Index:Mandarin Pinyin/m

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zm[edit]

: ,


:


ma[edit]

: , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


ma: , , , , , ,


mai[edit]

mái: , , , , , , , , , , ,


mǎi: , , , , ,


mài: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


man[edit]

mān: ,


mán: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


mǎn: , , , , , 滿 , , , , , ,


màn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


mang[edit]

māng:


máng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


mǎng: , , , , , , , , , , , , , ,


màng:


mao[edit]

māo: ,


máo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


mǎo: , , , , , , , , , , , ,


mào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 貿 , ,


me[edit]

me: , , , ,


mei[edit]

méi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


měi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


mèi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


men[edit]

mēn: ,


mén: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


měn:


mèn: , , , , , , , , , , , , , , ,


men: ,


meng[edit]

mēng:


méng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 䴿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


měng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


mèng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


mi[edit]

: , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 淿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


mian[edit]

mián: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 綿 , , , , , , ,


miǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


miàn: , , , , , , , , , , , ,


miao[edit]

miāo:


miáo: , , , , 婿 , , , , , , , , , ,


miǎo: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


miào: , , 庿 , , , , , ,


mie[edit]

miē: , , , , , ,


miè: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


min[edit]

mín: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


mǐn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


ming[edit]

mīng:


míng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


mǐng: , , , , , , , , , , ,


mìng: , ,


miu[edit]

miù: , , ,


mo[edit]

:


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 歿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


mo: , , ,


mou[edit]

mōu:


móu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


mǒu: , , , ,


mòu: , , , ,


mu[edit]

: , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,