Index:Proto-Turkic/d

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Turkic: #-Zabcdefghijklmnopqrstuvwxyzd[edit]

term definitions referencing pages
*del-
*dōtak
 • lip1
*dil
 • tongue; language1
*düĺ-
 • to fall, move down1
*dẹri
 • skin1
*düŋür
*dạrɨ-g
 • millet1
*deŋgil
 • axle1
*dẹ̄l(b)ü-
 • mad, stupid1
*dāpan
 • foot, sole1
*dɨrŋa-k
 • finger-nail, claw1
*dāt-
*dod-
 • become satiated, full1
*dabul
 • storm, strong wind1
*doŋuŕ
 • pig1
*duj-
 • to perceive (by ears or nose), notice1
*daja-gu
*deriŋ
 • deep1
*dür
*döĺe-
*dik-
*dēmin
*dab-
*dogan
 • falcon1
*dal
*dɨŋ
*diĺi
*dīri-
*doŋ
*daĺ
 • outer side1
*düĺ
 • noon1
*d(i)akɨ
*delim
 • many1
*dul(k)
 • widow, widower1
*dạmor
*dAk-
 • to bind to, add to1
*dǖl
 • dream1
*dǖp
 • bottom; root1
*dal-g-
 • wave1
*dabra-
*dɨ̄n
*dāg
 • mountain1 2
*debe
 • camel1
*dȫrt
 • four1
*degül
 • is not1
*durunja
 • crane1
*dē-
 • to say1
*dǖĺ
 • dream1
*diāĺ
 • stone1
*dāj-
 • uncle1
*d(i)ār
 • narrow1
*dɨl
 • tongue; language1
*dẹrek
*d(i)ālak
 • spleen1
*dẹr
 • sweat1
*dolu
 • hail1
*dEgiŋ
 • squirrel1 2
*dūŕ
*dāl-
*düĺ-ün-
 • to think, understand1
*dɨŋla-
*dǖŕ
 • knee1
*diŋle-
*dīŕ
 • knee1
*dur-
 • to stand1
*dōl-
 • full1
*dīĺ
 • tooth1