Index:Scottish Gaelic/l

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

la

 1. n
 2. Là Bealltainn proper * *
 3. labhairteach *
 4. Là-Bhuidheachais *
 5. là-breith n *
 6. Là Buidhe Bealltainn proper * *
 7. lach n * *
 8. lacrosse n *
 9. ladar n *
 10. ladarna adj
 11. ladarnas *
 12. ladhar n *
 13. lag adj * *
 14. lagachadh n *
 15. lagaich v * * * *
 16. làgar n *
 17. lagh n
 18. laghach adj *
 19. laghaich v
 20. laghail adj
 21. laghairt n *
 22. Laideann proper *
 23. Laidinn adj *
 24. làidir adj * * * * * *
 25. laigh v * * * *
 26. laigh dlùth *
 27. laigh dlùth (ri) v
 28. Laighean *
 29. laimrig n *
 30. lainnir n
 31. làir n * *
 32. làireach n *
 33. làirinciam *
 34. làithean n
 35. làithean-saora *
 36. làitheil adj *
 37. làithreach adj
 38. làmh n * *
 39. làmhach adj *
 40. làmhainn n *
 41. làmh-sgrìobhainn n *
 42. làmh-thuagh n *
 43. làn adj n
 44. Là na Bliadhna Ùire proper *
 45. Là na Bliadhn' Ùire proper
 46. Là nan Trì Rìghrean proper *
 47. langasaid n * *
 48. làn-mara n *
 49. lann n *
 50. làn na spàine *
 51. Là Nollaige proper *
 52. lantanam *
 53. làn-thìde adj *
 54. làn-ùine adj *
 55. laoch n * *
 56. laochan n
 57. laogh n *
 58. laoidh n *
 59. laoidhean n
 60. laos-boc *
 61. làr n *
 62. làrach n
 63. làrach coise n *
 64. làrach-lìn n *
 65. làrach spòig n *
 66. lasadain n
 67. lasadan n *
 68. lasair n * *
 69. lasair-choille n *
 70. lasrach adj * *
 71. lastaig adj n *
 72. latha n *
 73. latha a bha seo adv *
 74. latha de na làithean adv * * *
 75. latha dheth n *
 76. latha-eigin adv
 77. latha-fèille n *
 78. làthair n *
 79. làthaireach adj *
 80. làthaireachd n *
 81. latha math int * *
 82. Latha Nollaige proper
 83. lath'-eigin adv * *
 84. latheigin adv

lc

 1. LCDT *

le

 1. le prep * * * *
 2. leabaidh n *
 3. leabhar n *
 4. leabhar cheist n *
 5. leabhar-cùnntais n
 6. leabhar-fiosrachaidh n *
 7. Leabhar Ghnìomharan nan Abstol proper *
 8. leabhar-iùil n * *
 9. leabharlann n *
 10. leabhar-latha n * *
 11. leabhar-pòcaid n *
 12. leac n * * * *
 13. leacach adj
 14. leacag n *
 15. leac-eighre n *
 16. leac-sgrìobhadh n * * *
 17. leagh v * * *
 18. leam pronoun
 19. leamh adj *
 20. leamhan n *
 21. leam-leat adj *
 22. leamsa pronoun *
 23. lean v * * *
 24. lèana n * *
 25. leanaban n * *
 26. leanabh n * * *
 27. leanabh gille n *
 28. lean air v * * * * * *
 29. leanmhainn n adj * * *
 30. leanmhainneach adj * * *
 31. leann n *
 32. leannan n * * * * * *
 33. leannanachd n * *
 34. learag n *
 35. leas n
 36. leas- prefix
 37. leas-abhainn n
 38. leasachadh n * * * * *
 39. leasachair n * * * *
 40. leasachan n *
 41. leasaich v *
 42. leas-ainm n
 43. leasan n *
 44. leas-athair n *
 45. leasbach n adj *
 46. leas-bhràthair n *
 47. leas-mhac n *
 48. leas-mhàthair n *
 49. leas-nighean n *
 50. leas-phiuthar n *
 51. leat pronoun
 52. leatha pronoun
 53. leathach-lethchaman *
 54. leathad n * *
 55. leathann adj *
 56. leathase pronoun
 57. leatrom n *
 58. leatromach adj
 59. leatromachd n *
 60. leatsa pronoun
 61. le chèile adv
 62. le do thoil int *
 63. le dùrachdan *
 64. leibh pronoun
 65. leibhse pronoun
 66. leig v
 67. leig air v * * * *
 68. leig anail v *
 69. leig às v *
 70. leigeil n
 71. leigeil a-steach n
 72. leig fuil v *
 73. lèigh n adj * *
 74. lèigh-bheathach n * *
 75. leigheas n * *
 76. leigheas-inntinn n *
 77. leigheas na pòit n *
 78. lèigheòlas bhan n *
 79. lèigheòlas fhir n *
 80. leighiche n
 81. leighis v
 82. leig le v * * * *
 83. leig mu sgaoil v
 84. leig mu sgaoil e phrase *
 85. leig seachad v * * * *
 86. lèine n *
 87. lèineag n *
 88. lèine bhàn n
 89. lèine-T n *
 90. leinn pronoun
 91. leinne pronoun
 92. lèir adj
 93. lèirmheas n * *
 94. lèirmheasaiche n * *
 95. lèir-shealbhachd n *
 96. leis prep pronoun *
 97. leis an fhìrinn innse phrase *
 98. leis an t-sruth adv *
 99. leisg adj n * * * * * * *
 100. leisge n *
 101. leisgeadair n *
 102. leisgean n
 103. leisgear n
 104. leisgeul n * * *
 105. leis-san pronoun
 106. leithid n * * * * *
 107. leodag n * * *
 108. Leòdhas proper *
 109. leòghann n
 110. leòman n *
 111. Leòmhann n *
 112. leòmhann n *
 113. leòmhann-chraobh n *
 114. leòn n v * * *
 115. leònta adj
 116. leòr n
 117. leòsan n *
 118. leotha pronoun
 119. leothasan pronoun
 120. leth num *
 121. leth- prefix
 122. leth-ainm n
 123. leth-aon n *
 124. Leth-aonan n *
 125. leth-bhràthair n *
 126. lethbhreac n *
 127. leth-bhreith n * *
 128. leth-chaman *
 129. leth-char adv *
 130. leth-cheud num *
 131. leth-chòilean n *
 132. leth-chruinne n *
 133. leth-chrùn n *
 134. letheach- prefix
 135. letheach-slighe adv *
 136. leth-eilean n *
 137. leth mar leth adv *
 138. leth mu leth adv
 139. lethoireach adj *
 140. leth-phiuthar n *
 141. leth-ruadh adj
 142. le tuiteamas adv *
 143. leud n * * *
 144. leugh v *
 145. leughadair n *
 146. leughadh n
 147. leugh eadar na sreathan phrase *
 148. leum n v * * * * * * * * *
 149. leumadair n *
 150. leumadair-mara n

li

 1. n adj
 2. liath adj * *
 3. liath-chòrcra n adj *
 4. liath-ghorm adj *
 5. liath-phurpur n adj *
 6. liath-reòdhadh n
 7. liath-reòthadh n *
 8. Libearalach adj proper *
 9. libearalach adj n *
 10. lìbhrig v *
 11. lìbhrigeadh n *
 12. lide n *
 13. lì-dhealbh n *
 14. lì-dhealbhadair n *
 15. ligh v
 16. lighiche n * * *
 17. lighiche-bheathaichean n * *
 18. linn n * *
 19. linne n * * * *
 20. Linntean Dorcha proper *
 21. Linntean Meadhanach proper *
 22. Linn Ùr na Cloiche proper *
 23. liobasta *
 24. lìodan n *
 25. lioft n *
 26. liomaid n *
 27. lìomh v *
 28. lìon n v *
 29. lìonadh n * *
 30. lioncs n *
 31. lionn n
 32. lionna adj
 33. lionntachd n
 34. lionn-ubhal n * *
 35. lìonra n *
 36. lìonradh n
 37. lìonta adj *
 38. lios n
 39. liosda adj
 40. liosta n adj * * * * *
 41. lite n * *
 42. litearra adj *
 43. litearrachd n *
 44. litiam *
 45. litir n * * *
 46. litir-leannanachd n *
 47. litreachadh n * *
 48. litreachas n *
 49. litrich v *

lo

 1. lobhta n *
 2. lobhte adj *
 3. loch n
 4. lochan n
 5. Lochlann proper * *
 6. Lochlannach n adj * * *
 7. Lochlannais proper *
 8. Loch Nis proper *
 9. lodan n
 10. lof *
 11. loidhne n *
 12. loidhne-àirde n *
 13. loidhne cho-àirde n *
 14. loingear n *
 15. lòinidh n * *
 16. loisg v *
 17. loisgeach adj * * * *
 18. loisgeadair n
 19. loisgte v
 20. lom adj * * * * * * * * *
 21. lomnochd n adj * * * *
 22. lòn n *
 23. lon dubh *
 24. long n *
 25. longphort n *
 26. lorg v n * * * *
 27. lorgair n *
 28. lòsan n
 29. losgadair n
 30. losgadh n *
 31. losgadh-bràghad n *
 32. losgair n *
 33. losgann n * *
 34. losgann dubh n *
 35. los-leathann n *
 36. lot n *
 37. loth n * *
 38. lothag *

lu

 1. luach n * *
 2. luachair n
 3. luachair-bhog n *
 4. luachmhor adj * *
 5. luadhadh n
 6. luaidh v n * * * * * * *
 7. luaidhe n *
 8. luaidheach adj *
 9. luaithre n *
 10. luath adj n * *
 11. luatharan n *
 12. luatharan-gainmhich n *
 13. luath no mall adv *
 14. lùb n v * * * * * * * * *
 15. lùbach adj * * * * * * * * * *
 16. luch n *
 17. luchag n
 18. lùchairt n
 19. luchd n * * *
 20. luchdachadh n
 21. luchdaich v *
 22. luchdaich a-nìos v *
 23. luchdaich a-nuas v *
 24. luchd-peinnsein n
 25. luchd-turais n
 26. lùdag n * *
 27. lùdagan n
 28. luibh n * * *
 29. luibheach adj *
 30. luibh-eòlaiche n *
 31. luibh-eòlas n *
 32. luibh-gàraidh *
 33. luid n * * * * * *
 34. luideag n *
 35. luideagan n *
 36. luime n * *
 37. luingeas n * *
 38. luinneag n *
 39. luiseanachd *
 40. luitèitiam *
 41. Lùn abbr *
 42. Lùnasdal proper *
 43. Lùnastal proper *
 44. Lunnainn proper *
 45. lurgann n * * *
 46. lus n * * *
 47. lus a' chlamain *
 48. lus a' chrom-chinn n *
 49. lusair n *
 50. lus-crè n *
 51. lus dà bhliadhnail n *
 52. lus na h-oidhche n *
 53. lus nam ban-sìth n *
 54. luspardan n *
 55. lùth n
 56. lùth làin-mhara n *
 57. lùthmhor adj * *
 58. lùths n * *