Index:Mandarin Pinyin/k

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zka[edit]

: ,


: , , , , ,


:


kai[edit]

kāi: , , , , , , , ,


kǎi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


kài: , , , , , , , , , , , , , , ,


kan[edit]

kān: , , , , , , , , , ,


kǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , 欿 , , , , , , , , ,


kàn: , , , , , , , , , , , , , , , ,


kang[edit]

kāng: , , , , , , , , , , , , 躿 , , , ,


káng: , , ,


kǎng: , , ,


kàng: , , , , , , , , , , , , , , ,


kao[edit]

kāo: , ,


káo:


kǎo: , , , , , , , , , , , , , ,


kào: , , , , , , , , , , ,


ke[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


ken[edit]

kěn: , , , , , , , , , , , , , , , ,


kèn: , , , , ,


keng[edit]

kēng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


kěng:


kong[edit]

kōng: , , , , , , , , , ,


kǒng: , , , , ,


kòng: , , , ,


kou[edit]

kōu: , , , , , , , ,


kǒu: , , ,


kòu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


ku[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


kua[edit]

kuā: , , , , , , ,


kuǎ: , , , , , , , ,


kuà: , , , , , ,


kuai[edit]

kuāi:


kuǎi: , , , ,


kuài: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


kuan[edit]

kuān: , , , , ,


kuǎn: , , , , , , , , , , , ,


kuàn:


kuang[edit]

kuāng: , , , , , , , , , , , , ,


kuáng: , , , , , , , , , , ,


kuǎng: , ,


kuàng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


kui[edit]

kuī: , , 岿 , , , , , , , , , , ,


kuí: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


kuǐ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


kuì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 媿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


kun[edit]

kūn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


kǔn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


kùn: , , ,


kuo[edit]

kuǒ:


kuò: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,