Index:Mandarin Pinyin/p

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zpa[edit]

: , 夿 , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , ,


pai[edit]

pāi:


pái: , , , , , , , , , , , , , , , ,


pǎi: , , ,


pài: , , , , , , , , ,


pan[edit]

pān: , , , , , , ,


pán: , , , , , , , , , , , 廿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


pǎn: ,


pàn: , , , , , , , , , , , , , , 溿 , , , , , , , , , , , , , ,


pang[edit]

pāng: , , , , ,


páng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


pǎng: , , , ,


pàng: , , , ,


pang:


pao[edit]

pāo: , , , ,


páo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


pǎo:


pào: , , , , , , , , , , , , , , ,


pei[edit]

pēi: , , , , , , , , , , , ,


péi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


pěi: ,


pèi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 浿 , , , , , , , , , , , , ,


pen[edit]

pēn: , , , , ,


pén: , , , , ,


pěn: ,


pèn: , , ,


peng[edit]

pēng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


péng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


pěng: , , , , , ,


pèng: , , , , , , , , ,


pi[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鷿 ,


pian[edit]

piān: , , , , , , , , , , , ,


pián: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 骿


piǎn: , , ,


piàn: , , , , , , ,


piao[edit]

piāo: , , , , , , , , , , , , , , , ,


piáo: , , , , , , , , , ,


piǎo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


piào: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


pie[edit]

piē: , , , , , , , ,


piě: , 丿 , , , ,


piè:


pin[edit]

pīn: , , , ,


pín: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


pǐn: ,


pìn: , , , ,


ping[edit]

pīng: , , , , , , , ,


píng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 軿 , , , , , ,


pìng: ,


po[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


po:


pou[edit]

pōu: ,


póu: , , , , , , , , , , , ,


pǒu: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


pòu: ,


pu[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , ,