Rhymes:English/ɛf...

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Rhymes for /-ɛf.../[edit]

Rhymes ending in Example Longer endings
/ɛfəl/ TEFL /ɛfəl.../
/ɛfən/ deafen
/ɛfə(ɹ)/ heifer
/ɛfəs/ preface
/ɛfi/ Stephie
/ɛfɪk/ benefic
/ɛfɪŋ/ effing
/ɛfɪʃ/ deafish
/ɛfəʊ/ reffo
Effra, etc /ɛfɹ.../