Index:Scottish Gaelic/c

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

ca

 1. cabach *
 2. càball n *
 3. cabanta adj * *
 4. cabar *
 5. CÀBHA abbr *
 6. cabhag n * * * *
 7. cabhagach adj *
 8. cabhlach n * *
 9. Cabhlach Rìoghail proper *
 10. cabhsair n * *
 11. cac n v * *
 12. caca adj * * * * *
 13. cacadh n
 14. cac-shiubhal n * *
 15. cadal n *
 16. cadal-geamhraidh n *
 17. cadhag *
 18. caeisiam *
 19. cagailt n
 20. cagainn v
 21. cagair v *
 22. cagar n * *
 23. cagarsaich n
 24. cagartaich n
 25. cagnadh n
 26. caibe n
 27. caibe-làir n
 28. caibe-sgrath n
 29. caibe-sìth n
 30. caibideil n *
 31. caidheag n *
 32. caidil v *
 33. caidmiam *
 34. caidreach adj n
 35. caifean n *
 36. caifein n *
 37. càil n *
 38. cailc n *
 39. cailciam *
 40. caile n *
 41. càileach adj
 42. caileag n * * * *
 43. Cailean proper
 44. càilear adj
 45. caill n v * * *
 46. cailleach n * *
 47. cailleachag n *
 48. cailleachag a' chinn duibh n *
 49. cailleachag a' chinn ghuirm n *
 50. cailleach bheag a' chìrein n *
 51. cailleach bheag an earbaill n *
 52. cailleach dhubh n *
 53. cailleach-èisg *
 54. cailleach-oidhche n *
 55. cailleach-oidhche-mhòr n *
 56. caillte adj *
 57. Caimbeul proper
 58. càin n v * * * * * * * *
 59. cainb n *
 60. càineadh n *
 61. Caingis proper * * *
 62. cainnt n *
 63. cainnt-chluich n *
 64. cainntear *
 65. cainnt foirmeil *
 66. cainnt-sanais n
 67. caiptean n *
 68. càirdeach adj * *
 69. càirdeas n * * * * * * *
 70. càirdeil adj *
 71. cairgein n *
 72. càirich v * *
 73. cairidh n *
 74. Cairistìona proper *
 75. cairt n * * * * * * *
 76. cairt-aithne n *
 77. cairt-bhòrd n *
 78. cairt-bidhe n *
 79. cairt-chluiche n *
 80. cairt-creideis n *
 81. cairteal n *
 82. cairt-iasaid n *
 83. cairt-iùil n * * *
 84. cairt-phuist n *
 85. càise n *
 86. caisean n
 87. caisean-reòta n *
 88. Caisg proper *
 89. Càisg proper *
 90. caisg v
 91. caisgire n *
 92. caisgireachd n *
 93. Càisg nan Iùdhach proper *
 94. caismeachd n *
 95. caisteal n *
 96. Caisteal Nuadh proper
 97. càis-uachdrach n *
 98. càit a bheil an taigh beag *
 99. càite adv *
 100. caith v *
 101. caitheachan n *
 102. caitheadair n *
 103. caitheamh n * * *
 104. caitheamh a' ghrùthain n *
 105. caithte adj
 106. Caitrìona proper *
 107. càl n *
 108. cala n * *
 109. caladh n
 110. calafoirniam *
 111. call n * *
 112. callaich v *
 113. callaid n * * * * *
 114. Callainn proper *
 115. call cumhachd n *
 116. calltainn n * *
 117. calman n *
 118. calman-coille n *
 119. calman-tùchan n
 120. calpa n *
 121. calpach adj * *
 122. calpachas n *
 123. calpaire n *
 124. cam adj
 125. camag n * *
 126. camag cheàrnach n *
 127. camag chruinn n * *
 128. camamhail n *
 129. caman n *
 130. camanachd n
 131. camomhail n
 132. campa n *
 133. campa bàis n *
 134. Camshròn proper
 135. can v *
 136. cana n * * * * * *
 137. Canada proper *
 138. canàl n * *
 139. cànan n *
 140. cànanaiche *
 141. canastair n *
 142. canèiridh n *
 143. cangaru n *
 144. Caocaire n
 145. caochail v *
 146. caochladh n * * * * * * *
 147. caoch nan cearc n
 148. caog v *
 149. caogad num
 150. caoidh v n * * * * * * *
 151. caoimhneas n
 152. caoimhneasach adj
 153. caoimhneil adj
 154. caoin v n * * * * * * * *
 155. caoin air ascaoin adv *
 156. caoineadh *
 157. Caointean *
 158. caoiteag n
 159. caol adj n * * * * * * * *
 160. caolan n * *
 161. caolan mòr n *
 162. caol-dùirn n *
 163. caol-shràid n *
 164. caolshràid n
 165. caomh adj *
 166. caomhainn v
 167. caomhnadh n
 168. caora n *
 169. caora dhubh phrase
 170. caorann n * *
 171. capall n *
 172. car n adv * * * * * * *
 173. càr n adv *
 174. carabhan n *
 175. carach adj * *
 176. caractar n *
 177. càradh n *
 178. carago n *
 179. caraich v
 180. caraid n * *
 181. càraid n * *
 182. caran adv *
 183. carbad n * *
 184. carbad-eiridinn n *
 185. carbhaidh n *
 186. carbon n
 187. càrbon n
 188. carbon dà-ocsaid n
 189. carbon dà-ogsaid n *
 190. Carghas proper *
 191. cargo n
 192. cargu n
 193. càrn n *
 194. càrnadh n
 195. carragh n *
 196. carragh-triantanachaidh n *
 197. carraig n * *
 198. carson adv *
 199. carson nach adv *
 200. carthannachd n
 201. carthannas n
 202. cas n adj * * * *
 203. casachan n *
 204. casad n *
 205. casadaich n *
 206. casag n
 207. casag mhòr n *
 208. casaid n
 209. casan n
 210. casan na grèine n *
 211. casar n
 212. cas-chrom n
 213. casg n * * * * *
 214. casgadh n
 215. casg-fala n *
 216. casg-gineamhainn n *
 217. casg leatrom n *
 218. casruisgte adj adv * *
 219. castan n *
 220. cat n *
 221. Catalanais *
 222. catalog n *
 223. cath n *
 224. cathadh n
 225. cathadh-mara n * *
 226. cathadh-sneachda n
 227. cathag *
 228. cathair n *
 229. cathair-cuibhle n *
 230. cathair-eaglais n *
 231. cathair ghàirdeanach n *
 232. cathair-ghàirdeanach n
 233. cathair mhòr n *
 234. cathair shiùdanach n *
 235. cathair-uilne n *
 236. catharra adj * *
 237. cat Manainneach *

ce

 1. n *
 2. cead n
 3. ceàird n
 4. ceàirde adj *
 5. cealgach *
 6. cealla n *
 7. ceallalos n *
 8. cealla-sìl n *
 9. ceangail v *
 10. ceangailte adj
 11. ceangal n *
 12. ceann n * * *
 13. ceannach n *
 14. ceannaich v * *
 15. ceannaiche n * * *
 16. ceannaiche-siubhail n * * *
 17. ceann-ama n *
 18. ceannard n * * * *
 19. ceannard gràisge n *
 20. ceannasach adj *
 21. ceann-daoraich n *
 22. ceann-dubhag n *
 23. ceann-dubhag an t-seilich n *
 24. ceannfhacal n *
 25. ceann-latha n *
 26. ceann-na-cìche n *
 27. ceann-rèile n *
 28. ceannsachadh n * * * *
 29. ceannsaich v * * * * * *
 30. ceannsaiche n
 31. ceannsaichte adj *
 32. ceann-sgrìobhadh n *
 33. ceann-suidhe n *
 34. ceap n * * * * *
 35. ceapaire n *
 36. cearbach *
 37. cearban n * * *
 38. cearc n * *
 39. cearcaill *
 40. cearcall n * * * *
 41. cearc-Fhrangach n * *
 42. cearc frangach *
 43. cearc-ghuir n
 44. cearc-ghur n *
 45. cearclach adj *
 46. ceàrd n * *
 47. ceàrdach n *
 48. ceàrd-airgid n *
 49. ceàrd-dubhan n
 50. ceàrd-òir n *
 51. ceàrn n *
 52. ceàrnabhan n
 53. ceàrnach adj n
 54. ceàrnag n *
 55. ceàrnagach adj *
 56. ceàrnan n *
 57. ceàrn caol n
 58. ceàrn ceart n *
 59. ceàrn dearg *
 60. ceàrn farsaing n
 61. ceàrn fosgailte n
 62. ceàrn-righailt *
 63. ceàrr adj adv * *
 64. cearran-cré n
 65. cearr'chiall n
 66. cearr-dubhan n
 67. cearr-làmhach adj
 68. cearr-loman n
 69. cearr-mharcach adj
 70. ceart n adj * * * *
 71. ceart-cheàrnach n *
 72. ceatharnach n *
 73. ceathrad num *
 74. ceathramh num n * *
 75. ceathrar n *
 76. ceil *
 77. -cèile suffix *
 78. cèile n *
 79. ceilear n *
 80. ceilearadh n
 81. ceileir v * *
 82. ceileireadh n
 83. ceileiriche n *
 84. cèilidh n *
 85. cèillidh adj
 86. ceilp n *
 87. Ceilteach proper adj * *
 88. cèin adj *
 89. cèir n v * * *
 90. cèir-chluaise n *
 91. cèireach adj * *
 92. cèireachadh n
 93. cèireadh n
 94. ceiriam *
 95. cèirich v *
 96. cèir-sheillean n *
 97. cèir-sheulachaidh n *
 98. cèis n *
 99. cèis-litreach n *
 100. ceist n *
 101. ceisteachan n *
 102. ceistean àbhaisteach n *
 103. Cèit abbr *
 104. Cèitean proper *
 105. ceithir num * * * *
 106. ceò n *
 107. ceòl n *
 108. ceòladair n *
 109. ceòlan *
 110. ceud num n * *
 111. ceudamh num *
 112. ceud mìle fàilte *
 113. ceudna adj * * *
 114. ceum n
 115. ceum is ceum adv * *
 116. ceumnachadh n *
 117. ceumnaich v * *
 118. ceus *
 119. ceusadh *
 120. Ceusair n *

ch

 1. cha particle *
 2. cha dèan aon smeòrach samhradh proverb *
 3. cha déid cuileag am beul dùinte *
 4. cha duine, duine 'na aonar proverb
 5. cha mhò conj * *
 6. chan particle *
 7. chan eil *
 8. chaneil v
 9. chan eil Beurla agam phrase *
 10. chan eil cothrom air *
 11. cha nigh na tha de uisge anns a' mhuir ar càirdeas proverb
 12. cheana adv *
 13. chiad phearsa *
 14. chluich v
 15. cho adv * *
 16. cho coltach ri *
 17. cho dall ri dallaig phrase *
 18. cho làn ri ugh phrase
 19. cho luath sa ghabhas adv *
 20. cho math ri sin adv *
 21. cho seasgair ri luchag ann an cruach adj *
 22. chuala *
 23. chun prep

ci

 1. ciad num adj n *
 2. ciad-fhuasgladh n *
 3. ciad-ghin n *
 4. ciad phearsa n
 5. ciall n * *
 6. ciallach adj *
 7. ciallaich v * *
 8. ciamar adv *
 9. ciamar a tha sibh phrase
 10. ciamar a tha thu phrase *
 11. cia mheud adj adv *
 12. cian n adj *
 13. cianalas n * * *
 14. cian-dhealbh n *
 15. cian-fhuaim n *
 16. ciar adj *
 17. ciaradh n * *
 18. ciatach adj
 19. cidsin n *
 20. cilemeatair n *
 21. cilemeatair ceàrnagach n *
 22. cill n
 23. Cill Rìmhinn *
 24. cineal n
 25. cinn v *
 26. cinneadh n * * *
 27. cinnt n *
 28. cinnteach adj * * * * * * * *
 29. cìobair n *
 30. cìoch n * * * * *
 31. cìochag n
 32. cìochag-thràghad n *
 33. cion n * * * *
 34. cion-cosnaidh n *
 35. cion-meirbhidh n *
 36. cionn n
 37. ciontach adj n
 38. ciorra adj adv
 39. cipean n
 40. cìr n v *
 41. cìrean n * *
 42. cìrean na tuile n *
 43. cìr-mheala *
 44. cìs n * * *
 45. cìs air teachd-a-steach n *
 46. cìs luach-leasaichte n *
 47. ciste n *
 48. ciste-càir n *
 49. ciste-mhairbhe n *
 50. cìs uaine n *
 51. ciùin adj *
 52. ciùineas n * *
 53. ciùrr v * *
 54. ciùrradh n * *
 55. ciùrrte adj *

cl

 1. clàbar n * * * *
 2. clach n v * * *
 3. clachair n *
 4. clachan n *
 5. clacharan n *
 6. clach às an adhar n *
 7. clach-chopair n *
 8. clach-èiteig n *
 9. clach-ghainmhich n *
 10. clach-mheallain n * *
 11. clach-mhìle n *
 12. clach na sùla n * *
 13. cladach n * *
 14. cladh n v * * *
 15. cladhaich v *
 16. cladhaire n *
 17. cladhaireachd n *
 18. clag n
 19. claidheamh n *
 20. claidheamh crom n * *
 21. claidheimh crom n
 22. claidhnean croma n
 23. claigeann n * * *
 24. clàirneid n *
 25. clais n * * * * * * *
 26. claisneach adj *
 27. clamhan n * *
 28. clamhan-fionn n *
 29. clamhan gobhlach n *
 30. clamhan-nan-cearc n *
 31. clamhan ruadh n *
 32. clann n * *
 33. claoidhte *
 34. claon v adj * *
 35. claonadh n
 36. clàr n * * *
 37. clàr-ama n *
 38. clàr-amais n *
 39. clàran n
 40. clàr-bìdhe n *
 41. clàr cruaidh n *
 42. clàr grèine n
 43. clàr-grèine n
 44. clàr-inneal n *
 45. clàr-iùil n *
 46. clàrsach n *
 47. clàrsair n
 48. clas n *
 49. clàs n *
 50. cleachd v * *
 51. cleachdadh n * * * *
 52. cleachdaiche n *
 53. cleachdaiche deireannach n *
 54. cleachdte adj * *
 55. cleamhnas *
 56. cleas n * * * * * * *
 57. cleasachd n * * * *
 58. cleasaich v *
 59. cleasaiche n *
 60. Clèireach n adj *
 61. clèireach n * * *
 62. clèireachail adj *
 63. cleoc n
 64. cleòc n * * *
 65. clì adj *
 66. cliabh n * * * * *
 67. cliamhainn n *
 68. cliaranach n
 69. cliath n v * * * * *
 70. cliathadh n
 71. cliath-bhogsa n *
 72. cliath-theine n * *
 73. clìceach adj *
 74. cliobag n *
 75. cliog v *
 76. cliospairneach *
 77. clisg v *
 78. clisgear n *
 79. clisg-phuing n *
 80. cliù n * * * * *
 81. cliùiteach adj * * * * * * * *
 82. clò n * * *
 83. clò-bhuail v *
 84. clò-bhualadair n *
 85. clò-bhualadh n
 86. clò eadailteach n *
 87. clogaid n *
 88. clogaid-bhualaidh n *
 89. clò-ghrafachd n *
 90. clòimh n *
 91. clòimh-chat n *
 92. clòimh-chotain n *
 93. clòimh mhilis n *
 94. clòimhteach *
 95. clòirin *
 96. clò-sgrìobh v *
 97. clò-sgrìobhadair n *
 98. clò-sgrìobhadh n *
 99. clò-sgrìobhaiche n * *
 100. cluaran n *
 101. cluaran-cruaidh n *
 102. cluaran-deilgneach n *
 103. cluaran-leana n *
 104. cluaran-òir n *
 105. cluas n * *
 106. cluasach adj
 107. cluasag n
 108. cluasan anns gach ceàrn phrase *
 109. cluas-chaoin n *
 110. cluas-liath n *
 111. cluich n v *
 112. cluicheach adj
 113. cluicheadair n *
 114. cluicheag n *
 115. cluigean n * * *
 116. cluinn v * *

cn

 1. cnag v n *
 2. cnag-aodaich n *
 3. cnàimh n *
 4. cnàimh a' chlèibh n * *
 5. cnàimh-amhaich n *
 6. cnàimh an droma n *
 7. cnàimh-an-uga n *
 8. cnàimh caol an droma n *
 9. cnàimh caol na lurgainn n *
 10. cnàimh liagh an droma n *
 11. cnàimh-mòr-na-lurgainn n *
 12. cnàimh na dronnaig *
 13. cnàimh na h-uilne n *
 14. cnàimh na sliasaid n
 15. cnàimhneach n *
 16. cnàimh-slinnein n * *
 17. cnàmh n v *
 18. cnàmhadh n
 19. cnàmh-droma n *
 20. cnàmh-loisg v *
 21. cnatan n *
 22. cnatan mòr n * *
 23. cneap n
 24. cneap-tholl n *
 25. cneas n * *
 26. cneasda adj
 27. cneasta *
 28. cnèatag n
 29. cneatas n *
 30. cnò n *
 31. cnoc n *
 32. cnò challtainn n * *
 33. cnò Fhrangach n *
 34. cnuasaich v * * * * *
 35. cnuimh *

co

 1. co- prefix
 2. pronoun *
 3. co-aimsireil adj * *
 4. co-amail adj *
 5. co-aois n
 6. co-aoiseach adj
 7. co-aonachadh n *
 8. co-aonaich v
 9. co-aontaich v *
 10. còbalt *
 11. cobhan * *
 12. co-bhanntachd n *
 13. còc n * *
 14. còcaire n
 15. còcaireachd n *
 16. cochall n * * * * * * *
 17. co-cheòl n *
 18. co-chomharra n *
 19. co-chothrom n * *
 20. co-chothromach adj *
 21. còco n *
 22. còd n *
 23. còd giùlain n
 24. co-dhiù adv conj * * * * *
 25. co-dhiù no co-dheth adv * *
 26. còd moralta n *
 27. còd postachd n *
 28. còd tùsail n *
 29. cofaidh n *
 30. co-fhaclair n *
 31. co-fhad-thràth n *
 32. co-fhad-thràth an earraich n *
 33. co-fhad-thràth an fhoghair n *
 34. co-fhaireachdainn adj *
 35. Co-fhlaitheas n *
 36. co-fhlaitheas n *
 37. co-fhuaim n *
 38. cofhurtachd n
 39. cofhurtaich v
 40. cofhurtail adj *
 41. cog v *
 42. cogadh n * *
 43. Cogadh a’ Cheusair proper *
 44. Cogadh Mòr n *
 45. Cogadh na Croise n *
 46. cogadh nan trainnsichean n *
 47. cogadh sìobhalta *
 48. cogais n *
 49. co-ghnèitheach n adj * *
 50. co-ghnìomhair n *
 51. còig num * *
 52. còigeamh num *
 53. còignear n *
 54. coigreach n * * * *
 55. coileach n * *
 56. coileach-Frangach n * *
 57. coilean v *
 58. còilean n *
 59. coileanadh n
 60. coilear n *
 61. coille n *
 62. coilltearachd n *
 63. coimeas n v *
 64. coimheach n adj * * * * *
 65. coimhead v n * *
 66. coimhearsnachd n * *
 67. coimpiutair n *
 68. coimpiutair pearsanta n *
 69. coinean *
 70. coineanach n *
 71. coingheall n * *
 72. Coinneach proper
 73. còinneach n *
 74. coinneachadh n *
 75. còinneachail adj
 76. còinneach dhearg n
 77. coinneamh n *
 78. coinneamh choitcheann bhliadhnail n
 79. coinnich v
 80. còir n * * * * * * *
 81. còir-bhreith n * *
 82. coirce n *
 83. coirce Innseanach n *
 84. còir-dhlighe n *
 85. coire n * * * * * * * * * * * * * * *
 86. cois n
 87. coiseachd n *
 88. coiseachd monaidh n *
 89. coisich v *
 90. coisiche n * *
 91. coisiche monaidh n *
 92. coisinn v *
 93. còisir n *
 94. coisridh n *
 95. coisrig v * * *
 96. coisrigte adj * *
 97. coitcheann adj *
 98. coiteachadh n *
 99. coitheanal n *
 100. coithional n
 101. coitich v * *
 102. cola-deug n *
 103. colann n
 104. co-latha breith n *
 105. co-latha breith sona int *
 106. colbh n * *
 107. coll n
 108. collaidh *
 109. coltach adj *
 110. coltas n * * * *
 111. com n
 112. coma adj * * * *
 113. coma-co-dhiù adj * *
 114. comain n * *
 115. comann n
 116. comannach n adj *
 117. comannachd *
 118. comas n
 119. comasach adj * * *
 120. comataidh n *
 121. combaist n *
 122. comhachag n * *
 123. comhachag-adharcach n *
 124. comhachag-bhàn n *
 125. comhachag-chluasach n *
 126. comhachag-dhonn n *
 127. comhailteachd n
 128. comhairle n
 129. comhairle-riaghlaidh n *
 130. comhairlich v *
 131. comhairliche n
 132. co-mhalairteach adj *
 133. co-mhaoineach n adj *
 134. co-mhaoineas n *
 135. comharra n
 136. comharrachadh n * *
 137. comharra-clèithe n *
 138. comharradh n
 139. comharradh-ceiste n *
 140. comharraich v * * * * * * *
 141. comhart n *
 142. comhartaich v *
 143. còmhdach n *
 144. còmhdachadh n *
 145. còmhdach bog n *
 146. còmhdach cruaidh n *
 147. còmhdaich v *
 148. còmhdaichte adj *
 149. còmhdhail n * * * * *
 150. còmhla adv
 151. còmhladh n
 152. còmhla-lùthaidh n
 153. còmhlan n * *
 154. còmhla ri prep *
 155. còmhnadh n
 156. còmhnaich v * * * *
 157. còmhnaidh n * * * * *
 158. còmhnard adj n *
 159. còmhradh n * * *
 160. còmhrag n * * *
 161. com-pàirteachas sìobhalta *
 162. companaidh n *
 163. companas n * *
 164. companas-catharra n *
 165. companta adj
 166. co-naisg v *
 167. co-nasgadh n
 168. connadh n *
 169. connrag n *
 170. connsachadh n * * * * * *
 171. connsachail adj * * * *
 172. connsaich v * * * * *
 173. connspaid n * * * *
 174. connspaideach adj * * * *
 175. connspeach n *
 176. conntraigh n *
 177. consan n *
 178. consan dùinte glotasach n *
 179. co-ogha n *
 180. co-òrdachadh n *
 181. co-òrdaich v *
 182. co-òrdanachadh n
 183. co-òrdanaich v
 184. copaidh n *
 185. copan n *
 186. copar n *
 187. cor n * * * * *
 188. còrcair adj *
 189. corcan n
 190. corcan-coille n *
 191. corcan glas n *
 192. còrd n v
 193. còrd ri v * * *
 194. cor-inntinn n *
 195. Còrn proper
 196. còrn n *
 197. Còrnais proper *
 198. corp n * *
 199. còrr n * *
 200. corra adj * *
 201. corra-biod n *
 202. corrag n *
 203. corra-ghrian *
 204. corraich n * * *
 205. corra-mhonaidh n *
 206. corranach n *
 207. corra uair n * * *
 208. còrr is adv
 209. cosamhlachd n *
 210. cosg v *
 211. cosgail adj * *
 212. cosgais n *
 213. co-sheirm n *
 214. co-sheòrsach n adj * *
 215. co-sheòrsachd n *
 216. cosnadh n * * * * * * *
 217. cosnaiche n *
 218. còta n * *
 219. còta-bàn n *
 220. còta-froise n *
 221. còta-geàrr n *
 222. còta-leapa n * *
 223. còta-mòr n *
 224. cotan n
 225. co-theacsa n *
 226. co-thoinnte adj *
 227. cothrom n * *
 228. cothromach adj * * * * * *
 229. cothrom na Fèinne n * *
 230. co-thuiteamas n *

cr

 1. cràbhach adj * * * *
 2. cràbhadh n * *
 3. cràdh n *
 4. craiceann n * * *
 5. craigear n *
 6. crann n *
 7. crannag n *
 8. crann-dealain n *
 9. crann-deiridh n *
 10. crann-fèarna n *
 11. crann-gaoithe n *
 12. crann ghall-chnò n *
 13. craobh n v *
 14. craobh-geanmchno n *
 15. craobh-geanmchno-fhiadhaich n *
 16. craobh-mheas n *
 17. craobh shìor-ghorm n *
 18. craobh-shloinntearachd n *
 19. craobh-ubhail n *
 20. craol v *
 21. craoladair n *
 22. craos n * *
 23. craosach adj * * *
 24. crath v * * * * * *
 25. crathadh n * * * *
 26. crè n
 27. creach n v * * * * * * * *
 28. creachadh n
 29. crèadh *
 30. crèadhadair n
 31. creag n * * *
 32. creamh n *
 33. creamh-gàrraidh n * *
 34. creamh-na-muice-fiadhaich n *
 35. crè an fhùcadair n
 36. creathall n *
 37. crè-chumadair n
 38. creid v
 39. creideamh n *
 40. creideas n * * * *
 41. creidmheach n *
 42. creuchd *
 43. creutair n *
 44. cridhe n * * * *
 45. cridheil adj
 46. crìoch n *
 47. crìochnaich v * *
 48. criogaid n *
 49. criomag n * * * * * *
 50. criomagan n *
 51. crìon v
 52. crìonadh n *
 53. crionag-bhuidhe n *
 54. crìonna adj *
 55. criopton *
 56. crios n
 57. Criosda *
 58. Crìosdaidh n *
 59. Crìosdaidheachd n *
 60. Crìosdail adj *
 61. crios-sàbhailteachd n * *
 62. crios-sàbhalaidh n * * *
 63. crios-taice n *
 64. Crìsdean proper * *
 65. crith v n *
 66. Crith-chreidmheach n
 67. critheann n * *
 68. crith-thalmhainn n *
 69. croch v * * *
 70. crochte adj * *
 71. crodh n *
 72. crogall n *
 73. cròilean n *
 74. cròimiam *
 75. crois n *
 76. crois-bhogha n *
 77. croit n *
 78. croitear n *
 79. crolaidh n *
 80. crom v adj * * * * * * * * *
 81. cromadh-dìreach *
 82. cromag n *
 83. cromagan turrach n *
 84. crom-odhar *
 85. cron n * * * * *
 86. cronaich v *
 87. crosta adj * * * * * * *
 88. crotach adj * *
 89. cruach n v *
 90. cruadal n *
 91. cruadalach *
 92. cruadhtan n *
 93. cruaidh adj n * * *
 94. cruan adj n *
 95. cruas n *
 96. crùb v * *
 97. crùbach n adj
 98. crùbag n
 99. crùban n
 100. crùban-coille n * *
 101. crudha n *
 102. crudhaich v *
 103. cruime adj
 104. cruinn adj *
 105. cruinne n *
 106. cruinnealas n
 107. cruinne-cè n * * *
 108. cruinneil adj
 109. cruinnich v *
 110. Cruithneach *
 111. cruithneachd n *
 112. crùn n v *
 113. crùnadh n *
 114. cruth n * *
 115. cruthaich v
 116. cruth-clò n *
 117. cruth-tìre n *

cu

 1. n * *
 2. cuach n * * * * * * *
 3. cuagach adj
 4. Cuaigear n *
 5. Cuaigearachd n *
 6. cuairt n * * * * * *
 7. cuairteachadh n *
 8. cuairtich v * * * *
 9. cuan n * *
 10. Cuan a Tuath proper *
 11. Cuan Innseanach proper *
 12. cuan mòr n *
 13. Cuan na h-Èireann proper *
 14. Cuan Sèimh proper
 15. Cuan Siar proper
 16. cuantach adj *
 17. cuaran n *
 18. cuarsgag *
 19. cuartachadh n
 20. cuartaich v
 21. cuasar n *
 22. cùbaid n *
 23. cucair n *
 24. cù-chaorach n *
 25. cudrom n * * * *
 26. cudromach adj *
 27. cudthrom n * *
 28. cù-eunaich n * * *
 29. cugar = wildcat *
 30. cuibheas n * *
 31. cuibheasach adj * * * * *
 32. cuibheasachd n * *
 33. cuibhle n
 34. cuibhle-ghèar n *
 35. cuibhle-stiùiridh n *
 36. cuibhreach n * * *
 37. cuibhreachadh n
 38. cuibhreann n * * * * *
 39. cuibhrich v * *
 40. cuibhrig-cluasaig n
 41. cuid n * * * * *
 42. cuideachd adv n * * * * * * * *
 43. cuideam n
 44. cuideigin pronoun * *
 45. cuidheall n
 46. cuidheall-shnìomha n *
 47. cuidhte agus adj
 48. cuidhteas adj *
 49. cuidhte is adj
 50. cuidhte 's adj
 51. cuidich v *
 52. cuidiche n
 53. cuigeal n
 54. cùil n adj *
 55. cuilbheartach adj *
 56. cuileag n *
 57. cuileag-lasrach *
 58. cuilean n * *
 59. cuileann n *
 60. cuilidh n *
 61. cuimhne n * * *
 62. cuimhneachadh n * * *
 63. cuimhneachan n * * * * * * * *
 64. cuimhneachan bliadhnail n *
 65. cuimhneachan nan ceud bliadhna n *
 66. cuimhnich v * * * *
 67. Cuimreach proper adj * *
 68. Cuimrigh proper *
 69. Cuimris proper *
 70. cuin *
 71. cuing n
 72. cuinnean n *
 73. cuinnsear n *
 74. cuip v n
 75. cuir v * * * * *
 76. cuir a dholaidh *
 77. cuir à dreuchd v * * *
 78. cuir air adhart v *
 79. cuir am falach v
 80. cuir am meud n *
 81. cuir an aire v *
 82. cuir an dara taobh v
 83. cuir an dàrna taobh v
 84. cuir an fhìrinn n
 85. cuir an gnìomh v * * *
 86. cuir ann v *
 87. cuir an t-sneachda v *
 88. cuir às leth v * *
 89. cuir a-steach v *
 90. cuir car ann an v *
 91. cuir ceart v *
 92. cuir creach air *
 93. cuir crìoch air v *
 94. cuir dàil air v
 95. cuir dragh air v * * * * *
 96. cuireadh n
 97. cuir fàilte air v *
 98. cuir fo gheasaibh v
 99. cuir iongnadh air v *
 100. cuir luach air v *
 101. cuirm n * *
 102. cuirm-chiùil n *
 103. cuirm-chnuic n *
 104. cuir ro v *
 105. cuir snaidhm air v *
 106. cùirt n *
 107. cuir teagamh v *
 108. cùirtean n
 109. cùirtear n *
 110. Cùirtear Iarainn n *
 111. cùirtear iarainn n *
 112. cùirteil *
 113. cuir thairis v * * * *
 114. cuir tionndadh ann an v *
 115. cuir tro-chèile v * * * *
 116. cùis n
 117. cùiseach adj
 118. cùisear n *
 119. cùis-lagha n *
 120. cuisle n * *
 121. cuislean n *
 122. cuisle-chiùil n *
 123. cuisle-fhala *
 124. cuisle-mhòr *
 125. cùiteag n *
 126. cùl n *
 127. cùlaibh n
 128. cùlaibh air a’ bheulaibh adv *
 129. culaidh n * *
 130. culaidh-bainnse n *
 131. cularan n *
 132. cùl-fhiosrachadh n *
 133. cull-bhoc *
 134. cultar n *
 135. cultarach adj
 136. cultarail adj *
 137. cum v
 138. cùm *
 139. cumachd n
 140. cumachdail adj
 141. cumadair n
 142. cumadh n * *
 143. cumail suas *
 144. cumanta adj * *
 145. cumha n * *
 146. cumhach adj *
 147. cumhachd n * * * *
 148. cumhachdach adj * * * *
 149. cumhachd mara n *
 150. cumhachd nan tonn n *
 151. cumhang adj * *
 152. cùmhnant n * * * *
 153. cum ri v * * * *
 154. cum suas ri v *
 155. cunbhalach adj * * * * * *
 156. cungaidh n * *
 157. cunnart n * * * * *
 158. cunnartach adj
 159. cùnnradair n
 160. cùnnradair neo-eisimealach n *
 161. cunnt v
 162. cunntadh n
 163. cùnntadh n
 164. cunntas n
 165. cunntasair n *
 166. cùnntasair n
 167. cupa n *
 168. cùram n
 169. curamach adj
 170. cùramach adj * * * * * * * * * *
 171. cùriam *
 172. curracag n *
 173. curracan-baintighearna n
 174. currac-baintighearna n * *
 175. curraic-baintighearna n
 176. curran n *
 177. cuspair n * * *
 178. cuthag n *