Index:Czech/r

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
The 831 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

A Á B C Č D Ď E É F G H Ch I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž


ra

 1. rabiát n
 2. rabinát n *
 3. rabín n *
 4. racek n * *
 5. racek bouřní *
 6. racionalismus n *
 7. racionalista n *
 8. racionalita n
 9. racionalizace n *
 10. racionální adj *
 11. racionální číslo n *
 12. rada n * * *
 13. Rada bezpečnosti OSN *
 14. Radan proper
 15. Radana proper
 16. radar n *
 17. Radek proper
 18. raději *
 19. raději než *
 20. radiace n
 21. radiační adj
 22. radián n
 23. radikalismus n *
 24. radikalizace n *
 25. radikalizovat v *
 26. radikál n *
 27. radikální adj *
 28. radikálnost n *
 29. Radim proper
 30. radioaktivita n *
 31. radioaktivní adj *
 32. radioaktivní odpad *
 33. radioaktivní rozpad n *
 34. radioaktivní spad *
 35. radioamatér n *
 36. radioamatérka *
 37. radiografický adj *
 38. radiografie n *
 39. radiolog n *
 40. radiologický adj
 41. radiologie n *
 42. radiolokace n
 43. radiolokátor n
 44. radiometr n
 45. radiometrie n
 46. radionuklid n
 47. radiopřijímač n
 48. radioterapie n *
 49. radista n
 50. radit v *
 51. radium *
 52. Radka proper
 53. Radmila proper
 54. radnice n * *
 55. Radomír proper
 56. radon n *
 57. Radoslav proper
 58. radost n * *
 59. radostný adj * *
 60. Radovan proper
 61. radovat v *
 62. radovánky n
 63. raf *
 64. rafinace n *
 65. rafinerie n
 66. rafinérie n *
 67. rafinovaný adj
 68. rafinovat v *
 69. raft n *
 70. ragby n
 71. rahat *
 72. rachot n *
 73. rachotit *
 74. rajčatová šťáva *
 75. rajčatový džus *
 76. rajče n *
 77. rajka n *
 78. rajón n *
 79. rajská omáčka *
 80. rajské jablíčko n *
 81. rajský adj *
 82. Rak n *
 83. rak n *
 84. raketa n * * *
 85. raketa vzduch-vzduch *
 86. raketa země-vzduch *
 87. raketodrom n
 88. raketoplán n *
 89. raketový adj
 90. rakev n *
 91. rakle n * *
 92. Rakousko proper *
 93. Rakousko-Uhersko proper *
 94. rakousko-uherský *
 95. rakouský adj *
 96. rakovina n *
 97. rakovina jícnu n *
 98. Rakušan n *
 99. Rakušanka n
 100. rally n *
 101. rallye n *
 102. rambajz n
 103. ramenáč n
 104. rameno n * *
 105. raménko n
 106. ramínko n * *
 107. rampouch n *
 108. rande *
 109. ranec n
 110. raneček n
 111. Rangún proper *
 112. ranit v * *
 113. ranní adj
 114. ranní ptáče dál doskáče proverb *
 115. raný adj *
 116. raný středověk *
 117. rapír *
 118. raroh lovecký *
 119. rasa n *
 120. rasismus n *
 121. rasista n *
 122. rasistický adj *
 123. rasizmus n *
 124. rastrová grafika n *
 125. rašelina n * *
 126. rašeliniště n *
 127. rašple n * *
 128. rašplovat v *
 129. ratifikace n *
 130. ratifikovat v *
 131. raut *
 132. raz dva adv *
 133. razit v *
 134. razítko n * *

 1. ráčkovat v
 2. ráčkování n
 3. rád adj adv *
 4. rádce n * *
 5. rádio *
 6. rádiovka n
 7. rádium *
 8. rádkyně n
 9. rádlo n
 10. rádoby *
 11. rádo se stalo phrase
 12. rádža n *
 13. ráhno n
 14. ráj n *
 15. rákos n
 16. rákosí *
 17. rákoska n
 18. rákosník n
 19. rákosovec n *
 20. rám n *
 21. rámec n
 22. rána n * * *
 23. ráno n * *
 24. ráno moudřejší večera proverb *
 25. ráz n *
 26. rázová vlna *

 1. rčení *

re

 1. reagovat v
 2. reagování *
 3. reakce n * *
 4. reakční adj
 5. reaktivní motor *
 6. reaktor n *
 7. realismus n *
 8. realistický adj *
 9. reálné číslo n *
 10. reálný adj *
 11. rebarbora n *
 12. rebel n *
 13. rebelie n *
 14. reboxetin n
 15. recenze n *
 16. recenzent n *
 17. recepce n * *
 18. recept n *
 19. recese n *
 20. recesivní adj *
 21. recidiva n * *
 22. recidivista n *
 23. recidivní adj *
 24. recyklace *
 25. recyklovatelnost n *
 26. recyklovatelný adj *
 27. redaktor n *
 28. redefinice n *
 29. redigovat v
 30. redukce n *
 31. redukcionismus n *
 32. refaktorovat v *
 33. referenční adj
 34. referenční příručka n
 35. referendum n *
 36. reflexe n *
 37. reflexivní adj *
 38. reflexní oblouk n *
 39. reforma n *
 40. reformace n *
 41. reformátor n *
 42. reformulace n
 43. reformulovat v
 44. refrén *
 45. Regina proper *
 46. regionální adj *
 47. registr n
 48. registrace n * * *
 49. registrovaná ochranná známka n *
 50. registrované partnerství *
 51. registrovat v
 52. Regína proper *
 53. regresivní adj *
 54. regulace n
 55. regulární výraz n *
 56. regulátor n * *
 57. regule n
 58. regulovat v *
 59. rehabilitace n
 60. reinstalovat v
 61. rejda n *
 62. rejnok *
 63. rejsek n *
 64. rejstřík n * *
 65. rek n
 66. rekapitulace *
 67. reklama n * *
 68. reklamní adj
 69. rekord n *
 70. rekreace n *
 71. rekrut n *
 72. rekrutovat v *
 73. rektascenze n *
 74. rektor n *
 75. rektorát n *
 76. rekurze n
 77. rekurzivně adv *
 78. rekurzivně spočetný adj *
 79. rekurzivní *
 80. rekvizita n *
 81. relace n *
 82. relace ekvivalence n *
 83. relační adj
 84. relační databáze n *
 85. relační model n
 86. relaps n * *
 87. relativně adv *
 88. relativní adj * *
 89. relevance n
 90. relevantní adj
 91. relé n *
 92. reliéf n
 93. religionistika n
 94. religiózní adj *
 95. relikviář n *
 96. relikvie n *
 97. remake n *
 98. remise n *
 99. remitenda n *
 100. remizovat v *
 101. remíza n *
 102. remorkér n *
 103. renální adj * * *
 104. Renáta proper *
 105. renegát *
 106. renesance n *
 107. renesanční adj *
 108. René proper
 109. renomé n *
 110. renomovaný adj
 111. renovace *
 112. rentgen n *
 113. reorganizovat *
 114. repelent n *
 115. repertoár n *
 116. replika n *
 117. repozitář n
 118. reprezentace n *
 119. reprezentovat v *
 120. reprezentovatelný adj *
 121. reprodukce n *
 122. reprodukovatelný adj *
 123. reproduktor n * *
 124. republika n *
 125. Republika Makedonie *
 126. Republika srbská *
 127. republikán n
 128. republikánský adj
 129. republikánství n *
 130. reputace n
 131. reraisovat v
 132. resekce *
 133. resetovat v *
 134. respekt *
 135. respektovat *
 136. respirátor n *
 137. restartovat v *
 138. restartování n *
 139. restaurace n *
 140. restringovat *
 141. resumé n
 142. rešerše n
 143. ret n *
 144. retinovaný adj
 145. retroaktivní adj *
 146. revanšismus n *
 147. revanšista n *
 148. revanšistický adj
 149. revers n
 150. revidovat v *
 151. revize n *
 152. revmatická artritida n
 153. revmatoidní artritida n *
 154. revolta n
 155. revoluce n *
 156. revolucionář n *
 157. revoluční adj *
 158. revolver *
 159. revue n *
 160. Reyeův syndrom n *
 161. Reykjavík proper *
 162. rez n *
 163. rezavět v *
 164. rezavý adj *
 165. rezerva n *
 166. rezervovat v *
 167. rezignovat v *
 168. rezoluce n *
 169. rezonátor n *
 170. režie n *
 171. režim n * *
 172. režisér n *

 1. rébus *
 2. rétor n
 3. rétoricky adv *
 4. rétorický adj
 5. rétorika n *

rh

 1. rhenium *
 2. rhizosféra n *
 3. Rhode Island *
 4. rhodium *
 5. Rhódský kolos *

ri

 1. rigidní adj
 2. rigorózní adj
 3. Richard proper *
 4. Richterova stupnice n *
 5. Richterova škála n *
 6. ring n *
 7. rinitida n *
 8. rinosinusitida n *
 9. riskantně adv *
 10. riskantní adj *
 11. riskovat * *
 12. rituál n * *
 13. rituální adj *
 14. rival *
 15. rivalita n *
 16. riziko n * *
 17. rizikový adj
 18. rizoto n *
 19. Rižský záliv *

rj

 1. Rjazaň proper *

ro

 1. Robert proper *
 2. robertek n *
 3. Robin proper
 4. robinzonáda n *
 5. robot *
 6. robota n
 7. robotika n *
 8. rock n *
 9. rockový adj
 10. ročenka n *
 11. roční adj
 12. roční období n *
 13. rod n * * *
 14. rodák n * *
 15. rodeo n *
 16. rodič n *
 17. rodiče *
 18. rodičovství n *
 19. rodilý mluvčí n *
 20. rodina n *
 21. rodina písma n *
 22. rodinný adj *
 23. rodiště n *
 24. rodit v * *
 25. rodné město *
 26. rodný adj * *
 27. rodný list n *
 28. rododendron *
 29. rodokmen n * *
 30. roh n * *
 31. rohatý * *
 32. rohác *
 33. rohlík n *
 34. rohovina *
 35. rohovitý *
 36. rohovka n *
 37. rohovkový adj *
 38. rohožka n
 39. roj n *
 40. rok n *
 41. rokle n * *
 42. rokoko n *
 43. roku Páně * *
 44. Roland proper
 45. roláda n
 46. rolák n * *
 47. role n *
 48. rolnictví *
 49. rolnička n *
 50. rolník *
 51. Rom n * * *
 52. Roman proper
 53. Romana proper
 54. romanizace *
 55. romanopisec *
 56. romantický adj
 57. román n *
 58. románský adj
 59. Romové *
 60. romský adj *
 61. romština n *
 62. ropa n *
 63. ropná plošina *
 64. ropné zásoby n
 65. ropný vrt n *
 66. ropovod n
 67. ropucha n *
 68. rorýs n *
 69. rosa n *
 70. rosný bod n *
 71. rosomák n *
 72. Rostislav proper
 73. rostlina n *
 74. rostlinný adj
 75. Rostov *
 76. Rostov na Donu *
 77. rošáda n *
 78. rotačka n *
 79. rotoped n *
 80. rotovat v
 81. roub n * *
 82. roubování n *
 83. rouhavý adj *
 84. rouhání n *
 85. roucho n
 86. rouno n *
 87. roura n * *
 88. rouška *
 89. rovina n
 90. rovinka n *
 91. rovinný adj *
 92. rovinný úhel n *
 93. rovnat v *
 94. rovnátka n *
 95. rovněž adv *
 96. rovnice n *
 97. rovník n *
 98. rovníkový adj *
 99. rovnítko n *
 100. rovnoběžka n *
 101. rovnoběžník n *
 102. rovnoběžnost n *
 103. rovnoběžnostěn n *
 104. rovnoběžný adj *
 105. rovnocennost *
 106. rovnodennost n *
 107. rovnoměrné rozdělení n
 108. rovnoměrně *
 109. rovnoramenný adj *
 110. rovnost n *
 111. rovnostářský adj * *
 112. rovnostářství n *
 113. rovnostranný adj *
 114. rovnou adv
 115. rovnováha n * *
 116. rovnovážný * *
 117. rovný adj * *
 118. roz- prefix
 119. rozbalit *
 120. rozbitý adj *
 121. rozbít v * *
 122. rozbít se * *
 123. rozbočovač *
 124. rozbor n *
 125. rozbuška *
 126. rozcestí n * *
 127. rozcestník n *
 128. rozcvička n *
 129. rozčarovaný adj * *
 130. rozčílit v
 131. rozčtvrtit v *
 132. rozdat * *
 133. rozdávající *
 134. rozděl a panuj *
 135. rozdělení n *
 136. rozdělení pravděpodobnosti n *
 137. rozdělit v * * * *
 138. rozdíl n * *
 139. rozdílnost n
 140. rozdílný adj * *
 141. rozdrcený adj *
 142. rozdrtit v * *
 143. roze- prefix
 144. rozebírat v *
 145. rozedma plic n
 146. rozehnat *
 147. rozehrát v *
 148. rozejít se *
 149. rozená adj
 150. rozený adj * *
 151. rozepře n
 152. rozeta n *
 153. rozeznat v * *
 154. rozeznatelný *
 155. rozeznít *
 156. rozezvučet *
 157. rozházet *
 158. rozhlas n *
 159. rozhlasový adj
 160. rozhledna *
 161. rozhněvaný *
 162. rozhodčí n *
 163. rozhodně adv *
 164. rozhodnost n *
 165. rozhodnout v *
 166. rozhodnutelnost n
 167. rozhodnutelný adj *
 168. rozhodnutí n *
 169. rozhodný adj *
 170. rozhodování n *
 171. rozhodující adj * * *
 172. rozhořčení n
 173. rozhořčenost *
 174. rozhořčený *
 175. rozhovor n * *
 176. rozhraní n *
 177. rozchod *
 178. rozinka n *
 179. rozjímat v
 180. rozjímání n * *
 181. rozkaz n * *
 182. rozkazovací adj *
 183. rozkazovací způsob n *
 184. rozkázat v * *
 185. rozklad n * *
 186. rozklad na prvočísla n
 187. rozkládat se *
 188. rozklepaný *
 189. rozkošný adj
 190. rozkrok n *
 191. rozkvetlý adj *
 192. rozkvět n *
 193. rozlehlý adj *
 194. rozlehnout v
 195. rozlišení n *
 196. rozlišit v *
 197. rozlišovat v * *
 198. rozlišující adj *
 199. rozlít v *
 200. rozloha n
 201. rozloučení n *
 202. rozloučit v
 203. rozložení n *
 204. rozložit v *
 205. rozluštit v *
 206. rozmanitost n *
 207. rozmanitý adj * *
 208. rozmar n *
 209. rozmarýn n *
 210. rozmarýna n
 211. rozmarýna lékařská *
 212. rozmazaný adj *
 213. rozmazat v *
 214. rozmazávat v *
 215. rozmazlený adj *
 216. rozmazlit v *
 217. rozmazlovat *
 218. rozmezí n
 219. rozměr n * * *
 220. rozměrný adj
 221. rozmlouvat * *
 222. rozmluvit v *
 223. rozmnoženina n *
 224. rozmnožit * *
 225. rozmnožovací soustava n
 226. rozmnožování n *
 227. rozmotat v *
 228. rozmrzelost *
 229. rozmyslet se *
 230. rozostřit *
 231. rozostřovat v
 232. rozpačitý adj
 233. rozpad n
 234. rozpakovat v
 235. rozpaky n *
 236. rozpinkat v *
 237. rozpočet n *
 238. rozpočtování n *
 239. rozpočtový adj
 240. rozpolcený adj
 241. rozpor n * *
 242. rozporuplný adj *
 243. rozpoznaný adj
 244. rozpoznat v
 245. rozpoznatelný *
 246. rozpoznání n *
 247. rozpracovat v *
 248. rozprava n *
 249. rozprostírat v
 250. rozprostření *
 251. rozprostřít *
 252. rozptyl n * *
 253. rozptýlení n *
 254. rozptýlit v * * * *
 255. rozpuk jízlivý *
 256. rozpustit v * *
 257. rozpustný adj *
 258. rozpuštění n *
 259. rozpůlení n *
 260. rozpůlit v * *
 261. rozrušený *
 262. rozsah n *
 263. rozsáhlý adj *
 264. rozsoudit *
 265. rozsudek n * *
 266. rozsudek smrti n *
 267. rozsvítit v *
 268. rozsypat v
 269. rozšiřitelnost n *
 270. rozšiřitelný adj *
 271. rozšířený adj *
 272. rozšířit * * * *
 273. rozštěpit v *
 274. roztavení reaktoru *
 275. roztát *
 276. roztávat *
 277. rozteč n *
 278. roztěkaný adj *
 279. roztíratelný adj *
 280. roztleskávačka n *
 281. roztoč n * *
 282. roztok n *
 283. roztomilý adj *
 284. roztrhnout * *
 285. roztrhnout se *
 286. roztrousit *
 287. roztroušená skleróza n *
 288. roztroušený adj *
 289. roztřetit v *
 290. roztřídit v * *
 291. rozum n * *
 292. rozumět v *
 293. rozumím v
 294. rozumíte phrase
 295. rozumnost n *
 296. rozumný adj * *
 297. rozumový *
 298. rozvaha n *
 299. rozvázat v *
 300. rozvážný adj * *
 301. rozvést v * *
 302. rozvědka n *
 303. rozvětvení n *
 304. rozvinout v
 305. rozvívat *
 306. rozvláčný adj *
 307. rozvod n *
 308. rozvodná síť elektrické energie *
 309. rozvoj n
 310. rozvojová země n
 311. rozvojový adj *
 312. rozvojový plán n
 313. rozvrh n *
 314. rozvrhování n *
 315. rozvržení *
 316. rozzlobený *
 317. rozzuřit v * *
 318. rožnout *

 1. n

rt

 1. rtěnka n *
 2. RTG acronym *
 3. rtuť n *

ru

 1. rub n *
 2. rubidium n *
 3. Rubikova kostka n *
 4. rubín n *
 5. rubl n *
 6. rubrika n *
 7. ruce pryč! *
 8. ručička *
 9. ručit v * *
 10. ručitel n * *
 11. ručně adv *
 12. ručnice *
 13. ruční adj *
 14. ručník n *
 15. ruda n *
 16. Rudé moře proper *
 17. Rudé náměstí *
 18. rudl n *
 19. rudná žíla *
 20. Rudolf proper
 21. rudý adj *
 22. rudý posuv n *
 23. Ruhnu *
 24. ruina n *
 25. ruinovat v *
 26. ruka n * *
 27. rukavice n *
 28. rukáv n *
 29. rukojeť n * *
 30. rukojmí n *
 31. rukola n *
 32. rukopis n *
 33. rukověť n
 34. ruku na srdce phrase
 35. rula n *
 36. ruleta n *
 37. rulík zlomocný *
 38. rum n *
 39. Rumun n *
 40. Rumunka n
 41. Rumunsko proper *
 42. rumunský adj *
 43. rumunština n *
 44. runda n *
 45. rupie n *
 46. rupnutí *
 47. Rus n *
 48. Rusák *
 49. rusifikace *
 50. rusistika *
 51. Ruska n *
 52. Ruská federace proper *
 53. ruská ruleta n *
 54. Ruská SFSR *
 55. Ruská sovětská federativní socialistická republika *
 56. Ruské impérium *
 57. Rusko proper *
 58. rusko- *
 59. rusky adv
 60. ruský adj *
 61. ruský jazyk *
 62. rusý adj *
 63. rušení n *
 64. rušit v * *
 65. rušný *
 66. ruština n *
 67. ruthenium n *
 68. rutherfordium n *
 69. rutil *
 70. rutina n * *
 71. rutinní *

 1. Rút proper *

 1. růst n v * *
 2. růstový adj
 3. růstový fond n
 4. různit v
 5. různorodost n *
 6. různorodý adj * *
 7. různost n
 8. různý adj *
 9. růže n * *
 10. Růžena proper
 11. růženec *
 12. růžice n *
 13. Růžička proper
 14. růžové brýle *
 15. růžové víno n
 16. růžový adj *

rv

 1. rvačka *
 2. rvát se *
 3. RVHP acronym *

rw

 1. Rwanda proper *
 2. rwandský adj *
 3. Rwanďan *
 4. Rwanďanka *

ry

 1. ryba n *
 2. rybařit v *
 3. rybák *
 4. rybář n * *
 5. rybářský adj
 6. rybářský prut n *
 7. rybí adj
 8. rybíz n *
 9. rybník n * *
 10. rybolov n *
 11. Ryby *
 12. rychle adv *
 13. rychlé občerstvení n *
 14. rychlobruslení n *
 15. rychlost n * *
 16. rychlost světla *
 17. rychlost zvuku *
 18. rychlovka *
 19. rychlý adj * * * *
 20. rychta n
 21. rychtář n
 22. ryolit n *
 23. rypák *
 24. rys n * *
 25. ryska n
 26. ryšavý adj *
 27. rytec n
 28. rytina n *
 29. rytíř n *
 30. rytířský adj *
 31. rytířství n *
 32. rytmický adj
 33. rytmika n *
 34. rytmus n *
 35. ryv *
 36. ryzí adj *
 37. Ryzlink *
 38. ryzost n *

 1. rýč n *
 2. rýha * *
 3. rým n *
 4. rýma n * *
 5. rýmovačka n *
 6. rýmovat v *
 7. Rýn proper *
 8. rýsovat v
 9. rýt v *
 10. rýže n *
 11. rýžové mléko n *
 12. rýžový adj

 1. ržání *