Index:Mandarin Pinyin/n

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zna[edit]

: ,


: , , , , , , , , , , ,


: , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


na:


nai[edit]

nái: , , , , , , , ,


nǎi: , , , , , , , , , , ,


nài: , , , , , , , , , , , 渿 , , , , , , , ,


nan[edit]

nān: ,


nán: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


nǎn: , , , , , , , , , , ,


nàn: , , , , , ,


nang[edit]

nāng: ,


náng: , , , , , , ,


nǎng: , , , , ,


nàng: , ,


nao[edit]

nāo:


náo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


nǎo: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


nào: , , , , , , , ,


ne[edit]

: ,


: , , , , , , , , ,


ne:


nei[edit]

něi: , , , , , , , , , , ,


nèi: , , , , , , , , , , , ,


nen[edit]

nēn:


něn:


nèn: , , , , ,


neng[edit]

néng: , , , , , , ,


něng:


nèng:


ni[edit]

:


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


nian[edit]

niān: , ,


nián: , , , , , , , , , , , , , ,


niǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


niàn: , , , , , , , 廿 , , , , , , , ,


niang[edit]

niáng: , , , ,


niàng: , , ,


niao[edit]

niǎo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


niào: , , 尿 , , ,


nie[edit]

niē: , , , , , , , ,


nié: ,


niě:


niè: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


nin[edit]

nín: , , , , ,


nǐn:


ning[edit]

níng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


nǐng: , , , , , ,


nìng: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


niu[edit]

niū:


niú: , , ,


niǔ: , , , , , , , , , , , , , ,


niù: , , , , , ,


nong[edit]

nóng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


nǒng: ,


nòng: , ,


nou[edit]

nóu: , , ,


nǒu: ,


nòu: , , , , , , , , , , , ,


nu[edit]

: , , , , , , , , , , ,


: , , , ,


: , , , ,


[edit]

: , , ,


: , , , , , , ,


nuan[edit]

nuán:


nuǎn: , , , , , , ,


nuàn:


nüe[edit]

nüè: , , , , ,


nuo[edit]

nuó: , , , , , , , , , , , , , , ,


nuǒ: , , , , ,


nuò: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,