Index:Mandarin Pinyin/r

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zran[edit]

rán: , , , , , , , , , 䳿 , , , , , , , , , , , , , , , ,


rǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


rang[edit]

rāng:


ráng: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


rǎng: , , , , , , , ,


ràng: , , , , ,


rao[edit]

ráo: , , , , , , , , , , , , ,


rǎo: , , , , , , , ,


rào: , , , , ,


re[edit]

:


: , ,


: , , , , , ,


ren[edit]

rén: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


rěn: , , , , , , , , , , , , , ,


rèn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


reng[edit]

rēng:


réng: , , , , , , , , , ,


rèng: , ,


ri[edit]

: , , , , , , , ,


rong[edit]

róng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


rǒng: , , , , , , , , , , , , , , ,


ròng:


rou[edit]

róu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


rǒu: , , , ,


ròu: , , , ,


ru[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


ruan[edit]

ruán: , , , , , ,


ruǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


rui[edit]

ruí: , , , , , , , ,


ruǐ: , , , , , , ,


ruì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


run[edit]

rún: ,


rùn: , , , , , , , , , ,


ruo[edit]

ruó: , ,


ruò: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,