Index:Scottish Gaelic/e

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

e

 1. e pronoun * * * *

ea

 1. Eabhra proper *
 2. Eabhrach adj
 3. Eabhraig Nuadh *
 4. eacarsaich n *
 5. -each suffix * *
 6. each n *
 7. eachdraidh n *
 8. eachdraidh-beatha n *
 9. eachdraidheil adj *
 10. eaconomaidh n *
 11. Eadailt proper *
 12. Eadailteach adj n *
 13. Eadailtis proper *
 14. eadar prep
 15. eadar- *
 16. eadaraibh pronoun
 17. eadarainn pronoun
 18. eadar dà bharail adv *
 19. eadar dà sgeul adv * *
 20. Eadar-lìon proper *
 21. eadar-lìon n proper * *
 22. eadar-mheadhanach adj *
 23. eadar-mheadhanair n * *
 24. eadar-nàiseanta adj
 25. eadarnàiseanta adj *
 26. eadar-theangachadh n *
 27. eadar-theangaich v *
 28. eadar-theangair n *
 29. eagal n * *
 30. eagalach adj
 31. eag-eòlach adj *
 32. eag-eòlas n *
 33. eaglais n *
 34. eaglaiseil adj *
 35. Eaglais na h-Alba proper *
 36. eagonomach adj *
 37. eala n *
 38. èalaidh v * * * *
 39. ealain n
 40. ealanta adj *
 41. ealantach n *
 42. ealantair *
 43. Ealasaid proper *
 44. eallach n
 45. ealt n * *
 46. eanchainn n *
 47. -ear suffix *
 48. ear n *
 49. earb n *
 50. earba n
 51. earball n *
 52. earban n
 53. earbsa n *
 54. earbsach adj * *
 55. eàrr n * * *
 56. earrach n *
 57. earraid n *
 58. earrann n * * * * *
 59. eàrr-bhruich *
 60. eàrr-ite n
 61. eàrr-nota n *
 62. eàrr-ràdh n *
 63. eàrr-sgrìobhadh n *
 64. eas n * * *
 65. eas-amail adj *
 66. eas-aontachd n
 67. eas-aontaich v
 68. eas-aontas n
 69. easbaig n *
 70. Easbaigeach adj
 71. easbaigeach adj *
 72. easbhaidh n * * * *
 73. eas-chridheach adj
 74. eas-creideamh n
 75. èasgaidh adj * * *
 76. easgann n *
 77. eas-onoir n
 78. eas-onorach adj
 79. eas-onoraich v
 80. eas-onoraichte adj
 81. eas-òrdach adj
 82. eas-òrdaich v
 83. eas-òrdugh n
 84. Eastòinia proper *
 85. eas-umhail adj * *
 86. eas-ùmhlachd n * *
 87. eas-umhlachd chatharra n *
 88. eas-ùmhlaich v *
 89. eas-urram n
 90. eas-urramach adj
 91. eas-urramachadh n
 92. eas-urramachd n *
 93. eas-urramaich v
 94. eatarra pronoun
 95. eathar n * *

ed

 1. Edmonton *

ei

 1. èibhinn adj * * *
 2. èibhinneachd n
 3. eibhreannach *
 4. èideadh n * * * *
 5. Eideard *
 6. eidheann n *
 7. èifeachd n * *
 8. èifeachdach adj * *
 9. eigh n *
 10. eigh-bheinn n *
 11. eigh-shruth n *
 12. -eigin suffix
 13. èiginn n * * * * * * * * * * *
 14. èignich v *
 15. eil v
 16. Eilbheis proper *
 17. Eilbheiseach n adj *
 18. èildear n *
 19. eile adj *
 20. eileach n *
 21. eilean n *
 22. Eileanan Arcaibh *
 23. Eileanan Fàro proper *
 24. Eileanan Siar proper
 25. Eilean Mhanainn proper *
 26. Eilean Sgitheanach proper
 27. Eilidh proper *
 28. eilthireach n adj * * * * *
 29. eilthireachd n * *
 30. einnsean n *
 31. einnseanair n *
 32. einnseanaireachd n *
 33. einnsean-smàlaidh n *
 34. einnsean-smùide n *
 35. einstèiniam *
 36. eirbiam *
 37. eireachdail adj *
 38. eireachdas n
 39. eireag n *
 40. Èireannach n adj * *
 41. Éireannach *
 42. Èireannaich *
 43. èirich v * * * * *
 44. eiridinn n *
 45. eiridnich v
 46. èirig n
 47. èirigh n *
 48. Èirinn proper *
 49. Eirinn mu Thuath *
 50. eirmseachd n
 51. èisd v *
 52. eisimeileach adj *
 53. eisimpleir n
 54. èislean n * *
 55. èist v *
 56. èiteag n *
 57. eitean n * * *
 58. Eithne proper

eo

 1. eo n
 2. Eòghan proper
 3. Eòin proper * *
 4. Eóin proper
 5. eòlach adj * *
 6. eòlaiche n * * *
 7. eòlas n *
 8. eòlas-inntinn n *
 9. eòlas-leigheas *
 10. eòlas-leighis n
 11. eòlas-nimh n *
 12. eòlas-talmhainn n *
 13. eoraipiam *
 14. eòrna n *
 15. Eòrpa proper
 16. Eòsaph *

es

 1. esan pronoun * *

eu

 1. eu- prefix *
 2. Eubha *
 3. eucairdeach *
 4. eu-cèillidh adj
 5. eucoir n * * *
 6. eucoireach n adj * *
 7. eucoireachd n * *
 8. eud n * * * *
 9. eudail adj
 10. eudmhor adj
 11. eu-dòchas n
 12. eu-dòchasachd n
 13. eu-domhainn adj *
 14. eug n v * * *
 15. eugadh n
 16. eugsamhail adj *
 17. eun n *
 18. eunadair n * *
 19. eunadan n *
 20. eun-an-t-sneachda n *
 21. eun-Bealltainn n
 22. eun-bealltainne n *
 23. eun-creiche n *
 24. eun-druidh n *
 25. eun-eòlaiche n *
 26. eun-eòlas n *
 27. eun-fionn n *
 28. eun-grunnachaidh n * *
 29. eunlann n *
 30. euslaint n * * * * * *
 31. euslainte n