Index:Mandarin Pinyin/s

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zsa[edit]

: ,


: , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 趿 , , , , , , ,


sai[edit]

sāi: , , , , , , , , , ,


sǎi: , ,


sài: , , , , ,


sai:


san[edit]

sān: , , , , , , , , , 毿 , , , , , , ,


sǎn: , , , , , , , , , , , , 粿 , , , , , , , ,


sàn: , , , , , , , , ,


sang[edit]

sāng: , , ,


sǎng: , , , , , , , ,


sàng: , ,


sao[edit]

sāo: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


sǎo: , , , , , , ,


sào: , , , , , , , , , , ,


se[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


sen[edit]

sēn: , , , , , , , , ,


sěn:


seng[edit]

sēng: ,


sha[edit]

shā: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 髿 , , , , ,


shǎ: , ,


shà: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shai[edit]

shāi: , , ,


shǎi: , ,


shài: , , , , , ,


shan[edit]

shān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 縿 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shán:


shǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shang[edit]

shāng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


sháng:


shǎng: , , , , , , ,


shàng: , , , , , , ,


shao[edit]

shāo: , , , , , , , , , , , , , , , ,


sháo: , , , , , , , , , ,


shǎo: , , ,


shào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


she[edit]

shē: , , , , , , , , , ,


shé: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shě: , , ,


shè: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shei[edit]

shéi: ,


shen[edit]

shēn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shén: , 亿 , , , , , , ,


shěn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shèn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


sheng[edit]

shēng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鵿 ,


shéng: , , , , , , , , , , ,


shěng: , , , , , 䪿 , , , ,


shèng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shi[edit]

shī: , , , , , , , , , , 湿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shí: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shǐ: , , , , , , , , , , 使 , , , , , , , , , , , , , ,


shì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shi: , , ,


shou[edit]

shōu: , ,


shóu:


shǒu: , , , , , , ,


shòu: , , , , , , , , , 寿 , , , , , , , , , , ,


shu[edit]

shū: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shú: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shǔ: , , , , 㻿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shù: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shua[edit]

shuā: , ,


shuǎ:


shuà: ,


shuai[edit]

shuāi: , , , , ,


shuǎi:


shuài: , , , , , , , , ,


shuan[edit]

shuān: , , , ,


shuàn: , , ,


shuang[edit]

shuāng: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shuǎng: , , , , , , , , ,


shuàng: , , ,


shui[edit]

shuí: , ,


shuǐ: ,


shuì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


shun[edit]

shǔn: , , , , ,


shùn: , , , , , , , , , , , , , ,


shuo[edit]

shuō: , , ,


shuó:


shuò: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


si[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


:


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


song[edit]

sōng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


sǒng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


sòng: , , , , , , , , , , , , , ,


sou[edit]

sōu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , 餿 , ,


sǒu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


sòu: , , , , , , ,


su[edit]

: , , , , , , , , ,


:


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 宿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


suan[edit]

suān: , ,


suǎn: , ,


suàn: , , , , , , , ,


sui[edit]

suī: , , , 尿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


suí: , , , , , , , , , , , ,


suǐ: , , , , , , ,


suì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


sun[edit]

sūn: , , , , , , , , , , , ,


sǔn: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


sùn: , ,


suo[edit]

suō: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


suǒ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


suò: , , , ,