Index:Proto-Indo-European/h

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Indo-European: #-Zabcdefghijklmnopqrstuvwxyzh[edit]

term definitions referencing pages
*h₃órbʰos *bereft1
*h₁ndʰ-ur- *road1
*h₁lewdʰ-
*hₐet- *to go1
**h₂ep-, *h₂eb-(r) *water1
 • body of water1
*h₁ep- *to take1
*h₃or-no- *eagle1
*h₂erH- *to be sparse1 2
*h₂epo *from, off, back1
 • off, from1
 • off, away1
*h₁epi
*h₂(e)nsu-yo-
*h₂l-i(e)h₂- *female grinder1
**h₂eb- -> *h₂ep- *water1 2 3 4
**h₂ŕ̥tḱos *bear1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
*h₂ewsṓs *dawn1 2 3 4 5
*h₂ego-
*h₂neh₃
*h₂reu-i- *sun, sunshine1 2
**h₂éǵros *field1 2 3 4 5
*h₂énkos *curve1 2
*h₂(V)nt-h₂-o-
*h₁eln- *red deer, elk1
*h₃erǵʰi
*h₂onkos *hook1 2 3
*h₂er-mn̥-tom
*h₂erkʷo- *bow, arrow1
*h₁leig-
*h₁reudʰ-ó- *red1
*h₃ebʰi
 • Polish: o
*h₂enh₁mos
*h₃neid- *curse1
*h₂egʷs-ih₂- *axe1
*h₂us- *pass the night1
*h₃eynos
**h₁su- *good1
*h₃estH-
*h₃és-no-
*h₂élbʰos *white1 2 3 4
**h₂wes- *to dwell1
 • to live, stay, spend the night1
 • to reside1 2
 • to dwell, stay1
 • to dwell, live, reside1
 • to dwell, live1
*h₃reu-
*h₂eph₃ol- *apple1 2 3
*h₂weh₁yu- *wind, air1
*h₁eǵʰi-
*(h₂)moldos *soft, weak1 2 3
*h₁éi
 • Albanian: ai
 • Albanian: ajo
*h₁néwn̥̄ḱomt
*h₁ngʷni-
*h₂ógeh₂-
**h₃nobʰilos, *h₃nobh-ilos(r) *navel1 2 3 4
*h₂eu(h₁)-dʰ-.
*h₂érbhos *orphaned1
*h₂engʷʰis *snake1
*h₁h₁i-ueh₂-
*h₁ngʷnis
*h₁eǵʰs
 • Polish: z
 • Polish: ze
*h₁eser
*h₂enkos *hook1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
*h₁eh₃l-én-
*h₂énh₂t- *duck1
*h₁ésh₂r̥
*h₁leudʰ
*h₂endʰos
*h₂r̥tós *fitted1
*h₁lóigei
*(h₂)moldus *soft, weak1 2 3
**h₃reǵ- *to rule1
 • straight, direct1
 • to straighten, direct1 2 3
 • chief, king1 2
 • ruler, king1
*h₁omh₁sos
**h₂eh₁s-
*h₂eulos
*h₁entrom
*h₂ént-i
*h₂ews- *dawn1
*h₃op-(i)- *force, ability1
**h₁ésmi -> *h₁es- *I am1 2
*(h₁)néwn-dḱomt *nine-ten1 2
*h₁gʷel-
*h₁u̯ers-
**h₂er- *to fit together, to link, to join1
 • to fix, put together1
 • to join properly1
 • to join1 2 3 4 5 6 7
 • to fit1
 • to join, fit (together)1 2
 • to join, fit together1
*h₃bʰrúHs *brow1
 • eyebrow, rim, edge1
*h₁y- *go1 2 3
 • to go1
**h₂nḗr, *h₂nrós(r) *power, force, vital energy1 2
 • man; vital energy1 2 3 4
 • man, husband1
**h₁ed- *to eat1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
*h₂eǵs- *axle1
*h₁reug-
*(h₁)emno- *equal, straight; flat, level, even1
*h₂enh₁-ti- *duck1 2
**h₃nobh-ilos -> *h₃nobʰilos *navel1 2
*h₃ost- *bone1 2
*h₃ewp-s- *high1
*h₁o-
 • Ukrainian: і
*h₂eg'Ho
 • Old Irish: ag
*h₂erh₁-
*h₃elen-
*h₂weh₁-
*h₁esmi
 • Old Irish: am
*h₂eḱru-
*h₂eutos
*h₁ésti(r) -> *h₁es- *is1
 • (you) are (sg.)1
*h₃yebʰ-e/o-
*h₃meyǵʰ- *urinate1
 • to urinate1
*h₂euh₂-n-tlo
*h₃bʰruH-
*h₂euw
 • Albanian: ha
*h₂elut-
 • Icelandic: öl
 • Old Norse: ǫl
 • Proto-Germanic: *alu
*h₃nobʰ- *navel1 2 3 4
*h₃rew-
*h₁ews- *to burn1 2
*h₁rudʰrós *red1 2 3
*h₂neḱ- *to reach, achieve, carry out1
*h₃ep-ni- *working1
*h₁lewdʰo- *people1 2
*h₂lōp-eh₂-s
*h₃dénts(r) -> *h₃dónts
**h₂weg- *to add, increase1 2
*h₂erǵn̥t-
*h₁éh₃s *mouth1
*h₁en-h₃orǵʰi- *uncastrated, male (ram or buck)1
*h₂ek- *sharp, pointed1
*h₂ondʰ-os-
*h₁oh₁i-ueh₂-
*h₃emos
*h₂(e)iǵ-ieh₂-
**h₁widʰéwh₂ *widow1 2
**h₂ówis, *h₃éwis(r), *h₃éwis(r) *sheep1 2 3
*h₂ewisd-
*h₃esko *ash tree1
 • Albanian: ah
*h₁onḱos
*h₁ar-mo- *arm1 2
*h₂endʰ-
*h₃esk-
*h₂egʷnos
**h₃dónts, *h₁dónts(r), *h₁dénts(r), *h₃dénts(r), *h₁dont-(r), *h₁dent-(r) *tooth1 2 3 4 5 6 7 8 9
*h₁esti
 • Old Irish: is
*h₂(e)po
 • Polish: po
 • Serbo-Croatian: po
 • Serbo-Croatian: по
*h₁éh₃(o)s *mouth1 2 3
**h₂ewg-
*h₂yuh₁on-
*h₃migʰleh₂ *mist, cloud1 2 3 4 5 6 7 8
*h₂ner-to- *virile, strong1 2 3 4
*h₂eḱmoros
*h₂ens- *to engender, beget1
*h₂eti
 • Polish: od
 • Polish: ode
 • Serbo-Croatian: od
 • Serbo-Croatian: од
**h₂erh₃- *to plow1 2
 • to plough1 2 3
*h₂e(m)bʰoh₁
*h₁owHdʰr̥-
*h₂ueh₁- *to blow1
*h₂op-
**h₁éti -> *éti
*h₂rei-
**h₁nómn̥(r) *name1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
**h₂éwis *bird1 2 3 4 5 6 7 8
*h₂(e)iǵ-ih₂- *goat1
*h₃okʷih₁
 • Albanian: sy
*h₂eno- *that1 2 3
*h₂nk-ti-
*h₂en- *ancestor1
 • spirit1 2
 • old woman, ancestor1
*h₂euh₂-n-
*h₂u̯l(o)p
*h₂oyus
*h₂élteros *the other of two1 2 3
*h₃m̥bh-
*h₂elud- *beer1
**h₁es-, *h₁ést(r), *h₁ésmi(r), *h₁ési(r), *h₁ésti(r), *h₁ésmi(r) *to be1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • to be, exist1 2 3
*h₃és-i- *ash1
*h₃eu-
*h₂eǵʰ- *plough animal1
*h₁em- *to take, distribute1
 • to take1
*h₁epi- *on, at1
 • near, at, against1
*h₁euhdʰ-r̥- *udder1 2 3 4
*h₃érsos *arse1
*h₁ed-u-
*h₂eǵ- *to drive1
*h₁eh₁tr̥
*h₂iHseh₂ *shaft1 2
*h₂éwsōs *dawn1 2
**h₂ew- *pass the night1
*h₃r̥swos
*h₂eiǵs
*h₁ewHdʰr̥-
*h₁dont-(r) -> *h₃dónts *tooth1
*h₂eiǵ- *oak1
*h₂ow-
*h₂ewH-
*h₂oyHsos
*h₃bʰrḗw- *brow1
 • eyebrow1
*h₂elbʰo- *white1
*h₂usṓs
*h₂neḱ- *to reach1
**h₂eyu- *life, age, eternity1
 • lifetime1 2 3
 • vital force1 2
 • vital energy1 2
 • vitality1
*h₂r-to-
*h₂(e/o)ws-kn̥-ih₁
**h₃ed- *aversion, hate1
 • to hate1 2
*h₂r̥-ti-
*h₂eyus *(allotted) lifetime1
*h₁ēdstos *eaten1
*h₂r̥-tu-
**h₃erdʰ-, *er(ə)dʰ-(r)
*h₁reh₁-
*h₂r̥tís *fitting1 2
*h₁rep-
*h₃erǵʰi-
*h₁edʰlos
 • Serbo-Croatian: jela
**h₃éwis -> *h₂ówis *sheep1 2
*h₂enǵʰu-
*h₂épo
*h₂is-sk-
*h₁rudʰros *red1
*h₂leh₁ur̥
*h₃nogʰ- *nail1 2 3
*h₁sh₂-én-
*h₃bʰel-
*h₃nobh *navel1
*h₁ói-no- *one1 2
*h₁neḱ- *to carry1
*h₁ens
*h₂énHt-ih₂
*h₂weyd-
*h₂eb-l-o-
*h₃ep-os- *work1
*h₂ws-s-i
*h₂éusos
*h₁ōd
 • Serbo-Croatian: a
 • Serbo-Croatian: а
 • Slovak: a
*h₂eh₃ *be hot, burn1
*h₁wih₁ḱm̥ti
*h₁énteros *inner, what is inside1 2 3 4 5 6 7 8
*(h₁)néwn̥̄ḱomt
*h₂eḱ *sharp1
*h₂óst *bone1
*h₂u-es-
*h₁engʷ-
*h₁oih₁-ueh₂-
*h₂el- *to raise, feed, nourish1
**h₂entíos, *antios(r)
*h₁oh₁ḱu- *swift1
**h₁n̥-
**h₁egʷʰ-, *h1egh3(r), *h1egh3(r)
*h₂ebl-o- *apple1
*h₂eim-
*h₃meiǵʰ-
*h₁roug-h₂-
**h₃roǵéye-
*h₂engʷʰi- *snake1
**h₁ey- *go1 2
**h₂érh₃trom
*h₁oh₁s- *mouth1
*h₂(e)rmos *fitting1 2 3
*h₂welk- *to pull1
**h₃reǵtós *having moved in a straight line1 2
*h₁r(e/o)h₂d-
**h₁néwn̥, *(h₁)néwn(r), *(h₁)néwn̥(r) *nine1 2 3 4
*h₁rh₃dh-wo- *high, steep1 2 3 4
*h₂elbʰi-
*h₃kʷ- *eye1
*h₂eiti-
**h₁és-
**h₂élyos, *ályos(r)
*hₐógehₐ- *berry1
**h₂stḗr
**h₂ōwyóm *egg1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
*h₁ést(r) -> *h₁es-
*h₂r-nu-
**h₂éwh₂os, *h₂ewh₂yos(r) *maternal uncle, maternal grandfather1
*h₂(e)ug-(y)e-mi
**h₃ep-, *op-1(r), *op-(r) *work1
 • to work1 2 3
 • to work > to possess1
*h₂(e)bʰro- *strong, mighty1
**h₁éḱwos, *h₁éḱus(r) *horse1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
*h₂enh₁- *to breathe1 2 3 4
*hₐebōl *apple, apple-tree1 2
*h₃ebhi
 • Serbo-Croatian: o
 • Serbo-Croatian: о
*h₂ongʷʰ-
*h₂enǵh- *tight, painfully constricted, painful1 2
*h₁rebh-
*h₁su *well, good1
*h₃iHseh₂ *shaft1
*h₂elios
*h₁eǵʰis *hedgehog1 2 3 4 5 6
*h₂po
 • Lithuanian: po
 • Proto-Slavic: *po
*h₂grom-
*h₂eh₃mos
*h₃st-dʰ-
*h₂ŕ̥mos
*h₂eḱsi
*h₂enk- *to bend, curve1
 • to bend1
*h₁el- *elbow1
**h₂enǵʰ- *narrow1 2
**h₂wĺ̥h₁neh₂ *wool1 2
*h₂erǵó-
*h₁ewegʷʰ-
*h₁orso- *arse1
*h₂lh₁-tr-i(H)-eh₂-
*h₁ngʷ-o/ōl-o-
*h₃ou-
*h₂rǵnto- *silver1
*h₁orsos
*h₂ew-is-d-
*h₂élbʰit
**h₂ewh₂yos -> *h₂éwh₂os
*h₁wih₁ḱm̥t
*h₁(e)nter *between1
*h₁elh₁ēn *red deer, elk1 2
*h₂engulos *joint?1 2
*h2orbho- *orphan1
*h₂euh₂-
**h₁ḗd-
*h₂ulp
*h₂yuh₁ení- *young1
*h₃orǵʰ-i-
**h₂nrós -> *h₂nḗr
*h₂ekro-
**h₂ew *away1
 • Albanian: hyj
 • Old Irish: úa
 • Polish: u
 • Serbo-Croatian: jur
 • Serbo-Croatian: u
 • Serbo-Croatian: јур
*h₂ns-u-ro
*h₂(e)rti *now1
*h₂(e)nHti- *duck1
*h₂er
*h₁eh₂per-
*h₃esdos
**h₁ésh₂r̥ *blood1 2 3 4 5 6
*h₂ḱ-él-m
*h₂eh₃mr̥ *heat1
*h₂yuh₁an-
*h₂énsus
*h₃rdʰwo- *high, upright1
*h₃er- *eagle1
*h₂ew-m-
*h₂epero-
*hₐei̯es
*h₃owis *sheep1
*h₂eis-sk-
*h₂eHs- *hearth; ash1
*h₁élem
*h₂onḱos
*h₁epye/o-
*h₁sónts *being, existing1
*h₃(o)kʷih₁ *both eyes1
*h₂éǵʰ-r̥/n̥- *day1
*h₃nogʰu *nail1
*h₃nōr-yo-
*h₁éḱweh₂
*h₂yuh₁en
*h₂melǵ-
*h₂enti
*h₁ln̥gʷʰrós *light1
*h₂op *(flowing) water, river1
*h₁(o)l-Hn-th₂o- *deer, hind1
*h₂melg̑-
*h₂rteh₂-wen-
*h₁mo-yo
*h₂eus-
*h₃moygʰos *fog, cloud1
*h₃eros
*h₂rH-mo-
*h₂egʷʰno- *lamb1 2 3 4 5
**h₂eḱ- *sharp1 2 3 4
 • sharp, pointed1
*h₂nk-to- *bending, bent arm1
*h₂erǵí- *white, shining1
*h₂élsnos
*h₂Hs-g-m
**-h₂
*h₃olyos *all1
*h₂egʷ-n- *lamb1
*h₁ongʷl-
*h₂keus-
*h₂po + dʰh₁-o-
*h₃yebʰ-
*h₂élis
**h₂ous- -> *h₂ows-
*h₂r̥tús *that which is fit together; juncture, ordering1
*h₃eyd- *to swell1 2
*h₂yuH-nk̑-o-
*h₃ewi-peh₂-
*h₃nogʷʰ-
*h₂engʷʰ- *snake1 2 3
*h₁l̥mos *mountain elm1
*h₂ebol-ni-
*h₃émsos *shoulder1 2 3 4
*h₁eugʷh-
*h₂ml̥ǵ-
*h₂erǵ- *white1
*h₁enter *between1 2 3 4 5 6
**h1egh3 -> *h₁egʷʰ-
*h₂ermos
**h₂ḱrós *sharp1 2
*h₁me- *me1
*(h₂)m̥ldus *soft, weak1
**h₃rḗǵs *ruler, king1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
*h₂wl(o)p
**h₂eyos *metal1
*h₂éḱ-ōl
*(h₂)merHgʷ-
**h₁léngʰus -> *h₁lengʷʰ- *light1 2
*h₂l- *to grind1 2
*h₂(H)s-gʰ-
*h₁(e)h₂no-
*h₂eng-ul- *joint?1
*h₁eh₂ter-
*h₂oḱris *sharp edge, top, angle, corner1 2
*h₃ol-yo-
*h₁wekʷom
*h₂yuh₁en-
*h₂ḱ-
*h₂mbʰi *around1 2 3 4
*h₁éh₃g-o- *berry1
*h₂en-ero-
*h₃ósdos *branch1
*h₁enos *that1
**h₂érye-
*h₂enk-u-l-
*h₂oren
*h₂rk-
*h₂érkʷo- *bow, arrow1
*h₁er-
*h₃pn-e/os-s
*h₁en *in1 2 3
 • Ancient Greek: ἐν
 • Latin: in
 • Old Armenian: ի
 • Polish: w
 • Polish: we
 • Portuguese: em
**h₁lengʷʰ-, *h₁léngʰus(r) *light1 2 3 4 5 6
*h₁ey
 • Serbo-Croatian: i
 • Serbo-Croatian: и
*h₂erg- *to shine1 2 3
*h₁eiH-
*h₂eng-
*h₂(e)rH-mo-
*h₁rewdʰ-
*h₂(e)gʰl-i
*h₂eph₃ōl
*h₃engʷen-
*h₂owis
*h₃(o)kʷ- *eye1
*h₁webʰ- *to weave, wave1
*h₁éḱus(r) -> *h₁éḱwos
*h₃éngʷō
*h₁éyti
*h₂ǵ- *to drive, lead1
*h₁uHdʰr̥- *udder1 2 3 4 5
*h₂yuh₁n-
*h₂rtós *fitted1
*h₃ep-(i)-
*h₂énti *facing opposite, near, in front of, before1
 • Old English: and
*h₂(e)ngʷʰi- *snake1
*h₂eu-
*h₃eren
*h₂entí
*h₁op- *to work, to take1
*h₂elyo- *other, out of a group of more than two1 2 3
*h₁e-
 • Ukrainian: і
*h₂oug-
*h₂elyos
*h₁lewdʰ-o- *men, people1 2
**h₂ows-, *h₂ous-(r), *h₂ous-(r) *ear1
*h₃ekʷ- *eye1
*h₂é-h₂us-o- *glow1
*h₁usli
*h₂ent- *front, front side1 2
**h₁régʷos
*h₃egʷʰi-
*h₃bʰel
*h₃nēbʰ- *navel, nave1
*h₂euh₂o-
*h₁ergʰ-
**h₂ḱh₂owsyé- *to be sharp-eared1
*h₃emsos
*hₐébl̥
*h₃éngʷn̥
**h₂éḱmō *stone1
 • stone, rock1
*h₂enh₂ti
**h₂ekʷeh₂
*h₂népōts
*h₃bʰruh₂
*h₂enh₁-ǵʰ-
*hₐet-nos-
*h₃ngʷ- *to anoint1
*h₃migʰ-leh₂
*h₁oliteh₂-
*h₂awks-
*h₁esmi- *to be1
*h₂eb-ōl-s