Rhymes:English:Stressed on /ɛ/

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Rhymes stressed on /ɛ/[edit]

Rhymes
ending...
Example Longer
endings
-ɛb ebb -ɛb...
-ɛbz Debs
-ɛtʃ sketch -ɛtʃ...
-ɛtʃt sketched
-ɛd bed -ɛd...
-ɛdz heads
-ɛdθ breadth
-ɛf deaf -ɛf...
-ɛfs chefs
-ɛft left -ɛft...
-ɛɡ beg -ɛɡ...
-ɛɡz eggs
-ɛdʒ ledge -ɛdʒ...
-ɛʒ measure,
etc
-ɛʒ...
-ɛk peck -ɛk...
-ɛkt sect -ɛkt...
-ɛl bell -ɛl...
-ɛld held -ɛld...
-ɛldz melds
-ɛlf self -ɛlf...
-ɛlfθ twelfth
-ɛlfθs twelfths
-ɛlk elk -ɛlk...
-ɛlm elm -ɛlm...
-ɛlmz elms
-ɛls else -ɛls...
-ɛlt melt -ɛlt...
-ɛlθ health -ɛlθ...
-ɛlts melts
-ɛlv delve -ɛlv...
-ɛm hem -ɛm...
member,
etc
-ɛmb...
-ɛmp hemp -ɛmp...
-ɛmpt tempt -ɛmpt...
-ɛmz Thames
-ɛn hen -ɛn...
-ɛntʃ bench -ɛntʃ...
-ɛnd bend -ɛnd...
-ɛndz ends
-ɛŋ eng -ɛŋ...
-ɛŋθ length -ɛŋθ...
-ɛŋk Penk -ɛŋk...
-ɛŋks Jenks -ɛŋks...
-ɛns dense -ɛns...
-ɛnʃ mention,
etc
-ɛnʃ...
-ɛnt bent -ɛnt...
-ɛnθ tenth -ɛnθ...
-ɛp pep -ɛp...
-ɛpt kept -ɛpt...
-ɛpθ depth
merit,
etc
-ɛr...
-ɛs guess -ɛs...
-ɛʃ mesh -ɛʃ...
-ɛʃt meshed
-ɛst guest -ɛst...
-ɛt bet -ɛt...
-ɛtθ breadth
-ɛθ Beth -ɛθ...
-ɛθs meths
-ɛð edh -ɛð...
-ɛts bets
-ɛv Bev -ɛv...
-ɛvn Heaven (UK) -ɛvn...
-ɛks sex -ɛks...
-ɛkst next -ɛkst...
-ɛz fez -ɛz...