Index:Scottish Gaelic/d

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

da

 1. -da suffix
 2. num * * * *
 3. dà- prefix
 4. dà-aodannach adj * *
 5. dà-bheathach n adj *
 6. dà-bheathachas n *
 7. dà-bhitheach adj *
 8. dà bhliadhnail adj *
 9. dà-bhunaiteach adj *
 10. dachaigh n *
 11. dà-chànanach adj *
 12. dà-chasach adj
 13. dà-chèileachas n *
 14. dà-chorpach adj *
 15. dà chuid conj *
 16. dà-chulturas n *
 17. dad n *
 18. Dadaidh n
 19. dadaidh n *
 20. dadam n *
 21. dadamach adj
 22. dà-dhadam n *
 23. dà-dhadamach adj *
 24. dà-dhathach adj *
 25. dà dheug num *
 26. dà-dhuilleach adj n * *
 27. dà dhusan dheug n *
 28. dà-fhaobhrach adj *
 29. dà-fhiaclach adj
 30. dà fhichead num
 31. dà-fhillt n
 32. dà-fhoghar n *
 33. dà-fhradharc n * *
 34. dag *
 35. daga n *
 36. daga-cuairt n *
 37. dà-ghlainne adj *
 38. dà-ghnèitheach n adj *
 39. dà-ghuth n *
 40. dà-ghuthach n adj *
 41. Dàibhidh *
 42. dàichealachd n
 43. dàicheil adj
 44. dail n *
 45. dàil n *
 46. dàimh n * *
 47. dàimheach adj *
 48. dàimh phoblach n *
 49. daingeann adj
 50. daingneach n * *
 51. daingneachadh n *
 52. daingnich v
 53. dàir v n
 54. dà-lid n *
 55. dall adj *
 56. dallag n * *
 57. dallag-an-fhraoich *
 58. dall air faclan adj *
 59. dalm adj * *
 60. dalma adj
 61. dalm-bheachd n *
 62. dalm-bheachdaiche n *
 63. dalta n *
 64. daltachas n *
 65. daltachd n * *
 66. daltag n * *
 67. daltan n *
 68. dàmais n *
 69. Dàmh abbr *
 70. damh n * * *
 71. Dàmhair proper *
 72. dàmhair n *
 73. damhan-allaidh n *
 74. Dàmhar proper
 75. dà-mheudach adj
 76. dà-mhiannach adj *
 77. dà-mhogallach n *
 78. dàn n *
 79. dàna adj *
 80. dànadas n *
 81. Danmhairg proper *
 82. Danmhairgeach proper adj * *
 83. Danmhairgis proper *
 84. danns *
 85. dannsa n *
 86. Dàn Sholaimh *
 87. dà-ocsaid n *
 88. daol n *
 89. daolag n * *
 90. daolag bhreac dhearg n *
 91. daonfhlaitheas n *
 92. daonna adj *
 93. daonnachd n
 94. daonnaire n *
 95. daonnaireachd n *
 96. daonnan adv * * * *
 97. daonn-eòlas n *
 98. daor adj *
 99. daorach n * * * * *
 100. daorachail adj *
 101. daorsa n
 102. dà-phuing n *
 103. dà-phunc n
 104. dà-phuncach adj
 105. dara num *
 106. darach n * *
 107. Dara Cogadh Mòr n *
 108. dara cuid conj *
 109. darag n *
 110. dara pearsa n *
 111. da-rìreadh adv
 112. da-rìribh adv
 113. dàrna num *
 114. dàrna ite sgèith n *
 115. dà-sheaghach adj
 116. dà-sheaghachas n *
 117. dà-shealladh n * *
 118. dà-sheasmhach adj *
 119. dà-shiolach adj *
 120. dà-shioladh n *
 121. dà-shlighe adj *
 122. dà-shreathach adj *
 123. dà-shùileach adj *
 124. dàta n
 125. dath n
 126. dà-thaobhach adj *
 127. dà thastan agus sia sgillinn n
 128. dà-theangach adj *
 129. dath-uisge n *
 130. dà-urrachas *

de

 1. de prep *
 2. pronoun * *
 3. dèabhadh n
 4. deachaidh v
 5. deagh adj
 6. dè air thalamh int
 7. dealaich v * *
 8. dealaichte adj
 9. dealain *
 10. dealan n
 11. dealanach n adj * *
 12. dealanair n *
 13. dealan-dè n *
 14. dealas n
 15. dealasach adj * * * *
 16. dealbh n v * * *
 17. dealbhadair n * * *
 18. dealbhadair thogalach *
 19. dealbhadh n *
 20. dealbhadh-bhailtean n *
 21. dealbhaiche n * * *
 22. dealbh dath-uisge n *
 23. dealg n * * * *
 24. dealg-stocainn n *
 25. deàlraich *
 26. deamhan n *
 27. dèan v * * *
 28. dèanadach adj * * * * * *
 29. dèanadair n
 30. dèan adhradh v
 31. dèan briogadh clì v *
 32. dèan briogadh deis v *
 33. dèan bun no bàrr v *
 34. dèan casad v *
 35. dèan casaid v *
 36. dèan coimeas air v *
 37. dèan dìmeas air v *
 38. dèan dranndan v * *
 39. dèan dùrdail v *
 40. dèan dùsal v * * *
 41. dèan fàite-gàire v *
 42. dèan farchluais v *
 43. dèan fead v *
 44. dèan feum de v * * * *
 45. dèan fiughair ri v *
 46. dèan gàire v * *
 47. dèan glugan v *
 48. dèan inimrich v *
 49. dèan iteag *
 50. dèan lethbhreac v *
 51. dèan màrsail v *
 52. deann n * * * * *
 53. deanntag n *
 54. dèan pìochan v *
 55. dèan rèite v *
 56. dèan sèist air v
 57. dèan snodha-gàire v *
 58. dèanta adj * *
 59. dè an t-ainm a tha oirbh phrase
 60. dè an t-ainm a tha ort phrase
 61. dèan tuigse adj *
 62. dearbadan-de *
 63. dearbh adj v * * * *
 64. dearbhadh n * * * *
 65. dearbhair-litreachaidh n *
 66. dearbh-aithne n *
 67. dearbh-alcol n *
 68. dearbh-bhriathar n *
 69. dearbh-theodhachd n *
 70. dearc n *
 71. dearc-fhraoich n *
 72. dearc-luachrach n *
 73. dearg n adj adv * * *
 74. deargad n *
 75. deargan n
 76. deargan-fraoich n *
 77. deargann n *
 78. dearmad n
 79. dearmad-inntinne n *
 80. dearrs v
 81. deàrrs v *
 82. dearrsach adj n
 83. dearrsadh n
 84. dearrsaich v
 85. deas adj n * * * * *
 86. deasachadh n * * *
 87. deasaich v
 88. deasaiche n *
 89. deasbad n
 90. deas-bhriathrach adj *
 91. deasg n *
 92. deas-ghnàth n * * *
 93. deatach n *
 94. deatamach adj * * *
 95. Deathan *
 96. deic n *
 97. deich num * * * *
 98. deicheach n *
 99. deichead n *
 100. deicheamh num n * * *
 101. deichnear n *
 102. dèideadh n *
 103. dèideag n * *
 104. dèidh n * *
 105. dèidheil adj *
 106. deigh n *
 107. deilf n *
 108. deilgneach adj * *
 109. dèilig v *
 110. dèiligeadh n
 111. dèiligear n *
 112. deimhinn adj * * * *
 113. deimhinne adj *
 114. deimhinnte adj *
 115. dèine n *
 116. dèirceil adj
 117. Deirdre proper
 118. deireadh n
 119. deireadh-seachdain n *
 120. deireannach adj * * * *
 121. deisciobal n *
 122. deisciobalachd n *
 123. deiseag n
 124. deiseil adj adv *
 125. deit n *
 126. dè 'n t-ainm a tha oirbh phrase *
 127. dè 'n t-ainm a tha ort phrase *
 128. deocan n
 129. deocan dearg n *
 130. deoch n *
 131. deoch an dorais n
 132. deoch an doras n
 133. deoch an doruis n
 134. deoch an dorus n
 135. deoch-bhiugh n *
 136. deoch-eiridinn n *
 137. deoch-ìobairt n *
 138. deoch-lag n *
 139. deoch làidir n * *
 140. deoch-liomaid n *
 141. deoch-slàinte n
 142. deoghail v * * * * *
 143. deoghal n *
 144. deòin n
 145. deòir nam breugan n *
 146. deolag n *
 147. deònach adj
 148. deòradh n *
 149. Deòrsa proper *
 150. deòthadh n
 151. deuchainn n
 152. deuchainn-lann n *
 153. deug num * * * * * * * * * *
 154. deur n *
 155. deur nam breug n *

dh

 1. dh' particle
 2. dha pronoun
 3. dhà num *
 4. dhachaigh adv * *
 5. dhà dheug num *
 6. dhaibh pronoun
 7. dhaibhsan pronoun
 8. dham prep
 9. dhan dara taobh adv
 10. dhan dàrna taobh adv
 11. dha-rìribh adv
 12. dhasan pronoun
 13. dhe prep
 14. dheth pronoun
 15. dhethsan pronoun
 16. dheug num
 17. dhi pronoun
 18. dhiadhaireachd *
 19. dhibh pronoun
 20. dhibhse pronoun
 21. dhinn pronoun
 22. dhinne pronoun
 23. dhiom pronoun
 24. dhiomsa pronoun
 25. dhiot pronoun
 26. dhiotsa pronoun
 27. dhise pronoun
 28. dhith pronoun
 29. dhìth adj
 30. dhithse pronoun
 31. dhiubh pronoun
 32. dhiubhsan pronoun
 33. dhomh pronoun
 34. dhomhsa pronoun
 35. dhuibh pronoun
 36. dhuibhse pronoun
 37. dhuinn pronoun
 38. dhuinne pronoun
 39. dhut pronoun
 40. dhutsa pronoun

di

 1. dì- prefix * *
 2. Dia n *
 3. dia n *
 4. diabhal n
 5. diadhachd n
 6. Dia leat phrase *
 7. dian adj * * * * *
 8. dian-amhairc v * *
 9. dian-amharc n *
 10. dian-bhriathrach adj *
 11. dian-ruith n *
 12. dian-thograch adj *
 13. Diar abbr *
 14. Di-ardaoin proper *
 15. Diardaoin proper
 16. dì-armaich v *
 17. dibhearsan n * *
 18. Dic abbr *
 19. dìcheall n
 20. dì-cheann v
 21. dì-cheannadh n * *
 22. dì-chnàmhadh n *
 23. Di-ciadain proper
 24. Diciadain proper
 25. Di-ciadaoin proper *
 26. Did abbr *
 27. dìdean *
 28. Di-domhnaich *
 29. Di-dòmhnaich proper
 30. Didòmhnaich proper
 31. dìg n *
 32. Dih abbr *
 33. Di-haoine proper
 34. Dihaoine proper *
 35. Dihaoine na Càisge proper *
 36. Dil abbr *
 37. dì-làraich v * *
 38. dìleas adj * * *
 39. dì-leum n *
 40. dìlleachd n *
 41. dìlleachdach adj
 42. dìlleachdan *
 43. dìlleachdanachd n
 44. dìlleachdas n
 45. dìlse n
 46. dìlseachd n * *
 47. Di-luain proper *
 48. Diluain proper
 49. dì-luchdachadh n
 50. dì-luchdaich v * *
 51. Dim abbr *
 52. Dimàirt proper
 53. dìmeas n * *
 54. dìnichean n * *
 55. dìobair v
 56. dìobarach n *
 57. dìobhail n *
 58. diofar n *
 59. diog n *
 60. dìoghail v
 61. dìoghaltach adj * *
 62. dìoghaltas n * * * *
 63. dìoghladh n
 64. dìoghras n *
 65. dìoghrasach adj * *
 66. dìol v n * * * * * *
 67. dìoladh n * * * * *
 68. dìomhair adj * * * * * *
 69. dìomhanas *
 70. dìon n v * * *
 71. dìonach adj * *
 72. dìosal *
 73. diospròisiam *
 74. dìreach adj adv int * * *
 75. dìreadh n
 76. dìrich v *
 77. Dis abbr *
 78. Disathairne proper
 79. Di-sathurna proper *
 80. dìth n
 81. dìthean n * *
 82. dithis n * * *
 83. diù n adj
 84. diùc n *
 85. diùid adj *
 86. diùlt v * * * * * *
 87. diùltadh n * * * *
 88. diùrraiseach *

dl

 1. dleasnas n
 2. dlighe n
 3. dligheach adj * * *
 4. dligheachas n *
 5. dligheil adj *
 6. dlighe-sgrìobhaidh n *
 7. dlùth adj * * *
 8. dlùth-bhaile n
 9. dlùth-bharrach n *
 10. dlùth-bheachd n
 11. dlùth-chaidreach adj
 12. dlùth-chairdeas n
 13. dlùth-chairdeil adj
 14. dlùth-chlòdh n
 15. dlùth-chomann n
 16. dlùth-fheachd n
 17. dlùth-leanachd n
 18. dlùth-leanailteachd n
 19. dlùth-leanmhainneachd n
 20. dlùth-oidhirp n
 21. dlùth-tharraingeachd n

do

 1. do pronoun prep * * *
 2. do- prefix *
 3. dobhar-chù *
 4. dòbhran *
 5. docaireachd *
 6. dochann *
 7. dòchas n * *
 8. dòchasach adj * * * *
 9. dòchasachd n
 10. do-chlò-bhualaidh adj *
 11. Dod *
 12. do dh' prep
 13. do-dhealachaidh adj *
 14. do-dhealaichte adj *
 15. do-dhèanta adj *
 16. do-ghiùlan adj
 17. dòigh n * * * *
 18. dòigh-beatha n * *
 19. dòigh-smaoineachaidh n * *
 20. doilgheas n *
 21. doille n *
 22. doille-fhaclan n *
 23. doilleir adj * * *
 24. doimhneachd n
 25. doineann n * *
 26. doirbh adj * *
 27. doirlinn n
 28. doirlinn-fasgaidh n *
 29. dòirt v
 30. dolair n
 31. dol a-mach n * * * *
 32. dol-às n * *
 33. dòlas n *
 34. dòlasachd *
 35. domhainn adj
 36. Domhan n
 37. domhan n * *
 38. domhan-fhad n *
 39. domhan-leud n *
 40. domhan-loidhne n *
 41. domhanta adj *
 42. Domhan Ùr n *
 43. Dòmhnall proper *
 44. do-mhùthadh n *
 45. don prep
 46. dona adj *
 47. donn adj * *
 48. Donnchadh proper *
 49. doras n
 50. doras a-muigh n *
 51. doras lèabagach n
 52. doras-lùdhainn n
 53. doras mòr n *
 54. dorch adj
 55. Dorcha proper
 56. dorcha adj * *
 57. dorchadas n * *
 58. dorchadh n
 59. dorchaich v
 60. dor-dhuille n *
 61. dòrn n *
 62. dòrnag n *
 63. dòrnaireachd *
 64. dòrnan n
 65. dòrtadh n *
 66. dòrtadh-fala n *
 67. dorus n *
 68. do-shàrachaidh adj *
 69. dotair n * *
 70. dòth v
 71. do-thuigsinneach adj *
 72. do-thuigsinneachd n *

dr

 1. drabasdachd n * *
 2. dràc n *
 3. dragh n *
 4. draghail adj * *
 5. dràm n *
 6. drama n
 7. drannd n
 8. dranndan n * *
 9. dranndanach adj * * * * *
 10. drannd-eun n *
 11. draoidh n * *
 12. draoidheachd n
 13. draosda adj
 14. draosdachd n *
 15. drathais n * * *
 16. drathars n *
 17. dreach n *
 18. dreag n
 19. dreathan n
 20. dreathan a' chinn bhuidhe n *
 21. dreathan donn n *
 22. dreuchd n * * * * * *
 23. driamlach n *
 24. drillean *
 25. dris n * * *
 26. droch adj *
 27. drochaid n *
 28. droch-bheart n
 29. droch-bheul n
 30. droch-bheusach adj *
 31. droch-chliùiteach adj *
 32. droch-fhacal n
 33. droch-ghiùlan n
 34. droch isean n *
 35. droch-mhisneachail n
 36. droch-mhisneachd n
 37. droch shùil n *
 38. droch-thuigsinn n
 39. droigheann n *
 40. droighneach adj * *
 41. dromaltach *
 42. drongair n * *
 43. dronn-uileannag n *
 44. druid n *
 45. druidh n *
 46. druidhean n
 47. drùidhteach adj
 48. drùidhteachd n *
 49. druim n
 50. drùis n *
 51. drùiseach n adj *
 52. drùisealachd n
 53. drùiseantachd n *
 54. drùisear n * *
 55. drùisearachd n
 56. drùiseil adj *
 57. drùisire n *
 58. drùis-mhiannach adj *

du

 1. duais n *
 2. duais-sgrìob n *
 3. dual n * *
 4. dualach adj
 5. dualchainnt n *
 6. dualchainnteach adj *
 7. dualchas n * * *
 8. dualchasach adj
 9. duan n *
 10. Dùbh abbr *
 11. dubh n v * * * * *
 12. dubhach adj * * *
 13. dubhachas n * *
 14. dubhadh n *
 15. dubhag n *
 16. dubhairt v
 17. dubh a-mach v
 18. dubhan n *
 19. dubhan-iasgaich n *
 20. dubhar n * * *
 21. dubh às v * *
 22. dubh-cheist n *
 23. dubh dorch adj adv *
 24. dubh-fhacal n * * *
 25. Dùbhlachd proper *
 26. dùbhlan n *
 27. dùdach n * * *
 28. Dùdlachd proper
 29. Dùghlas proper *
 30. duibniam *
 31. dùil n * * * * * * *
 32. duileasg *
 33. dùileòlaiche n *
 34. dùileòlas n
 35. duilgheadas n * * * * *
 36. duilich adj * * *
 37. duilichinn *
 38. duille n * *
 39. duilleach n
 40. duilleachan n
 41. duilleag n * *
 42. duilleagach adj *
 43. duilleag-còmhla n *
 44. duille-dorais n *
 45. duillef *
 46. duille-sgeine n *
 47. dùin v * *
 48. duine n * * * *
 49. duinealas *
 50. duine bàn gòrach *
 51. duine borb n
 52. duine dubh n *
 53. duine-eigin pronoun
 54. duin'-eigin pronoun * *
 55. duineil adj *
 56. duine-uasal *
 57. dùinte adj
 58. duirc n
 59. duirt v
 60. dùisg v * *
 61. dùisgte adj *
 62. dul n
 63. dùl n
 64. dùlan n
 65. dul-briogais n
 66. dul-iuchrach n *
 67. dùn n * * *
 68. Dùn Dè proper *
 69. Dùn Dèagh proper *
 70. Dùn Èideann proper *
 71. dùr adj *
 72. dùrdail n *
 73. durrag *
 74. dùsal n * * * *
 75. dusan n *
 76. dùsgadh n * *
 77. duslach n *
 78. dust n *
 79. dustach adj *
 80. dustaig v *
 81. dustair n *
 82. dùthaich n * * *
 83. dùthchail adj *