Index:Scottish Gaelic/a

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

a

 1. a pronoun particle * *
 2. a' article particle *
 3. à prep *

ab

 1. a b' particle
 2. ab n
 3. aba n
 4. abab int n
 5. ababachd n
 6. abachd n
 7. abaich adj
 8. abaichead n
 9. abaid n *
 10. abair adv v * *
 11. abairt n * * *
 12. abairt roimhearach n *
 13. A' Bh *
 14. àbhachd n *
 15. àbhachdach adj * * *
 16. abhag n *
 17. abhainn n *
 18. àbhaist n
 19. àbhaisteach adj *
 20. a-bhàn adv *
 21. a' bhanachrach *
 22. a bharrachd adv * * *
 23. a bharrachd air prep *
 24. a bharrachd air sin adv *
 25. A' Bhean-phòsda n
 26. A' Bhean-uasal n *
 27. a bheil Beurla agad phrase *
 28. a bheil Beurla agaibh phrase *
 29. A' Bheilg *
 30. a bheil Gàidhlig agad phrase *
 31. a bheil Gàidhlig agaibh phrase *
 32. a bheil meud nas lugha ann? *
 33. a bhòn-dè adv *
 34. a' bhòn-uiridh adv
 35. a-bhos adv * * *
 36. a' bhreac n *
 37. A' Bhreatann Bheag *
 38. A' Bhruiseal *
 39. a-bhuas adv *
 40. a' bhuineach * *
 41. Abrahàm proper *
 42. Abram *
 43. abstol n
 44. a bu particle

ac

 1. aca pronoun
 2. acair n *
 3. acaire n *
 4. acarsaid n * * * *
 5. acasan pronoun
 6. -ach suffix * *
 7. ach conj int *
 8. achadh n *
 9. a chaochladh adv *
 10. a-chaoidh adv *
 11. -achd suffix
 12. achd n *
 13. a cheana v
 14. a cheart cho prep
 15. a cheart cho math adv *
 16. achlais n *
 17. achmhasan n * *
 18. A' Chòrn *
 19. a chudrom adj
 20. a' corra-leisg *
 21. acrach adj
 22. acranaim n *
 23. acras n *
 24. actair n

 1. ad n *
 2. -adair suffix *
 3. a deas adj adv * *
 4. adha n *
 5. a dh'aindeoin prep *
 6. a dh'aindeoin chùis adv
 7. a dh'àirde adj *
 8. a dh'aithghearr adv *
 9. adhaltraiche n *
 10. adhaltranach adj *
 11. adhaltranas n * *
 12. Adhamh *
 13. a dh'aona ghnothach adv
 14. a dh’aon ghnothach adv * * * * *
 15. a dh'aon ghnothaich adv
 16. adhar n *
 17. adharc n
 18. adharcach adj
 19. adhar fìnealta n *
 20. adhart n
 21. adhartach adj
 22. adhartas n *
 23. adhbhar n * * *
 24. adhbharach adv *
 25. adhbharachadh n
 26. adhbharachas n
 27. adhbharaich v * *
 28. adhbrann n *
 29. a dheòin no a dh'aindeoin adv *
 30. a dh'fhaid adj *
 31. adhlac v
 32. adhnaidh n *
 33. adhradh n *

ae

 1. AE abbr *
 2. AEF *

af

 1. af int *
 2. AFE abbr
 3. Afganastan *
 4. Afraga *
 5. Afraga a Deas *
 6. Afragach adj *
 7. Afraga-Eoràisia *
 8. Afragàns proper *

ag

 1. -ag suffix *
 2. ag particle
 3. agad pronoun
 4. agadsa pronoun
 5. agaibh pronoun
 6. agaibhse pronoun
 7. againn pronoun
 8. againne pronoun
 9. agallamh n * * *
 10. agam pronoun
 11. agamsa pronoun *
 12. agh n
 13. àgh n
 14. aghaidh n * * *
 15. aghaidh-choimheach n
 16. aghaidh ri aghaidh adv *
 17. aghann n *
 18. àghmhor *
 19. A' Ghobhar n *
 20. A' Ghrèig *
 21. agus conj *

ah

 1. a h-uile determiner *

ai

 1. aibidealach *
 2. aibidil n *
 3. aibidileach adj *
 4. Aibidil Fhogharach Eadar-Nàiseanta n *
 5. aibidil Laideann n *
 6. aibidil Laidinn n
 7. aibidil Ròmanach n * *
 8. aice pronoun
 9. aicese pronoun
 10. -aich suffix
 11. -aiche suffix *
 12. àicheadh n * *
 13. aicheamhail n * * *
 14. àicheidh v * *
 15. aicinn n
 16. aictiniam *
 17. àidhear *
 18. aidich v * * * * *
 19. Aifhreann n
 20. Aifreann n * *
 21. aifreann n *
 22. aifrionn n
 23. aig prep *
 24. aig a' char as lugha adv *
 25. aig a' char as miosa adv *
 26. aig a' cheann thall adv * * * * *
 27. aige pronoun
 28. aigeal n *
 29. aigesan pronoun
 30. àigh n * * * *
 31. aigheannach n *
 32. aighear n
 33. aighearach adj *
 34. aighear millteach n * *
 35. aighear-truaighe * *
 36. aigne n *
 37. aig sealbh tha brath phrase *
 38. -ail suffix
 39. Ailbeart *
 40. ailbhean n *
 41. àile n *
 42. Ailean proper *
 43. àill n
 44. àilleachd *
 45. àilleag n *
 46. àilleagan n *
 47. aillse n *
 48. ailm n *
 49. ailp n
 50. ailt n *
 51. ailteir n *
 52. ailt-fhidheall n *
 53. ailtire n *
 54. ailtireachd n
 55. Aimeireaga proper *
 56. Aimeireaga-a-Deas proper *
 57. Aimeireaga-a-Tuath proper *
 58. aimeiriciam *
 59. aimhleas n *
 60. aimhreit n *
 61. aimrid adj *
 62. aimsir n * * *
 63. ain- prefix
 64. ainbheart n
 65. ainbheus n
 66. ainbheusach adj
 67. aincheart adj
 68. aincheist n
 69. ainchinealtach adj
 70. ainchinealtas n
 71. aindeas adj
 72. aindeiseil adj
 73. aindeòin n
 74. aindeònach adj * *
 75. ain-diadhach n
 76. ain-diadhachd n
 77. ain-diadhaidh adj
 78. ain-dìleas adj
 79. ain-dìlseachd n
 80. ain-diùid n
 81. ain-dlighe n
 82. ain-dligheach adj
 83. ain-dligheachd n
 84. Aindrea proper *
 85. ain-eirmseachd n *
 86. aineolach adj
 87. aineolas n
 88. ainfhiach n
 89. ain-fhìor adj
 90. ainfhios n
 91. ainfhiosach adj *
 92. ainfhiosrach n *
 93. ainfhiosrachd n
 94. ain-fhìrinn n
 95. ain-fhiùghach adj
 96. ain-fhois n
 97. aingeal n
 98. aingealach adj *
 99. aingealachd n
 100. aingealag n *
 101. ainghean n
 102. aingheanach adj
 103. aingidheachd n * *
 104. àingleach adj *
 105. àingleachadh n
 106. ainglidh adj *
 107. ainglidheach adj *
 108. ain-iomad n
 109. ain-iomadaidh adj
 110. ainleag n
 111. ainleag-dhubh n *
 112. ainleag-mhonaidh n
 113. ainlean v
 114. ainleanmhainn n
 115. ain-leas n
 116. ainm n *
 117. ainm àite n *
 118. ainm-baistidh n * * * *
 119. ainm-chlàr n *
 120. ainmeachadh n *
 121. ainmear n *
 122. ainmear àireamhach n *
 123. ainmear fillte n
 124. ainmear gnìomhaireach n *
 125. ainmear iolra n
 126. ainmear sònrachaidh n *
 127. ainmear trusaidh n *
 128. ainmeil adj
 129. ainmh- prefix
 130. ainmh-chruthach adj *
 131. ainmh-eòlach adj
 132. ainmh-eòlaiche n
 133. ainmh-eòlas n *
 134. ainmhidh n * * * *
 135. ain-mhisneachd n
 136. ainmich v * *
 137. ainmneach adj *
 138. ainm sgrìobhte n *
 139. ainm-sgrìobhte n *
 140. ainneamh adj adv * * *
 141. ainneamhag n
 142. ainneart n *
 143. ainneartach adj *
 144. ainneartaich v
 145. ainneartair n
 146. ainnir n * * * *
 147. ain-riaghailt n
 148. ainriochdail adj
 149. ain-sheasgair adj
 150. ain-srianta adj
 151. ain-sriantach adj
 152. ainstil n
 153. ain-teas n
 154. ain-teth adj
 155. aintighearna n
 156. aintighearnail adj *
 157. aintighearnas n
 158. aipeandaig n *
 159. -air suffix *
 160. air prep pronoun * * * * * *
 161. àir. abbr *
 162. air a' chiad shealladh adv *
 163. air adhart adv
 164. air a h-uile cor adv * *
 165. air ais adv * *
 166. air an dàrna làimh phrase *
 167. air an làimh eile phrase *
 168. air an rathad eile adv *
 169. air a shon sin adv
 170. air bàrr teangaidh adv *
 171. air beulaibh prep *
 172. air choireigin adv *
 173. air choreigin adv
 174. air chor 's gu conj * *
 175. air chur eagal a' mhionaich air *
 176. air corra-biod adv *
 177. air cùl prep *
 178. air cùlaibh prep *
 179. àird n * * *
 180. àirde n
 181. àirde-mara n *
 182. air dheireadh adv
 183. air dhomh sin a ràdh phrase *
 184. air dhuinn sin a ràdh phrase *
 185. air do shocair phrase
 186. -aire *
 187. aire n * * * * * *
 188. àireach n
 189. àireamh n *
 190. àireamhach adj *
 191. àireamhair n
 192. air èideadh gu spaideil *
 193. air èiginn adv * * * * * * *
 194. air fad adv *
 195. air feadh prep *
 196. air fhichead num *
 197. airgead n * * *
 198. airgead-beatha n
 199. airgead-beò n *
 200. airgead-calpa n *
 201. airgead-pòcaid n *
 202. airgead pronn n *
 203. air ghleus adj adv * *
 204. airgiod n *
 205. air leth adj adv * * * * * * * * * * * * * * *
 206. air mhàl adv
 207. air mhisg adj *
 208. Airmìnia proper *
 209. air muin prep
 210. air m'urram *
 211. air na h-uile cor adv
 212. air neo conj * *
 213. airsan pronoun
 214. air sgàth prep
 215. air son prep
 216. airson prep
 217. airteagal n
 218. air teangaidh adv *
 219. airteil n *
 220. air ur socair phrase
 221. aiseag n *
 222. Aisia proper *
 223. Àisia *
 224. aisneiseach adj *
 225. aiste pronoun
 226. aistese pronoun
 227. àite n * *
 228. àiteachas n *
 229. aiteamh n *
 230. aiteann n *
 231. àite-coise n *
 232. àiteigin pronoun
 233. aithghearr n *
 234. aithisg n *
 235. aithne n
 236. àithneach adj *
 237. aithneachadh n *
 238. aithreachas n
 239. aithris n v

al

 1. àl n *
 2. alainn adj
 3. àlainn adj *
 4. Alasdair proper *
 5. Alba proper *
 6. Albàinia *
 7. Albais proper *
 8. Albannach n adj * * *
 9. Albannaich *
 10. Alba Nuadh proper *
 11. alcol n *
 12. a leud adj * *
 13. Algeria *
 14. allaban n * *
 15. allaidh adj *
 16. allail adj * *
 17. allt n *
 18. alltan n *
 19. almain n *
 20. alp n
 21. alt n *
 22. altair n *
 23. alt cinnteach n *
 24. alt neo-chinnteach n *
 25. altrach n
 26. altrach-bheathaichean n *
 27. altraim v * * *
 28. altram n *
 29. alùbhiach adj *
 30. alùmanam n *

am

 1. am pronoun article *
 2. àm n * * *
 3. a-mach adv *
 4. amadan n * * * * *
 5. amadan-mòintich n *
 6. amaideach adj * * * * * * *
 7. amaideachd n *
 8. amaideas n * * * * *
 9. amail v *
 10. àmail adj
 11. a-màireach adv *
 12. amais v * * * *
 13. amaladh n * * * * * * * *
 14. amar n * * * * * * * * *
 15. amar-eun n *
 16. amas n * *
 17. Am Bàs Dubh *
 18. am bliadhna adv
 19. Ameireaganach n adj *
 20. amen *
 21. am faod mi tighinn a-staigh? *
 22. am fear a ghléidheas a theangaidh, ghléidhidh e a charaid *
 23. am fear a labhras olc mu a mhnaoi, tha e a' cur mì-chliù air fhèin proverb
 24. am fear nach dèan cur rè latha fuar, cha dèan e buain rè latha teth proverb *
 25. amhach n *
 26. amhaich n
 27. A' Mhaighdeann n * *
 28. A' Mhaighdeann Moire n *
 29. àmhainn n *
 30. àmhainn meanbh-thonnach n *
 31. a-mhàin thar mo mharbhan *
 32. amhairc v * *
 33. amharas n * *
 34. amharasach adj * *
 35. amharc n
 36. amharc-lann n *
 37. amhasg n
 38. Amhlaidh proper
 39. amhran n *
 40. A' Mhuir a Tuath proper *
 41. A' Mhuir Mheadhanach proper *
 42. am measg prep
 43. àm ri teachd n *
 44. a-muigh adv
 45. a-muigh no a-mach adv

an

 1. -an suffix *
 2. an pronoun prep article * * *
 3. an- prefix *
 4. anabarrach adj *
 5. ana-blasta adj * *
 6. ana-caitheamh n * * * *
 7. ana-chaidreamhach adj *
 8. ana-chomannach adj
 9. ana-chonaltrach adj *
 10. ana-chuideachdail adj *
 11. ana-cothrom n * * *
 12. ana-cùram n
 13. an aghaidh prep *
 14. ana-ghleusta *
 15. anail n *
 16. an ainm an àigh adv *
 17. analachadh n *
 18. a-nall adv *
 19. a-nall thairis adv
 20. anam n * *
 21. ana-miann n *
 22. an-aoibhinn adj
 23. an-aoibhneas n
 24. anarag n *
 25. anart n *
 26. anart-bàis n * *
 27. anart-bùird n *
 28. an asgaidh adv * * * *
 29. an ath bhliadhna adv
 30. an ath-bhliadhna adv
 31. an-ath-bhliadhna adv
 32. An Caisteal Nuadh *
 33. an ceartuair n * * *
 34. an-chreideamh n
 35. An Cogadh Fuar *
 36. an cogadh fuar *
 37. an còmhnaidh adv * * * *
 38. an còrr adv
 39. An Cuan Mòr proper *
 40. An Cuan Sèimh *
 41. An Cuan Siar *
 42. an dà latha n
 43. an dara cuid *
 44. an dara taobh adv
 45. an da-rìreadh adv
 46. an da-rìribh adv
 47. an dàrna taobh adv *
 48. an-dè adv *
 49. an dèidh prep * *
 50. an dèidh do conj *
 51. an dèidh làimhe adv * * * *
 52. an dèidh sin adv * * * *
 53. an-diugh adv *
 54. Andorra *
 55. an-dràsda adv *
 56. an-dràsta adv *
 57. an-dràsta 's a-rithist adv *
 58. an dubh-isean ag iarraidh an dubh-gheòidh phrase *
 59. an ear adj adv * *
 60. an-earar adv *
 61. an Ear Mheadhan *
 62. an-fhoiseil adj * *
 63. an geall phrase *
 64. Angola *
 65. an iar adj adv * *
 66. an impis prep * *
 67. a-nìos adv prep * *
 68. an ìre mhath adv
 69. a-nis adv *
 70. a-nisd adv
 71. a-nise adv
 72. a-nist adv
 73. an là an-diugh adv
 74. an latha an-diugh adv * * *
 75. an latha eile adv *
 76. an latha roimhe adv *
 77. an leanabh a dh'fhàgar dha fhèin, cuiridh e a mhàthair gu nàire proverb
 78. an-mhòr adj * * *
 79. anmoch adj
 80. ann adv prep pronoun
 81. Anna proper *
 82. annad pronoun
 83. annadsa pronoun
 84. Annag proper
 85. annaibh pronoun
 86. annaibhse pronoun
 87. annainn pronoun
 88. annainne pronoun
 89. annalair n *
 90. ann am prep *
 91. annam pronoun
 92. ann am gaol *
 93. ann am gràdh *
 94. ann am prionnsabal adv *
 95. annamsa pronoun
 96. ann an prep *
 97. ann an da-rìreadh adv
 98. ann an da-rìribh adv
 99. annasach adj *
 100. Anndra proper *
 101. Anndrais proper *
 102. Annlochd Inneamh Dìon-Slàinte *
 103. anns prep *
 104. anns a' bhad adv * * * *
 105. anns a' chiad dol a-mach adv
 106. annsan pronoun
 107. anns an fharsaingeachd adv
 108. anns an ùine fhada adv *
 109. annta pronoun
 110. anntasan pronoun
 111. a-nochd adv *
 112. An Olaind *
 113. an-raoir adv
 114. An Ridire proper
 115. An Ròimh *
 116. an-seo adv *
 117. An Sgairp *
 118. an sin adv *
 119. an siud adv * *
 120. an siud 's an seo adv *
 121. an sreath a chèile adv * *
 122. an t- article
 123. An Tàbh *
 124. antaidh n *
 125. An Talamh Ìseal *
 126. antamòn *
 127. an taobh a-staigh a-muigh adv *
 128. an t-aon nach teagaisgear ris a' ghlùin chan fhoghlamar ris an uilinn *
 129. Antigua agus Barbuda *
 130. an toiseach adv * * * *
 131. an uair conj
 132. a-nuas adv * *
 133. an-uiridh adv *
 134. a-null adv
 135. a-null thairis adv *
 136. an urra adv *
 137. an urra ri adj * * * *

ao

 1. ao- n *
 2. aodach n * *
 3. aodach-leapa n * * *
 4. aodann n * * *
 5. Aodh proper
 6. aogas n * *
 7. aoibhinn adj n
 8. aoibhneas n
 9. aoigh n
 10. aoigheachd n
 11. aoir n *
 12. aois n *
 13. aon num adj n * * * * * * *
 14. aonachadh n *
 15. aonadh n *
 16. aon-adharcach n *
 17. Aonadh na h-Eòrpa proper *
 18. aona-ghuthach adj
 19. aonaich v *
 20. aonaichte adj *
 21. aonan n *
 22. aonar n *
 23. aonaran n * * * *
 24. aonaranach adj * * * * *
 25. aonaranachd n *
 26. aon chuid conj * *
 27. Aonghas proper
 28. aon-ghuthach adj * * * *
 29. aon-mhargadh n *
 30. aonranachd n
 31. aontachd n
 32. aontaich v *
 33. aontamhach adj *
 34. aontamhachd n *
 35. aosda adj * *
 36. aosmhor * *
 37. aotraman n
 38. aotrom adj
 39. aotroman n *

ap

 1. a'phloic *
 2. a' phluc *
 3. apragod n *

ar

 1. ar adj v *
 2. àr n *
 3. Arabach n adj * *
 4. Arabais proper *
 5. àrach n *
 6. àradh n *
 7. Aràibia proper *
 8. àraich v
 9. àraidh adj * *
 10. àrainn n * * *
 11. àrainn-choisichean n *
 12. àrainneachd n *
 13. àrainn-lìn *
 14. aran n *
 15. aran-coirce n * *
 16. aran-donn n *
 17. aran milis n *
 18. a-raoir adv *
 19. Arasdotal proper
 20. Ar Baintighearna proper *
 21. arbhar n *
 22. arc-eòlas n *
 23. àrd adj n *
 24. àrd a chlaiginn adv
 25. àrd a claiginn adv
 26. àrdaich v *
 27. àrdan n *
 28. àrdanach adj * * *
 29. àrd an claiginn adv
 30. àrd ar claiginn adv
 31. àrd-athair n *
 32. àrd-bhainrìgh n
 33. àrd claiginn adv *
 34. àrd do chlaiginn adv
 35. àrd-eaglais n *
 36. àrd-mhàthair n *
 37. àrd mo chlaiginn adv
 38. àrd-ollamh n *
 39. àrd-rìgh n *
 40. àrd-sgoil n * * *
 41. àrd-thìr n *
 42. àrd-thìreach adj *
 43. àrd ur claiginn adv
 44. àrd-ùrlar n * * * *
 45. a rèir prep *
 46. a rèir coltais adv * *
 47. a-rèist adv *
 48. Argentina proper *
 49. argon *
 50. a-riamh adv
 51. a-rithist adv *
 52. arm n *
 53. armaich v *
 54. armailt n *
 55. àrmhaigh n *
 56. ar n- adj
 57. àros n
 58. àrsaidh adj * * *
 59. àrsaidheachd n *
 60. àrsair n * *
 61. arsanaic *
 62. artaigil n *
 63. Artair proper *

as

 1. as particle
 2. às prep pronoun *
 3. às a' cheud adv *
 4. às a chiall adj * *
 5. às a ciall adj *
 6. asad pronoun
 7. asadsa pronoun
 8. asaibh pronoun
 9. asaibhse pronoun
 10. asainn pronoun
 11. asainne pronoun
 12. às-aithris n *
 13. asal n *
 14. asal-stiallach n *
 15. asam pronoun
 16. asamsa pronoun
 17. às aonais prep *
 18. Asarbaidean *
 19. ascair n *
 20. ascaoin n
 21. as dèidh prep
 22. as dèidh làimhe adv
 23. as dèidh sin adv
 24. asgaidh n
 25. asgair n *
 26. às-imrich n *
 27. às leth prep *
 28. asna n *
 29. às na ceithir ranna ruadha adv
 30. às-san pronoun
 31. asta pronoun
 32. a-staigh adv * *
 33. astaitain *
 34. astar n
 35. astasan pronoun
 36. a-steach adv *
 37. Astràilia proper *
 38. às ùr adv * * * *

at

 1. at v *
 2. ath adj *
 3. ath- prefix *
 4. àth n * *
 5. ath-agair v
 6. ath-agairt n
 7. ath-ainmich v *
 8. Athair n
 9. athair n *
 10. athair-baistidh n
 11. athair-cèile n *
 12. ath-aithris v n * *
 13. athan n *
 14. atharrachadh n * * * *
 15. atharrachadh aimsir n *
 16. atharraich v *
 17. atharraich do chainnt phrase
 18. ath-bheachd n * * *
 19. ath-bheachdachadh n *
 20. ath-bheachdaich v
 21. ath-bheothachadh n * * * *
 22. ath-bheothachail adj
 23. ath-bheothaich v
 24. ath-bhlas n *
 25. ath-bhreith n
 26. ath-bhreithneachadh n
 27. ath-bhreithneachadh laghail n
 28. ath-bhreithnich v
 29. ath-bhriathrach adj *
 30. ath-bhriathrachas n *
 31. ath-bhriathraiche n
 32. ath-bhrod v
 33. ath-bhrosnaich v
 34. ath-bhualadh n
 35. ath-bhuannaich v
 36. ath-bhuidhinn v
 37. ath-chagainn v * *
 38. ath-chagnach adj *
 39. ath-chagnadh n *
 40. ath-cheangal n
 41. ath-cheannaich v
 42. ath-cheannsachadh n *
 43. ath-cheannsaich v
 44. ath-cheasnachadh n *
 45. ath-cheasnaich v *
 46. ath-cheumnachadh n
 47. ath-chlaon v
 48. ath-chleamhnas n
 49. ath-chluich n *
 50. ath-chòireachadh n
 51. ath-choisich v
 52. ath-chomas n
 53. ath-chruinnich v
 54. ath-chruthachadh n
 55. ath-chruthaich v
 56. ath-chuairteachadh n *
 57. ath-chuairtich v *
 58. athchuinge n *
 59. ath-chuir v
 60. ath-chunntadh n *
 61. ath-chur n
 62. ath-dhealbh v
 63. ath-dhealbhadh n
 64. ath-dhèan v *
 65. ath-dheuchainn n
 66. ath-dhìol v * *
 67. ath-dhìoladh n * *
 68. ath-dhùblachadh n
 69. ath-dhùblaich v
 70. ath-dhùisg v
 71. ath-eagaraich v *
 72. ath-èisdeachd n *
 73. ath-fhasdaich v
 74. ath-fhilleadh n
 75. ath-fhillteach adj *
 76. ath-fhrithealadh n *
 77. ath-fhuaim n
 78. ath-fhuaimneach adj
 79. ath-ghabh v
 80. ath-ghabhalach n *
 81. ath-ghabh a-steach v
 82. ath-ghairm n
 83. ath-ghin v
 84. ath-ghineamhainn n
 85. ath-ghintinn n
 86. ath-ghlac v
 87. ath-ghnàthach adj *
 88. ath-ghnàthachadh n
 89. ath-innis v *
 90. ath-innse n *
 91. ath-lathaich v
 92. Ath-leasachadh proper *
 93. ath-leasachadh n * *
 94. ath-leasachair n *
 95. ath-leasaich v *
 96. ath-leasaichte adj
 97. ath-leigeil a-steach n *
 98. ath-leithid n
 99. ath-leum v
 100. ath-lìon v
 101. ath-lorgaich v *
 102. ath-neartachail adj
 103. ath-neartaich v
 104. ath-nochd v
 105. ath-nuadhachail adj *
 106. ath-nuadhaich v
 107. ath-obair n
 108. ath-phàidheadh n
 109. ath-raonadh n
 110. ath-reic n
 111. ath-rèiteachadh n
 112. ath-rèiteachail adj
 113. ath-rèitich v
 114. ath-roinn v n
 115. ath-ruith v
 116. ath-sgal n *
 117. ath-sgrìobh v * *
 118. ath-sgrìobhadh n * *
 119. ath-sgrìobhair n *
 120. ath-sgrùd v *
 121. ath-sgrùdadh n *
 122. ath-sgrùdaichte adj
 123. ath-shaothrachail adj
 124. ath-shealbhaich v *
 125. ath-sheall v
 126. ath-shealladh v
 127. ath-shèideach adj
 128. ath-shèideadh adj
 129. ath-shlàinte n *
 130. ath-shlàinteach adj *
 131. ath-shoineas n
 132. ath-shuidheachadh n
 133. ath-shuidhich v
 134. ath-smaoinich v *
 135. ath-smuain n *
 136. ath-thagair v
 137. ath-thagairt n
 138. ath-thagh v
 139. ath-thaigh n *
 140. ath-thaisbean n
 141. ath-thinneas-cloinne n *
 142. ath-thionndadh n
 143. ath-thog v
 144. ath-thogail n
 145. ath-thòisich v
 146. ath-thruas n *
 147. ath-thruasach adj *
 148. ath-thuisleachadh n *
 149. ath-thuislich v *
 150. ath-thuit v *
 151. ath-thuiteam n *
 152. a thuilleadh air prep *
 153. a thuilleadh air sin adv *
 154. ath-ùraich v *
 155. a tuath adj adv *