Index:Mandarin Pinyin/d

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zda[edit]

: , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: ,


: , ,


da: , , , , ,


dai[edit]

dāi: , , , , , , ,


dǎi: , , , , ,


dài: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 紿 , 緿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


dan[edit]

dān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


dán:


dǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


dàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


dang[edit]

dāng: , , , , , , , , , , , , , , ,


dǎng: , , , , , , , , , , , , ,


dàng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


dao[edit]

dāo: , , , , , , , , , , ,


dáo:


dǎo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


dào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 翿 , , , , , , ,


de[edit]

:


: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


de: , , , , ,


dei[edit]

dēi:


děi: ,


den[edit]

dēn: ,


dèn:


deng[edit]

dēng: , , , , , , , , , , , , ,


děng: , , ,


dèng: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


di[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 覿 , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


dia[edit]

diǎ:


dian[edit]

diān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


dián:

diǎn: , , , , , , , , , , , , , , , ,


diàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 殿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


diao[edit]

diāo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


diǎo: 㹿 , , , , , , , ,


diào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 調 , , , , , , , , , , , ,


die[edit]

diē: ,


dié: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


diè: , ,


ding[edit]

dīng: , , , , , , , , , , , , , ,


díng:


dǐng: , , 㴿 , , 嵿 , , , , , , , , , , , ,


dìng: , , , , , , 氿 , , , , , , , , , , , , , , ,


diu[edit]

diū: , , , ,


dong[edit]

dōng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


dǒng: , , , , , , , , , , ,


dòng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


dou[edit]

dōu: , , , , , , , , , ,


dǒu: , , , , , , , , , , ,


dòu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


du[edit]

: , , , , , , , ,


: , 㸿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


duan[edit]

duān: , , , , , ,


duǎn:


duàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


dui[edit]

duī: , , , , , , , , , , , ,


duǐ: ,


duì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


dun[edit]

dūn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


dún:


dǔn: , ,


dùn: 㬿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


duo[edit]

duō: , , , , , , , , , ,


duó: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


duǒ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


duò: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,