Index:Kashubian

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Template:index/Kashubian

a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

a

 1. abecadło n
 2. abò conj
 3. abstrakcëjô n
 4. achtel n
 5. Afrika proper *
 6. afrikanersczi jãzëk *
 7. aksamińt n
 8. aktin *
 9. akùrôtnosc n
 10. akùrôtny adj
 11. akùzatiw n
 12. Albańskô proper
 13. alfabét n
 14. aluminijô *
 15. amerik *
 16. Amsterdam *
 17. ani conj
 18. anielsczi adj *
 19. antimón *
 20. anys n
 21. arbata n
 22. archeòlogijô n
 23. argón *
 24. arkùn n
 25. armijô n
 26. arszelnik n *
 27. astat *
 28. astra n
 29. Aùstralëjô proper
 30. Aùstrëjackô proper *
 31. aùto n *
 32. aùtoł n
 33. Azerbejdżan proper
 34. Azëjô proper *
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

b

 1. baf adj
 2. bar *
 3. barda n
 4. barna n
 5. barzda n
 6. bekerél *
 7. Belgijskô proper *
 8. berda n
 9. beril *
 10. Berlëno *
 11. bëc v
 12. bëcé n
 13. bëlno adv
 14. bënowi adj
 15. białczi adj
 16. białka n *
 17. biés n
 18. Biôłorëskô proper
 19. bizmùt *
 20. blatk n
 21. blewiązka n
 22. bliza n
 23. blóna n
 24. blós adv
 25. bòdôrz n
 26. bòhr *
 27. bòr *
 28. Bòsnijô ë Hercegòwina proper *
 29. bóg n
 30. bót n
 31. Bôłt proper *
 32. bracyna n
 33. brat n
 34. brëdny adj
 35. brëja n
 36. broda n
 37. bróm *
 38. bróna n
 39. brót n
 40. brózda n
 41. brzezan n
 42. brzôd n
 43. bùjón n
 44. bùksë n
 45. Bùlgarskô proper
 46. bùlwa n
 47. bùrsztin *
 48. bùsa n
 49. bùska n
 50. bùszny adj
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

c

 1. cało n
 2. camer n
 3. cecewiô n
 4. cemnica n
 5. cemżô adj
 6. cer *
 7. ceszba n
 8. cél n
 9. céz *
 10. cëbùla n
 11. cëna *
 12. chabina n
 13. charłãżnik n
 14. chiże adv
 15. chléb n *
 16. chlor *
 17. chłop n
 18. chmùra n
 19. chòranka n
 20. chòrwacczi adj *
 21. Chòrwackô proper
 22. chójka *
 23. chróm *
 24. chrzëbt n
 25. chtëren pronoun
 26. chto pronoun
 27. chtos pronoun
 28. chùtkò adv
 29. chùtkòsc n
 30. chùtuszkò adv
 31. cygło n
 32. cynk *
 33. czasnik *
 34. czedë adv conj pronoun
 35. czerwińc n *
 36. czerz n
 37. czesczi adj *
 38. Czeskô proper
 39. czéwa n
 40. czëp n
 41. czëtnica n
 42. czij n
 43. czipa n
 44. czitel n
 45. człowiek n
 46. Czôrnô Góra proper
 47. czur *
 48. czwôrtk n *
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

d

 1. dakôrz n
 2. dalek adj
 3. dama n
 4. dana *
 5. datiw n
 6. Dëńskô proper *
 7. dër n
 8. dieta *
 9. dispóz *
 10. dolnosorbsczi adj
 11. dóm n *
 12. dôwôcz n
 13. drëch n
 14. drzéwò n *
 15. dubn *
 16. dwa num *
 17. dze pronoun *
 18. dzeckò n
 19. dzesãc num *
 20. dzewiãc num *
 21. dzéń n
 22. dzysô adv
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

e

 1. ekònomijô *
 2. erba n
 3. erbòwac v
 4. Estóńskô proper *
 5. europ *
 6. Eùropa proper
 7. Eùropejskô Ùnijô proper
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

é

 1. érb *
 2. éter *
 3. éterb *
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

ë

 1. ë conj
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

f

 1. falszëwi adj
 2. familëjô n
 3. fana n
 4. farwa n
 5. fela n
 6. ferm *
 7. Fińskô proper
 8. fluòr *
 9. fòsfòr *
 10. Francëjô proper
 11. frãs *
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

g

 1. gadac v
 2. gadolin *
 3. gafla n
 4. gard n
 5. gãs n
 6. gãsti adj
 7. gbùr n
 8. Gduńsk proper *
 9. gdze adv pronoun
 10. genytiw n
 11. germón *
 12. gimnazëjô n
 13. głos n
 14. głowa n *
 15. gnôt n *
 16. gòdnik n
 17. gòłąbk n *
 18. góra n *
 19. górnosorbsczi adj
 20. gôl *
 21. Greckô proper
 22. grëbi adj
 23. Grëzëjô proper
 24. gromicznik n *
 25. grónk n
 26. gùrka n
 27. gwiôzda n
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

h

 1. hafen *
 2. haka n
 3. has *
 4. hërlëk n
 5. himn n
 6. hòlm *
 7. hùwa n
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

i

 1. infinitiw n
 2. interlingua *
 3. Irlandëjô proper
 4. Islandëjô proper *
 5. italsczi adj *
 6. Italskô proper
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

j

 1. jachta n
 2. jadro n
 3. jak adv conj
 4. jantôr n *
 5. Japòńskô proper *
 6. jasny adj
 7. jawòr *
 8. jãzëk n *
 9. jeden num *
 10. jedwôb n
 11. jigò n
 12. jind *
 13. jinstrumental n
 14. jirid *
 15. jistnik n *
 16. jiwer n
 17. jizba n
 18. jo int
 19. jotacëjô *
 20. jód *
 21. pronoun *
 22. jugò n
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

k

 1. kabalt *
 2. kabôt n
 3. kadm *
 4. kalcéń *
 5. kali *
 6. kalifòrn *
 7. kam n
 8. kapka n
 9. karwa n *
 10. Kaszëbë proper
 11. Kaszëbi *
 12. kaszëbsczi adj *
 13. Kaszëbskô proper
 14. kąter n
 15. Kiszëniôw proper
 16. kléd n
 17. kléwer n
 18. klin n
 19. klucz n
 20. klutôk n
 21. knéga n
 22. knéra n
 23. knéżka n
 24. kòl prep
 25. kòniczëna n
 26. kòper n
 27. kòsa n
 28. kòt n *
 29. kòza n
 30. kóń n
 31. kóra n
 32. kôłp n *
 33. krew n
 34. kriptón *
 35. krzém *
 36. krziseń *
 37. krziż n
 38. ksenón *
 39. kukùlëca *
 40. kùgla n
 41. kùna n
 42. kùńc n
 43. kùrwa n
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

l

 1. lantón *
 2. las n
 3. lasowi adj
 4. latawiskò n *
 5. lato n
 6. leno adv
 7. lécha n
 8. lëchò adv
 9. lëft n
 10. lëpë n
 11. lëpin n
 12. lëpinc n
 13. lës n
 14. lëstopadnik n *
 15. lët *
 16. Lëtewskô proper
 17. lingwistika *
 18. lokatiw n
 19. lorens *
 20. lód *
 21. lutet *
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

ł

 1. łokc n
 2. Łotewskô proper
 3. łżec v
 4. łżëkwiôt n
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

m

 1. madraca n
 2. Madżarskô proper
 3. magnéz *
 4. mangan *
 5. matematika *
 6. meitner *
 7. mendeléw *
 8. merkac v
 9. pronoun
 10. mëdło *
 11. mëga n
 12. mërk n
 13. miech n
 14. miedzwiédz n *
 15. Miemieckô proper
 16. miesąc n
 17. miesądz n
 18. miészk n
 19. miono n
 20. miónka n
 21. mitczi adj
 22. mlékò n *
 23. młin n
 24. młodi adj
 25. młoleczka n
 26. molibdén *
 27. mòdlëtwa n
 28. mòdri adj
 29. Mòłdawskô proper
 30. Mònakò proper
 31. mòrës n
 32. mòtto n
 33. môj n *
 34. môlnik n
 35. mùtka n
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

n

 1. nad prep
 2. nałożëc v
 3. namieniony adj
 4. napôd n
 5. narodzenié n
 6. narzãdzôcz n
 7. natrijô *
 8. nawetka adv
 9. nazéwôcz n
 10. nazôd adv
 11. neòdim *
 12. neptun *
 13. Néderlandzkô proper
 14. néón *
 15. nënka n
 16. nicht pronoun
 17. nick pronoun
 18. niebny adj
 19. niebò n *
 20. niedzela n *
 21. nielùso adv
 22. nielùsy adj
 23. nigdë adv
 24. nikel *
 25. nobel *
 26. noc n *
 27. noga n
 28. nogawica n
 29. nominatiw n
 30. norda n
 31. Nordowô Amerika proper
 32. Norweskô proper
 33. nos n
 34. nowi adj
 35. nórt n
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

ò

 1. òblokłi adj
 2. òbôczëc v
 3. òbrëmic v
 4. òbrôz n
 5. òddzél n
 6. òdjimk n
 7. òdżin n
 8. ògard n
 9. ògniôrz n
 10. òjc n
 11. òkno n
 12. òkò n
 13. òkò za òkò, ząb za ząb *
 14. òłów *
 15. òn pronoun *
 16. òna pronoun *
 17. òni pronoun
 18. òno pronoun
 19. òperacjowô systema *
 20. òrzéł n
 21. òsm *
 22. òsmë num *
 23. òtrok n
 24. Òttawa proper
 25. òwôd n
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

p

 1. paja n
 2. Pakistan *
 3. palecznik n
 4. pallôd *
 5. panewka n
 6. papla n
 7. parmiń n
 8. parôt n
 9. parpac n
 10. pãczk n
 11. pãpk n
 12. pënka n
 13. përznã adv
 14. piątk n *
 15. piãc num *
 16. piec n
 17. piers n
 18. piérwi adj
 19. piôsk n
 20. pisôrka n *
 21. pisôrz n *
 22. planéta n
 23. platina *
 24. plëta n
 25. plińc n
 26. plutón *
 27. płom n
 28. prep
 29. pòkrãtnik n *
 30. pòlón *
 31. pòlsczi adj *
 32. pòlsczi jãzëk *
 33. Pòlskô proper *
 34. pòmòrsczi adj * *
 35. Pòmòrskô proper *
 36. pòniedzôłk n *
 37. pòrtugalsczi adj
 38. Pòrtugalskô proper
 39. prazeòdim *
 40. priza n
 41. procëm n
 42. promet *
 43. protaktin *
 44. przëbaczac v
 45. przëdownik *
 46. przitczi adj
 47. pszczoła n
 48. ptôch n
 49. pùpka n
 50. pùrtk n
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

r

 1. radiska n
 2. rąkla n
 3. rãbca n
 4. rãka n *
 5. rechòwac v
 6. redón *
 7. rek n
 8. retac v
 9. retôrz n
 10. réga n
 11. rén *
 12. rëba n *
 13. rëbacczi adj
 14. rëbôk n
 15. rëchli adv
 16. rëda n
 17. roda n
 18. rodny adj
 19. rodzôcz n
 20. roscëna n *
 21. roscënë *
 22. rowarzëc v
 23. rozegracëjô n
 24. ród *
 25. róg n *
 26. równak conj
 27. rôczba n
 28. ruchniónka n
 29. ruchno n
 30. rujan n *
 31. rum n
 32. Rumùńskô proper
 33. rusczi adj *
 34. Ruskô proper *
 35. ruten *
 36. rutherford *
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

s

 1. samar *
 2. sarka *
 3. seabórg *
 4. seczera n
 5. selén *
 6. semiã n
 7. Serbskô proper
 8. serce n *
 9. sétmë num *
 10. séwnik n
 11. sër n
 12. sklep n *
 13. skónd *
 14. skrzëpczi n
 15. Sloweńskô proper
 16. Słowackô proper
 17. słowiańsczi *
 18. słowo n
 19. słowôrz n *
 20. słóń n
 21. smierc n
 22. snieg n
 23. sobòta n *
 24. Sopòt proper
 25. sosna *
 26. sostra n *
 27. spiéwac *
 28. starnt *
 29. starża n
 30. stëcznik n *
 31. stôrocerkwiowòsłowiańsczi *
 32. strumiannik n *
 33. strzébro n
 34. strzoda n *
 35. Syrëjô *
 36. szesc num *
 37. szpańsczi adj *
 38. Szpańskô proper *
 39. szterë num *
 40. Szwajcarskô proper
 41. Szwedzkô proper *
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

t

 1. tantôl *
 2. tãcheń *
 3. tãź *
 4. teatrownica n *
 5. teatrownik n *
 6. technet *
 7. tellur *
 8. terb *
 9. pronoun
 10. tëlpa n
 11. Tëreckô proper
 12. tidzéń n *
 13. titan *
 14. tor *
 15. tósz n *
 16. tôl *
 17. trzë num *
 18. tśirožk n
 19. tul *
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

ù

 1. ùcemiãga n
 2. ùchò n
 3. ùdba n
 4. Ùkrajina proper
 5. ùran *
 6. ùrzma n
 7. ùzémk n
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

w

 1. wa pronoun
 2. warbel n
 3. warg * * *
 4. wark n
 5. warna n
 6. wãbórk n
 7. wdarzëc v
 8. wiater *
 9. Wikipedijô *
 10. winowôcz n
 11. wiodro n
 12. wiôldżi adj *
 13. wòda n *
 14. wòjewództwò n *
 15. wòkatiw n
 16. wòlfram *
 17. wòłiwôcz n
 18. wônôd *
 19. Wrocław *
 20. wtórk n *
 21. wùja n
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

z

 1. ząb n
 2. zbawienié n
 3. zdac v
 4. zélnik n *
 5. zëma n *
 6. złoto n *
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż

ż

 1. żaba n
 2. żelazło *
 3. żona n
 4. żôłniérz n
a b c d e é ë f g h i j k l ł m n ò p r s t ù w z ż