Index:Mandarin Pinyin/x

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Cangjie - Four Corner - Pinyin - Radical - Total Strokes

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Zxi[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 西 , , , , 觿 , , , , , 谿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , 㵿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xia[edit]

xiā: , , , , , , , , , , , , , ,


xiá: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xiǎ:


xià: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xian[edit]

xiān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xián: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xiǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xiàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 线 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xiang[edit]

xiāng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xiáng: , , , , , , , , , , , , , , ,


xiǎng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xiàng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xiao[edit]

xiāo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xiáo: , , , , , , , , , , , , , ,


xiǎo: , , , , , , , , , 筿 , , , , , ,


xiào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xie[edit]

xiē: , , , , , , , , ,


xié: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xiě: , , , , , , , , ,


xiè: , , , , , , , , , , , , , , 㳿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xin[edit]

xīn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xín: , , , , , , , , , , , , ,


xǐn:


xìn: , , , , , , , , , , , 䪿 , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xing[edit]

xīng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xíng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xǐng: , , , , , , , , , ,


xìng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xiong[edit]

xiōng: , , , , , , , , , , , , , , ,


xióng: , , , ,


xiòng: , , , ,


xiu[edit]

xiū: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xiǔ: , , 宿 , , , ,


xiù: , , , , , 宿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xu[edit]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 婿 , , , , , , , , , , , , , , , , , 汿 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xuan[edit]

xuān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xuán: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xuǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xuàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xue[edit]

xuē: , , , , , , , , ,


xué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xuě: , , , , ,


xuè: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xun[edit]

xūn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xún: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


xùn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 迿 , , , , , , , , , , , ,