Index:Venetian/m

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A À B C D E È F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z

Contents

ma

 1. macà adj
 2. macar v
 3. macia n
 4. maciar v
 5. magnar v
 6. magnesio n
 7. majioransa n
 8. majo n
 9. majoransa n
 10. malgaragno n
 11. mama n
 12. mamìfaro n
 13. man n
 14. manàda n
 15. manara n
 16. mancar v
 17. manco adv
 18. mandar v
 19. mandòła n
 20. màndoła n
 21. mànega n
 22. mànego n
 23. manièra n
 24. mantegner v
 25. manutension n
 26. mar n *
 27. maraia n
 28. marcà n
 29. mare n
 30. maresina n
 31. marìo n
 32. marisàndola n
 33. Mar Néro *
 34. marso n
 35. marti n *
 36. masa n adv
 37. màscara n
 38. mas-cio n
 39. mascio adj
 40. màsima adv
 41. masimo adj
 42. matemàtega n *
 43. matemàtego adj
 44. mato adj n
 45. maurar v
 46. maùro adj
 47. maxenà adj
 48. màxena n

me

 1. pronoun
 2. mecanico n
 3. mecatronica n
 4. medaja n
 5. medego n
 6. medexina n
 7. medisina n
 8. mejaróła n
 9. mejo adj adv
 10. méjo n
 11. mełon n
 12. menar v
 13. menarosto n
 14. ménego maèstro n
 15. menestra n
 16. ménte n
 17. mèrcore n *
 18. Mèrica proper
 19. merican adj
 20. meridional adj
 21. meritar v
 22. meritarse v
 23. Mesa n
 24. méscoła n
 25. Mèsico *
 26. mestier n
 27. métar v
 28. métarse v
 29. méxe n
 30. mexura n
 31. mezo adj

mi

 1. mìa adv
 2. mijore adj
 3. miłe num
 4. miłion n
 5. miłitar adj n
 6. ministrasion n
 7. misiar v
 8. mìsiłe n
 9. mision n
 10. misionario n
 11. misioto n

mo

 1. mocoło n
 2. modèl n
 3. modifegar v
 4. mojer n
 5. mojo adj
 6. mójo adj
 7. moła n
 8. mołar v
 9. mołinaro n
 10. moło adj
 11. móna n adj
 12. monada n
 13. mondiałe adj
 14. móndo n adv
 15. monéda n
 16. montar v
 17. morbin n
 18. Morea proper
 19. morir v
 20. moro adj n
 21. moroxo n
 22. morsegar v
 23. morsegon n
 24. mosa n
 25. mósca n int
 26. mota n
 27. motor n
 28. motorin n
 29. móvar v
 30. mozzafià adj

mu

 1. mucio n
 2. mudande n
 3. muga *
 4. mulin n
 5. mułinaro n
 6. munaro n
 7. murador n
 8. musato n
 9. muso n
 10. mustacio n
 11. mùxega n
 12. muxèo *
 13. mùxica n
 14. muxicałe adj
 15. muxo n