1 guǎ
3174 U+5BDF chá
3175 U+871C
3176 U+5BE5 liáo
3177 U+8C2D tán
3178 U+8087 zhào
3179 U+8910
3180 U+892A tuì, tùn
3181 U+8C31
3182 U+96A7 suì
3183 U+5AE9 nèn
3184 U+7FE0 cuì
3185 U+718A xióng
3186 U+51F3 dèng
3187 U+9AA1 luó
3188 U+7F29 sù, suō
3189 U+6167 huì
3190 U+64B5 niǎn
3191 U+6495
3192 U+6492 sā, sǎ
3193 U+64A9 liāo, liáo
3194 U+8DA3
3195 U+8D9F tàng
3196 U+6491 chēng
3197 U+64AE cuō, zuǒ
3198 U+64AC qiào
3199 U+64AD
3200 U+64D2 qín
3201 U+58A9 dūn
3202 U+649E zhuàng
3203 U+64A4 chè
3204 U+589E zēng
3205 U+64B0 zhuàn
3206 U+806A cōng
3207 U+978B xié
3208 U+978D ān
3209 U+8549 jiāo
3210 U+854A ruǐ
3211 U+852C shū
3212 U+8574 yùn
3213 U+6A2A héng, hèng
3214 U+69FD cáo
3215 U+6A31 yīng
3216 U+6A61 xiàng
3217 U+6A1F zhāng
3218 U+6A44 gǎn
3219 U+6577
3220 U+8C4C wān
3221 U+98D8 piāo
3222 U+918B
3223 U+9187 chún
3224 U+9189 zuì
3225 U+78D5
3226 U+78CA lěi
3227 U+78C5 bàng, páng
3228 U+78BE niǎn
3229 U+9707 zhèn
3230 U+9704 xiāo
3231 U+9709 méi
3232 U+7792 mán
3233 U+9898
3234 U+66B4 bào
3235 U+778E xiā
3236 U+563B
3237 U+5636
3238 U+5632 cháo
3239 U+5639 liáo
3240 U+5F71 yǐng
3241 U+8E22
3242 U+8E0F tā, tà
3243 U+8E29 cǎi
3244 U+8E2A zōng
3245 U+8776 dié
3246 U+8774
3247 U+8760
3248 U+874E xiē
3249 U+874C
3250 U+8757 huáng
3251 U+8759 biān
3252 U+563F hēi
3253 U+5631 zhǔ
3254 U+5E62 chuáng, zhuàng
3255 U+58A8
3256 U+9547 zhèn
3257 U+9550 gǎo
3258 U+9551 bàng
3259 U+9760 kào
3260 U+7A3D
3261 U+7A3B dào
3262 U+9ECE
3263 稿 U+7A3F gǎo
3264 U+7A3C jià
3265 U+7BB1 xiāng
3266 U+7BD3 lǒu
3267 U+7BAD jiàn
3268 U+7BC7 piān
3269 U+50F5 jiāng
3270 U+8EBA tǎng
3271 U+50FB
3272 U+5FB7
3273 U+8258 sōu
3274 U+819D
3275 U+819B táng
3276 U+9CA4
3277 U+9CAB
3278 U+719F shóu, shú
3279 U+6469 mā, mó
3280 U+8912 bāo
3281 U+762A biē, biě
3282 U+7624 liú
3283 U+762B tān
3284 U+51DB lǐn
3285 U+989C yán
3286 U+6BC5
3287 U+7CCA hū, hú, hù
3288 U+9075 zūn
3289 U+618B biē
3290 U+6F5C qián
3291 U+6F8E péng
3292 U+6F6E cháo
3293 U+6F6D tán
3294 U+9CA8 shā
3295 U+6FB3 ào
3296 U+6F58 pān
3297 U+6F88 chè
3298 U+6F9C lán
3299 U+6F84 chéng, dèng
3300 U+61C2 dǒng
3301 U+6194 qiáo
3302 U+61CA ào
3303 U+618E zēng
3304 U+989D é
3305 U+7FE9 piān
3306 U+8925
3307 U+8C34 qiǎn
3308 U+9E64
3309 U+61A8 hān
3310 U+6170 wèi
3311 U+5288 pī, pǐ
3312 U+5C65
3313 U+8C6B
3314 U+7F2D liáo
3315 U+64BC hàn
3316 U+64C2 léi, lèi
3317 U+64CD cāo
3318 U+64C5 shàn
3319 U+71D5 yān, yàn
3320 U+857E lěi
3321 U+85AF shǔ
3322 U+859B xuē
3323 U+8587 wēi
3324 U+64CE qíng
3325 U+85AA xīn
3326 U+8584 báo, bó, bò
3327 U+98A0 diān
3328 U+7FF0 hàn
3329 U+5669 è
3330 U+6A71 chú
3331 U+6A59 chéng
3332 U+6A58
3333 U+6574 zhěng
3334 U+878D róng
3335 U+74E2 piáo
3336 U+9192 xǐng
3337 U+970D huò
3338 U+970E shà
3339 U+8F99 zhé
3340 U+5180
3341 U+9910 cān
3342 U+5634 zuǐ
3343 U+8E31 duó
3344 U+8E44
3345 U+8E42 róu
3346 U+87C6
3347 U+8783 páng
3348 U+5668
3349 U+566A zào
3350 U+9E66 yīng
3351 U+8D60 zèng
3352 U+9ED8
3353 U+9ED4 qián
3354 U+955C jìng
3355 U+8D5E zàn
3356 U+7A46
3357 U+7BEE lán
3358 U+7BE1 cuàn
3359 U+7BF7 péng
3360 U+7BF1
3361 U+5112
3362 U+9080 yāo
3363 U+8861 héng
3364 U+81A8 péng
3365 U+96D5 diāo
3366 U+9CB8 jīng
3367 U+78E8 mó, mò
3368 U+763E yǐn
3369 U+7638 qué
3370 U+51DD níng
3371 U+8FA8 biàn
3372 U+8FA9 biàn
3373 U+7CD9 cāo
3374 U+7CD6 táng
3375 U+7CD5 gāo
3376 U+71C3 rán
3377 U+6FD2 bīn
3378 U+6FA1 zǎo
3379 U+6FC0
3380 U+61D2 lǎn
3381 U+61BE hàn
3382 U+61C8 xiè
3383 窿 U+7ABF lóng
3384 U+58C1
3385 U+907F
3386 U+7F30 jiāng
3387 U+7F34 jiǎo
3388 U+6234 dài
3389 U+64E6
3390 U+85C9 jí, jiè
3391 U+97A0
3392 U+85CF cáng, zàng
3393 U+85D0 miǎo
3394 U+6AAC méng
3395 U+6A90 yán
3396 U+6A80 tán
3397 U+7901 jiāo
3398 U+78F7 lín
3399 U+971C shuāng
3400 U+971E xiá
3401 U+77AD liào
3402 U+77A7 qiáo
3403 U+77AC shùn
3404 U+77B3 tóng
3405 U+77A9 zhǔ
3406 U+77AA dèng
3407 U+66D9 shǔ
3408 U+8E4B
3409 U+8E48 dǎo
3410 U+87BA luó
3411 U+87CB
3412 U+87C0 shuài
3413 U+568E háo
3414 U+8D61 shàn
3415 U+7A57 suì
3416 U+9B4F wèi
3417 U+7C27 huáng
3418 U+7C07
3419 U+7E41 fán, pó
3420 U+5FBD huī
3421 U+7235 jué
3422 U+6726 méng
3423 U+81CA sāo, sào
3424 U+9CC4 è
3425 U+764C ái
3426 U+8FAB biàn
3427 U+8D62 yíng
3428 U+7CDF zāo
3429 U+7CE0 kāng
3430 U+71E5 zào
3431 U+61E6 nuò
3432 U+8C41 huō, huò
3433 U+81C0 tún
3434 U+81C2 bei, bì
3435 U+7FFC
3436 U+9AA4 zhòu
3437 U+85D5 ǒu
3438 U+97AD biān
3439 U+85E4 téng
3440 U+8986
3441 U+77BB zhān
3442 U+8E66 bèng
3443 U+56A3 xiāo
3444 U+9570 lián
3445 U+7FFB fān
3446 U+9CCD
3447 U+9E70 yīng
3448 U+7011 bào, pù
3449 U+895F jīn
3450 U+74A7
3451 U+6233 chuō
3452 U+5B7D niè
3453 U+8B66 jǐng
3454 U+8611
3455 U+85FB zǎo
3456 U+6500 pān
3457 U+66DD bào, pù
3458 U+8E72 dūn
3459 U+8E6D cèng
3460 U+8E6C dēng
3461 U+5DC5 diān
3462 U+7C38 bǒ, bò
3463 簿 U+7C3F
3464 U+87F9 xiè
3465 U+98A4 chàn
3466 U+9761 mí, mǐ
3467 U+7663 xuǎn
3468 U+74E3 bàn
3469 U+7FB9 gēng
3470 U+9CD6 biē
3471 U+7206 bào
3472 U+7586 jiāng
3473 U+9B13 bìn
3474 U+58E4 rǎng
3475 U+99A8 xīn
3476 耀 U+8000 yào
3477 U+8E81 zào
3478 U+8815
3479 U+56BC jiáo, jiào, jué
3480 U+56B7 rāng, rǎng
3481 U+5DCD wēi
3482 U+7C4D
3483 U+9CDE lín
3484 U+9B54
3485 U+7CEF nuò
3486 U+704C guàn
3487 U+8B6C
3488 U+8822 chǔn
3489 U+9738
3490 U+9732 lòu, lù
3491 U+9739
3492 U+8E8F lìn
3493 U+9EEF àn
3494 U+9AD3 suǐ
3495 U+8D63 gàn
3496 U+56CA nāng, náng
3497 U+9576 xiāng
3498 U+74E4 ráng
3499 U+7F50 guàn
3500 U+77D7 chù

Level 2 hanzi (3000 characters)[edit]

# Hanzi Unicode Mandarin reading(s)
3501 U+4E42
3502 U+4E5C miē, niè
3503 U+5140
3504 U+5F0B
3505 U+5B51 jié
3506 U+5B53 jué
3507 U+5E7A yāo
3508 U+4E93
3509 U+97E6 wéi
3510 廿 U+5EFF niàn
3511 U+4E0F miǎn
3512 U+5345
3513 U+4EC4
3514 U+5384 è
3515 U+4EC3 dīng
3516 U+4EC9 zhǎng
3517 U+4EC2
3518 U+516E
3519 U+5208
3520 U+723B yáo
3521 U+535E biàn
3522 U+95E9 shuān
3523 U+8BA3
3524 U+5C39 yǐn
3525 U+592C guài
3526 U+723F pán
3527 U+6BCB
3528 U+9097 hán
3529 U+909B qióng
3530 U+827D jiāo
3531 U+827F nǎi
3532 U+672D zhá
3533 U+53F5
3534 U+531D
3535 U+4E15
3536 U+531C
3537 U+52A2 mài
3538 U+535F
3539 U+53F1 chì
3540 U+53FB
3541 U+4EE8
3542 U+4ED5 shì
3543 U+4EDF qiān
3544 U+4EE1
3545 U+4EEB
3546 U+4EDE rèn
3547 U+536E zhī
3548 U+6C10 dī, dǐ
3549 U+72B0 qiú
3550 U+520D chú
3551 U+909D kuàng
3552 U+9099 máng
3553 U+6C40 tīng
3554 U+8BA6 jié
3555 U+8BA7 hòng
3556 U+8BAA shàn
3557 U+8BAB
3558 U+5C3B kāo
3559 U+9621 qiān
3560 U+5C15
3561 U+5F01 biàn
3562 U+9A6D
3563 U+5321 kuāng
3564 U+8012 lěi
3565 U+738E dīng
3566 U+7391
3567 U+90A2 xíng
3568 U+5729 wéi, xū
3569 U+572C
3570 U+572D guī
3571 U+6266 qiān
3572 U+572A
3573 U+5733 zhèn
3574 U+5739 kuàng
3575 U+626A mén
3576 U+572E
3577 U+572F
3578 U+828A qiān
3579 U+828D sháo
3580 U+8284 wán
3581 U+82A8
3582 U+8291
3583 U+828E xiōng
3584 U+8297 xiāng
3585 U+4E98 gèn
3586 U+538D shè
3587 U+593C kuǎng
3588 U+620D shù
3589 U+5C25 liào
3590 U+4E69
3591 U+65EF
3592 U+66F3
3593 U+5C8C
3594 U+5C7A
3595 U+51FC dàng
3596 U+56E1 nān
3597 U+9487
3598 U+7F36 fǒu
3599 U+6C18 dāo
3600 U+6C16 nǎi
3601 U+725D pìn
3602 U+4F0E
3603 U+4F1B
3604 U+4F22
3605 U+4F64
3606 U+4EF5
3607 U+4F25 chāng
3608 U+4F27 cāng
3609 U+4F09 kàng
3610 U+4F2B zhù
3611 U+56DF xìn
3612 U+6C46 cuān
3613 U+5216 yuè
3614 U+5919
3615 U+65EE
3616 U+520E wěn
3617 U+72B7 guǎng
3618 U+72B8
3619 U+821B chuǎn
3620 U+51EB
3621 U+90AC
3622 U+9967 xíng
3623 U+6C55 shàn
3624 U+6C54
3625 U+6C50
3626 U+6C72
3627 U+6C5C
3628 U+6C4A chà
3629 U+5FD6 cǔn
3630 U+5FCF chàn
3631 U+8BB4 ōu
3632 U+8BB5
3633 U+7941
3634 U+8BB7
3635 U+807F
3636 U+826E gěn, gèn
3637 U+53BE
3638 U+9631 jǐng
3639 U+962E ruǎn
3640 U+962A bǎn
3641 U+4E1E chéng
3642 U+5981 shuò
3643 U+725F móu, mù
3644 U+7EA1
3645 U+7EA3 zhòu
3646 U+7EA5
3647 U+7EA8 wán
3648 U+7395 gān
3649 U+7399
3650 U+629F tuán
3651 U+6294 póu
3652 U+573B
3653 U+5742 bǎn
3654 U+574D tān
3655 U+575E
3656 U+6283 biàn
3657 U+6289 jué
3658 U+39D0 sǒng
3659 U+82AB yán, yuán
3660 U+90AF hán
3661 U+82B8 yún
3662 U+82BE fèi, fú
3663 U+82C8
3664 U+82E3 jù, qǔ
3665 U+82B7 zhǐ
3666 U+82AE ruì
3667 U+82CB xiàn
3668 U+82BC mào
3669 U+82CC cháng
3670 U+82C1 cōng
3671 U+82A9 qín
3672 U+82AA
3673 U+82A1 qiàn
3674 U+829F shān
3675 U+82C4 biàn
3676 U+82CE zhù
3677 U+82E1
3678 U+674C
3679 U+6753 biāo
3680 U+675E
3681 U+6748 chā, chà
3682 U+5FD1
3683 U+5B5B bèi
3684 U+90B4 bǐng
3685 U+90B3
3686 U+77F6
3687 U+5941 lián
3688 U+8C55 shǐ
3689 U+5FD2 tuī
3690 U+6B24
3691 U+8F6B rèn
3692 U+8FD3
3693 U+90B6 bèi
3694 U+5FD0 tǎn
3695 U+5363 yǒu
3696 U+90BA
3697 U+65F0 gàn
3698 U+544B
3699 U+5452 ḿ
3700 U+5453
3701 U+5454 dāi
3702 U+5456
3703 U+5443 è, e
3704 U+65F8 yáng
3705 U+5421
3706 U+753A dīng
3707 U+866C qiú
3708 U+5457 bei
3709 U+543D hōng
3710 U+5423 qìn
3711 U+5432 yǐn
3712 U+5E0F wéi
3713 U+5C90
3714 U+5C88
3715 U+5C98 xiàn
3716 U+5C91 cén
3717 U+5C9A lán
3718 U+5155
3719 U+56F5 lún
3720 U+56EB
3721 U+948A zhāo
3722 U+948B
3723 U+948C liǎo, liào
3724 U+8FD5
3725 U+6C19 xiān
3726 U+6C1A chuān
3727 U+7264 māng
3728 U+4F5E nìng
3729 U+90B1 qiū
3730 U+6538 yōu
3731 U+4F5A
3732 U+4F5D gōu
3733 U+4F5F tóng
3734 U+4F57 tuó
3735 U+4F3D gā, jiā, qié
3736 U+5F77 páng
3737 U+4F58 shé
3738 U+4F65 qiān
3739 U+5B5A
3740 U+8C78 zhài, zhì
3741 U+574C bèn
3742 U+809F
3743 U+90B8
3744 U+5942 huàn
3745 U+52AC
3746 U+72C4
3747 U+72C1 yǔn
3748 U+9E20 jiū
3749 U+90B9 zōu
3750 U+9968 tún
3751 U+9969
3752 U+996A rèn
3753 U+996B
3754 U+996C chì
3755 U+4EA8 hēng
3756 U+5E91
3757 U+5E8B guǐ
3758 U+7594 dīng
3759 U+7596 jiē
3760 U+8093 huāng
3761 U+95F1 wéi
3762 U+95F3 hóng
3763 U+95F5 mǐn
3764 U+7F8C qiāng
3765 U+7080 yáng
3766 U+6CA3 fēng
3767 U+6C85 yuán
3768 U+6C94 miǎn
3769 U+6CA4 òu
3770 U+6C8C dùn, zhuàn
3771 U+6C8F
3772 U+6C9A zhǐ
3773 U+6C69
3774 U+6C68
3775 U+6C82
3776 U+6C7E fén
3777 U+6CA8 fēng
3778 U+6C74 biàn
3779 U+6C76 wèn
3780 U+6C86 hàng
3781 U+6CA9 wéi
3782 U+6CD0
3783 U+6003
3784 U+6004 òu
3785 U+5FE1 chōng
3786 U+5FE4
3787 U+5FFE kài
3788 U+6005 chàng
3789 U+5FFB xīn
3790 U+5FEA sōng
3791 U+6006 chuàng
3792 U+5FED biàn
3793 U+5FF8 niǔ
3794 U+8BC2
3795 U+8BC3
3796 U+8BC5
3797 U+8BCB
3798 U+8BCC zhōu
3799 U+8BCF zhào
3800 U+8BD2
3801 U+5B5C
3802 U+9647 lǒng
3803 U+9640 tuó
3804 U+9642
3805 U+9649 xíng
3806 U+598D yán
3807 U+59A9
3808 U+59AA
3809 U+59A3
3810 U+598A rèn
3811 U+5997 jìn
3812 U+59AB guī
3813 U+599E niū
3814 U+59D2
3815 U+59A4
3816 U+90B5 shào
3817 U+52AD shào
3818 U+522D jǐng
3819 U+752C yǒng
3820 U+90B0 tái
3821 U+7EAD yún
3822 U+7EB0
3823 U+7EB4 rèn
3824 U+7EB6 guān, lún
3825 U+7EBE shū
3826 U+73AE wěi
3827 U+73A1
3828 U+73AD pín
3829 U+73A0 jiè
3830 U+73A2 bīn, fēn
3831 U+73A5 yuè
3832 U+73A6 jué
3833 U+76C2
3834 U+5FDD tiǎn
3835 U+5326 guǐ
3836 U+5769 gān
3837 U+62A8 pēng
3838 U+62E4 qiá
3839 U+576B diàn
3840 U+62C8 niān
3841 U+5786
3842 U+62BB chēn
3843 U+52BC jié
3844 U+62C3 zhǎ
3845 U+62CA
3846 U+577C chè
3847 U+577B
3848 U+39DF kuǎi
3849 U+5768 tuó
3850 U+576D
3851 U+62BF mǐn
3852 U+5773 ào
3853 U+8036 yē, yé
3854 U+82F7 gān
3855 U+82EF běn
3856 U+82E4 piě
3857 U+830F lóng
3858 U+82EB shān, shàn
3859 U+82DC
3860 U+82F4
3861 U+82D2 rǎn
3862 U+82D8 qǐng
3863 U+830C chí
3864 U+82FB
3865 U+82D3 líng
3866 U+831A yìn
3867 U+8306 máo
3868 U+8311 niǎo
3869 U+8313 xué
3870 U+8314 yíng
3871 U+8315 qióng
3872 U+8300
3873 U+82D5 sháo
3874 U+67A5
3875 U+6787
3876 U+676A miǎo
3877 U+6773 yǎo
3878 U+67A7 jiǎn
3879 U+6775 chǔ
3880 U+67A8 chéng
3881 U+679E cōng, zōng
3882 U+678B fāng
3883 U+677B chǒu, niǔ
3884 U+6777
3885 U+677C zhù
3886 U+77F8 gān
3887 U+7800 dàng
3888 U+5233
3889 U+5944 yǎn
3890 U+74EF ōu
3891 U+6B81
3892 U+90CF jiá
3893 U+8F6D è
3894 U+90C5 zhì
3895 U+9E22 yuān
3896 U+76F1
3897 U+660A hào
3898 U+6619 tán
3899 U+6772 gǎo
3900 U+6603
3901 U+5482
3902 U+5478 pēi
3903 U+6615 xīn
3904 U+6600 yún
3905 U+65FB mín
3906 U+6609 fǎng
3907 U+7085 guì, jiǒng
3908 U+5494 kā, kǎ
3909 U+7540
3910 U+866E
3911 U+5480 jǔ, zuǐ
3912 U+5477 xiā
3913 U+9EFE mǐn
3914 U+5471 gū, guā
3915 U+5464 lìng
3916 U+549A dōng
3917 U+5486 páo
3918 U+549B níng
3919 U+5476 náo
3920 U+5463 ḿ, m̀
3921 U+5466 yōu
3922 U+549D
3923 U+5CA2
3924 岿 U+5CBF kuī
3925 U+5CAC jiǎ
3926 U+5CAB xiù
3927 U+5E19 zhì
3928 U+5CA3 gǒu
3929 U+5CC1 mǎo
3930 U+523F guì
3931 U+8FE5 jiǒng
3932 U+5CB7 mín
3933 U+5240 kǎi
3934 U+5E14 pèi
3935 U+5CC4
3936 U+6C93 dá, tà
3937 U+56F9 líng
3938 U+7F54 wǎng
3939 U+948D
3940 U+948E qiān
3941 U+948F chuàn
3942 U+9492 fán
3943 U+9495
3944 U+9497 chāi
3945 U+90BE zhū
3946 U+8FEE
3947 U+7266 máo
3948 U+7AFA zhú
3949 U+8FE4 yí, yǐ
3950 U+4F76
3951 U+4F6C lǎo
3952 U+4F70 bǎi
3953 U+4F91 yòu
3954 U+4F89 kuǎ
3955 U+81FE
3956 U+5CB1 dài
3957 U+4F97 dòng
3958 U+4F83 kǎn
3959 U+4F8F zhū
3960 U+4FA9 kuài
3961 U+4F7B tiāo
3962 U+4F7E
3963 U+4FAA chái
3964 U+4F7C jiǎo
3965 U+4F6F yáng
3966 U+4FAC nóng
3967 U+5E1B
3968 U+961C
3969 U+4F94 móu
3970 U+5F82
3971 U+523D guì
3972 U+90C4 qiè
3973 U+6002 sǒng
3974 U+7C74
3975 U+74EE wèng
3976 U+6217 qiāng, qiàng
3977 U+80BC jǐng
3978 U+43DD zhuān
3979 U+80BD tài
3980 U+80B1 gōng
3981 U+80AB zhūn
3982 U+5241 duò
3983 U+8FE9 ěr
3984 U+90C7 huán, xún
3985 U+72D9
3986 U+72CE xiá
3987 U+72CD páo
3988 U+72D2 fèi
3989 U+548E jiù
3990 U+7099 zhì
3991 U+67AD xiāo
3992 U+996F jiàn
3993 U+9974
3994 U+51BD liè
3995 U+51BC xiǎn
3996 U+5E96 páo
3997 U+75A0
3998 U+759D shàn
3999 U+75A1 yáng
4000 U+5156 yǎn
4001 U+59BE qiè
4002 U+52BE
4003 U+709C wěi
4004 𬉼 U+2C27C ǒu
4005 U+7096 dùn
4006 U+7098 xīn
4007 U+709D qiàng
4008 U+7094 quē
4009 U+6CD4 gān
4010 U+6CAD shù
4011 U+6CF7 lóng, shuāng
4012 U+6CF8
4013 U+6CF1 yāng
4014 U+6CC5 qiú
4015 U+6CD7
4016 U+6CE0 líng
4017 U+6CFA luò
4018 U+6CD6 mǎo
4019 U+6CEB xuàn
4020 U+6CEE pàn
4021 U+6CB1 tuó
4022 U+6CEF mǐn
4023 U+6CD3 hóng
4024 U+6CFE jīng
4025 U+6019
4026 U+6035 chù
4027 U+6026 pēng
4028 U+601B
4029 U+600F yàng
4030 U+600D zuò
4031 U+3918 zhòu
4032 U+6029
4033 U+602B
4034 U+603F
4035 U+5B95 dàng
4036 U+7A79 qióng
4037 U+5B93 fú, mì
4038 U+8BD3 kuāng
4039 U+8BD4 lěi
4040 U+8BD6 guà
4041 U+8BD8 jié
4042 U+623E
4043 U+8BD9 huī
4044 U+623D
4045 U+90D3 yùn
4046 U+8869 chǎ, chà
4047 U+7946 xiān
4048 U+794E
4049 U+7949 zhǐ
4050 U+7947
4051 U+8BDB zhū
4052 U+8BDC shēn
4053 U+8BDF gòu
4054 U+8BE0 quán
4055 U+8BE3
4056 U+8BE4 zhèng
4057 U+8BE7 chà
4058 U+8BE8 hùn
4059 U+8BE9
4060 U+6215 qiāng
4061 U+5B62 bāo
4062 U+4E9F jí, qì
4063 U+9654 gāi
4064 U+59B2
4065 U+59AF zhóu
4066 U+59D7 shān
4067 U+5E11 tǎng
4068 U+5F29
4069 U+5B65
4070 U+9A7D
4071 U+8671 shī
4072 U+8FE6 jiā
4073 U+8FE8 dài
4074 U+7EC0 gàn
4075 U+7EC1 xiè
4076 U+7EC2
4077 U+9A77
4078 U+9A78
4079 U+7EC9 zhòu
4080 U+7ECC chù
4081 驿 U+9A7F
4082 U+9A80 dài, tái
4083 U+753E zāi
4084 U+73CF jué
4085 U+73D0
4086 U+73C2
4087 U+73D1 lóng
4088 U+73B3 dài
4089 U+73C0
4090 U+9878 hān
4091 U+73C9 mín
4092 U+73C8 jiā
4093 U+62EE jié
4094 U+57AD
4095 U+631D
4096 U+57A3 yuán
4097 U+631E
4098 U+57A4 dié
4099 U+8D73 jiū
4100 U+8D32 bēn
4101 U+57B1 dàng
4102 U+578C dòng, tóng
4103 U+90DD hǎo
4104 U+57A7 shǎng
4105 U+5793 gāi
4106 U+6326 xián
4107 U+57A0 yín
4108 U+831C qiàn, xī
4109 U+835A jiá
4110 U+8351 tí, yí
4111 U+8D33 shì
4112 U+835C
4113 U+8392
4114 U+833C tóng
4115 U+8334 huí
4116 U+8331 zhū
4117 U+839B tíng
4118 U+835E qiáo
4119 U+832F
4120 U+834F rěn
4121 U+8347 xìng
4122 U+8343 quán
4123 U+835F huì
4124 U+8340 xún
4125 U+8317 míng
4126 U+8360 jì, qí
4127 U+832D jiāo
4128 U+8328
4129 U+57A9 è
4130 U+8365 xíng, yíng
4131 U+8366 luò
4132 U+8368 qián, xún
4133 U+8369 jìn
4134 U+524B kēi
4135 U+836A sūn
4136 U+8339
4137 U+836C mǎi
4138 U+836E zhòu
4139 U+67F0 nài
4140 U+6809 zhì
4141 U+67EF
4142 U+67D8 zhè
4143 U+680A lóng
4144 U+67E9 jiù
4145 U+67B0 píng
4146 U+680C
4147 U+67D9 xiá
4148 U+67B5 xiāo
4149 U+67DA yóu, yòu
4150 U+67B3 zhǐ
4151 U+67DE zhà, zuò
4152 U+67DD tuò
4153 U+6800 zhī
4154 U+67E2
4155 U+680E lì, yuè
4156 U+67B8 gōu, gǒu, jǔ
4157 U+67C8 bàn
4158 U+67C1 tuó
4159 U+67B7 jiā
4160 U+67FD chēng
4161 U+524C
4162 U+914A dīng, dǐng
4163 U+90E6
4164 U+752D béng
4165 U+7817 chē
4166 U+7818 dùn
4167 U+7812
4168 U+65AB zhuó
4169 U+782D biān
4170 U+781C fēng
4171 U+594E kuí
4172 U+8037
4173 U+867A huǐ
4174 U+6B82
4175 U+6B87 shāng
4176 U+6B84 tiǎn
4177 U+6B86 dài
4178 U+8F71
4179 U+8F72
4180 U+8F73
4181 U+8F76
4182 U+8F78 zhěn
4183 U+867F chài
4184 U+6BD6
4185 U+89C7 chān
4186 U+5C1C
4187 U+54D0 kuāng
4188 U+7704 miàn
4189 U+770D kōu
4190 𠳐 U+20CD0 bāng
4191 U+90E2 yǐng
4192 U+7707 miǎo
4193 U+770A mào
4194 U+7708 dān
4195 U+79BA
4196 U+54C2 shěn
4197 U+54B4 huī
4198 U+66F7
4199 U+6634 mǎo
4200 U+6631
4201 U+6635
4202 U+54A6
4203 U+54D3 xiāo
4204 U+54D4
4205 U+754E quǎn
4206 U+6BD7
4207 U+5472
4208 U+80C4 zhòu
4209 U+754B tián
4210 U+7548 fàn
4211 U+867C
4212 U+867B méng
4213 U+76C5 zhōng
4214 U+54A3 guāng
4215 U+54D5 huì, yuě
4216 U+5250 guǎ
4217 U+90E7 yún
4218 U+54BB xiū
4219 U+56FF yòu
4220 U+54BF
4221 U+54CC pài
4222 U+54D9 kuài
4223 U+54DA duǒ
4224 U+54AF gē, kǎ, lo, luò
4225 U+54A9 miē
4226 U+54A4 zhà
4227 U+54DD nóng
4228 U+54CF gén
4229 U+54DE mōu
4230 U+5CD9 shì, zhì
4231 U+5CE3 yáo
4232 U+7F58
4233 U+5E27 zhēn
4234 U+5CD2 dòng, tóng
4235 U+5CE4 jiào, qiáo
4236 U+5CCB xún
4237 U+5CE5 zhēng
4238 U+8D36 kuàng
4239 U+949A
4240 U+949B tài
4241 U+94A1 bèi
4242 U+94A3 bǎn
4243 U+94A4 qián
4244 U+94A8
4245 U+94AB fāng
4246 U+94AF
4247 U+6C21 dōng
4248 U+6C1F
4249 U+726F
4250 U+90DC gào
4251 U+79D5
4252 U+79ED
4253 U+7AFD
4254 U+7B08
4255 U+7B03
4256 U+4FE6 chóu
4257 U+4FE8 yǎn
4258 U+4FC5 qiú
4259 U+4FEA
4260 U+53DF sǒu
4261 U+57A1
4262 U+726E jiàn
4263 U+4FE3
4264 U+4FDA
4265 U+7688 guī
4266 U+4FD1 yǒng
4267 U+4FDF qí, sì
4268 U+9005 hòu
4269 U+5F87 xùn
4270 U+5F89 yáng
4271 U+8222 shān
4272 U+4FDE
4273 U+90D7
4274 U+4FCE
4275 U+90E4
4276 U+7230 yuán
4277 U+90DB
4278 U+74F4 líng
4279 U+80E8 dòng
4280 U+80EA
4281 U+80DB jiǎ
4282 U+80C2 shèn
4283 U+80D9 zuò
4284 U+80CD guā
4285 U+80D7 zhēn
4286 U+80DD zhī
4287 U+6710
4288 U+80EB jìng
4289 U+9E28 bǎo
4290 U+530D
4291 U+72E8 róng
4292 U+72EF kuài
4293 U+98D1 biāo
4294 U+72E9 shòu
4295 U+72F2 sūn
4296 U+8A07 hōng
4297 U+9004 páng
4298 U+661D zǎn
4299 U+9977 xiǎng
4300 U+9978
4301 U+9979 gē, le
4302 U+80E4 yìn
4303 U+5B6A luán
4304 U+5A08 luán
4305 U+5F08
4306 U+5955
4307 U+5EA5 xiū
4308 U+75AC
4309 U+75A3 yóu
4310 U+75A5 jiè
4311 U+75AD zòng
4312 U+5EA0 xiáng
4313 U+7AD1 hóng
4314 U+5F66 yàn
4315 U+98D2
4316 U+95FC
4317 U+95FE
4318 U+95FF kǎi
4319 U+9602
4320 U+7F91 yǒu
4321 U+8FF8 bèng
4322 U+7C7C xiān
4323 U+914B qiú
4324 U+70B3 bǐng
4325 U+70BB shí
4326 U+70BD chì
4327 U+70AF jiǒng
4328 U+70C0
4329 U+70B7 zhù
4330 U+70C3 tīng
4331 U+6D31 ěr
4332 U+6D39 huán
4333 U+6D27 wěi
4334 U+6D0C liè
4335 U+6D43 jiā
4336 U+6D07 yīn
4337 U+6D04 huí
4338 U+6D19 zhū
4339 U+6D8E xián
4340 U+6D0E
4341 U+6D2B
4342 U+6D4D huì
4343 U+6D2E táo
4344 U+6D35 xún
4345 U+6D52 hǔ, xǔ
4346 U+6D54 xún
4347 U+6D55 jìn
4348 U+6D33
4349 U+6078 tòng
4350 U+6053
4351 U+6079 yān
4352 U+606B dòng
4353 U+607A kǎi
4354 U+607B
4355 U+6042 xún
4356 U+606A
4357 U+607D yùn
4358 U+5BA5 yòu
4359 U+6243 jiōng
4360 U+8872
4361 U+887D rèn
4362 U+887F jīn
4363 U+8882 mèi
4364 U+795B
4365 U+795C
4366 U+7953
4367 U+795A zuò
4368 U+8BEE qiào
4369 U+7957 zhī
4370 U+7962
4371 U+8BF0 gào
4372 U+8BF3 kuáng
4373 U+9E29 zhèn
4374 U+6636 chǎng
4375 U+90E1 jùn
4376 U+54AB zhǐ
4377 U+5F2D
4378 U+7241
4379 U+80E5
4380 U+965B
4381 U+965F zhì
4382 U+5A05
4383 U+59EE héng
4384 U+5A06 ráo
4385 U+59DD shū
4386 U+59E3 jiāo
4387 U+59D8 pīn
4388 U+59F9 chà
4389 U+603C duì
4390 羿 U+7FBF
4391 U+70B1 tái
4392 U+77DC jīn
4393 U+7ED4
4394 U+9A81 xiāo
4395 U+9A85 huá
4396 U+7ED7 háng
4397 U+7EDB jiàng
4398 U+9A88 pián
4399 U+8016 chào
4400 U+6308 qiè
4401 U+73E5 ěr
4402 U+73D9 gǒng
4403 U+987C
4404 U+73F0 dāng
4405 U+73E9 héng
4406 U+73E7 yáo
4407 U+73E3 xún
4408 U+73DE luò
4409 U+7424 chēng
4410 U+73F2 hún
4411 U+6556 áo
4412 U+605A huì
4413 U+57D4 bù, pǔ
4414 U+57D5 chéng
4415 U+57D8 shí
4416 U+57D9 xūn
4417 U+57DA guō
4418 U+6339
4419 U+8006
4420 U+8004 mào
4421 U+57D2 liè
4422 U+634B lǚ, luō
4423 U+8D3D zhì
4424 U+57B8 yuàn
4425 U+6343 jùn
4426 U+76CD
4427 U+8378
4428 U+8386
4429 U+83B3 shí, shì
4430 U+83B4
4431 U+83AA é
4432 U+83A0 yǒu
4433 U+8393 méi
4434 U+839C yóu
4435 U+8385
4436 U+837C
4437 U+83A9
4438 U+837D suī
4439 U+83B8 yóu
4440 U+837B
4441 U+8398 shēn, xīn
4442 U+838E shā, suō
4443 U+839E guǎn, wǎn
4444 U+83A8 làng, liáng
4445 U+9E2A
4446 U+83BC chún
4447 U+6832 kǎo
4448 U+6833 lǎo
4449 U+90F4 chēn
4450 U+6853 huán
4451 U+6861 ráo
4452 U+684E zhì
4453 U+6862 zhēn
4454 U+6864
4455 U+6883 tǐng, tìng
4456 U+681D guā
4457 U+6855 jiù
4458 U+6841 héng
4459 U+6867 guì, huì
4460 U+6845 wéi
4461 U+681F bēn
4462 U+6849 ān
4463 U+6829
4464 U+9011 qiú
4465 U+900B
4466 U+5F67
4467 U+9B32 gé, lì
4468 U+8C47 jiāng
4469 U+9150 gān
4470 U+9026
4471 U+539D cuò
4472 U+5B6C nāo
4473 U+781D
4474 U+7839 ài
4475 U+783A
4476 U+7827 zhēn
4477 U+7837 shēn
4478 U+781F zhǎ
4479 U+783C tóng
4480 U+7825
4481 U+7823 tuó
4482 U+525E
4483 U+783B lóng
4484 U+8F7C shì
4485 U+8F7E zhì
4486 U+8F82
4487 U+9E2B dōng
4488 U+8DB8 dǔn
4489 U+9F80 chèn
4490 U+9E2C
4491 U+8654 qián
4492 U+900D xiāo
4493 U+772C lóng
4494 U+551B mài
4495 U+665F chéng
4496 U+7729 xuàn
4497 U+7719
4498 U+54E7 chī
4499 U+54FD gěng
4500 U+5514
4501 U+6641 cháo
4502 U+664F yàn
4503 U+9E2E xiāo
4504 U+8DB5 bào
4505 趿 U+8DBF
4506 U+755B zhěn
4507 U+86A8
4508 U+869C
4509 U+868D
4510 U+868B ruì
4511 U+86AC xiǎn
4512 U+869D háo
4513 U+86A7 jiè
4514 U+5522 suǒ
4515 U+5704
4516 U+5523 zào
4517 U+550F
4518 U+76CE àng
4519 U+5511 zuò
4520 U+5D02 láo
4521 U+5D03 lái
4522 U+7F61 gāng
4523 U+7F5F
4524 U+5CEA
4525 U+89CA
4526 U+8D45 gāi
4527 U+94B0
4528 U+94B2 zhēng
4529 U+94B4
4530 U+94B5
4531 U+94B9
4532 U+94BA yuè
4533 U+94BD tǎn
4534 U+94BC
4535 U+94BF diàn
4536 U+94C0 yóu
4537 U+94C2
4538 U+94C4 shuò
4539 U+94C6 mǎo
4540 U+94C8 shì
4541 U+94C9 xuàn
4542 U+94CA tā, tuó
4543 U+94CB
4544 U+94CC
4545 U+94CD
4546 U+497D
4547 U+94CE duó
4548 U+6C29
4549 U+6C24 yīn
4550 U+6C26 hài
4551 U+6BEA
4552 U+8210 shì
4553 U+79E3
4554 U+79EB shú
4555 U+76C9
4556 U+7B04
4557 U+7B15 jiǎn
4558 U+7B0A zhào
4559 U+7B0F
4560 U+7B06
4561 U+4FF8 fèng
4562 U+5029 qiàn
4563 U+4FF5 biào
4564 U+504C ruò
4565 U+4FF3 pái
4566 U+4FF6 chù
4567 U+502C zhuō
4568 U+500F shū
4569 U+6041 nèn
4570 U+502D
4571 U+502A
4572 U+4FFE
4573 U+501C
4574 U+96BC sǔn
4575 U+96BD juàn
4576 U+500C guān
4577 U+5025 kǒng
4578 U+81EC niè
4579 U+768B gāo
4580 U+90EB
4581 U+5028
4582 U+8844
4583 U+9880
4584 U+5F95 lái
4585 U+822B fǎng
4586 U+91DC
4587 U+595A
4588 U+887E qīn
4589 U+80EF kuà
4590 U+80F1 guāng
4591 U+80F4 dòng
4592 U+80ED yān
4593 U+810D kuài
4594 U+80FC pián
4595 U+6715 zhèn
4596 U+8112
4597 U+80FA àn
4598 U+9E31 chī
4599 U+73BA
4600 U+9E32
4601 U+72F7 juàn
4602 U+7301
4603 U+72F3
4604 U+7303 xiǎn
4605 U+72FA yín
4606 U+9016
4607 U+6840 jié
4608 U+8885 niǎo
4609 U+997D
4610 U+51C7 sōng
4611 U+683E luán
4612 U+631B luán
4613 U+4EB3
4614 U+75B3 gān
4615 U+75B4
4616 U+75B8 dǎn
4617 U+75BD
4618 U+75C8 yōng
4619 U+75B1 pào
4620 U+75C2 jiā
4621 U+75C9 jìng
4622 U+886E gǔn
4623 U+51CB diāo
4624 U+9883 háng
4625 U+6063
4626 U+65C6 pèi
4627 U+65C4 máo
4628 U+65C3 zhān
4629 U+9603 kǔn
4630 U+9604 jiū
4631 U+8A1A yín
4632 U+9606 làng
4633 U+6059 yàng
4634 U+7C91
4635 U+6714 shuò
4636 U+90F8 dān
4637 U+70DC xuǎn
4638 U+70E8
4639 U+70E9 huì
4640 U+70CA yáng, yàng
4641 U+5261 shàn
4642 U+90EF tán
4643 U+70EC jìn
4644 U+6D91
4645 U+6D6F
4646 U+6D9E lái
4647 U+6D9F lián
4648 U+5A11 suō
4649 U+6D85 niè
4650 U+6DA0 wéi
4651 U+6D5E zhuó
4652 U+6D93 juān
4653 U+6D65
4654 U+6D94 cén
4655 U+6D5C bāng
4656 U+6D60
4657 U+6D63 huàn
4658 U+6D5A jùn, xùn
4659 U+609A sǒng
4660 U+60AD qiān
4661 U+609D kuī
4662 U+6092
4663 U+608C
4664 U+609B quān
4665 U+5BB8 chén
4666 U+7A88 yǎo
4667 U+525C wān
4668 U+8BF9 zōu
4669 U+51A2 zhǒng
4670 U+8BFC zhuó
4671 U+8892 tǎn
4672 U+88A2 pàn
4673 U+796F zhēn
4674 诿 U+8BFF wěi
4675 U+8C00
4676 U+8C02 shěn
4677 U+8C04 chǎn
4678 U+8C07 suì
4679 U+5C50
4680 U+5C59 ē
4681 U+966C zōu
4682 U+52D0 měng
4683 U+5958 zàng, zhuǎng
4684 U+7242 zāng
4685 U+86A9 chī
4686 U+9672 chuí
4687 U+59EC
4688 U+5A20 shēn
4689 U+5A0C
4690 U+5A09 pīng
4691 U+5A32
4692 U+5A29 miǎn
4693 U+5A34 xián
4694 U+5A23
4695 U+5A13 wěi
4696 U+5A40 ē
4697 U+755A běn
4698 U+9021 qūn
4699 U+7EE0 gěng
4700 U+9A8A
4701 U+7EE1 xiāo
4702 U+9A8B chěng
4703 U+7EE5 suí
4704 U+7EE6 tāo
4705 U+7EE8
4706 U+9A8E qīn
4707 U+9095 yōng
4708 U+9E36
4709 U+5F57 huì
4710 U+801C
4711 U+7118 tāo
4712 U+8202 chōng
4713 U+740F liǎn
4714 U+7407 xiù
4715 U+9EB8
4716 U+63F6
4717 U+57F4 zhí
4718 U+57EF ǎn
4719 U+636F dáo
4720 U+63B3
4721 U+63B4 guāi
4722 U+57F8
4723 U+57F5 duǒ
4724 U+8D67 nǎn
4725 U+57E4
4726 U+636D bǎi
4727 U+9035 kuí
4728 U+57DD niàn
4729 U+580B péng
4730 U+580D
4731 U+63AC
4732 U+9E37 zhì
4733 U+6396 yē, yè
4734 U+637D zuó
4735 U+638A póu, pǒu
4736 U+5809
4737 U+63B8 dǎn
4738 U+6369 liè
4739 U+63AE qián
4740 U+60AB què
4741 U+57ED dài
4742 U+57FD sào
4743 U+6387 duō
4744 U+63BC guàn
4745 U+8043 dān
4746 U+83C1 jīng
4747 U+8401
4748 U+83D8 sōng
4749 U+5807 jǐn
4750 U+8418 nài
4751 U+840B
4752 U+83FD shū
4753 U+83D6 chāng
4754 U+841C tiē
4755 U+8438
4756 U+8411 huán
4757 U+68FB fēn
4758 U+83D4
4759 U+83DF
4760 U+840F dàn
4761 U+8403 cuì
4762 U+83CF
4763 U+83F9
4764 U+83EA dàng
4765 U+83C5 jiān
4766 U+83C0 wǎn
4767 U+8426 yíng
4768 U+83F0
4769 U+83E1 hàn
4770 U+68B5 fàn
4771 U+68BF lián
4772 U+688F
4773 U+89CB
4774 U+6874
4775 U+6877 jué
4776 U+6893
4777 U+68C1 zhuō
4778 U+686B suō
4779 U+68C2 líng
4780 U+556C
4781 U+90FE yǎn
4782 U+532E kuì
4783 U+6555 chì
4784 U+8C49 chǐ
4785 U+9104 juàn
4786 U+915E tài
4787 U+915A fēn
4788 U+621B gā, jiá
4789 U+784E xíng
4790 U+786D máng
4791 U+7852
4792 U+7856 xiá
4793 U+7857 qiāo
4794 U+7850 dòng
4795 U+7847 náo
4796 U+784C
4797 U+9E38 ér
4798 U+74E0
4799 U+530F páo
4800 U+53A9 jiù
4801 U+9F9A gōng
4802 U+6B92 yǔn
4803 U+6B93 liàn
4804 U+6B8D piǎo
4805 U+8D49 lài
4806 U+96E9
4807 U+8F84 zhé
4808 U+5811 qiàn
4809 U+772D suī
4810 U+7726
4811 U+5567
4812 U+6661
4813 U+6664
4814 U+773A tiào
4815 U+7735 chī
4816 U+7738 móu
4817 U+570A qīng
4818 U+558F nuò
4819 U+55B5 miāo
4820 U+5549 lín
4821 U+52D6
4822 U+665E
4823 U+5535 ǎn
4824 U+6657 hán
4825 U+5195 miǎn
4826 U+556D zhuàn
4827 U+7566
4828 U+8DBA
4829 U+556E niè
4830 U+8DC4 qiàng
4831 U+86B6 hān
4832 U+86C4 gū, gǔ
4833 U+86CE
4834 U+86C6
4835 U+86B0 yóu
4836 U+86CA
4837 U+5709
4838 U+86B1 zhà
4839 U+86C9 líng
4840 U+86CF chēng
4841 U+86B4 yòu
4842 U+5541 zhāo, zhōu
4843 U+5555 táo
4844 U+553F
4845 U+5550 cuì
4846 U+553C shà
4847 U+5537
4848 U+5556 dàn
4849 U+5575 bo
4850 U+5576 dìng
4851 U+5577 lāng
4852 U+5533
4853 U+5530 shuā
4854 U+555C chuài, chuò
4855 U+5E3B
4856 U+5D1A léng
4857 U+5D26 yān
4858 U+5E3C guó
4859 U+5D2E
4860 U+5D24 xiáo
4861 U+5D06 kōng
4862 U+8D47 qiú
4863 U+8D48 zhèn
4864 U+8D4A shē
4865 U+94D1 lǎo
4866 U+94D2 ěr
4867 U+94D7 jiá
4868 U+94D9 náo
4869 U+94DF yīn
4870 U+94E0 kǎi
4871 U+94E1 zhá
4872 U+94E2 zhū
4873 U+94E3
4874 U+94E4 tǐng
4875 U+94E7 huá
4876 U+94E8 quán
4877 U+94E9 shā
4878 U+94EA
4879 U+94EB diào, yáo
4880 U+94EC
4881 U+94EE zhēng
4882 U+94EF
4883 U+94F0 jiǎo
4884 U+94F1
4885 U+94F3 chòng
4886 U+94F5 ǎn
4887 U+94F7
4888 U+6C2A
4889 U+727E
4890 U+9E39 guā
4891 U+79FE nóng
4892 U+9036 wēi
4893 U+7B3A jiān
4894 U+7B47 qióng
4895 U+7B38
4896 U+7B2A
4897 U+7B2E zé, zuó
4898 U+7B20
4899 U+7B25
4900 U+7B24 tiáo
4901 U+7B33 jiā
4902 U+7B3E biān
4903 U+7B1E chī
4904 U+507E fèn
4905 U+5043 yǎn
4906 U+5055 xié
4907 U+5048
4908 U+5080 kuǐ
4909 U+506C zǒng
4910 U+507B lóu, lǚ
4911 U+7691 ái
4912 U+768E jiǎo
4913 U+9E3B héng
4914 U+5F9C cháng
4915 U+8238
4916 U+823B
4917 U+8234
4918 U+8237 xián
4919 U+9F9B kān
4920 U+7FCE líng
4921 U+812C pāo
4922 U+8118 wǎn
4923 U+8132 niào
4924 U+5310
4925 U+7317
4926 U+7321 luó
4927 U+731E shē
4928 U+731D
4929 U+659B
4930 U+7315
4931 U+9997 kuí
4932 U+9983 guǒ
4933 U+9984 hún
4934 U+9E3E luán
4935 U+5B70 shú
4936 U+5EB9 tuǒ
4937 U+5EBE
4938 U+75D4 zhì
4939 U+75CD
4940 U+75B5
4941 U+7FCA
4942 U+65CC jīng
4943 U+65CE
4944 U+88A4 mào
4945 U+9607 dū, shé
4946 U+9608
4947 U+9609 yān
4948 U+960A chāng
4949 U+960B
4950 U+960D hūn
4951 U+960F yān
4952 U+7F9F qiǎng
4953 U+7C9D
4954 U+7C95
4955 U+655D
4956 U+7110
4957 U+70EF
4958 U+7113 hán
4959 U+70FD fēng
4960 U+7116 mèn
4961 U+70F7 wán
4962 U+7117
4963 U+6E0D
4964 U+6E1A zhǔ
4965 U+6DC7
4966 U+6DC5
4967 U+6DDE sōng
4968 U+6E0E
4969 涿 U+6DBF zhuō
4970 U+6DD6 nào
4971 U+6332 sā, suō
4972 U+6DE0
4973 U+6DB8
4974 U+6E11 miǎn
4975 U+6DE6 gàn
4976 U+6DDD féi
4977 U+6DEC cuì
4978 U+6DAA
4979 U+6DD9 cóng
4980 U+6DAB guàn
4981 U+6E0C
4982 U+6DC4
4983 U+60EC qiè
4984 U+60BB xìng
4985 U+60B1 fěi
4986 U+60DD chǎng
4987 U+60D8 wǎng
4988 U+60B8
4989 U+60C6 chóu
4990 U+60DA
4991 U+60C7 dūn
4992 U+60EE dàn
4993 U+7A95 tiǎo
4994 U+8C0C chén
4995 U+8C0F jiàn
4996 U+6248
4997 U+76B2 jūn
4998 U+8C11 xuè
4999 U+88C6 dāng
5000 U+88B7 qiā
5001 U+88C9 kèn
5002 U+8C12
5003 U+8C14 è
5004 U+8C15
5005 U+8C16 xuān
5006 U+8C17 chán
5007 U+8C19 ān
5008 U+8C1B
5009 U+8C1D piǎn
5010 U+902F
5011 U+90FF méi
5012 U+9688 wēi
5013 U+7C9C tiào
5014 U+968D huáng
5015 U+9697 wěi
5016 U+5A67 jìng
5017 U+5A4A biǎo
5018 U+5A55 jié
5019 U+5A3C chāng
5020 U+5A62
5021 U+5A75 chán
5022 U+80EC
5023 U+8888 jiā
5024 U+7FCC
5025 U+607F yǒng
5026 U+6B38 ǎi, ê̄, ế, ê̌, ề
5027 U+7EEB líng
5028 U+9A90
5029 U+7EEE
5030 U+7EEF fēi
5031 U+7EF1 shàng
5032 U+9A92
5033 U+7EF2 gǔn
5034 U+9A93 zhuī
5035 U+7EF6 shòu
5036 U+7EFA liǔ
5037 U+7EFB quǎn
5038 U+7EFE wǎn
5039 U+9A96 cān
5040 U+7F01
5041 U+8020 huō
5042 U+742B běng
5043 U+7435
5044 U+7436
5045 U+742A
5046 U+745B yīng
5047 U+7426
5048 U+7425
5049 U+7428 kūn
5050 U+9753 jìng, liàng
5051 U+7430 yǎn
5052 U+742E cóng
5053 U+742F guǎn
5054 U+742C wǎn
5055 U+741B chēn
5056 U+741A
5057 U+8F87 niǎn
5058 U+9F0B yuán
5059 U+63F3 xiē
5060 U+581E dié
5061 U+643D chá
5062 U+63F8 zhā
5063 U+63E0
5064 U+5819 yīn
5065 U+8D84 jū, qiè
5066 U+63D6
5067 U+9889 jié, xié
5068 U+5844 léng
5069 U+63FF qìn
5070 U+800B dié
5071 U+63C4
5072 U+86E9 qióng
5073 U+86F0 zhé
5074 U+5846 wān
5075 U+6452 bìng
5076 U+63C6 kuí
5077 U+63BE yuàn
5078 U+8052 guō
5079 U+8451 fēng
5080 U+845A rèn, shèn
5081 U+9770
5082 U+9778
5083 U+8473 wēi
5084 U+847A
5085 U+8478
5086 U+843C è
5087 U+8446 bǎo
5088 U+8469
5089 U+8476 tíng
5090 U+848C lóu
5091 U+8431 xuān
5092 U+621F
5093 U+846D jiā
5094 U+696E chǔ
5095 U+68FC fén
5096 U+691F
5097 U+68F9 zhào
5098 U+6924 luó
5099 U+68F0 chuí
5100 U+8D4D
5101 U+690B liáng
5102 U+6901 guǒ
5103 U+692A pèng
5104 U+68E3
5105 U+6910
5106 U+9E41
5107 U+8983 qín, tán
5108 U+9164
5109 U+9162 zuò
5110 U+9161 tuó
5111 U+9E42
5112 U+53A5 jué
5113 U+6B9A dān
5114 U+6B9B
5115 U+96EF wén
5116 U+96F1 pāng
5117 U+8F8A gǔn
5118 U+8F8B wǎng
5119 U+6920 qiàn
5120 U+8F8D chuò
5121 U+8F8E
5122 U+6590 fěi
5123 U+7744 shào
5124 U+7751 jiǎn
5125 U+7747
5126 U+7743 suō
5127 U+6222
5128 U+558B dié, zhá
5129 U+55D2
5130 U+5583 nán
5131 U+55B1
5132 U+55B9 kuí
5133 U+6677 guǐ
5134 U+5588 jiē
5135 U+8DD6 zhí
5136 U+8DD7
5137 U+8DDE
5138 U+8DDA shān
5139 U+8DCE tuó
5140 U+8DCF jiā
5141 U+8DC6 tái
5142 U+86F1 jiá
5143 U+86F2 náo
5144 U+86ED zhì
5145 U+86F3
5146 U+86D0
5147 U+86D4 huí
5148 U+86DE kuò
5149 U+86F4
5150 U+86DF jiāo
5151 U+86D8 yáng
5152 U+5581 yóng, yú
5153 U+559F kuì
5154 U+557E jiū
5155 U+55D6 sōu
5156 U+5591 yīn
5157 U+55DF jiē
5158 U+55BD lóu, lou
5159 U+55DE
5160 U+5580
5161 U+5594
5162 U+5599 huì
5163 U+5D58 róng
5164 U+5D56 chá
5165 U+5D34 wǎi
5166 U+9044 chuán
5167 U+8A48
5168 U+5D4E
5169 U+5D3D zǎi
5170 U+5D6C wéi
5171 U+5D5B
5172 U+5D6F cuó
5173 U+5D5D lǒu
5174 U+5D6B
5175 U+5E44
5176 U+5D4B méi
5177 U+8D55 dǎn
5178 U+94FB
5179 U+94FC lái
5180 U+94FF kēng
5181 U+9503 zèng
5182 U+9502
5183 U+9506 gào
5184 U+9507 é
5185 U+9509 cuò
5186 U+950F jiǎn
5187 U+9511
5188 U+9512 láng
5189 U+9514 jū, jú
5190 U+9515 ā
5191 U+63A3 chè
5192 U+77EC cuó
5193 U+6C30 qíng
5194 U+6BF3 cuì
5195 U+6BFD jiàn
5196 U+728A
5197 U+7284
5198 U+728B
5199 U+9E44 gǔ, hú
5200 U+728D jiān, qián
5201 U+5D47
5202 U+9ECD shǔ
5203 U+7A03
5204 U+7A02 láng
5205 U+7B5A
5206 U+7B75 yán
5207 U+7B4C quán
5208 U+50A3 dǎi
5209 U+5088
5210 U+8204
5211 U+724D
5212 U+50A5 tǎng
5213 U+50A7 bīn
5214 U+9051 huáng
5215 U+50A9 nuó
5216 U+9041 dùn
5217 U+5FA8 huáng
5218 U+5AAD
5219 U+7572 shē
5220 U+5F11 shì
5221 U+988C
5222 U+7FD5
5223 U+91C9 yòu
5224 U+9E46
5225 U+821C shùn
5226 U+8C82 diāo
5227 U+8148 jīng
5228 U+814C ā, yān
5229 U+8153 féi
5230 U+8146 tiǎn
5231 U+8174
5232 U+8151
5233 U+815A dìng
5234 U+8171 jiàn
5235 鱿 U+9C7F yóu
5236 U+9C80 tún
5237 U+9C82 fáng
5238 U+988D yǐng
5239 U+7322
5240 U+7339 chá
5241 U+7325 wěi
5242 U+98D3
5243 U+89DE shāng
5244 U+89DA
5245 U+7331 náo
5246 U+988E jiǒng
5247 U+98E7 sūn
5248 U+9987 chā, zha
5249 U+998A sōu
5250 U+4EB5 xiè
5251 U+8114 luán
5252 U+88D2 póu
5253 U+75E3 zhì
5254 U+75E8 láo
5255 U+75E6
5256 U+75DE
5257 U+75E4 cuó
5258 U+75EB xián
5259 U+75E7 shā
5260 U+8D53 gēng
5261 U+7AE6 sǒng
5262 U+74FF
5263 U+557B chì
5264 U+988F kē, ké
5265 U+9E47 xián
5266 U+9611 lán
5267 U+9612
5268 U+9615 què
5269 U+7C9E
5270 U+9052 qiú
5271 U+5B73
5272 U+712F chāo
5273 U+711C kūn
5274 U+7119 bèi
5275 U+7131 yàn
5276 U+9E48
5277 U+6E5B zhàn
5278 U+6E2B xiè
5279 U+6E6E yān
5280 U+6E4E miǎn
5281 U+6E5C shí
5282 U+6E2D wèi
5283 U+6E4D tuān
5284 U+6E6B jiǎo, qiū
5285 U+6EB2 sōu
5286 U+6E5F huáng
5287 U+6E86
5288 U+6E72 yuán
5289 U+6E54 jiān
5290 U+6E49 tián
5291 U+6E25
5292 U+6E44 méi
5293 U+6EC1 chú
5294 U+6120 yùn
5295 U+60FA xīng
5296 U+6126 kuì
5297 U+60F4 zhuì
5298 U+6100 qiǎo
5299 U+610E
5300 U+6114 yīn
5301 U+55BE
5302 U+5BD0 mèi
5303 U+8C1F
5304 U+6249 fēi
5305 U+88E2 lián
5306 U+88CE chéng, chěng
5307 U+88E5 jiǎn
5308 U+797E líng
5309 U+797A
5310 U+8C20 dǎng
5311 U+5E42
5312 U+8C21
5313 U+8C25 shì
5314 U+8C27
5315 U+9050 xiá
5316 U+5B71 chán
5317 U+5F3C
5318 U+5DFD xùn
5319 U+9A98 zhì
5320 U+5AAA ǎo
5321 U+5A9B yuán, yuàn
5322 U+5A77 tíng
5323 U+5DEF qiú
5324 U+7FDA huī
5325 U+76B4 cūn
5326 U+5A7A
5327 U+9A9B
5328 U+7F02
5329 U+7F03 xiāng
5330 U+7F04 jiān
5331 U+5F58 zhì
5332 U+7F07
5333 U+7F08 miǎo
5334 U+7F0C
5335 U+7F11 gōu
5336 U+7F12 zhuì
5337 U+7F17 mín
5338 U+98E8 xiǎng
5339 U+8022 lào
5340 U+745A
5341 U+7441 mào
5342 U+745C
5343 U+7457 yuàn
5344 U+7444 xuān
5345 U+7455 xiá
5346 U+9068 áo
5347 U+9A9C ào
5348 U+97EB yùn
5349 U+9AE1 kūn
5350 U+586C yuán
5351 U+9122 yān
5352 U+8D94 liè
5353 U+8D91
5354 U+6445 shū
5355 U+6441 èn
5356 U+8707 zhē, zhé
5357 U+640B chuāi
5358 U+642A táng
5359 U+6410 chù
5360 U+641B jiān
5361 U+6420 shuò
5362 U+6448 bìn
5363 U+5F40 gòu
5364 U+6BC2
5365 U+6426 nuò
5366 U+6421 sǎng
5367 U+84C1 zhēn
5368 U+6221 kān
5369 U+84CD shī
5370 U+911E yín
5371 U+9773 jìn
5372 U+84D0
5373 U+84E6
5374 U+9E4B miáo
5375 U+84BD ēn
5376 U+84D3 bèi
5377 U+84D6
5378 U+84CA wěng
5379 U+84AF kuǎi
5380 U+84DF
5381 U+84D1 suō
5382 U+84BF hāo
5383 U+84BA
5384 U+84E0
5385 U+849F
5386 U+84A1 bàng
5387 U+84B9 jiān
5388 U+84B4 shuò
5389 U+8497 làng
5390 U+84E5 yíng
5391 U+9890
5392 U+6954 xiē
5393 U+6960 nán
5394 U+6942 zhā
5395 U+695D liàn
5396 U+696B
5397 U+6978 qiū
5398 U+6934 duàn
5399 U+69CC chuí
5400 U+696F shǔn
5401 U+7699
5402 U+6988
5403 U+69CE chá
5404 U+6989
5405 U+6966 xuàn
5406 U+6963 méi
5407 U+6979 yíng
5408 U+693D chuán
5409 U+88D8 qiú
5410 U+527D piāo
5411 U+7504 zhēn
5412 U+916E tóng
5413 U+9170 xiān
5414 U+916F zhǐ
5415 U+9169 mǐng
5416 U+8703 shèn
5417 U+789B
5418 U+7893 duì
5419 U+787C péng
5420 U+7889 diāo
5421 U+789A bèi
5422 U+7887 dìng
5423 U+789C chěn
5424 U+9E4C ān
5425 U+8F8F còu
5426 U+9F83
5427 U+9F85 bāo
5428 U+8A3E
5429 U+7CB2 càn
5430 U+865E
5431 U+775A
5432 U+55EA qín
5433 U+97EA wěi
5434 U+55F7 áo
5435 U+55C9
5436 U+7768
5437 U+7762 suī
5438 U+96CE
5439 U+7765
5440 U+561F
5441 U+55D1 kē, kè
5442 U+55EB niè
5443 U+55EC
5444 U+55D4 chēn
5445 U+55DD
5446 U+6225 děng
5447 U+55C4 shà
5448 U+7166
5449 U+6684 xuān
5450 U+9062
5451 U+668C kuí
5452 U+8DEC kuǐ
5453 U+8DF6 da
5454 U+8DF8
5455 U+8DD0
5456 U+8DE3 xiǎn
5457 U+8DF9 xiān
5458 U+8DFB
5459 U+86F8 shāo, xiāo
5460 U+870A
5461 U+870D chú
5462 U+8709
5463 U+8723 qiāng
5464 U+7579 wǎn
5465 U+86F9 yǒng
5466 U+55E3
5467 U+55EF ńg, ňg, ǹg
5468 U+55E5 háo
5469 U+55F2 diǎ
5470 U+55F3 ǎi, ài
5471 U+55CC ài, yì
5472 U+55CD suō
5473 U+55E8 hāi
5474 U+55D0 hài
5475 U+55E4 chī
5476 U+55F5 tōng
5477 U+7F68 yǎn
5478 U+5D4A shèng
5479 U+5D69 sōng
5480 U+5D74
5481 U+9AB0 tóu
5482 U+9517 zhě
5483 U+951B bēn
5484 U+951C
5485 U+951D
5486 U+951E
5487 U+951F kūn
5488 U+9522
5489 U+9528 xiān
5490 U+9529 juǎn
5491 U+952D dìng
5492 U+9531
5493 U+96C9 zhì
5494 U+6C32 yūn
5495 U+728F piān
5496 U+6B43 shà
5497 U+7A1E
5498 U+7A17 bài
5499 U+7A14 rěn
5500 U+7B60 jūn, yún
5501 U+7B62
5502 U+7B6E shì
5503 U+7B72 shāo
5504 U+7B71 xiǎo
5505 U+7252 dié
5506 U+7172 bāo
5507 U+656B jiǎo
5508 U+5FAD yáo
5509 U+6106 qiān
5510 U+8244 shāo
5511 U+89CE
5512 U+6BF9 shū
5513 U+8C8A
5514 U+8C85 xiū
5515 U+8C89 háo, hé
5516 U+9894 hàn
5517 U+8160 còu
5518 U+8169 nǎn
5519 U+817C miǎn
5520 U+816D è
5521 U+8167 shù
5522 U+584D chéng
5523 U+5AB5 yìng
5524 U+8A79 zhān
5525 U+9C85
5526 U+9C86 píng
5527 U+9C87 nián
5528 U+9C88
5529 U+7A23
5530 U+9C8B
5531 U+9C90 tái
5532 U+8084
5533 U+9E50 qiān
5534 U+98D5 sōu
5535 U+89E5 gōng
5536 U+905B liù
5537 U+9990 xiū
5538 U+9E51 chún
5539 U+4EB6 dǎn
5540 U+7603 zhú
5541 U+75F1 fèi
5542 U+75FC
5543 U+75FF wěi
5544 U+7610
5545 U+7601 cuì
5546 U+7606 shèn
5547 U+9E82
5548 U+88D4
5549 U+6B46 xīn
5550 U+65D2 liú
5551 U+96CD yōng
5552 U+9616
5553 U+9617 tián
5554 U+9619 quē, què
5555 U+7FA7 suō
5556 U+8C62 huàn
5557 U+7CB3 jīng
5558 U+7337 yóu
5559 U+7173
5560 U+715C
5561 U+7168 wēi
5562 U+7145 duàn
5563 U+714A xuān
5564 U+7178 biān
5565 U+717A tuì
5566 U+6EDF yàn
5567 U+6EB1 qín
5568 U+6E98
5569 U+6F2D mǎng
5570 U+6EE2 yíng
5571 U+6EA5
5572 U+6EA7
5573 U+6EBD
5574 U+88DF shā
5575 U+6EBB
5576 U+6EB7 hùn
5577 U+6ED7
5578 U+6EEB xiǔ
5579 U+6EB4 xiù
5580 U+6ECF
5581 U+6EC3 wēng
5582 U+6EE6 luán
5583 U+6E8F táng
5584 U+6EC2 pāng
5585 U+6ED3
5586 U+6E9F míng
5587 U+6EEA
5588 U+612B
5589 U+6151 shè
5590 U+614A qiàn, qiè
5591 U+9C8E hòu
5592 U+9A9E qiān
5593 U+7AA6 dòu
5594 U+7AA0
5595 U+7AA3
5596 U+88F1 biǎo
5597 U+891A chǔ
5598 U+88E8
5599 U+88FE
5600 U+88F0 duō
5601 U+798A
5602 U+8C29 màn
5603 U+8C2A zhé
5604 U+5ABE gòu
5605 U+5AEB
5606 U+5AB2
5607 U+5AD2 ài
5608 U+5AD4 pín
5609 U+5AB8 chī
5610 U+7F19 jìn
5611 U+7F1C zhěn
5612 U+7F1B
5613 U+8F94 pèi
5614 U+9A9D liú
5615 U+7F1F gǎo
5616 U+7F21
5617 U+7F22
5618 U+7F23 jiān
5619 U+9A9F shàn
5620 U+8025 tāng
5621 U+7488 áo
5622 U+7476 yáo
5623 U+746D táng
5624 U+7352 áo
5625 U+89CF gòu
5626 U+615D
5627 U+5AE0
5628 U+97EC tāo
5629 U+53C6 ài
5630 U+9AE6 máo
5631 U+647D biào
5632 U+5881 màn
5633 U+6482 liào
5634 U+645E luò
5635 U+6484 yīng
5636 U+7FE5 zhù
5637 U+8E05 xué
5638 U+646D zhí
5639 U+5889 yōng
5640 U+5892 shāng
5641 U+6996
5642 U+7DA6
5643 U+852B niān
5644 U+8537 qiáng
5645 U+977A
5646 U+977C
5647 U+9785 yāng, yàng
5648 U+977F yào
5649 U+750D méng
5650 U+8538 dōu
5651 U+851F
5652 U+853A lìn
5653 U+622C jiǎn
5654 U+8556
5655 U+853B kòu
5656 U+84FF xu
5657 U+65A1
5658 U+9E55
5659 U+84FC liǎo
5660 U+699B zhēn
5661 U+69A7 fěi
5662 U+69BB
5663 U+69AB sǔn
5664 U+69AD xiè
5665 U+69D4 gāo
5666 U+69B1 cuī
5667 U+69C1 gǎo
5668 U+69DF bīn, bīng
5669 U+69E0 zhū
5670 U+69B7 què
5671 U+50F0
5672 U+917D yàn
5673 U+9176 méi
5674 U+9179 lèi
5675 U+53AE
5676 U+78A1 zhóu
5677 U+78B4 chā, chá
5678 U+78A3 jié
5679 U+78B2
5680 U+78CB cuō
5681 U+81E7 zāng
5682 U+8C68
5683 U+6BA1 bìn
5684 U+9706 tíng
5685 U+9701
5686 U+8F95 yuán
5687 U+871A fēi, fěi
5688 U+88F4 péi
5689 U+7FE1 fěi
5690 U+9F87
5691 U+9F88 yín
5692 U+777F ruì
5693 U+4056 lōu
5694 U+777D kuí
5695 U+561E lei
5696 U+5608 cáo
5697 U+560C piào
5698 U+5601
5699 U+560E gā, gá, gǎ
5700 U+66A7 ài
5701 U+669D míng
5702 U+8E0C chóu
5703 U+8E09 liàng
5704 U+871E
5705 U+8725
5706 U+872E
5707 U+8748 guō
5708 U+8734
5709 U+8731
5710 U+8729 tiáo
5711 U+8737 quán
5712 U+873F wān
5713 U+8782 láng
5714 U+8722 měng
5715 U+5618 shī, xū
5716 U+5621 tāng
5717 U+9E57 è
5718 U+5623 bēng
5719 U+5624 yīng
5720 U+561A dē, dēi
5721 U+55FE sǒu
5722 U+5627
5723 U+7F74
5724 U+7F71 lǎn
5725 U+5E54 màn
5726 U+5D82 zhàng
5727 U+5E5B zhàng
5728 U+8D59
5729 U+7F42 yīng
5730 U+9AB7
5731 U+9AB6
5732 U+9E58 gǔ, hú
5733 U+9532 qiè
5734 U+9534 kǎi
5735 U+9536
5736 U+9537 è
5737 U+9538 chā
5738 U+9535 qiāng
5739 U+9541 měi
5740 U+9542 lòu
5741 U+7292 kào
5742 U+7B90 qìng
5743 U+7BA6
5744 U+7BA7 qiè
5745 U+7B8D
5746 U+7BB8 zhù
5747 U+7BAC ruò
5748 U+7B85
5749 U+7BAA dān
5750 U+7B94
5751 U+7B9C kōng
5752 U+7BA2 yuān
5753 U+7B93
5754 U+6BD3
5755 U+50D6
5756 U+5106 jǐng
5757 U+50F3
5758 U+50ED jiàn
5759 U+5281 qiāo
5760 U+50EE tóng
5761 U+9B43
5762 U+9B46
5763 U+777E gāo
5764 U+824B měng
5765 U+9131
5766 U+8188
5767 U+8191 bìn
5768 U+9C91 guī
5769 U+9C94 wěi
5770 U+9C9A
5771 U+9C9B jiāo
5772 U+9C9F xún
5773 U+7350 zhāng
5774 U+89EB
5775 U+96D2 luò
5776 U+5924 yín
5777 U+9991 jǐn
5778 U+92AE luán
5779 U+587E shú
5780 U+9EBD
5781 U+760C
5782 U+760A hóu
5783 U+7618 lòu
5784 U+7619 sào
5785 U+5ED6 liào
5786 U+97F6 sháo
5787 U+65D6
5788 U+8182
5789 U+961A kàn
5790 U+912F shàn
5791 U+9C9E xiǎng
5792 粿 U+7CBF guǒ
5793 U+7CBC lín
5794 U+7CBD zòng
5795 U+7CC1 sǎn, shēn
5796 U+69CA shuò
5797 U+9E5A
5798 U+7198 liū
5799 U+71A5 tēng
5800 U+6F62 huáng
5801 U+6F15 cáo
5802 U+6EF9
5803 U+6F2F luò
5804 U+6F36 huàn
5805 U+6F4B liàn
5806 U+6F74 zhū
5807 U+6F2A
5808 U+6F09
5809 U+6F33 zhāng
5810 U+6F29 xuán
5811 U+6F89 gǎn
5812 U+6F4D wéi
5813 U+6175 yōng
5814 U+6434 qiān
5815 U+7AA8 yìn
5816 U+5BE4
5817 U+7DAE qìng
5818 U+8C2E zèn
5819 U+8921
5820 U+8919 bèi
5821 U+8913 bǎo
5822 U+891B
5823 U+890A biǎn
5824 U+8C2F qiáo
5825 U+8C30 lán
5826 U+8C32 jué
5827 U+66A8
5828 U+5C63
5829 U+9E5B méi
5830 U+5AE3 yān
5831 U+5AF1 qiáng
5832 U+5AD6 piáo
5833 U+5AE6 cháng
5834 U+5ADA mān, màn
5835 U+5AD8 léi
5836 U+5AE1
5837 U+9F10 nài
5838 U+7FDF dí, zhái
5839 U+7780 mào
5840 U+9E5C
5841 U+9AA0 biāo, piào
5842 U+7F25 piāo
5843 U+7F26 màn
5844 U+7F27 léi
5845 U+7F28 yīng
5846 U+9AA2 cōng
5847 U+7F2A miào, miù, móu
5848 U+7F2B sāo
5849 U+8026 ǒu
5850 U+8027 lóu
5851 U+747E jǐn
5852 U+749C huáng
5853 U+7480 cuǐ
5854 U+748E yīng
5855 U+7481 cōng
5856 U+748B zhāng
5857 U+7487 xuán
5858 U+596D shì
5859 U+9AEF rán
5860 U+9AEB tiáo
5861 U+64B7 xié
5862 U+6485 juē
5863 U+8D6D zhě
5864 U+64B8
5865 U+92C6 yún
5866 U+6499 zǔn
5867 U+64BA cuān
5868 U+5880 chí
5869 U+8069 kuì
5870 U+89D0 jìn
5871 U+9791
5872 U+8559 huì
5873 U+9792 qiáo
5874 U+8548 xùn
5875 U+8568 jué
5876 U+8564 ruí
5877 U+855E zuì
5878 U+857A
5879 U+77A2 méng
5880 U+8543
5881 U+8572
5882 U+8D5C
5883 槿 U+69FF jǐn
5884 U+6A2F qiáng
5885 U+69ED
5886 U+6A17 chū
5887 U+6A18 táng
5888 U+6A0A fán
5889 U+69F2
5890 U+918C kūn
5891 U+9185 pēi
5892 U+9765
5893 U+9B47 yǎn
5894 U+990D yàn
5895 U+78D4 zhé
5896 U+78D9 gǔn
5897 U+9708 pèi
5898 U+8F98
5899 U+9F89
5900 U+9F8A chuò
5901 U+89D1
5902 U+778C
5903 U+778B chēn
5904 U+7791 míng
5905 U+562D pēng
5906 U+564E
5907 U+5676
5908 U+9899 yóng
5909 U+66B9 xiān
5910 U+5658 juē
5911 U+8E14 chuō
5912 U+8E1D huái
5913 U+8E1F chí
5914 U+8E12
5915 U+8E2C zhì
5916 U+8E2E diǎn
5917 U+8E2F zhí
5918 U+8E3A jiàn
5919 U+8E1E
5920 U+877D chūn
5921 U+877E róng
5922 U+877B nǎn
5923 U+8770 kuí
5924 U+876E
5925 U+878B sōu
5926 U+8753
5927 U+8763 yóu
5928 U+877C lóu
5929 U+5657
5930 U+562C zuō
5931 U+989A è
5932 U+564D jiào
5933 U+5662 ō
5934 U+5659 qín
5935 U+565C
5936 U+564C cēng
5937 U+5654 dēng
5938 U+989B zhuān
5939 U+5E5E
5940 U+5E61 fān
5941 U+5D99 lín
5942 U+5D9D dèng
5943 U+9ABA hóu
5944 U+9ABC
5945 U+9AB8 hái
5946 U+954A niè
5947 U+9549
5948 U+954C juān
5949 U+954D niè
5950 U+954F liú, liù
5951 U+9552
5952 U+9553 jiā
5953 U+9554 bīn
5954 U+7A37
5955 U+7BB4 zhēn
5956 U+7BD1 kuì
5957 U+7BC1 huáng
5958 U+7BCC hóu
5959 U+7BC6 zhuàn
5960 U+7256 yǒu
5961 U+510B dān
5962 U+5FB5 zhǐ
5963 U+78D0 pán
5964 U+8662 guó
5965 U+9E5E yào
5966 U+8198 biāo
5967 U+6ED5 téng
5968 U+9CA0 gěng
5969 U+9CA1
5970 U+9CA2 lián
5971 U+9CA3 jiān
5972 U+9CA5 shí
5973 U+9CA7 gǔn
5974 U+9CA9 huàn
5975 U+7357 jué
5976 U+7360 liáo
5977 U+89EF zhì
5978 U+9993 sǎn
5979 U+9994 zhuàn
5980 U+9EBE huī
5981 U+5EDB chán
5982 U+761B chì
5983 U+763C
5984 U+7622 bān
5985 U+7620
5986 U+9F51
5987 U+7FAF jié
5988 U+7FB0 tāng
5989 𥻗 U+25ED7 chá
5990 U+9074 lín
5991 U+7CCC zān
5992 U+7CCD
5993 U+7CC5 róu
5994 U+719C cōng
5995 U+71B5 shāng
5996 U+71A0
5997