Index:Proto-Slavic/s

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Slavic: #-Zabcdefghijklmnopqrstuvwxyzs[edit]

term definitions referencing pages
*stydъ
*sěra
*směj-
 • to laugh1
*svetъčanъ
*sku(b)ti
*smoky
*smordъ
*stado
*sěnь
*sykati
*sukno
*sъlati
*sьrdьce
*soldъkъ
*stěna
*sova
*slojь
*smě-
 • to laugh1
*skǫpъ
*slušěti
*straxъ
*sěrъ
*sьgoda
*stog
*strogъ
*sluga
*smukъ
*smьjati
*studъ
 • cold, shame1
*selzenь
*solь
*sěno
*sivъ
*sъnēd-
*strьmъ
*světja
*storna
*sǫpъ
*sějati
*svin'a
*stogъ
*sněgъ
*sočivo
*sъvila
*sьde
*sьda
*smola
*slina
*sojьka
*svěžь
*strupъ
*sъměti
*sъresti
*savětъ
*sadja
*sъrętja
*stropъ
*sъlnьce
*stьklo
*sьrxъ
 • Serbo-Croatian: srh
*sъsati
*samъ
*sviba
*stьga
*slouchēti
*sъdorvъ
*stromъ
*sokolъ
*sъmьrtь
*smerka
*stanъ
*starъ
*serda
*sъporъ
*skokъ
*sestra
*sijati
*solvьjь
*svoboda
*stǫpenь
*stьblo
*sokъ
*sěmę
*strigti
*sneg
*solpъ
*sablja
*stolъ
*sъ
 • Serbo-Croatian: s
 • Serbo-Croatian: с
*sь
*sъpati
*slědъ
*skaredъ
*storgja
*sъnabъděti
*stopa
*silьnъ
*slugьba
*solnce
*saditi
*storgjos
*somъ
*stremę
*slūti
 • to be named, to talk over, to follow news1
*svętъ
*svekla
*spě-ti
 • to hurry1
*struna
*strona
 • land1
*svorka
*sedъlo
*sluzъ
*svinьja
*sosna
*svatьba
*sьrati
*snaga
*slěpъ
*slьza
*snъxa
*selo
*svojь
*směxъ
 • laughter1
*sporъ
 • abundant1 2
*sědъ
*svęto
*slonъ
*sъnъ
*synъ
*strěla
*stradati
*suchja
*stepenь
*smьrděti
*sъrěsti
*sěkti
*stěgъ
*skala
*siūti
*snopъ
*sьlza
*sъčetь
*svatъ
 • kin1
*stǫpa
*sormъ
*stьza
*slovo
*struja
*sliva
*sila
 • strength, force1
*studenъ
*sěsti
*storžь
*sytъ
 • satiated, full1 2
*sinjь
*stegno
*sekyra
*spěxъ
 • hurry1
*stъlpъ
*sǫdъ
*strastь
*sadlo
*stъlbъ
*suka
*sěta
*sěti
*sisa
*sьrna
*stavъ
*sěkyra
*slabъ
*stati
*skarędъ
*strǫkъ
*sъvodъ
*smokъ
*svibьnь
*sǫbota, *sobota(r)
*světъ
*suxъ
*sito
*sluxъ
 • hearing1
*smedъ
*syrъ
*slava
*sъto
*svekrъ
*stenati
*skъrbъ
*stěnica
*storža
*selmę
*something which was cut
*sьrebro
*solma
*stъblo
*sъjьmъ
*sęgnǫti
*sьrpъ
*sěverъ
*solvijь
*stigt'i
*slověninŭ
 • a Slav1