Index:Scottish Gaelic/g

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

ga

 1. ga pronoun
 2. gabh v * * * *
 3. gàbhadh n * *
 4. gabhagan n *
 5. gabhail n *
 6. gabhail gaol air n
 7. gabh air mhàl v * *
 8. gabh àite v *
 9. gabhaltach n
 10. gabhann n
 11. gabh brath v *
 12. gabh brath air v *
 13. gabh dragh de v
 14. gabh fras *
 15. gabh gaol air v *
 16. gabh mo leisgeul phrase *
 17. gabh naidheachd v *
 18. gabh socair v *
 19. gabh tlachd à n
 20. gabh tlachd ann v * *
 21. gabh tlachd de n
 22. gabh ùine v *
 23. gach adv *
 24. gad pronoun n * *
 25. gadachd n *
 26. gadachd-taighe n
 27. gadaiche n
 28. gadaiche-taighe n
 29. gadailiniam *
 30. gadhar n
 31. Gaeilge proper *
 32. gafann n
 33. gagan n
 34. Gaidheal * *
 35. Gàidheal n
 36. Gàidhealtachd proper
 37. Gàidhlig proper adj * *
 38. Gàidhlig Mhanainneach proper *
 39. gàidsear n *
 40. gail v
 41. gailearaidh n * *
 42. gailliam *
 43. gaim *
 44. gainmheach n *
 45. gainne n * * * *
 46. gainnead n * * * *
 47. gàirdean n *
 48. gàirdeanach adj
 49. gàire n *
 50. gairge n
 51. gairm v n * * * * *
 52. gairmeach adj *
 53. gàirnealair n
 54. gàirnealaireachd n
 55. gaiseadh n *
 56. gaiseadh a' bhuntàta n *
 57. gaisgeach n * * *
 58. gaisgeachd n
 59. gal n
 60. galar n * * * * *
 61. galar-ceàirde n
 62. galar-drùisealachd n * *
 63. galar-fuail n *
 64. galar na pearraide n
 65. galar na seirg n *
 66. galar-pearraide n * *
 67. Gall n * *
 68. gall n
 69. galla n * * * *
 70. gall-chnò n *
 71. Gallda adj *
 72. Galldachd proper
 73. Gall-Ghàidhealaibh *
 74. Gallobha *
 75. Gallta adj
 76. Galltachd proper
 77. gam pronoun *
 78. gamhainn n
 79. gan pronoun
 80. gann adj * * *
 81. gann de prep *
 82. gaoid n
 83. gaoil leathair *
 84. gaoisid n
 85. gaol n * * *
 86. gaol na h-òige n *
 87. gaoth n * * *
 88. gaothach adj * *
 89. gaoth an fhaighein *
 90. gaothar *
 91. gaoth-ghrèine n *
 92. gaothmhor *
 93. gar pronoun v *
 94. garadh n
 95. gàradh n
 96. garaids n *
 97. garbh adj
 98. garbhag n *
 99. garg adj * * *
 100. gàrradh n * * *
 101. gasda adj *
 102. gath n * *

ge

 1. ge conj *
 2. geadag n * *
 3. geadas n *
 4. gèadh n *
 5. geal adj *
 6. Gealach proper *
 7. gealach n *
 8. gealach chrotach n *
 9. gealachd n
 10. gealag n * *
 11. gealagan n * *
 12. gealag-bhuachair n *
 13. gealag bhuidhe n *
 14. gealag-dhubh-cheannach n *
 15. gealbhonn n
 16. gealbhonn-gàraidh n *
 17. gealbhonn-lìn n *
 18. geall v n
 19. gealladh n
 20. gealltanach adj * *
 21. gealltanas n * * *
 22. gealtach adj *
 23. gealtair n
 24. gealtaire n * *
 25. geamhrachadh n
 26. geamhrachail adj *
 27. geamhradail adj *
 28. geamhradh n *
 29. geamhraich v * *
 30. geamnachd n
 31. geamnaidh adj
 32. gean n
 33. geansaidh n * * * *
 34. Gear abbr * *
 35. gèar n *
 36. gearain v *
 37. gearan n
 38. gearanach adj * *
 39. gearasdan n
 40. gearastan n *
 41. geàrd n *
 42. Gearmailt proper *
 43. Gearmailteach n adj *
 44. Gearmailtis proper *
 45. gearmainiam *
 46. gearr adj
 47. geàrr v n * *
 48. geàrr-ainm n *
 49. Gearran proper *
 50. gearran n * *
 51. geàrr-chunntas n *
 52. geàrr-ùine adj n *
 53. geàrr-ùineach adj
 54. geas n
 55. geasachd suffix
 56. geata n *
 57. ge b' e determiner
 58. ge be determiner *
 59. ge be àite adv *
 60. ge be càite adv
 61. ge be cò pronoun *
 62. ge be cuin adv *
 63. ge be dè pronoun *
 64. ge be uair adv *
 65. ged conj
 66. ged a bheirte a' bhó dhan doras mhór rachadh i fhéin dhan bhàthaich phrase *
 67. gèibhinn n
 68. gèidh n adj * *
 69. gèill v * * * * *
 70. gèilleadh n * *
 71. geilt n
 72. geiltrigeadh *
 73. geobag n *
 74. ge-tà adv * *
 75. geug n * * *
 76. geur adj * *

gh

 1. gheat n *
 2. gheibh cearc an sgrìobain rudeigin, chan fhaigh cearc a' chrùbain dad idir *

gi

 1. giall n *
 2. Gibl abbr *
 3. Giblean proper *
 4. Giblinn proper
 5. gidheadh adv *
 6. gile n
 7. gilead n
 8. gille n * * * *
 9. gille-Brìde n
 10. gille-brìde n
 11. gille-Brìghde n
 12. gille-brìghde n *
 13. gille-comhailteachd n *
 14. gille-cruidh n *
 15. gille-cupa *
 16. gille-feadaig n *
 17. gille-frithealaidh n *
 18. gille-gach-gnothaich n *
 19. gille-gnothaich n *
 20. gille-mirein n *
 21. gille-mo-ghnothaich n
 22. gille-mùchain n *
 23. gille-oifis n *
 24. gille-ruadh n *
 25. gille-tòine n * *
 26. gin v
 27. gine n *
 28. gineadair n *
 29. ginealach n *
 30. gineamhainn n
 31. ginearalachadh *
 32. ginearalaich *
 33. gini n *
 34. ginideach adj *
 35. gintinn n
 36. giobach adj * * * *
 37. giofag n *
 38. giomach n *
 39. gionach adj * * * * * * *
 40. giorrachadh n * * * *
 41. giorraich v * * * *
 42. giùlain v *
 43. giùlan n * * * * * * * *
 44. giùran n * *
 45. giuthas n * * *

gl

 1. glac v * * *
 2. glacadh n * * *
 3. glainne n adj * * * * * *
 4. glainneachan n
 5. glainneachan-grèine n *
 6. glainne-amhairc n *
 7. glainn'-uighe n *
 8. glais v *
 9. glaisean n *
 10. glaisean-daraich n *
 11. glaisean-stiallach n *
 12. glaiste adj *
 13. glan adj *
 14. glaodh n v *
 15. glas adj n v * * *
 16. Glaschu proper *
 17. glas-ghuib n * *
 18. glasraich n *
 19. glasraichear n *
 20. glas-sheabhag *
 21. glè adv *
 22. glé adv
 23. gleadhraich n *
 24. gleann n *
 25. glèidh *
 26. gleidheadh *
 27. gleoc n *
 28. gleoc àrd n *
 29. gleus n v * *
 30. gleusda adj
 31. gleusta adj * *
 32. glic adj * * * * * *
 33. gliocas n * * * * * *
 34. gliogadaich n
 35. gliong n * *
 36. gloinne *
 37. glòir n *
 38. glòr n
 39. glotasach adj *
 40. gluais v *
 41. gluaisneachd n
 42. gluasad n *
 43. glugan n *
 44. glùin n *
 45. glumag n * *
 46. glùn n * * * *

gn

 1. gnàth n
 2. gnàthas n
 3. gnàthasach adj *
 4. gnàthas-cainnt n *
 5. gnàthas-cainnte n
 6. gnàths n
 7. gnàth-theagasg n *
 8. gnè n * * * * * * * * *
 9. gneitheach *
 10. gnèitheach adj * *
 11. gnìomh n v * * *
 12. gnìomhach adj
 13. gnìomhachas n
 14. gnìomhachd n * *
 15. gnìomhadh n *
 16. gnìomhair n *
 17. gnìomhaireach adj
 18. gnìomhair neo-iomlan n *
 19. gnìomhair neo-riaghailteach n *
 20. gnìomhair riaghailteach n *
 21. gnìomhair taiceil n *
 22. gnìomhair uireasbhach n *
 23. gnog v *
 24. gnosd int *
 25. gnothach n
 26. gnùis n *

go

 1. gob n *
 2. gobach adj *
 3. gobaire n *
 4. gob-cearr n *
 5. gobha n *
 6. gobhal n * *
 7. gobhar n *
 8. gobhlach adj
 9. gobhlan n *
 10. gobhlan-gainmhich n *
 11. gobhlan-gaoithe n
 12. gòbhlan-gaoithe n *
 13. gobhlan mòr n *
 14. gobhlan-taighe n *
 15. gog-a-ghuidhe-ghaoidhe int *
 16. gogan *
 17. goid v n * *
 18. goil v *
 19. goireas n * * *
 20. goireasach adj * * *
 21. goirid adj adv *
 22. goirid do prep * *
 23. Goiridh *
 24. goirmean-searradh n *
 25. goirt n * * *
 26. golf *
 27. gòrach adj * *
 28. gòrach leis an eagal adj *
 29. Goraidh *
 30. gorm adj * * * *
 31. gort *
 32. gos-sheabhag *

gr

 1. grad adj * * * * * * * *
 2. gràdh n * * * * *
 3. gràdhach adj *
 4. gràdhaich v
 5. gràdhaichte v *
 6. gràdh neo-dhìolta n *
 7. gràdh neo-mheasarra n *
 8. graf n *
 9. gràidheag *
 10. gràidhean *
 11. gràin n * *
 12. gràin-cinnidh n *
 13. gràine n *
 14. gràineag n *
 15. gràineil adj *
 16. gràinich *
 17. gràinne n
 18. gràisg n * * *
 19. gràisgealachd n * * *
 20. gràisgeil adj * * *
 21. gràmar n *
 22. grannda adj *
 23. greallach *
 24. grèidhear *
 25. Grèig proper
 26. greigheach adj *
 27. greim n
 28. greimire n * *
 29. greis n * *
 30. greis gnìomhachais n *
 31. greollan n *
 32. greusaiche n *
 33. grian n *
 34. grianach adj *
 35. grian-chrios n *
 36. grian-stad n
 37. grian-stad an geamhraidh n *
 38. grian-stad an t-samhraidh n *
 39. grinn adj * * *
 40. Griogair proper *
 41. grìos n v *
 42. grìosachadh n
 43. grìosaich v *
 44. grod adj *
 45. grosair n *
 46. grosaireachd n *
 47. gruag n *
 48. gruagach n * * *
 49. gruaidh n *
 50. gruaim n
 51. gruamach adj * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 52. grunnachadh n
 53. grunnaich v * *
 54. grùthan n *

gu

 1. gu particle prep conj * * * *
 2. gual n * *
 3. gualaisg n *
 4. gualan n *
 5. gualan dà-ocsaid n
 6. gualan dà-ogsaid n *
 7. gualann n *
 8. gualuisg n
 9. gu bhith adv
 10. gu bràth adv * *
 11. gu dearbh adv *
 12. gu dìreach adv *
 13. guga n *
 14. gu grad adv * * * * * *
 15. gu h- particle
 16. gu h-aona-ghuthach adv *
 17. gu h-àraidh adv
 18. gu h-àrd adv * *
 19. gu h-obann adv *
 20. guil v * *
 21. guilbneach n *
 22. guilbneach-beag n *
 23. guineach *
 24. guir v * * *
 25. gul n
 26. gu leòr adv *
 27. gu leth adv
 28. gum conj
 29. gu math adv *
 30. gun conj prep * * *
 31. gùn n * *
 32. gun chùram adj adv *
 33. gun duille adj *
 34. gun duilleag adj *
 35. gun eanchainn *
 36. gun fheum adj adv * * * *
 37. gun luaidh conj * * *
 38. gunna n *
 39. gunna fada n *
 40. gunna-peilear *
 41. gun teagamh adv
 42. gun urra adj
 43. gun urrainn adj *
 44. gur n conj pronoun *
 45. gus conj * *
 46. gu sìor adv * * *
 47. gu sìorraidh adv
 48. gu sònraichte adv
 49. gu suthain adv
 50. gu suthain sìorraidh adv
 51. guth n *
 52. guthach adj
 53. guth fulangach n *
 54. guth spreigeach n *
 55. gu tric adv *