Index:Scottish Gaelic/f

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

fa

 1. facal n *
 2. facal air an fhacal adv * * *
 3. facal-faire n *
 4. facal fillte n *
 5. facal-suaicheantais n *
 6. fa chomhair prep *
 7. faclach adj
 8. facladair n *
 9. faclair n * *
 10. faclaireachd n *
 11. faclaireil adj *
 12. faclairiche n *
 13. fad n determiner * *
 14. fàd n * *
 15. fada adj adv *
 16. fada bhon t-sùil, fada bhon chridhe *
 17. fadachd n *
 18. fadalach adj *
 19. fad às adj adv * * * *
 20. fad is farsaing adv *
 21. fad' is tarsaing adv
 22. fad-shaoghalach adj *
 23. fàg v * * *
 24. fàgail n
 25. fàgail a-mach n *
 26. faic v *
 27. faiceall n
 28. faiceallach adj
 29. faigh v * * *
 30. faigh a-mach v * * *
 31. faigh cuidhte agus v
 32. faigh cuidhteas v *
 33. faigh cuidhte is v
 34. faigh cuidhte 's v
 35. faigh do latha fhèin air phrase *
 36. faighean n * *
 37. faigh muin *
 38. faighneachd n *
 39. faighnich v * * *
 40. failc v *
 41. faileas n * *
 42. faillean n * * *
 43. fàillig v *
 44. fàilligeadh n *
 45. fàillinneachadh n
 46. fàillinnich v
 47. fàillneachadh n
 48. fàillnich v
 49. failm n * *
 50. failmean n *
 51. fàilte n int * * * *
 52. fàiltiche n
 53. fàinne n *
 54. fàinne-pòsaidh n *
 55. fàinne-solais n *
 56. faircill n *
 57. faire n *
 58. fàire n * *
 59. faireachdainn n * * * *
 60. faireil adj *
 61. fàireil adj *
 62. fairge n * *
 63. fairich v *
 64. faisg adj * *
 65. faisg air prep * *
 66. fàisnich v *
 67. fàite-gàire n *
 68. fàitheam n *
 69. falach n
 70. falachd n *
 71. falaich v * *
 72. falaichte adj *
 73. falamh adj * *
 74. falbh n v * * * * *
 75. falbh air iteig *
 76. fallain adj *
 77. fallaineachd n
 78. falmadair n * *
 79. falt n *
 80. famh n *
 81. famhair n *
 82. fan v *
 83. fa-near adv
 84. fang n *
 85. fannachadh n * *
 86. fannaich v
 87. fantail n
 88. fantainn n
 89. faobhar n
 90. faochadh n * *
 91. faochnach adj *
 92. faod v *
 93. Faoi abbr *
 94. faoileag n *
 95. faoileann n * *
 96. Faoilleach proper *
 97. Faoilteach proper
 98. faoin adj * * *
 99. faoineas *
 100. faol n *
 101. far conj
 102. far- prefix
 103. fàradh n
 104. far-ainm n
 105. faram n *
 106. faramach adj * *
 107. far am bi toil, bidh gnìomh proverb *
 108. farchluais n *
 109. far-chraiceann n *
 110. far-ghuilbneach n *
 111. farmad n *
 112. farmadach v *
 113. Fàrothach n adj *
 114. Fàrothais proper *
 115. farsaing adj *
 116. farsaingeachd n * * * *
 117. fàrsan n
 118. far-stuth n *
 119. far-uinneag n
 120. fàs adj n v * * * * * * *
 121. fàsach n * * *
 122. fàsachadh n *
 123. fàsaich v
 124. fàsaichte adj *
 125. fasan n *
 126. fasanta adj * *
 127. fasdachadh n
 128. fasdaich v
 129. fàsgadair n *
 130. fàsgadan n *
 131. fasgadh n
 132. fastachadh n *
 133. fastadh n
 134. fastaich v
 135. fastaiche n *
 136. fastaidh v * * *
 137. fastaidhear n *
 138. fathan n
 139. fathann n * *

fe

 1. fead n v *
 2. feadag n * *
 3. feadan n * *
 4. feadh n
 5. feadhainn pronoun
 6. fealladh-bog n
 7. feallsanach n *
 8. feallsanachd n *
 9. feamainn v n * *
 10. feannag n *
 11. fear n pronoun * * * * * *
 12. fear- prefix
 13. fearachas n *
 14. fearaid n *
 15. fearail adj *
 16. fearalachd *
 17. fearann na h-oighreachd *
 18. fear an taighe n * * *
 19. fearas-feise *
 20. fear-bàire n *
 21. fear bàn gòrach *
 22. fear-caitheamh n * *
 23. fear-cèile n * *
 24. Fearchar proper
 25. fear-comhailteachd n *
 26. Fear-crathaidh n
 27. fear-deasachaidh n
 28. feareigin pronoun * *
 29. fear-faol *
 30. fearg n * *
 31. feargach *
 32. Fearghas proper
 33. Fear Giùlan Uisge n *
 34. fear mu seach adv *
 35. feàrna n *
 36. fear na bainnse n *
 37. fear nuadh-pòsda n *
 38. fear-poilitigs n *
 39. fear-pòsda n *
 40. feàrr *
 41. fear-reic n *
 42. fear-seinn n *
 43. fear-seòlaidh n
 44. fear-smàlaidh n *
 45. fear-taighe n
 46. fear-tàileisg n *
 47. fear-teagaisg n *
 48. feasgar n * *
 49. feasgar math int *
 50. fèath n * *
 51. fèath nan eun n *
 52. fèileadh n *
 53. féileadh *
 54. fèileadh beag n *
 55. fèileadh mòr n *
 56. fèill n * *
 57. féill n * * *
 58. Fèill an Taisbeanaidh proper *
 59. Fèill Brìde proper
 60. Fèill Brìghde proper
 61. fèilleil *
 62. Fèill Màrtainn proper *
 63. Fèill Mìcheil proper *
 64. Fèill nan Naoimh Uile proper *
 65. Fèill Pàdraig proper *
 66. fèin pronoun
 67. fèin- prefix *
 68. fèin-aithne n
 69. fèin-bhrodadh n *
 70. fèineil adj *
 71. fèin-ionnsaichte adj * *
 72. fèin-mhurt n *
 73. fèin-mhurtair n *
 74. fèin-ùghdarras n *
 75. feirmeireachd n
 76. feirmiam *
 77. fèisd *
 78. feith v
 79. feitheamh n
 80. feòcallan *
 81. feòil n * *
 82. feòil-chaorach n *
 83. feòil-itheach adj
 84. feòil-itheadair n *
 85. feòil-laoigh n *
 86. feòil-mhairt n
 87. feòil-mhuice n *
 88. feòil-sheachnair n *
 89. feòil-uain n *
 90. feòladair n *
 91. feòlmhor adj *
 92. feòlmhorachd n *
 93. feòrag *
 94. feuch v * * * * * *
 95. feuchainn n * * *
 96. feudail n
 97. feum n * *
 98. feumach adj
 99. feumachail adj
 100. feumail adj
 101. feumalachd n
 102. feumalan n
 103. feur n v *
 104. feusag n *
 105. feusagach adj *
 106. feusag dhùinte n

fh

 1. fhaca v
 2. fhathast adv *
 3. fhèin pronoun

fi

 1. fiabhras n *
 2. fiabhras-ballach n *
 3. fiabhras-breac n *
 4. fiabhras-buidhe n *
 5. fiabhras-clèibhe n *
 6. fiabhras-dearg n *
 7. fiabhras-eanchainne n *
 8. fiabhras-feòir n *
 9. fiabhras-lòinidh n *
 10. fiabhras-rheumatas n *
 11. fiacail n * * *
 12. fiacail fhuadain n
 13. fiacaill n
 14. fiach n adj * * * *
 15. fiaclaire n *
 16. fiaclan n
 17. fiadh n *
 18. fiadh- prefix
 19. fiadhach n
 20. fiadhaich adj * * * *
 21. fiadh-bheatha n *
 22. fiadh Lochlannach n *
 23. fiadh-sneachda n *
 24. fiadh-ubhal n *
 25. fialaidh adj *
 26. fialaidheachd n
 27. fiamh n *
 28. fiamh-ghàire n *
 29. fianais n * * * * *
 30. fiar v adj *
 31. fiar-rabhadh n
 32. fichead num n * * * * * * * *
 33. ficheadamh num *
 34. ficsean n *
 35. ficsean saidheans n * *
 36. fidhcheall n *
 37. fidheall n *
 38. fìdhlear n *
 39. figear n * * *
 40. figearail adj *
 41. figear Arabach n *
 42. figh v * *
 43. fighe n *
 44. figheadair n
 45. fìgheadair *
 46. fileanta adj *
 47. fileantach n *
 48. fillte adj *
 49. fìnealta adj
 50. Fìobh *
 51. fiodh n * *
 52. fiodh-fillte n *
 53. fìon n *
 54. fìon-dearc n *
 55. fìon dearg n *
 56. fìon-geal n *
 57. fìon-geur n *
 58. fionn adj n v * * *
 59. fionnach *
 60. fionnadh n *
 61. fionnar adj * * * * *
 62. Fionnlainn proper *
 63. Fionnlainneach n adj *
 64. Fionnlainnis proper *
 65. fionnsgeul n * *
 66. fionntach adj
 67. Fionn-Ungaireach adj *
 68. fìor adj adv * *
 69. fìor-uisge n * *
 70. fios n * * * * * *
 71. fiosaiche n *
 72. fiosrach adj * * * * *
 73. fiosrachadh n
 74. fireann adj *
 75. fireannach n adj *
 76. fireannta adj *
 77. fìrinn n * *
 78. fitheach n *
 79. fiù adj n *
 80. fiughair n *
 81. fiughaireach adj
 82. fiughaireachd n
 83. fiùghanta adj
 84. fiùghantach adj
 85. fiùghantachd n
 86. fiùghantas n
 87. fiùran n *

fl

 1. flaitheachd n
 2. flaitheas n
 3. flanainn n *
 4. flann adj
 5. Flannras proper *
 6. flat n * *
 7. flath n
 8. flathail adj *
 9. fleadh *
 10. fleasgach n * *
 11. fleasgach fear-bainnse n *
 12. fleisg n *
 13. fleogan n
 14. flin n *
 15. fliuch adj v *
 16. flodach adj * *
 17. fluairin *
 18. flùr n * * *

fo

 1. fo prep * * *
 2. fo- prefix *
 3. fo-abhainn n
 4. fo-aodach n *
 5. fo-bhaile n
 6. fo-bhuidhe adj *
 7. fo-cheannard n
 8. fo-cheumnaiche n
 9. fo-chlàs n *
 10. fo-chomataidh n *
 11. fo-chraicneach adj *
 12. fo-chumha n
 13. fo-chunnradair n *
 14. fòd n
 15. fodha adv pronoun
 16. fodhad pronoun
 17. fodhadsa pronoun
 18. fodhaibh pronoun
 19. fodhaibhse pronoun
 20. fodhainn pronoun
 21. fodhainne pronoun
 22. fodham pronoun
 23. fodhamsa pronoun
 24. fodhasan pronoun
 25. fo-dhearg adj n *
 26. fodhpa pronoun
 27. fodhpasan pronoun
 28. fo-fhlaitheachd n *
 29. fògair v *
 30. fògairt n
 31. fògarrach n * * * *
 32. foghar n * *
 33. fogharach adj
 34. fo gheasaibh adj *
 35. fo-ghiùlanair n *
 36. foghlaim v * * *
 37. foghlaimte adj *
 38. foghlamaiche n *
 39. fòghnadh n
 40. fòghnan n *
 41. fòghnan-breac n *
 42. fòghnan-soilleir n *
 43. fo-ghnìomhachas n
 44. fògradh n
 45. fòid n * * * *
 46. foidhpe pronoun
 47. foidhpese pronoun
 48. foighidinn n
 49. foighidneach adj
 50. foillsich v *
 51. foillsichear n
 52. foirfe adj *
 53. foirfeach n *
 54. foirmle n *
 55. fois n *
 56. foiseil adj * *
 57. fois-losgaidh n *
 58. foisneach adj
 59. fo-lagh n *
 60. fo-leantach adj *
 61. fo-lèine n *
 62. follais n
 63. follaiseach adj
 64. fo-mhisg n
 65. fo-mhisgeach adj *
 66. fo-mhothachail adj *
 67. fo mhulad adj
 68. fon prep
 69. fòn n v * *
 70. fòn-cluaise n * * *
 71. fon fhòid adv
 72. fòn-làimh n *
 73. fonn n * * *
 74. fonnmhor adj
 75. fo-phairt n
 76. fo-rathad n * *
 77. forc n *
 78. for-cheumnaiche n *
 79. fo-rèile n *
 80. fòrladh n *
 81. fo-roinn n v
 82. fortan n
 83. fortanach adj *
 84. fortan leat phrase *
 85. fortan leibh phrase
 86. fo rùn adj *
 87. fo-rùnachd n
 88. fosfaras *
 89. fosgail v *
 90. fosgailte adj *
 91. fosgladh n *
 92. fosglair chanastairean n *
 93. fo-sgoil n *
 94. fo-sgrìobh v
 95. fo-sgrìobhadh n
 96. fo-shaothair n
 97. fo-shlighe n * *
 98. fo-shruth n
 99. fo-stràcte adj
 100. fo-thaghadh n *
 101. fo-thalamh adj
 102. fo-thiotal n * *
 103. foto-cho-chur n *
 104. fo-ùir n *

fr

 1. fradharc-tìre *
 2. fraighe n * *
 3. frainciam *
 4. Fraing proper *
 5. Fraingis proper
 6. Frangach n adj * *
 7. Frangais proper *
 8. fraoch n * * *
 9. fras n v * * * *
 10. frasadh n
 11. fras cluarain n *
 12. fras-ionnlaid n *
 13. freagair v * * * * * * *
 14. freagair a chèile v *
 15. freagairt n * *
 16. freagarrach adj * * *
 17. freagarrachd n
 18. Freardorcha *
 19. freasdal n
 20. freasdalach adj
 21. freasdalachd n *
 22. freiceadan n * * * * *
 23. freumh n *
 24. frìde n *
 25. frith adj
 26. frith- prefix * *
 27. frìth n
 28. frith-aghann n *
 29. frith-ainbheach n
 30. frith-ainm n * *
 31. frith-ainmich v
 32. frith-bhac n
 33. frith-bhacach adj
 34. frith-bhaile n
 35. frith-bhailteach adj
 36. frith-bharail n
 37. frith-bharaileach adj
 38. frith-bheachd n
 39. frith-bheart v
 40. frith-bhruidheann n
 41. frith-bhuail v
 42. frith-bhualadh n
 43. frith-bhuidsead n
 44. frith-channtair n
 45. frith-channtaireachd n
 46. frith-cheannaiche n
 47. frith-cheum n
 48. frith-choille n *
 49. frith-choimeas n
 50. frith-chòmhradh n
 51. frith-chosamhlachd n *
 52. frith-eagal n
 53. frith-eagalach adj
 54. frithealadh n *
 55. fritheil v
 56. frith-eilean n
 57. frith-eileanach adj
 58. frith-fhacal n *
 59. frith-fhilleadh n
 60. frìth-ghadaiche n
 61. frith-ghearan n
 62. frith-ghearanach adj
 63. frith-iasg n *
 64. frith-lagh n *
 65. frith-leum v n
 66. frith-leumnach adj
 67. frith-mhaighstir n
 68. frìth-mhèirleach n
 69. frith-mhinistear n
 70. frith-mhinistrealachd n
 71. frith-mhuir n
 72. frith-phunc n
 73. frith-rathad n * *
 74. frith-rathadach adj
 75. frith-sheirbhiseach n
 76. frith-sheirc n
 77. frith-sheòmar n
 78. frith-shlàinte n
 79. frith-shràid n
 80. frith-staidhir n
 81. frith-thaghadh n *
 82. frith-thràigh n

fu

 1. fuachd n *
 2. fuadain adj * * * * * *
 3. fuaigheil v *
 4. fuaim n * *
 5. fuaimneach adj * *
 6. fuaimneachadh n
 7. fuaimnich v *
 8. fuaimreag n *
 9. fual n *
 10. fuamhaire n
 11. fuar adj *
 12. fuarachadh n
 13. fuaraich v * * *
 14. fuaran n * *
 15. fuasgail v * *
 16. fuasgailte adj * *
 17. fuasgladh n *
 18. fuath n *
 19. fuathaich n * * *
 20. fuath a' mhadaidh n
 21. fuath bhan n *
 22. fuath dhaoine n
 23. fuath fhir n
 24. fùcadair n *
 25. fùdar n * *
 26. fùdar-gunna n *
 27. fuil n *
 28. fuiling v * * *
 29. fuil-mhìos n *
 30. fuiltean n *
 31. fuin v
 32. fuineadair n *
 33. fuireach n
 34. fuirich v * *
 35. fulaing *
 36. fulang n
 37. fulangach adj * * *
 38. furachail adj
 39. furachas adj
 40. furasda adj *
 41. furasta adj