Index:Mandarin Pinyin/l

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zla[edit]

: , , , , , , , , , ,


: , , , , , , ,


: , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


la: , , , ,


lai[edit]

lái: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lǎi: , ,


lài: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lan[edit]

lán: , , , , , , , , , , , , , , 䳿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 繿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


làn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lang[edit]

lāng:


láng: , , , , 㾿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lǎng: , , , , , 㾿 , , , , , , , , , , , , , ,


làng: , , , , , , , , , , , , ,


lao[edit]

lāo: ,


láo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lǎo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


le[edit]

:


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


le: , ,


lei[edit]

lēi: , ,


léi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lěi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lèi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lei:


leng[edit]

lēng:


léng: , , , , , , , , , , ,


lěng:


lèng: , , , , , , , , ,


li[edit]

: ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 濿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


li: ,


lia[edit]

liǎ: ,


lian[edit]

liān:


lián: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


liǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


liàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 櫿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


liang[edit]

liáng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


liǎng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


liàng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


liao[edit]

liāo: , ,


liáo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 賿 , , , , , , , , , , , , ,


liǎo: , , , , , 乿 , , , , , , , , , , , , , ,


liào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lie[edit]

liē: ,


liě: , ,


liè: , , , , 㯿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lie:


lin[edit]

lín: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lǐn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lìn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 贿 , , , , , , , , , , ,


ling[edit]

līng: ,


líng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 魿 , , , , , , , , , ,


lǐng: , , , , , , , , , ,


lìng: , , , , , ,


liu[edit]

liū: , , , , ,


liú: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


liǔ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


liù: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lo[edit]

lo:


long[edit]

lōng:


lóng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 窿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lǒng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lòng: , , , , , , , 徿 , , , , , ,


lou[edit]

lōu: , ,


lóu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lǒu: , , , , , , , , , , ,


lòu: , , , , , , , , , ,


lou: ,


lu[edit]

: ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 祿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鹿 ,


[edit]

: , , , , , , , , , , , , , 馿 , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , 绿 , , , , , ,


luan[edit]

luán: , , , , , , , , , , , , 孿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


luǎn: ,


luàn: , , ,


lüe[edit]

lüě:


lüè: , , , , , , , , , , , ,


lun[edit]

lūn: ,


lún: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


lǔn: , , , , ,


lùn: , , , ,


luo[edit]

luō: , , , , , ,


luó: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


luǒ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


luò: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 笿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


luo: , ,