Index:Hungarian/ny

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 187 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

# A B C Cs D E F G Gy H I J K L Ly M N Ny O Ö P Q R S Sz T Ty U Ü V W X Y Z Zs

ny

 1. Ny abbr

nya

 1. nyáj n * *
 2. nyak n *
 3. nyák n
 4. nyakas adj *
 5. nyakfodor n *
 6. nyaki *
 7. nyakkendő n *
 8. nyaklánc n *
 9. nyaksál n *
 10. nyakszirt n *
 11. nyaktekercs n *
 12. nyaktiló n *
 13. nyal v
 14. nyál n *
 15. nyáladzik *
 16. nyalka adj
 17. nyálka *
 18. nyálkahártya n
 19. nyaló adj n
 20. nyalóka n *
 21. nyár n * *
 22. nyaral *
 23. nyaranként adv
 24. nyári adj
 25. nyárias *
 26. nyári időszámítás n *
 27. nyári lúd n *

nyd

 1. NyDNy abbr *

nye

 1. nyel v *
 2. nyél n *
 3. nyelőcső n * *
 4. nyelv n * *
 5. nyelvbotlás n * * *
 6. nyelvérzék n *
 7. nyelves csók *
 8. nyelvész n
 9. nyelvészet n *
 10. nyelvészeti adj
 11. nyelvhal *
 12. nyelvjárás n *
 13. nyelvjárástan n
 14. nyelvkurzus n
 15. nyelvoktatás n
 16. nyelvtan n *
 17. nyelvtani adj
 18. nyelvtörő n *
 19. nyelvtudás n
 20. nyelvtudomány n *
 21. nyelvvizsga n
 22. NyÉNy abbr *
 23. nyenyec adj n *
 24. nyenyere n *
 25. nyer v *
 26. nyérc *
 27. nyereg n *
 28. nyeregbe száll *
 29. nyeregpont n *
 30. nyereséges *
 31. nyergel *
 32. nyers adj * *
 33. nyersanyag n *
 34. nyertes n
 35. nyest n * *
 36. nyestkutya *

nyi

 1. -nyi suffix
 2. nyikorgás *
 3. nyíl n * *
 4. nyilallik *
 5. Nyilas proper *
 6. nyilas n
 7. nyílás n *
 8. nyilatkozat n *
 9. nyílfű *
 10. nyílhegy n *
 11. nyílik v *
 12. nyílt adj * *
 13. nyíltan adv * *
 14. nyíltság *
 15. nyílt tenger *
 16. nyílt titok n *
 17. nyilván adv
 18. nyilvánít *
 19. nyilvános adj *
 20. nyilvánosház n
 21. nyilvánosság n
 22. nyilvánvaló adj * * * * *
 23. nyilvánvalóan adv *
 24. nyír n v *
 25. nyírás n
 26. nyírfajd *
 27. nyirkos adj *
 28. nyirokrendszer n *
 29. nyit v *
 30. nyitány n *
 31. nyitó n *
 32. nyitott adj *
 33. nyitott kapukat dönget v *
 34. nyitva adv
 35. nyitvatartás n *
 36. nyitvatermő adj
 37. Nyizsnyij Novgorod *

nyo

 1. nyolc num *
 2. nyolcad *
 3. nyolcadik num *
 4. nyolcezer num *
 5. nyolcvan num *
 6. nyolcvanegy num *
 7. nyolcvanhárom num *
 8. nyolcvanhat num *
 9. nyolcvanhét num *
 10. nyolcvankettő num *
 11. nyolcvankilenc num *
 12. nyolcvannégy num *
 13. nyolcvannyolc num *
 14. nyolcvanöt num *
 15. nyolcszög n *
 16. nyom n v * * * * *
 17. nyomás n * *
 18. nyomaszt v
 19. nyomaték n * *
 20. nyomban adv
 21. nyomdahiba *
 22. nyomdász n *
 23. nyomdok *
 24. nyomor n
 25. nyomorék *
 26. nyomorgat *
 27. nyomornegyed n *
 28. nyomorult adj *
 29. nyomorúság *
 30. nyomorúságos adj
 31. nyomoz v *
 32. nyomozás n
 33. nyomozó n *
 34. nyomtat v *
 35. nyomtatás n
 36. nyomtató n *
 37. nyomtatófej *
 38. nyomtatott adj
 39. nyomtatottan ír *
 40. nyomtatott betűkkel ír *
 41. nyomtatvány n
 42. nyoszolya n

nyö

 1. nyög v *
 2. nyögés n *

nyu

 1. nyugágy n *
 2. nyugalmasság *
 3. nyugalmi tömeg *
 4. nyugalom n * * * *
 5. nyugat n *
 6. Nyugat-Ausztrália *
 7. nyugat-délnyugat n *
 8. nyugat-északnyugat n *
 9. Nyugat-Európa proper *
 10. nyugati adj
 11. Nyugat-Szahara proper *
 12. Nyugat-Virginia *
 13. nyugdíj n *
 14. nyugdíjas n * *
 15. nyugdíjaskor n
 16. nyugdíjba megy v *
 17. nyugger n
 18. nyugodalmas adj
 19. nyugodjék békében *
 20. nyugodt adj * * *
 21. nyugszik v
 22. nyugta n *
 23. nyugtalanság n *
 24. nyugtat v
 25. nyugtató *
 26. nyugtatószer n * *
 27. nyugtatvány n
 28. nyújt v *
 29. nyúl n v * *
 30. nyulacska n
 31. nyúlik-málik *
 32. nyúlszívű adj *
 33. nyúlvány n
 34. nyuszi n * *
 35. nyuszika n
 36. nyuszt n * *
 37. nyúz *

nyü

 1. nyű n v
 2. nyűg *
 3. nyűgös * *
 4. nyüszít v