Index:Proto-Turkic/0

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Turkic: #-ZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzA[edit]

term definitions referencing pages
*Agɨŕ
*Alk-
 • to finish; destroy; (refl.) perish, be exhausted, come to an end1
*Ata
*Abuč-ka
*Ar-
 • gift1

E[edit]

term definitions referencing pages
*Ebür(d)ek
 • duck1
*Ete
*Etek
 • lap, edge of cloth1
*Emgek-
 • to crawl1

K[edit]

term definitions referencing pages
*Koĺ
*Kiān
 • blood1
*Kāj-
*Kiār
 • snow1
*Kugu
 • swan1
*Kol
*Kaŕgan-
 • to earn wages by labour, to gain profits by trade, to strive for success1
*Kɨĺ
 • winter1
*Kap-
 • to close1
 • cover1
*Kodan
*Kiāl-
 • to stay behind, remain1
*Kat
 • layer1
*KAtɨr
 • mule1
*Kud-
*Kājnat
*Kōl
 • valley1
*Kul-kak
 • ear1
*Koma
*Kabak
 • white poplar, willow1
*Kạ̄sɨk
 • groin1
*Kūrt
*Kur-
 • to erect (a building), to establish1
*Kalɨŋ
*Kɨs-
*KArga
 • crow1
*Kɨŕ-
*Koŕɨ
 • lamb1
*Kon-
*Kudruk
 • tail1
*K(i)āĺ
 • eyebrow; edge, bank; saddle bow1
*Kạ̄rt-
 • falcon, hawk1
*Köbüŕ
 • carpet, rug1
*Kɨlɨ̄č
*Kɨrguj
*Kɨrk
 • forty1
*Kādɨn
 • relative-in-law1
*Kɨr-
*K(i)aj-guk
 • boat, oar1
*Kɨŕ-ɨl
*Kok-
 • to smell badly, to give out a smell of burning1
*Kōrɨ-
 • to fence, protect1
*Kara
*Kāŕ
 • goose1
*Kɨ̄ŕ
*Kāpuk
*Kɨč
 • foot, shin1
*Kum
*Kul
 • slave, servant1
*Kumɨŕ
*Kadɨŋ
 • birch tree1
*Kɨrɨĺ
 • bowstring1
*Kɨragan
*KAč-
 • to run away, flee1
*Kɨl(k)
 • hair1
*Kɨd-
*Kebiŕ
 • carpet, rug1
*K(i)aja
*Kɨsɨr
*Kuĺ
*K(i)adɨ-

ç[edit]

term definitions referencing pages
*çıw
*çērig

ï[edit]

term definitions referencing pages
*ït
 • dog1
 • Azeri: it
 • Azeri: ит
 • Crimean Tatar: it
 • Turkish: it

ö[edit]

term definitions referencing pages
*ös-
 • to grow1
*öŕ-ge
 • other1

ü[edit]

term definitions referencing pages
*ütüg

Ā[edit]

term definitions referencing pages
*Ānt
 • oath1
*Āŕ
 • few, a little1
 • Turkish: az
 • Uzbek: oz
*Āk
 • white1
 • Turkish: ak
*Āb
 • hunt, chase1
 • Turkish: av
*Āl
 • red, scarlet1

ā[edit]

term definitions referencing pages
*āgıŕ
 • mouth1
*āgır
*āŋ-
*āŕ
 • Turkish: as
*āç
 • hungry1
*āgu
*āb
 • Turkish: av
*āg
 • net1
*āk
 • white1
*āl
 • Turkish: al
*āt
 • Turkish: ad
*āja
 • palm (of hand)1
*ārga-
*āş-

ă[edit]

term definitions referencing pages
*ăčaj
*ălp
*ărka
 • back1
*ăt
 • horse1 2

č[edit]

term definitions referencing pages
*čöm-
*čöp
*čöl
 • steppe, desert1
*čɨ̄pɨn
*čAm
*čōčka
*čāj
*čok-
*čök-
*čɨm
*čeček
*č(i)ak-
*čug
*čɨ̄p
 • branch1
*čom-
*čöŋ-
*čok

ē[edit]

term definitions referencing pages
*ēder
*ēr-
*ēr
 • man1
 • Turkish: er
*ēn
 • breadth, width1
 • Turkish: en

ī[edit]

term definitions referencing pages
*īŕ
*īt
 • Turkish: it
*īĺč
 • work, deed1

ı[edit]

term definitions referencing pages
*ıyt
 • Turkish: it

ō[edit]

term definitions referencing pages
*ōt

ū[edit]

term definitions referencing pages
*ūçuŕ

ǖ[edit]

term definitions referencing pages
*ǖki-
*ǖn
*ǖĺ
 • lynx1

ȫ[edit]

term definitions referencing pages
*ȫte-
*ȫküĺ
 • many1

ɨ[edit]

term definitions referencing pages
*ɨsɨr-
 • to bite1
*ɨ̄ĺ(č)
*ɨn-gak
*ɨra-k
 • far, distant1
*ɨt
 • Turkish: it
 • Uzbek: it
*ɨsɨg

[edit]

term definitions referencing pages
*ạ̄gu
*ạl-
 • to take1
*ạguŕ
*ạt-
 • to throw, shoot1
*ạlkɨ-
*ạ̄č
 • hunger1

[edit]

term definitions referencing pages
*ẹĺit-
 • to hear1
*ẹ̄r
 • Turkish: er
*ẹ̄ĺ
 • friend, companion, mate1
*ẹk(k)i
 • two1