Index:Scottish Gaelic/b

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

ba

 1. bab n
 2. bàbhan n *
 3. bac v n
 4. bacach n adj
 5. bacadh n * * *
 6. bacadh-cadail n *
 7. bacan cearr n *
 8. bac an tùs v *
 9. bachlag n * *
 10. bad n
 11. badeigin pronoun
 12. badhbh *
 13. baga n * * *
 14. bagair v *
 15. Bahàmas *
 16. Bahrain *
 17. baic * *
 18. bàic n *
 19. bàidh n
 20. bàidheil adj
 21. baidhsagal n *
 22. bail n
 23. baile n *
 24. baileach adj
 25. Baile Átha Cliath *
 26. baile beag n *
 27. Baile Dheòrsa *
 28. baile-dùthchail n *
 29. baile mòr n *
 30. bàillidh n * * *
 31. b' àill leat phrase * *
 32. b' àill leibh phrase *
 33. bainne n *
 34. bainne clàbar *
 35. bainne-maistridh *
 36. Baintighearna n * *
 37. baintighearna n * *
 38. bàir n *
 39. bairiam *
 40. baist v * * *
 41. baisteadh n
 42. balach n * *
 43. balachail adj *
 44. balachan n * *
 45. balachan-sgoile n *
 46. balbh adj *
 47. balbhag *
 48. balbhan n *
 49. balg n * * * *
 50. balgam n * *
 51. ball n *
 52. balla n *
 53. ballach adj * * *
 54. ballan-ionnlaide *
 55. ball-basgaid *
 56. ball-coise n * *
 57. Ball Pàrlamaid n *
 58. ballrachd n *
 59. ball-toisich *
 60. balt n * *
 61. ban- prefix
 62. bàn adj * * *
 63. ban-aba n *
 64. bana-bhàrd n *
 65. bana-bhuidseach n * *
 66. banacharaid n *
 67. bana-chleasaiche n
 68. bana-chluicheadair n
 69. ban-actair n *
 70. ban-adhaltraiche n *
 71. bana-ghaisgeach n *
 72. banail adj * * *
 73. banais n * *
 74. banaltraim n *
 75. bana-mhaighstir *
 76. bana-mhorair *
 77. bana-phrionnsa n
 78. banarach n *
 79. bana-shearbhanta n
 80. banas-taighe n * *
 81. banca *
 82. banchaig n *
 83. bancharaid *
 84. ban-chleasaiche * *
 85. ban-chluicheadair * *
 86. ban-dalta n
 87. ban-dalta-baistidh n *
 88. bàn-dhearg adj n *
 89. ban-dia n *
 90. ban-diabhal n
 91. ban-dia coille n
 92. ban-diùc n *
 93. ban-draoidh n *
 94. ban-dubhairiche n
 95. ban-Eireannach n *
 96. ban-fhàidh n *
 97. banfhlath n
 98. bangaid n *
 99. ban-ghaisgeach *
 100. bàn-gheal adj *
 101. bàn-ghlas adj * *
 102. ban-iarla n *
 103. ban-iasgair n *
 104. ban-ifrinneach n
 105. ban-iompaire n
 106. ban-laoch n *
 107. bann n * * * * *
 108. bannach adj *
 109. bannag *
 110. bann-dùirn n * *
 111. bann-leathann n *
 112. bann na briogais n *
 113. banntrach n * *
 114. ban-ogha n *
 115. ban-oglach n
 116. ban-òglach n * *
 117. ban-oighre n
 118. ban-oirchisiche n
 119. banrigh n *
 120. Ban-Sasannach *
 121. ban-sglàmhrainn n
 122. ban-sgoth *
 123. ban-solaraiche n
 124. bàn-talamh *
 125. ban-tighearna n
 126. bantrach n
 127. ban-tràill n
 128. baoghal n * *
 129. baoghalta adj *
 130. baois n *
 131. baoiseach adj
 132. baoiseachd n *
 133. baoiteag *
 134. baoth adj * * * *
 135. bàr n *
 136. Barabal proper *
 137. barail n * * * * * *
 138. baraille n * * *
 139. barantachd n
 140. barantaich v
 141. bard *
 142. bàrd n
 143. bàrdachd n
 144. bargan n *
 145. bàrr n * * *
 146. barra n
 147. barrachd n adv
 148. barrachd air adv
 149. bàrr a' chinn n * *
 150. barrall n * * *
 151. barra-mhìslein n *
 152. barrantachd n * * *
 153. barrantaich v * * *
 154. bas n * *
 155. bàs n * * *
 156. bàsachadh n
 157. bàsaich v *
 158. basalt *
 159. bàsmhorach adj
 160. bata n * *
 161. bàta n *
 162. bàt'-aigeil n *
 163. bataraidh n *
 164. bataraidhean n
 165. bàta-ràmh n * *
 166. bàta-sàbhalaidh n *
 167. bàta-siùil *
 168. bàta-smùide n * *
 169. bàta-teasairginn n *
 170. bàta-tumaidh n *
 171. bàth v *
 172. bàthach n * *
 173. bàthadh n *
 174. bathais n * * *
 175. bathar n * * * *
 176. bathar bog n
 177. bathar-bog n *
 178. bathar cruaidh n
 179. bathar-cruaidh n *

be

 1. beachd n * * * * *
 2. beachd-smaoin n * *
 3. beachd-smuain n
 4. beadraich v *
 5. beag adj * * *
 6. beag air bheag adv * * *
 7. beagan n *
 8. beag-sgèile adj *
 9. beairteach adj *
 10. beairteas n
 11. bealach n
 12. bealaidh n *
 13. Bealaruis proper *
 14. Bealaruiseach proper adj *
 15. Bealaruisis proper *
 16. Bealltainn n * *
 17. bean n * * * * * *
 18. bean- prefix
 19. bean bhàn ghòrach *
 20. bean bhàsail *
 21. bean-bhràthair *
 22. bean chèile n *
 23. bean-chèile n *
 24. bean-chràbhaidh n *
 25. bean-eiridinn n *
 26. bean-eiridnidh *
 27. bean-ghlùine n *
 28. bean-mhic n *
 29. beann n
 30. bean na bainnse n *
 31. beannachd n
 32. beannachd leat int *
 33. beannachd leibh int *
 34. bean-nighe n
 35. beanntach adj *
 36. bean nuadh-phòsda n *
 37. bean-phòsda n *
 38. bean-reic n *
 39. bean-seinn n *
 40. bean-shìdh n * *
 41. bean-smàlaidh n *
 42. bean-teagaisg n *
 43. bean-uasal n *
 44. beàrn n
 45. beart n
 46. beartach adj
 47. beartas n *
 48. beart-chlò n *
 49. beatha n *
 50. beathach n * * *
 51. beathadach n *
 52. Beathag proper
 53. beathalachd n
 54. Beathan proper
 55. beath-eachdraidh n *
 56. bèicear n *
 57. beinn n *
 58. Beinn Everest *
 59. Beinn Nibheis *
 60. beinn-theine n *
 61. beir v *
 62. beircèiliam *
 63. beirilliam *
 64. bèist n
 65. bèist-dà-leann n *
 66. bèisteag n
 67. bèist-ghorm n * *
 68. beith n *
 69. beith bheag n *
 70. beith dhubhach n *
 71. Beitris *
 72. beo n
 73. beò adj * * * *
 74. beò-ghlac v * *
 75. beò-ghlacadh n * * *
 76. beò-ghlacail adj
 77. beò-ghlacte le adj * *
 78. beothachadh n *
 79. beothaich v * * * * *
 80. Berlin *
 81. Bermuda *
 82. beuc v n
 83. beucadh n *
 84. beud n *
 85. beul n * * *
 86. beulach *
 87. beulaibh n *
 88. beul-aithris n * *
 89. beul-binn n *
 90. beul-oideas *
 91. beum n * * * * *
 92. beum-cluig n *
 93. Beurla proper *
 94. Beurlachas n *
 95. Beurlachd n *
 96. Beurla Ghallda proper
 97. Beurla Ghallta proper
 98. beus n
 99. beusach adj
 100. beusachd n

bh

 1. bha v
 2. bhampair *
 3. bhàrr prep
 4. bha siud ann uaireigin phrase *
 5. bheil v
 6. bhidio n *
 7. bhite v
 8. bho prep *
 9. bholcànach adj *
 10. bholcàno n *
 11. bho thùs adv *
 12. Bh-ph abbr
 13. bhuaibh pronoun
 14. bhuaibhse pronoun
 15. bhuainn pronoun
 16. bhuainne pronoun
 17. bhuaipe pronoun
 18. bhuaipese pronoun
 19. bhuaithe pronoun
 20. bhuaithesan pronoun
 21. bhuam pronoun
 22. bhuamsa pronoun
 23. bhuapa pronoun
 24. bhuapasan pronoun
 25. Bh-uas abbr
 26. bhuat pronoun
 27. bhuatsa pronoun

bi

 1. bi v * * *
 2. biadh n * *
 3. biadhtachd n
 4. bi an crochadh v *
 5. biastag n * *
 6. biast-na-sgrogaig *
 7. bi coltach v *
 8. bi cuimhne aig v * * *
 9. bìdeag n * * * * * *
 10. bidh an t-ubhal as fheàrr air a' mheangan as àirde proverb
 11. bi dlùth ri v *
 12. bi eòlach air v *
 13. bi fhios aig v *
 14. bi fios aig v
 15. bigealas *
 16. bigean *
 17. bigein n * * *
 18. bigein-baintighearna n *
 19. bigein Brìghde n
 20. bigein mór n
 21. bigein-sneachda n *
 22. bile n * * * *
 23. bileag n
 24. billean num n *
 25. billeanamh num
 26. binn adj n * * *
 27. biob n *
 28. Bìoball proper *
 29. biobhair n *
 30. biodag n *
 31. biolar *
 32. biona n *
 33. biona-sgudail n *
 34. biona-stùir n * *
 35. bior n
 36. biorach adj * *
 37. biorag n
 38. bioran n *
 39. bioran-druma *
 40. bior-fighe n *
 41. biorra-crùidein n *
 42. biosmat *
 43. bìoson n *
 44. bìoson Ameireaganach n *
 45. bìrlinn n *
 46. bi suarach mu n
 47. bìth n * * * *
 48. bith-bheò *
 49. bitheadh v
 50. bitheamaid v
 51. bitheantas n *
 52. bith-eòlas n *

bl

 1. blais v *
 2. blàr n adj * *
 3. blas n *
 4. blasad n
 5. blasad-bìdh n
 6. blasda adj *
 7. blasta adj
 8. blàth n adj * * *
 9. blàthachadh n
 10. blàthachadh na cruinne n *
 11. blàthaich v
 12. bleadraig v * *
 13. bleoghainn n *
 14. bliadhna n *
 15. bliadhnail adj * *
 16. bliadhna ionmhais n *
 17. bliadhna-lèim n
 18. bliadhna-leum n *
 19. Bliadhna Mhath Ùr phrase *
 20. bliadhna mìosachain n *
 21. Bliadhna Ùr proper *
 22. bloigh n * *
 23. bloigh chumanta n *
 24. bloigh dheicheach n

bo

 1. n *
 2. * *
 3. Boban n
 4. boban n *
 5. bobhla n *
 6. bochd adj *
 7. bochdainn n *
 8. bocsa n *
 9. bocsa-fòn n *
 10. bocsa guir n *
 11. bocsaig v *
 12. bod n * *
 13. bodach n *
 14. Bodach na Nollaige proper *
 15. bodach-sneachda n *
 16. bodan-coille *
 17. bodhar adj *
 18. bog adj *
 19. bògas n
 20. bògas na h-oidhche n *
 21. bogha n * * * * *
 22. boghadair n *
 23. boghadaireachd n *
 24. bogha-frois n *
 25. bogha-saighde n *
 26. boglach n * * * * * *
 27. bogsa n
 28. bogsa a' chiad-fhuasglaidh n *
 29. bogsa-ciùil n *
 30. bogsa-phutan n *
 31. bogsa piàna n *
 32. bòid n
 33. bòidhchead n
 34. bòidheach adj * * *
 35. boidhichead n
 36. boile n *
 37. bòilich n *
 38. boillsg *
 39. boireann adj * *
 40. boireannach n * *
 41. boireann-dhligheachas n *
 42. boireannta adj *
 43. boiriam *
 44. boiteag *
 45. bòla n
 46. bolgan n * *
 47. boma n *
 48. bò mhaol odhar agus bò odhar mhaol phrase *
 49. bonn n * * *
 50. bonnach n * * * *
 51. bonnach-bainnse n *
 52. bonnach-uighe n *
 53. bonn a-staigh n *
 54. borb adj * * *
 55. bòrd n v *
 56. bòrd-dubh n *
 57. bòrd-eun n *
 58. bòrd-sgrìobhaidh n *
 59. bòrd-stiùiridh n *
 60. bòron *
 61. bòst n *
 62. botal n *
 63. bòtann n * * *
 64. bothan n *

bp

 1. BP init *
 2. BPA init *

br

 1. brà n *
 2. brabhsadh n
 3. brabhsaich v *
 4. brabhsair n *
 5. bradan n *
 6. bradan-cearr n *
 7. bradan-leathann n *
 8. bradan-sligeach n *
 9. bragadaich n
 10. bragail adj * *
 11. bràigh n
 12. braim-fhaighein *
 13. bràmair *
 14. bramasag n *
 15. braoileag n *
 16. braon n *
 17. brat n *
 18. bratach n * *
 19. brath n
 20. bràthair n *
 21. bràthair-athar n * *
 22. bràthair-cèile n *
 23. bràthair-màthar n * *
 24. brath-foilleil adj *
 25. brat-ùrlair n *
 26. bre n
 27. breab v n * * *
 28. breabadair n
 29. breac adj v n * * * * *
 30. breacag n *
 31. breacan n
 32. breacan-beithe n * *
 33. brèagha adj *
 34. brèaghachd n
 35. Breatainn proper *
 36. Breatainn Bheag proper
 37. Breatainn Mhòr proper *
 38. Breatannach proper adj *
 39. Breatannaich proper adj *
 40. Breatannais proper *
 41. breig *
 42. breisleach n *
 43. breisleachail adj
 44. breislich v *
 45. breith n *
 46. breithneachadh n
 47. breithneachadh-litreachais n *
 48. breithnich v *
 49. breug n
 50. breugach adj * * * * *
 51. breugadair n
 52. breugag n *
 53. breugaiche n
 54. breugaire n
 55. breun adj * * *
 56. briathar n *
 57. briathrach adj
 58. briathrachas n *
 59. briathran n *
 60. brìdean n
 61. brìd-eun n *
 62. brìgh n * * *
 63. Brìghde proper *
 64. brillean n *
 65. briog v *
 66. briogadh n *
 67. briogadh clì n
 68. briogadh deis n
 69. briogais n * *
 70. briogais-biob n * *
 71. briosgaid n * *
 72. bris v * *
 73. briseadh n * *
 74. briseadh-dùil n *
 75. brisg adj
 76. briste v *
 77. bristeadh-cridhe *
 78. britheamh n *
 79. Britheamhan *
 80. broc n *
 81. brocair n
 82. brocaireachd n
 83. broc-lann n
 84. brod n v *
 85. brodadh n *
 86. bròg n *
 87. brogach adj n *
 88. brògan-cleasachd *
 89. bròg-chleasachd n *
 90. bròg-dannsa n *
 91. bròg-sheòmair n *
 92. broilleach n * * * *
 93. bròimid n *
 94. bròimin n *
 95. broinn *
 96. bromach *
 97. bròn n * * *
 98. brònach adj * * * * * * * *
 99. brot n * *
 100. brù n * * *
 101. bruach n *
 102. bruaillean *
 103. brù-dhearg n * *
 104. brù-gheal n *
 105. bruich v *
 106. bruich lus an-seo phrase
 107. brùid n *
 108. bruidheann n
 109. bruidhinn v *
 110. brùiteag *
 111. bruithneach *
 112. brunndail v *
 113. brutag *

bu

 1. buabhall n * * *
 2. buabhall Afragach n *
 3. buabhall Ceap n *
 4. buabhall uisge n *
 5. buachaille n
 6. buachaille-chaorach n *
 7. buachar n * * * * *
 8. buadhair n *
 9. buadhair aisneiseach n *
 10. buadhair buaidh-aithriseach n *
 11. buaidh n *
 12. buaidh-aithriseach adj *
 13. buaidh an taigh-ghlainne n *
 14. buail v * * * * * * * * * * * * * * *
 15. buail air v * *
 16. buail an ceann v * *
 17. buail craicinn *
 18. buain v * * * *
 19. buain am maorach nuair a tha an tràigh ann proverb *
 20. buair v * * * * * *
 21. buaireadair n *
 22. buaireadh n
 23. buaireas n *
 24. bualadh n * * * * *
 25. buan adj * * * *
 26. bucas n
 27. bu dual do dh'isean an ròin a dhol chun na mara proverb *
 28. buidhe adj *
 29. buidheag n
 30. buidheagan n * *
 31. buidheag-an-t-samhraidh n *
 32. buidheag-bhealaidh n *
 33. buidhre n *
 34. buidseach n * *
 35. buidsead n
 36. buidsead-obrach n
 37. buil n * * * * *
 38. buileach adj * *
 39. buileann n
 40. buileann feòla n *
 41. buill n
 42. buille n * * * *
 43. buille ceithir *
 44. buille chultarail n *
 45. buin v * *
 46. buineach n
 47. buineag n *
 48. buinne n * *
 49. buirbe n *
 50. bu mhath le v
 51. bun n * *
 52. buna-bhuachaille n
 53. bun-os-cionn adv * *
 54. bun-reachd n *
 55. bun-sgoil n *
 56. bun-stòr n
 57. buntainn n
 58. buntàta n *
 59. buntàta pronn n *
 60. bùrach n
 61. bùrn n
 62. burraidh n * * * * * *
 63. burraidheachd n *
 64. burras n *
 65. bursaraidh n *
 66. bus n *
 67. bùth n *
 68. buthaid n *
 69. bùthan grosaireachd *
 70. bùth-gheall n *
 71. bùth grosaireachd n * *
 72. bùth-leabhraichean n *
 73. bùth-obrach n *
 74. bùth-oibre n