Index:Scottish Gaelic/r

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

ra

 1. rabaid n *
 2. rabhadh n * *
 3. ràbhadh n
 4. ràc n v *
 5. rach v *
 6. rach air fàrsan v *
 7. rach air muin v *
 8. rach a-mach air phrase *
 9. rach am falach v
 10. rach an aghaidh v * * *
 11. rach an neul v *
 12. rach a thaobh *
 13. rach a throd *
 14. rach bhuaithe v * * * * *
 15. rach iomrall v *
 16. rach mu thàmh v * *
 17. radan *
 18. ràdh n *
 19. radharc n *
 20. rafail n *
 21. rag adj * * * * *
 22. rag-mhuinealach adj * * *
 23. Raibeart proper *
 24. raineach n * *
 25. raineach chruaidh n
 26. raineach Moire n
 27. raineach rìoghail n
 28. ràith n * *
 29. ràitheachan n * * *
 30. ramaidh n *
 31. ràmh n *
 32. ràn n v * * *
 33. rann n
 34. rann-phàirt n *
 35. rannsachadh n *
 36. rannsaich v *
 37. raon n * *
 38. raon-dèiligidh n *
 39. Raon Ghàsa *
 40. raon-laighe n *
 41. ràth *
 42. rathad n *
 43. rathad-iarainn n *

re

 1. prep
 2. reabhag n
 3. reabhag-mhonaidh n *
 4. rèabhlaid n *
 5. rèabhlaideach adj n *
 6. reachd n *
 7. reachdail adj *
 8. reamhar adj *
 9. reasabaidh n *
 10. reic v
 11. reiceadair n * *
 12. rèidh adj
 13. rèidhe n
 14. rèidio n *
 15. rèidio-beò adj *
 16. reifreann n *
 17. rèile n *
 18. rèiniam *
 19. reipseach n * * *
 20. rèite n * *
 21. rèiteach n *
 22. rèiteachadh n * *
 23. rèitear n *
 24. Reithe n *
 25. rèitich v
 26. reobhart n
 27. reòdh v
 28. reòdhadh n
 29. reòdhta adj
 30. reòidhte adj
 31. reòite adj
 32. reòiteag n *
 33. reòta adj * * *
 34. reòtagan *
 35. reòth v *
 36. reothadair n *
 37. reothadh n *
 38. reòthadh n
 39. reòthadh-liath *
 40. reothairt n *
 41. reothart n *
 42. reòthte adj
 43. reul n * *
 44. reul-bhad n *
 45. reul-eòlas n *
 46. reul na maidne n * *
 47. reusanta adj *

ri

 1. ri prep * *
 2. riabhach adj * *
 3. riabhag-choille n *
 4. riadh n
 5. riaghail v
 6. riaghailt n *
 7. Riaghailt an Rathaid proper
 8. riaghailteach adj *
 9. riaghailt-lèigh n *
 10. riaghaltas n *
 11. riaghladh n * * *
 12. riamh adv n v *
 13. rian n
 14. rianachd n
 15. rianadair n * * *
 16. rianail adj
 17. rianaire n *
 18. riaraich v * * *
 19. riaraichte adj *
 20. riatanach adj * * *
 21. rib v * *
 22. ribe n * * *
 23. Ribhinn *
 24. rìbhinn n * * *
 25. rideag n
 26. ridhil n
 27. ridire n *
 28. rìgh n *
 29. rìgh-chathair n *
 30. Rìgh Innse Gall proper
 31. rìgh-na-coille n *
 32. ri linn prep * * * * * * *
 33. rinn-gheur *
 34. riochdaich v *
 35. riochdail adj
 36. riochdair n *
 37. riochdaire n * * *
 38. riochdaire aonaidh n *
 39. riochdair roimhearach n
 40. riochdair seilbheach n *
 41. riof n v *
 42. riofadh n
 43. rioga n *
 44. rioga ola n *
 45. rìoghachd n *
 46. Rìoghachd Aonaichte proper *
 47. Rìoghachd Aonaichte na Breatainn Mhòr agus Eirinn a Tuath proper *
 48. rìoghail adj * * *
 49. rìoghalachd n
 50. rìomhach adj *
 51. rionnach *
 52. rionnag n *
 53. ris prep pronoun
 54. ris an t-sruth adv *
 55. ris-san pronoun
 56. ri taobh prep *
 57. rithe pronoun
 58. rithese pronoun
 59. rium pronoun
 60. riumsa pronoun
 61. riut pronoun
 62. riutha pronoun
 63. riuthasan pronoun
 64. riutsa pronoun

ro

 1. ro adv prep * *
 2. ro- prefix *
 3. ro-analachadh n *
 4. ro-aoibhneas n
 5. ròb n *
 6. robh v
 7. ròcas n *
 8. ro-eachdraidheil adj *
 9. roghainn n *
 10. roghnaich v
 11. roid n
 12. ròidiam *
 13. roimhe adv pronoun * *
 14. roimhear n *
 15. roimhearach adj *
 16. roimhesan pronoun
 17. roimhpe pronoun
 18. roimhpese pronoun
 19. roinn proper * *
 20. Roinn-Eòrpa proper *
 21. ro-innleachd n *
 22. ro-innleachdail adj *
 23. roinn phoblach n *
 24. roinn phrìobhaideach n *
 25. roinn tìde n *
 26. roi-riochdair n *
 27. ro làimh adv * *
 28. ro-leasachan n *
 29. Ròmanach proper adj * *
 30. romansach adj *
 31. romhad pronoun
 32. romhadsa pronoun
 33. romhaibh pronoun
 34. romhaibhse pronoun
 35. romhainn pronoun
 36. romhainne pronoun
 37. romham pronoun
 38. romhamsa pronoun
 39. romhpa pronoun
 40. romhpasan pronoun
 41. rompu pronoun
 42. ròn n *
 43. ròp n *
 44. ròpa n *
 45. ròpa-toisich *
 46. ro-ràdh n * * * * *
 47. ros n
 48. rosg n * *
 49. rosg-rann n *
 50. ròst v *
 51. ròsta n adj * *
 52. ròstadh n
 53. roth n *
 54. rothaidhe n *
 55. rothaidheachd n *
 56. rothair n *
 57. rothar n
 58. rothar dà-chuibhleach n *
 59. rothar trì-rothan n
 60. ro-theachdaire n *

ru

 1. ruadh adj * * *
 2. Ruairidh proper
 3. rubaidiam *
 4. rubha n * * *
 5. rubhannan n
 6. rud n *
 7. rùda n *
 8. rudail adj *
 9. rùdan n *
 10. rudeigin pronoun *
 11. rud sam bith pronoun *
 12. ruibh pronoun
 13. ruibhse pronoun
 14. ruidhle n *
 15. ruig v
 16. rùinean *
 17. ruinn pronoun
 18. ruinne pronoun
 19. Ruis proper *
 20. Ruiseanach n adj *
 21. Ruiseanais proper
 22. Ruiseart *
 23. Ruiseis *
 24. rùisg v * * * * *
 25. rùisgte adj * * *
 26. Ruisia proper
 27. ruitèiniam *
 28. ruith v n *
 29. ruith-chunntas n *
 30. ruitheam n *
 31. ruitheamail adj *
 32. ruith-fhuail n *
 33. rùm n *
 34. rùn n * * * * * * * * * *
 35. rùnach adj * *
 36. rùnag n * * * *
 37. rùnaire n *
 38. rù-rà adj *
 39. rùraich v *
 40. rus n *
 41. rùsg n * *
 42. rùsgadh n
 43. rutarfoirdiam *