Reconstruction:Proto-Sino-Tibetan/d/s-kəw

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
Asterisk.svg
This Proto-Sino-Tibetan entry contains reconstructed words and roots. As such, the term(s) in this entry are not directly attested, but are hypothesized to have existed based on comparative evidence.

Proto-Sino-Tibetan[edit]

Etymology[edit]

 • Proto-Sino-Tibetan: *d-kəw (Chou, 1972); *dkʷjəɣʷ (Coblin, 1986)
  • Proto-Tibeto-Burman: *d/s-kəw (Matisoff, STEDT; Mortensen, 2012); *d-kuw (Benedict, 1972; Chou, 1972; LaPolla, 1987; Weidert, 1987)

Numeral[edit]

*d/s-kəw

 1. nine

Descendants[edit]

 • Old Chinese: /*kuʔ/ (B-S; ZS)
  • Middle Chinese: (kɨuX)
   • Mandarin:
    Standard: (jiǔ) /t͡ɕi̯oʊ̯²¹⁴/
    Sichuanese: (jiu3) /t͡ɕiəu⁵³/
    Dungan: җю (ži͡u) /t͡ɕiou⁵¹/
   • Cantonese:
    Guangzhou: (gau2) /kɐu̯³⁵/
    Taishanese: (giu1) /kiu⁵⁵/
   • Wu:
    Shanghainese: (jieu) /t͡ɕiɜ³⁴/
   • Min:
    • Min Nan:
     Hokkien: (káu (vernacular), kiú (literary))
     Amoy: /kaʊ⁵³/, /kiu⁵³/
     Kaohsiung: /kaʊ⁴¹/, /kiu⁴¹/
     Quanzhou: /kaʊ⁵⁵⁴/, /kiu⁵⁵⁴/
     Taipei: /kaʊ⁵³/, /kiu⁵³/
     Zhangzhou: /kaʊ⁵³/, /kiu⁵³/
     Teochew: (gao2 (vernacular), giu2 (literary)) /kau⁵²/, /kiu⁵²/
   • Japanese: (kyū)
   • Korean: (gu)
   • Tai: *kɤwᶜ (see there for further descendants)
   • Vietnamese: cửu
 • Tibeto-Burman:
  • Tibeto-Kanauri
  • Lolo-Burmese:
  • Qiangic:
   • Tangut: 𗢭 (gjɨ), /*ɡʲʏ⁵⁵/
  • Sal:
 • Karen: *khwiᴬ (Luangthongkum, 2013)