Index:Venetian/p

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A À B C D E È F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z

pa

 1. padoan adj
 2. Pàdova proper
 3. paéxe n
 4. pàgina n
 5. paja n
 6. pajina n
 7. pajon n
 8. paładiano adj
 9. pałasina n
 10. Pałermo proper
 11. pan n
 12. panara n
 13. pantegàna n
 14. papìna n
 15. par n
 16. parché conj adv
 17. parcósa adv
 18. pare n
 19. pareciar v
 20. paregno n
 21. parer v
 22. parlado adj
 23. parlar v
 24. parol n
 25. paroła n
 26. paron n
 27. partensa n
 28. partìa n
 29. partijano adj
 30. partir v
 31. partixan n
 32. pasajo n
 33. pasar v
 34. paso n
 35. pastor n
 36. pasùa n
 37. pasùo adj
 38. patinodromo n
 39. pavan adj n
 40. paxe n
 41. pàxena n

pe

 1. peà n
 2. pearà n
 3. pecà n
 4. pèca n
 5. pełar v
 6. pełe n
 7. pełegrino n
 8. péło n
 9. pena adv
 10. péna n
 11. penìxoła n
 12. pensa *
 13. pensar v
 14. pensier n
 15. pension n
 16. peocio n
 17. pèr n
 18. pèrdar v
 19. perdonansa n
 20. persegaro n
 21. persego n
 22. personałe adj
 23. pèrtega n
 24. Perù proper
 25. pése n *
 26. pési *
 27. pesse *
 28. pestar v
 29. petar v
 30. petrołio n
 31. pevarada n
 32. pévaro n
 33. pevaron n
 34. pexar v
 35. pexo n

pi

 1. adv adj prep
 2. Piacensa proper
 3. piàn adv
 4. pianta *
 5. piantar v
 6. piante *
 7. piànxar v
 8. piasa n
 9. piasal n
 10. piasè n
 11. piassale n
 12. piato n adj
 13. piaxer n v
 14. picar v
 15. picenin adj
 16. picoło adj
 17. piégora n
 18. pien adj *
 19. PIL *
 20. pino *
 21. pióva n
 22. pióvar v
 23. pipa *
 24. piriòto n
 25. piron n *
 26. pisacàn n
 27. pisar v
 28. piso n
 29. pissina n
 30. pitoco n
 31. piton n
 32. pitore n
 33. pitura n
 34. Pixa proper

pl

 1. plàstega n

po

 1. póca n
 2. pociar v
 3. pocio n
 4. póco n adj
 5. połaco adj n *
 6. połastro n
 7. połenta n
 8. połexan adj
 9. Połéxine proper
 10. połéxine n
 11. polidego n
 12. polisia n
 13. połìtica n
 14. poło n
 15. Połonia proper
 16. polpéta n
 17. pomar n
 18. pomara n
 19. pomaro n
 20. pomo n
 21. pómo n
 22. ponaro n
 23. ponciar v
 24. pónta n
 25. pontar v
 26. pónte n
 27. ponteło n
 28. pónto n
 29. pónxar v
 30. popołare adj
 31. popołarità n
 32. popoło n
 33. popołoxo adj
 34. poro adj
 35. portar v
 36. pòrtego n
 37. porteła n
 38. portier n
 39. Portogało proper
 40. portoghexe adj n
 41. porton n
 42. posision n
 43. postar v
 44. postexin n
 45. postin n
 46. potensa n
 47. potentado n
 48. pòvaro adj
 49. poxision n

pr

 1. pra n
 2. precedensa n
 3. presia n
 4. prexente adj
 5. prinçìpio n
 6. prinsipale adj
 7. prinsipałe adj
 8. proceso n
 9. proclamar v
 10. prodoto adj
 11. prodùr v
 12. produsion n
 13. produsione n
 14. profesor n
 15. progetista n
 16. progeto n
 17. promésa n
 18. prónto adj
 19. propiamente adv
 20. propio adj
 21. prostitusion n
 22. protesion n
 23. protession n
 24. proteto adj
 25. próva n
 26. provar v
 27. provensal adj
 28. providenxa n

ps

 1. psicołogia n

pu

 1. adv adj prep
 2. publisità n
 3. puina n
 4. pułito adv