Index:Scottish Gaelic/n

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

na

 1. na prep article * *
 2. na b' particle
 3. nàbaidh n *
 4. na bu particle
 5. na caill do cheann *
 6. nach particle conj
 7. nach eil v
 8. nach maireann adj *
 9. na Cuimrich *
 10. nad prep
 11. nàdar n * * * *
 12. nàdar de adv * *
 13. nàdarrach adj *
 14. na Frangaich *
 15. na h- article
 16. na h-abair diug a choidhche ris an eun gus an dig e ás an ugh proverb *
 17. Na h-Eileanan Siar *
 18. Na h-Iasgan n *
 19. Na h-Inns nam Gall *
 20. na h-uile n *
 21. naidheachd n * *
 22. naidheachdair n *
 23. naidheachdan *
 24. nàimhdeach *
 25. nàimhdeil adj *
 26. Naimibia *
 27. nàire n
 28. nàireach adj
 29. nàisean n *
 30. nàiseanta adj *
 31. nàiseantach n adj *
 32. nàiseantachd n *
 33. naisg v *
 34. naisgear n *
 35. nam conj prep article
 36. nan conj prep article *
 37. naochad num * *
 38. naochadamh num
 39. naodhamh num
 40. naoi num * *
 41. naoidheamh num *
 42. naoidhean n * *
 43. naoidheanta adj
 44. naoinear n *
 45. naoitheamh num
 46. Naomh n *
 47. naomh n adj * * * *
 48. naomhachadh n
 49. naomhachd n
 50. naomhaich v
 51. naomh-taice *
 52. nar prep
 53. nàr adj * *
 54. nàrach adj
 55. nàraich v
 56. nas particle
 57. Nàsach n adj *
 58. nasgadh n
 59. nathair n *
 60. nathair-sgiathach n *
 61. navajo *

ne

 1. -ne suffix
 2. Neacail *
 3. neach n pronoun * *
 4. neach- prefix
 5. neach-adhbharachais n *
 6. neach bàn gòrach *
 7. neach-bùtha n *
 8. neach-caitheamh n
 9. neach-ciùil n *
 10. neach-coimhideachd n
 11. neach-còisir n *
 12. neach-comhairle n *
 13. neach-deasachaidh n *
 14. neach-deònach n *
 15. neach-dol-seachad n *
 16. neach-ealain n *
 17. neach-eiridinn n *
 18. neach-fianais n *
 19. neach-frithealaidh n *
 20. neach-giùlain n *
 21. neach-glanaidh n *
 22. neach-ionaid n * * *
 23. neach-iùil n *
 24. neach-lìbhrigidh n *
 25. neach-malairt *
 26. neach-malairt airgid *
 27. neach-na-cathrach n * *
 28. neach-naidheachd n *
 29. neach-obrach n * *
 30. neach-oibre n
 31. neach-reic n *
 32. neach-riaghlaidh n *
 33. neach-seinn n *
 34. neach-smàlaidh n *
 35. neach-stèidheachaidh n * *
 36. neach-stiùiridh n *
 37. neach-tadhail n
 38. neach-tàrrsainn n *
 39. neach-teagaisg n *
 40. neach-togail n *
 41. neach-tòiseachaidh n *
 42. neach-turais n *
 43. nead n *
 44. neadaich v *
 45. nèamh n *
 46. nèamhaidh adj *
 47. neamhnaid n * *
 48. neapaigear n
 49. nearbhach adj * *
 50. neart n * *
 51. neartmhor adj *
 52. neas n * * *
 53. neas bheag n * *
 54. neasgaid n * * * *
 55. neasgaidean fala n *
 56. neasgaid fala n *
 57. neas mhòr n *
 58. neiptiùiniam *
 59. neo conj * *
 60. neo- prefix * *
 61. neo-aoibhneas n
 62. neo-aontachd n *
 63. neo-chinnteach adj
 64. neo-chiontach adj
 65. neo-chiontachd n
 66. neo-choireach *
 67. neo-chreidmheach n adj * * * *
 68. neo-chreidmheachd n * *
 69. neo-dhaonnachd n
 70. neo-dhèan v *
 71. neo-dhìolta adj
 72. neo-eisimeileach adj *
 73. neo-ghluaisneachd n *
 74. neo-ghuthach adj *
 75. neoidimiam *
 76. neòinean n *
 77. neòinean-grèine n *
 78. neòinean mòr n *
 79. neo-iochdmhor adj *
 80. neo-iomlan adj *
 81. neo-làthaireachd n *
 82. neon *
 83. neònach adj * *
 84. neoni num n * * * *
 85. neo-riaghailteach adj
 86. neo-riochdail adj
 87. neo-shìolmhorachd n
 88. neo-stuama adj
 89. neo-thruacanta adj * *
 90. neo-thruacantachd n *
 91. neul n * * *
 92. neulaich v *
 93. neul-sùla n *

ni

 1. nic n
 2. nicil *
 3. nigh v * *
 4. nigheadair-shoithichean n *
 5. nighean n * * * *
 6. nighean-bhleoghainn n *
 7. nighean-bhràthar n
 8. nighean-bràthar n * *
 9. nighean-chèile n *
 10. nighean-ighne n
 11. nighean-mhic n *
 12. nighean na galla n *
 13. nighean-peathar n *
 14. nighneag * * * * *
 15. nìghneag n
 16. nimh n * *
 17. niòibiam *
 18. nìonag * * *
 19. Nirribheach n adj *
 20. Nirribhidh proper *
 21. nis adv
 22. nise adv
 23. nìtrigin *
 24. niùclach adj
 25. niùclas n *
 26. niùclasach adj * *

no

 1. no conj * *
 2. nòbailiam *
 3. nobhail n *
 4. nochd v * *
 5. nodha adj *
 6. Nollaig proper *
 7. Nollaig Chridheil *
 8. Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr phrase *
 9. no mar sin phrase *
 10. norrag n * * *
 11. nòs n
 12. nòsach adj *
 13. nòsail adj *
 14. nòsmhor *
 15. not n * * *
 16. nota n * * *
 17. nota-altaidh *
 18. notachadh n *
 19. notaich v
 20. nota-maise *

nu

 1. nuadh adj
 2. nuadhaich v
 3. nuair conj
 4. nuair a *
 5. nuair a tha an t-sradag ris an fhaoch n
 6. nuair a thig air duine, thig air uile proverb *
 7. nùdail n *
 8. nur prep