Index:Mandarin Pinyin/t

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zta[edit]

: , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tai[edit]

tāi: , , , , , ,


tái: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tǎi: ,


tài: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tan[edit]

tān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tán: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tang[edit]

tāng: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


táng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tǎng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tàng: , , , , , , , , , ,


tao[edit]

tāo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


táo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tǎo: , , , ,


tào: , ,


te[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


teng[edit]

tēng: ,


téng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


ti[edit]

: , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鲿 , , , , , ,


: , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tian[edit]

tiān: , , , , , , , , , , ,


tián: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tiǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tiàn: , , , , , , , , , , , ,


tian: ,


tiao[edit]

tiāo: , , , , , , , , , ,


tiáo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tiǎo: , , , , , , , , , , , , , ,


tiào: , , , , , , , , , , , , , , ,


tie[edit]

tiē: , , , , , , , ,


tié: ,


tiě: , , , , , , , , , ,


tiè: , , 䵿 , , , ,


ting[edit]

tīng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tíng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tǐng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tìng: , , , 氿 , , ,


tong[edit]

tōng: , , , , , , , ,


tóng: , , , , , , , , 㼿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 罿 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tǒng: , , , , , , , , , , , ,


tòng: , , , , , , , ,


tou[edit]

tōu: , , , , ,


tóu: , , , , , , , , , , , , , ,


tǒu: , , , , , , , , , , , ,


tòu: , , , , , ,


tou: ,


tu[edit]

: , , , , , , , , 禿 , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 跿 , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , ,


: , , , , , ,


tuan[edit]

tuān: , , ,


tuán: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tuǎn: , , , ,


tuàn: , , ,


tui[edit]

tuī: , , , ,


tuí: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 餿 ,


tuǐ: , , , , , , , ,


tuì: , , , , , , , , , , , 退 ,


tun[edit]

tūn: , , , , , , , , ,


tún: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tǔn: ,


tùn: ,


tun: ,


tuo[edit]

tuō: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tuó: , , , , , , , , 䰿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tuǒ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


tuò: , , , , , , , , , , , , , , ,