Index:Mandarin Pinyin/j

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zji[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鰿 , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 箿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 糿 , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jia[edit]

jiā: , , , , , , , , , , , , , , , , , 洿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jiá: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jiǎ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jià: , , , , , , , , , , , , , , ,


jia:


jian[edit]

jiān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jiǎn: , , , , , , , , , , , 䮿 , , , , , , , , , , , , , , , , 弿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jiàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 俿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jiang[edit]

jiāng: , , , , , , , , , 橿 , , , , 漿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jiǎng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jiàng: , , , , , , , , , , , , , , , , 漿 , , , , , , , , , , , , , , ,


jiao[edit]

jiāo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jiáo: , ,


jiǎo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jiào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 轿 , , , , , , ,


jie[edit]

jiē: , , , , , , , , , , , , , , , , , 箿 , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jié: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jiě: , , , , , , , ,


jiè: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jie: , ,


jin[edit]

jīn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jǐn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 槿 , , , , , , , , , , , , , , ,


jìn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jing[edit]

jīng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jǐng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jìng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jiong[edit]

jiōng: , , , , , , , , , ,


jiǒng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jiòng: ,


jiu[edit]

jiū: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jiú:


jiǔ: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jiù: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


ju[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , 椿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , 㨿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


juan[edit]

juān: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


juǎn: , , , , , , , ,


juàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jue[edit]

juē: , , , ,


jué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


juě: , ,


juè: ,


jun[edit]

jūn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


jǔn:


jùn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 駿 , , ,