Index:Mandarin Pinyin/c

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zca[edit]

: , , ,


:


: , , ,


cai[edit]

cāi:


cái: , , , , , , , , ,


cǎi: , , , , , , , , , , , , , , , ,


cài: , , , , , , , ,


can[edit]

cān: , , , , , , , , , , , , ,


cán: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


cǎn: , , , , , , , , , , , , , ,


càn: , , , , , , , , , , , , , , , ,


cang[edit]

cāng: , , , , , , , , , , , , , , , ,


cáng: , , , , , ,


cǎng: ,


càng: , ,


cao[edit]

cāo: , , , , ,


cáo: , , , , , , , , , , , , , , , 褿 ,


cǎo: , , , , , , ,


cào: , , , , , , , ,


ce[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


cen[edit]

cēn: , , , , , ,


cén: , , , , , , , , , , , , , ,


ceng[edit]

cēng: ,


céng: , , , , , , , , , , , ,


cèng: ,


cha[edit]

chā: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chá: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chǎ: , , , , ,


chà: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


cha:


chai[edit]

chāi: , , , , ,


chái: , , , , , , , , , , , ,


chǎi:


chài: , , , , , ,


chan[edit]

chān: , , , , , , , , , , , , , , , , 辿 ,


chán: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chàn: , , , , , , , 䱿 , , , , , , , , , , , , , ,


chang[edit]

chāng: , 倀 , , , , , , , , , , , , , , , , ,


cháng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鲿


chǎng: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chàng: , , , , , , , , , , , , , , ,


chao[edit]

chāo: , , , , , , , , , , , , , , ,


cháo: , , , , , , , , , , , , 謿 , , , ,


chǎo: , , , , , , , , , , , , ,


chào: , , , , , ,


che[edit]

chē: , , , , , , , ,


chě: , , , , , , , ,


chè: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chen[edit]

chēn: , , , , , , , , , , , , ,


chén: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chěn: , , , , , , , , , , , ,


chèn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


cheng[edit]

chēng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chéng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chěng: , , , , , , , , , ,


chèng: , , , , , , ,


chi[edit]

chī: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chí: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 赿 , , , , , , , , , , ,


chǐ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 齿


chì: , , , , , , , , , , , , , , , 乿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chong[edit]

chōng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chóng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chǒng: , , ,


chòng: , , , , ,


chou[edit]

chōu: , , , , , , , , , , , , ,


chóu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chǒu: , , , , , , , , , , , ,


chòu: , , , , ,


chu[edit]

chū: , , , ,


chú: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chǔ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chù: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 紿 , , , , , , , , , , , , , ,


chua[edit]

chuā: ,


chuà: ,


chuai[edit]

chuāi: ,


chuái: , ,


chuǎi: ,


chuài: , , , , , , , ,


chuan[edit]

chuān: , , , , 穿


chuán: , , , , , , , , , , , , , , , ,


chuǎn: , , , , 欿 , , ,


chuàn: , , , , ,


chuang[edit]

chuāng: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chuáng: , , , , , , , , , , ,


chuǎng: , , , , , ,


chuàng: , , , , , , , ,


chui[edit]

chuī: , ,


chuí: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chuǐ:


chuì: , ,


chun[edit]

chūn: , , , , , , 椿 , , , , , , , , ,


chún: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chǔn: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


chuo[edit]

chuō: , , , ,


chuó:


chuò: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


ci[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , 䲿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


cong[edit]

cōng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


cóng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


còng: , ,


cou[edit]

cǒu: , ,


còu: , , , , , , , , , , ,


cu[edit]

: , , , ,


: , , , ,


:


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


cuan[edit]

cuān: , , , , 蹿 , , , ,


cuán: , , , , , , , , ,


cuàn: , , , , , , , , , , ,


cui[edit]

cuī: , , , , , , , , , , , , , ,


cuí: ,


cuǐ: , , , , , , , ,


cuì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , 峿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


cun[edit]

cūn: , , , ,


cún: , , , , , ,


cǔn: , ,


cùn: , , , 籿


cuo[edit]

cuō: , , , , , , , , ,


cuó: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


cuǒ: , , , ,


cuò: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,