Index:Scottish Gaelic/m

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

m

 1. m' pronoun

ma

 1. ma conj *
 2. mac n *
 3. macail adj *
 4. MacAilein proper
 5. MacAlasdair proper
 6. macan n *
 7. mac-an-aba n *
 8. mac an duine n * *
 9. macantas n
 10. Mac an Tòisiche proper
 11. Mac an t-Sagairt proper
 12. Mac an t-Saoir proper
 13. mac-bràthar n * *
 14. mac-cèile * *
 15. MacDhòmhnaill proper
 16. MacDhonnchaidh proper
 17. MacEòghain proper
 18. machair n
 19. machlag n *
 20. Machraichean Mòra proper
 21. MacIain proper
 22. mac-ighne n *
 23. MacLeòid proper
 24. MacLochlainn proper
 25. mac-meanmainn n
 26. mac-meanmna n *
 27. mac-meanmnach adj * *
 28. mac-mic n *
 29. mac na galla n * * *
 30. mac-peathar n * *
 31. mac strìopaich * *
 32. mac-talla n *
 33. mada-chuain n * *
 34. madadh n *
 35. madadh allaidh n *
 36. madadh donn *
 37. madainn n *
 38. madainn mhath int *
 39. mag v *
 40. màg n
 41. magadh n
 42. magairle n *
 43. magh n *
 44. magnait n *
 45. magnaiteach adj *
 46. maide n
 47. Màigh proper
 48. maighdeann n * * * * *
 49. maighdeannas n * * *
 50. maighdeann-frithealaidh n *
 51. maighdeann-mara n
 52. maighdeann-mhara n *
 53. maighdean-phòsaidh n *
 54. maigheach n *
 55. Maighstir n *
 56. maighstir n
 57. maighstir an t-siorcais *
 58. maignèisiam *
 59. màileid n * * * * * *
 60. màileid-pòca n *
 61. màinidh n
 62. mair v * * *
 63. maireannach adj * * * *
 64. Màiri proper *
 65. màirnealach adj *
 66. màirnealachd n *
 67. màirnealaich v
 68. mairtfheòil n *
 69. maise n
 70. maiseach adj * * *
 71. maith v
 72. màl n *
 73. mala n *
 74. màla n *
 75. màla-droma n *
 76. Malaidheach adj n *
 77. Malaidhis proper *
 78. màlair n * *
 79. malairt n v
 80. malairteach adj
 81. malairtich v
 82. malairtiche *
 83. malairtiche-airgid *
 84. màlda adj
 85. màldachd n
 86. màl dubh n *
 87. mall adj *
 88. Màmag n
 89. màmag n *
 90. Mamaidh proper
 91. mamaidh n *
 92. man prep
 93. manach n * *
 94. manachainn n *
 95. Manainn proper *
 96. Manainneach proper adj * *
 97. Manainnich proper
 98. Mandairinis proper *
 99. mangaineis *
 100. mànran n * * * *
 101. mànranach adj *
 102. maoidh v * *
 103. maoidhear n *
 104. Maoil proper *
 105. maoim n * * * * *
 106. maoim-sneachda n *
 107. maoin n * * * * *
 108. maoinean *
 109. maoiseach n *
 110. maoisleach n
 111. maol adj *
 112. maor n * * * *
 113. maorach n *
 114. maor-cladaich n *
 115. maor-coille n *
 116. maor-coimhid n *
 117. maor-eaglaise n *
 118. maor-obrach n *
 119. maor-sìth n * *
 120. maor-sìthe n *
 121. maoth adj * *
 122. maothran n * *
 123. map *
 124. mapa n *
 125. mar prep
 126. marag n *
 127. marag dhubh n *
 128. marag gheal n *
 129. maraiche n *
 130. mar an ceudna adv * * * *
 131. mar as fheàrr as urrainn do adv *
 132. mar as trice adv *
 133. marbal n *
 134. marbh adj v n * * *
 135. marbhan n
 136. marbhnach *
 137. marbhrann *
 138. mar bu trice adv *
 139. Marc proper *
 140. marc n
 141. marcach n adj * * * * *
 142. mar chloich às an adhar adv
 143. mar eisimpleir adv * *
 144. margadh n * *
 145. mar gum b' eadh adv
 146. mar gum biodh adv *
 147. marmor n *
 148. màrsail n *
 149. marsal *
 150. mar seo adv *
 151. mar sin adv * *
 152. mar sin air adhart adv * *
 153. mar sin leat int
 154. mar sin leibh int
 155. Màrt proper abbr * *
 156. mart n *
 157. Màrtainn proper *
 158. martair n *
 159. martarachd n *
 160. mar thà adv *
 161. mar timcheall pronoun
 162. mas conj
 163. màs n * * * * * * *
 164. ma 's e do thoil e int
 165. ma 's e ur toil e *
 166. masladh n *
 167. maslaich v
 168. ma-tà adv
 169. matà adv *
 170. matamataig n * *
 171. matamataigeach adj *
 172. matamataigear n *
 173. math adj adv v n * * * * * * * * *
 174. ma tha adv
 175. ma-thà adv *
 176. Màthair proper
 177. màthair n *
 178. màthair-altraim *
 179. màthair-bhaiste n *
 180. màthair-chèile n *
 181. mathan n *
 182. mathan-sheangan *
 183. mathas n
 184. math dha-rìribh adj * * *
 185. mathematics *
 186. math na bà n *

me

 1. me abbr *
 2. int *
 3. meacan n
 4. meacanaig n *
 5. meacan-ruadh n *
 6. meadh *
 7. meadhan n * * * * *
 8. meadhanach adj * * * * *
 9. meadhanachd n
 10. Meadhan-aoisean proper *
 11. meadhan-là n *
 12. meadhan-oidhche n *
 13. Meagsago *
 14. meal v *
 15. mealach adj *
 16. meal do naidheachd int *
 17. meall n v * * * *
 18. mealladh n *
 19. mealladh-dùil n *
 20. meallan n
 21. meall-sgòrnain n *
 22. meallta adj * * * * * *
 23. mealltach adj * * * * * *
 24. meall-uisge *
 25. meal ur naidheachd int *
 26. mean adj * *
 27. mean air mhean adv * * *
 28. meanbh adj * * * *
 29. meanbhan n *
 30. meanbh-chlàr n *
 31. meanbh-chuileag n * *
 32. meanbh-fhrìde n *
 33. meanglan n * *
 34. meanmna n * *
 35. meann n *
 36. mearachd n *
 37. mearan n *
 38. mèaran n *
 39. mearanach n
 40. mearan-cadail *
 41. meas n v * *
 42. measarra adj
 43. measarrachd n
 44. meas-chraobh n *
 45. measgachadh n
 46. measgaich v *
 47. meatair n
 48. meatair ceàrnagach n *
 49. Meidh n *
 50. meidh n
 51. meidheadair n
 52. meidheadair-dealain n *
 53. meil v * * *
 54. meileabhaid n *
 55. meileadh n
 56. meindilèiviam *
 57. mèinn v n *
 58. mèinneadair n
 59. mèinn-ghuail n *
 60. meirbheach adj * * *
 61. meirbheadh n *
 62. meirle n *
 63. mèirle n *
 64. mèirleach n *
 65. mèitneiriam *
 66. meòg n
 67. meòraich v * * * * * * * * * * *
 68. meud n
 69. meudachd n * * * * *
 70. meur n * * * *
 71. meuran n *
 72. meur-chlàr n *
 73. meur-coise *
 74. meur-lorg n *

mg

 1. Mgr abbr * *

mh

 1. Mh abbr
 2. -mhor suffix

mi

 1. mi pronoun * *
 2. mì- prefix * *
 3. miabhadh n *
 4. mì-àdh n * *
 5. mì-adhartach adj
 6. mì-àdhmhor adj
 7. mì-agh n
 8. mial n *
 9. miamha int *
 10. miann n * *
 11. miannach adj
 12. miannaich v *
 13. miann còmhraig n *
 14. miann gadachd n *
 15. mì-aogas n
 16. mì-aogasach adj
 17. mì-aontachd n
 18. mias n * *
 19. miathail *
 20. mì-bhàigh n
 21. mì-bhàigheach adj
 22. mì-bhàigheil n
 23. mì-bhail n
 24. mì-bhaileach n
 25. mì-bhanail adj *
 26. mì-bheus n
 27. mì-bheusach adj
 28. mì-bheusachd n
 29. mì-bhlasda adj
 30. mì-bhòidheach adj
 31. mì-bhreithneachadh n
 32. mì-bhreithnich v
 33. mì-bhuaidh n
 34. mì-bhuaidheach adj
 35. mì-bhuaireas n
 36. mì-bhuaireasach adj
 37. mì-bhuidheach adj
 38. mì-bhuidheachas n
 39. mì-bhuil n
 40. mì-bhuileachadh n
 41. mì-bhuilich v
 42. mì-bhunaiteach adj
 43. mì-chaidreach adj
 44. mì-chàilear adj
 45. mì-chàirdeil adj
 46. mì-chàirich v
 47. mì-chalma adj
 48. mì-chaoimhne n
 49. mì-chaoimhneil adj
 50. mì-chaomhainn v
 51. mì-chaomhnach adj
 52. mì-chaomhnadh n
 53. Mìcheal proper *
 54. mì-cheanalta adj
 55. mì-cheart adj
 56. mì-cheartas adj
 57. mì-chèillidh adj
 58. mì-chèillidheachd n
 59. mì-chiat n
 60. mì-chiatach adj
 61. mì-chiatadh n
 62. mì-chinnt n * *
 63. mì-chinnteach adj * *
 64. mì-chion n
 65. mì-chleachd v
 66. mì-chlis adj
 67. mì-chliù n
 68. mì-chliùitich v
 69. mì-chneasda adj
 70. mì-chneasta adj * *
 71. mì-chneastachd n *
 72. mì-choingheallach adj
 73. mì-choisrig v
 74. mì-choltach adj
 75. mì-choltas n
 76. mì-chomhairlich v
 77. mì-chòmhnard adj
 78. mì-chompanta adj
 79. mì-chòrd v * *
 80. mì-chòrdadh n * * *
 81. mì-chòrdail adj *
 82. mì-chorrach adj
 83. mì-choslach adj
 84. mì-chothrom n
 85. mì-chreid v
 86. mì-chreideach adj
 87. mì-chreideamh n
 88. mì-chreidmheach adj n
 89. mì-chreidmhiche n
 90. mì-chruinnealas n
 91. mì-chuibheasach adj
 92. mì-chuibheasachd n
 93. mì-chuimhne n
 94. mì-chùiseach adj n
 95. mì-chumachdail adj
 96. mì-chumadh n
 97. mì-chunnt v
 98. mì-chunntadh n
 99. mì-chunntas n
 100. mì-chùram n
 101. mì-chùramach n
 102. microfòn n *
 103. mì-dhàicheil adj
 104. mì-dhaonnachd n
 105. mì-dhealbh v n
 106. mì-dhealbhachadh n
 107. mì-dhealbhaich v
 108. mì-dhealbhte adj
 109. mì-dhèanadach adj
 110. mì-dhèanadair n
 111. mì-dheas adj
 112. mì-dhèirceil adj
 113. mì-dheòin n
 114. mì-dhiadhachd n
 115. mì-dhìleas adj
 116. mì-dhìlseachd n
 117. mì-dhìrichead n *
 118. mì-dhleasnach adj
 119. mì-dhligheach adj
 120. mì-dhòchas n
 121. mì-dhòigh n
 122. mì-dhòigheil adj
 123. mì-dhreach n
 124. mì-dhreachach adj
 125. mì-dhreachaich v
 126. mì-dhreachail adj
 127. mì-dhreachmhor adj
 128. mì-dhualach adj
 129. mì-dhualchasach adj
 130. mì-dhuineil adj
 131. mì-dhùrachd n
 132. mì-dhùrachdach adj
 133. mì-eagnaidh adj
 134. mì-eagnaidheachd n
 135. mì-earbsa n
 136. mì-earbsach adj
 137. mì-èifeachd n
 138. mì-èifeachdach adj
 139. mì-eireachdail adj
 140. mì-eireachdas n
 141. mì-fhabhar n
 142. mì-fhàbharach adj
 143. mì-fhaiceallach adj
 144. mì-fhaiceallachd n
 145. mì-fhaicill n
 146. mì-fhallain adj
 147. mì-fhallan adj
 148. mì-fhearantas n
 149. mì-fheum n
 150. mì-fheumalachd n
 151. mì-fhialaidh adj
 152. mì-fhios n
 153. mì-fhiù adj
 154. mì-fhiughaireach adj
 155. mì-fhiùghantach adj
 156. mì-fhiùghar adj
 157. mì-fhlathail adj
 158. mì-fhoighidinn n
 159. mì-fhoighidneach adj
 160. mì-fhoisneach adj
 161. mì-fhonn n
 162. mì-fhonnmhar adj
 163. mì-fhortan n
 164. mì-fhortanach adj
 165. mì-fhreagarrach adj
 166. mì-fhreagarrachd n
 167. mì-fhreasdal n
 168. mì-fhreasdalach adj
 169. mì-fhurachail adj
 170. mì-fhurachas n
 171. mì-fhuranach adj
 172. mì-fhurasda adj *
 173. mì-ghean n
 174. mì-gheanmnachd n
 175. mì-gheanmnaidh adj * * *
 176. mì-gheanmnaidheachd n
 177. mì-gheimnidh adj *
 178. mì-gheur adj
 179. mì-gheuraich v
 180. mì-ghiùlan n
 181. mì-ghlèidh n
 182. mì-ghlic adj
 183. mì-ghliocas n
 184. mì-ghnàthach adj
 185. mì-ghnàthachadh n
 186. mì-ghnàthachd adj
 187. mì-ghnàthaich v
 188. mì-ghnàthaichte adj
 189. mì-ghnàthas n
 190. mì-ghnèitheil adj
 191. mì-ghnìomh n
 192. mì-ghnìomhach adj
 193. mì-ghoireas n
 194. mì-ghoireasach adj
 195. mì-ghràsail adj
 196. mì-ghreann n
 197. mì-ghrunndail adj
 198. mì-innealta adj
 199. mì-iomchaidh adj
 200. mì-iomchaidheachd n
 201. mì-iomradh n
 202. mì-ionracas n *
 203. mì-ionraic adj
 204. mil n *
 205. mì-labhrach adj
 206. mì-laghachadh n
 207. mì-laghachair n *
 208. mì-laghaich v
 209. mì-laghail adj
 210. mì-laghaileachd n
 211. mìle n num * *
 212. mìleamh num *
 213. mì-leas n
 214. mìle-mara n *
 215. mì-liosda adj
 216. milis adj *
 217. mill v * * *
 218. millean num n *
 219. milleanamh num *
 220. millteach adj *
 221. mì-loinn n
 222. mì-loinnealas n
 223. mì-loinneil adj
 224. mìlse *
 225. mìlseachd n * *
 226. mìlsean n * * *
 227. mì-mhaise n
 228. mì-mhaiseach adj
 229. mì-mhaiseil adj
 230. mì-mhàlda adj
 231. mì-mheadhanach adj
 232. mì-mheadhanachd n
 233. mì-mheas n v
 234. mì-mheasail adj
 235. mì-mheasarra adj
 236. mì-mheasarrachd n
 237. mì-mhèinn n
 238. mì-mheirbheadh n *
 239. mì-mhìneachadh n
 240. mì-mhìnich v
 241. mì-mhisneach n
 242. mì-mhisneachail adj
 243. mì-mhisneachd n
 244. mì-mhisneachdail adj
 245. mì-mhisnich v
 246. mì-mhodh n
 247. mìmhodh n
 248. mì-mhodhail adj
 249. mì-mhol v
 250. mì-mholadh n
 251. mì-mhurrach adj
 252. mì-mhurrachas n
 253. min n *
 254. mìn adj n * * *
 255. mì-nàdar n
 256. mì-nàdarra adj
 257. mì-nàire n
 258. mì-nàireach adj
 259. mì-naomha adj
 260. mì-naomhachd n
 261. mì-naomhaich v
 262. mì-nàrach n
 263. mì-nàrachd n
 264. min-choirce n *
 265. mìneachadh n *
 266. mìnich v
 267. ministear n *
 268. mìoca n *
 269. mion adj * * *
 270. mionach *
 271. mionaid n *
 272. mion-chànan n
 273. mion-chunntas n
 274. mioneun n *
 275. mion-fhacal n *
 276. mì-onoir n
 277. mì-onoirich v
 278. mì-onorach adj
 279. mion-rannsachadh n *
 280. mion-sgrùdair n *
 281. mìorbhail n * * *
 282. mìorbhaileach adj * * *
 283. mì-òrdail adj
 284. mìos n *
 285. mìosachan n *
 286. mìos nam pòg suffix *
 287. mìr n * * * * *
 288. mire n *
 289. mì-reusanta adj
 290. mì-reusantachd n
 291. mì-riaghailt n
 292. mì-riaghailteach adj
 293. mì-riaghladaireachd n
 294. mì-rian n
 295. mì-rianail adj
 296. mì-rianalas n
 297. mì-riaraichte adj
 298. mì-rìoghachd n *
 299. mì-rìoghalachd n *
 300. mirleag *
 301. mì-rùn n
 302. mise pronoun * *
 303. misg n * *
 304. mì-sgeadaich v
 305. mì-sgiobalta adj
 306. mì-sheadh n
 307. mì-sheadhach adj
 308. mì-shealbh n
 309. mì-shealbhach adj
 310. mì-sheirc n
 311. mì-sheòl v
 312. mì-sheun n
 313. mì-shìobhalta adj
 314. mì-shnas n
 315. mì-shnasaich v
 316. mì-shnasail adj
 317. mì-shnasaire n
 318. mì-shnasalachd n
 319. mì-shocair n * * *
 320. mì-shona adj
 321. mì-shuaimhneach adj * *
 322. mì-shuaimhneas n * * * *
 323. mì-shuairc adj
 324. mì-shuairceas n
 325. mì-shubhailceach adj
 326. mì-shuim n
 327. mì-shunnd n
 328. misneach n
 329. misneachail adj * * * * *
 330. misneachd n * * *
 331. misneachd òil n *
 332. misnich v
 333. mì-stèidhealachd n
 334. mì-stiùir v
 335. mì-stiùireadh n
 336. mì-stòlda adj
 337. mì-stuama adj *
 338. mì-stuamachd n
 339. mì-thàbhachd n
 340. mì-thàbhachdach adj
 341. mì-thaicealachd n
 342. mì-thaiceil adj
 343. mì-thaing n
 344. mì-thaingeil adj
 345. mì-thairbhe n
 346. mì-thaitinn v
 347. mì-thaitneach adj
 348. mì-thaitneas n
 349. mì-thaitnich v
 350. mì-thapachd n
 351. mì-tharbhach adj
 352. mì-theist n
 353. mì-theòma adj *
 354. mì-thlachd n
 355. mì-thlachdmhor adj
 356. mì-thogarrach adj
 357. mì-thoil n
 358. mì-thoileach adj
 359. mì-thoileachas n
 360. mì-thoilich v
 361. mì-thoilichte adj
 362. mì-thoillteannach adj
 363. mì-thorrach adj
 364. mì-thorrachas n
 365. mì-thràthaich v
 366. mì-threòirich v
 367. mì-thròcair n
 368. mì-thròcaireach adj
 369. mì-thruacanta adj
 370. mì-thuig v
 371. mì-thuigsinn n
 372. mì-uaibhreach adj
 373. mì-uaill n
 374. mì-uasal adj
 375. mì-urram n
 376. mì-urramaich n

mo

 1. mo pronoun * *
 2. int *
 3. moch adj
 4. moch-eirigh n
 5. mocheirigh n
 6. mo chreach int * *
 7. modh n * * * * * * * * * * * *
 8. modhail adj * *
 9. modh àithneach n *
 10. modh cumhach n * *
 11. modh fo-leantach n *
 12. mogan n
 13. Mohamadanach n
 14. moil n
 15. mòine n *
 16. mòinteach n * * * *
 17. mòinteach liath n
 18. Moire proper *
 19. moiteil adj *
 20. mol v n * * *
 21. mola n
 22. molach adj * * *
 23. moladh n *
 24. molaibdeanam *
 25. mòmaid n *
 26. mòna n
 27. monadh n * * *
 28. Mòr proper *
 29. mòr adj *
 30. mór *
 31. mòr à *
 32. mòrachd n
 33. Mòrag proper *
 34. mòrail adj n
 35. morair n
 36. moralta adj *
 37. moraltachd n *
 38. mòran n *
 39. mór-aoibhneas n
 40. mòr à(s) adj
 41. mòr às fhèin adj *
 42. mòrdha *
 43. morghath n *
 44. mòr-sgèile adj *
 45. mòr-sluagh n * *
 46. mort n v *
 47. mortair n
 48. Mosco proper
 49. mosg *
 50. mo sgal int *
 51. mosgìoto n *
 52. Mosgo proper *
 53. motha *
 54. mothachadh n *
 55. mothachail adj *
 56. mothaich v *
 57. mo thruaighe int *

ms

 1. msaa abbr *

mu

 1. mu prep *
 2. mu an deidhinn pronoun
 3. mu ar deidhinn pronoun
 4. muc n *
 5. muc-bhiorach n * * * *
 6. mùch v * * * *
 7. mùchadh n *
 8. mu choinneimh prep *
 9. mu chuairt prep adv * *
 10. mu chuairt air prep * *
 11. muc-mhara n *
 12. mu deidhinn pronoun
 13. mu dheidhinn prep pronoun * * *
 14. mu dheireadh adj adv * *
 15. mu dheireadh thall adv *
 16. mu do dheidhinn pronoun
 17. mud thimcheall pronoun
 18. Muhammad *
 19. muilcheann n
 20. muileag n *
 21. muileann n *
 22. muileann-gaoithe n *
 23. muileann-pàipeir n *
 24. muileann-pronnaidh n *
 25. muileann-sàbhaidh n *
 26. muileann-uisge n *
 27. muile-mhàg n * *
 28. muillean n num * *
 29. muiltean n
 30. muime n * * * *
 31. muin n v
 32. mùin v * * *
 33. muinchill n
 34. muineal n *
 35. muinealach adj
 36. muinear n *
 37. muinichill n *
 38. muinntir n
 39. muintear n
 40. muir n *
 41. muireach *
 42. muir-làn n *
 43. Muir Lochlainn proper *
 44. Muir Mheann *
 45. muir-thìreach n adj * *
 46. mulad n * * *
 47. mullach n * * * * * * * * * *
 48. mult n *
 49. mu mo dheidhinn pronoun
 50. mum thimcheall pronoun
 51. mun prep
 52. mùn n *
 53. mun cuairt prep adv * *
 54. mun timcheall pronoun
 55. mur conj
 56. mùr n * * *
 57. mura conj
 58. mùrn n
 59. murrach adj
 60. murrachas n
 61. murrag n * *
 62. murt n v *
 63. murtair n * *
 64. mur timcheall pronoun
 65. mu seach adv * *
 66. mustais n *
 67. mustard *
 68. mùth v * * * * *
 69. mùthadh n * * * * *
 70. mu thimcheall prep pronoun * *
 71. mu thràth adv *
 72. mu timcheall pronoun
 73. mu ur deidhinn pronoun