User:Francis Tyers/hye-verbs

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
type stem inf aor pass caus imp
hy-conj-ել ագուցան (agucʿan) ագուցանել (agucʿanel) ագուցան (agucʿan) ագուցանվել (agucʿanvel) - ագուցանիր (agucʿanir)
 1. (archaic) Alternative form of ագուցել (agucʿel)
hy-conj-ել ագուց (agucʿ) ագուցել (agucʿel) ագուց (agucʿ) ագուցվել (agucʿvel) - ագուցիր (agucʿir)
 1. (transitive) to fit in, to joint, to enchase
hy-conj-ել ազազ (azaz) ազազել (azazel) ազազ (azaz) - - ազազիր (azazir)
 1. (intransitive, archaic) to dry up, to become dry
hy-conj-ել ազատ (azat) ազատել (azatel) ազատ (azat) ազատվել (azatvel) - ազատիր (azatir)
 1. to free
hy-conj-ել ածանց (acancʿ) ածանցել (acancʿel) ածանց (acancʿ) ածանցվել (acancʿvel) - ածանցիր (acancʿir)
 1. (transitive, linguistics) to form a word by means of affixation
 2. (transitive, archaic) to transfer from one subject to another
 3. (transitive, mathematics) to differentiate
hy-conj-ել ած (aç) ածել (açel) ած (aç) ածվել (açvel) ածեցն, ածացն (açecʿn, açacʿn) ածիր (açir)
 1. to lay (eggs)
  Template:hy-example
 2. (dialectal) to pour, to strew (a liquid)
 3. (dialectal) to play (a musical instrument)
hy-conj-ալ ահագնան (ahagnan) ահագնանալ (ahagnanal) ահագնաց (ahagnacʿ) - ահագնանացն (ahagnanacʿn) ահագնացիր (ahagnacʿir)
 1. (literary) to grow, to increase
hy-conj-ել աղաչ (aġač) աղաչել (aġačel) աղաչ (aġač) - - աղաչիր (aġačir)
 1. to entreat, to beg, to pray, to implore, to supplicate (for)
  Template:hy-example
hy-conj-ել աղատ (ałat) աղատել (ałatel) աղատ (ałat) - - աղատիր (ałatir)
 1. (dialectal) to lament bitterly
hy-conj-ել աղարտ (ałart) աղարտել (ałartel) աղարտ (ałart) աղարտվել (ałartvel) - աղարտիր (ałartir)
 1. to spoil, to ruin
 2. to distort, to twist; to misrepresent
 3. (figuratively) to denigrate, to disparage
 4. (archaic) to despise, to disdain
hy-conj-ել աղերս (ałers) աղերսել (ałersel) աղերս (ałers) - - աղերսիր (ałersir)
 1. to supplicate, to beseech, to entreat, to implore
hy-conj-ել աղոթ (aġot’) աղոթել (aġot’el) աղոթ (aġot’) - - աղոթիր (aġot’ir)
 1. to pray
hy-conj-ել աճ (ač) աճել (ačel) աճ (ač) - աճեցն, աճացն (ačecʿn, ačacʿn) աճիր (ačir)
 1. (intransitive) to grow; to increase; to grow up; to rise
  ծառն աճում էcaṙn ačum ēthe tree is growing
  աճող գներačoł gnerrising prices
hy-conj-ել ամաչ (amač) ամաչել (amačel) ամաչ (amač) - ամաչեցն, ամաչացն (amačecʿn, amačacʿn) ամաչիր (amačir)
 1. (intransitive) to be ashamed (of)
  Template:hy-example
 2. (intransitive) to feel shy
  Template:hy-example
hy-conj-ել ամուսնան (amsunan) ամուսնանել (amsunanel) ամուսնա (amusna) - ամուսնանեցն, ամուսնանացն (amsunanecʿn, amsunanacʿn) ամուսնանիր (amsunanir)
 1. (intransitive) to marry; to get married
hy-conj-ցն-ել ամուսնա (amsuna) - - - - -
 1. (transitive) to wed, to marry; to give in marriage
hy-conj-ել այր (ayr) այրել (ayrel) այր (ayr) - - այրիր (ayrir)
 1. (transitive) to set on fire
 2. (transitive) to burn, to scorch
hy-conj-ել այրվ (ayrv) այրվել (ayrvel) այրվ (ayrv) - - այրվիր (ayrvir)
 1. (intransitive) to burn, to be consumed by fire
hy-conj-ել այցել - այցելել (el) այցել - - - այցելիր (ir)
 1. to visit
hy-conj-ել ան (an) անել (anel) արեց (arec’) {{Armn ((arvel)) - [[արա (ara!)
 1. to do
Note how the aorist stem changes to term ար- tr
hy-conj-ել անիծ (aniç) անիծել (aniçel) անիծ (aniç) անիծվել (aniçvel) - անիծիր (aniçir)
 1. (transitive) to curse, to damn
hy-conj-ել անկան (ankan) անկանել (ankanel) անկան (ankan) - - անկանիր (ankanir)
 1. (archaic, transitive) to lay the groundwork of lace; to weave; to twine
 2. (archaic, intransitive) Alternative form of ընկնել (ənknel)
hy-conj-ել անձրև - անձրևել (el) անձրև - - - անձրևիր (ir)
 1. to rain
hy-conj-ել անջատ (anǰat) անջատել (anǰatel) անջատ (anǰat) անջատվել (anǰatvel) - անջատիր (anǰatir)
 1. (transitive) to separate, to part; to detach; to disconnect; to disunite
  Template:hy-example
 2. (transitive) to turn off, to switch off, to shut down
  Template:hy-example
hy-conj-ել անվան - անվանել (el) անվան - - - անվանիր (ir)
 1. to name, to call
 2. to mention, to refer to
 3. to appoint to a position
hy-conj-ել անցն (anc’n) անցնել (anc’nel) անց (anc’) - - անցնիր (anc’nir)
 1. to pass
hy-conj-ել աշխատ (ašxat) աշխատել (ašxatel) աշխատ (ašxat) - աշխատեցն, աշխատացն (ašxatecʿn, ašxatacʿn) աշխատիր (ašxatir)
 1. to work; to work (on, at); to toil, to labour
  Template:hy-example
  Template:hy-example
 2. to work, to be employed at
  Template:hy-example
 3. to work, to run; to operate, to function (of an appliance)
  Template:hy-example
 4. to earn
  Template:hy-example
 5. to try, to seek
  Template:hy-example
  Template:hy-example
hy-conj-ել ապաշխար (apašxar) ապաշխարել (apašxarel) ապաշխար (apašxar) - - ապաշխարիր (apašxarir)
 1. to repent (usually in the religious sense)
hy-conj-ել ապստամբ (apstamb) ապստամբել (apstambel) ապստամբ (apstamb) - ապստամբեցն, ապստամբացն (apstambecʿn, apstambacʿn) ապստամբիր (apstambir)
 1. to rebel
hy-conj-ել ապր (apr) ապրել (aprel) ապր (apr) - - ապրիր (aprir)
 1. to live
 2. to exist
 3. to reside, to stay
hy-conj-ել առաք (aṙak’) առաքել (aṙak’el) առաք (aṙak’) առաքվել (aṙak’vel) - առաքիր (aṙak’ir)
 1. to send, to dispatch
 2. to deliver
  Template:hy-example
hy-conj-ել առն (aṙn) առնել (aṙnel) առ (aṙ) առնվել (aṙnvel) - [[առ (aṙ!)
 1. to take
  Template:hy-example
 2. to buy, to purchase
  Template:hy-example
 3. (dialectal) to take as a wife, to marry
 4. to seize, to capture (a city, fortress, etc.)
 5. to assume, to accept
  Template:hy-example
Note the irregular imperative term առ ա՛ռ sc
hy-conj-ել առոգան (aṙogan) առոգանել (aṙoganel) առոգան (aṙogan) առոգանվել (aṙoganvel) - առոգանիր (aṙoganir)
 1. (dated) to pronounce
 2. to pronounce carefully, with correct accentuation and diction
hy-conj-ել առոգ (aṙog) առոգել (aṙogel) առոգ (aṙog) - - առոգիր (aṙogir)
hy-conj-ել առոգ (aṙog) առոգել (aṙogel) առոգ (aṙog) առոգվել (aṙogvel) - առոգիր (aṙogir)
 1. Alternative form of առոգանել (aṙoganel)
 2. Alternative form of ոռոգել (oṙogel)
hy-conj-ել աս (as) ասել (asel) ասաց (asac’) ասվել (asvel) - [[ասա (asa!)
 1. to say
 2. to tell
 3. to indicate, to point
 4. to order, to command
 5. to ask
 6. to answer
*Note the unexpected aorist stem term ասաց- tr
hy-conj-ել ատ (at) ատել (atel) ատ (at) ատվել (atvel) - ատիր (atir)
 1. to hate
  Template:hy-example
hy-conj-ել արած (araç) արածել (araçel) արած (araç) - արածեցն, արածացն (araçecʿn, araçacʿn) արածիր (araçir)
 1. (intransitive) to graze, to pasture, to browse
  Template:hy-example
hy-conj-ել արար (arar) արարել (ararel) արար (arar) - - արարիր (ararir)
 1. (poetic) to do
 2. (poetic) to create
hy-conj-ել արբ (arb) արբել (arbel) արբ (arb) - արբեցն, արբացն (arbecʿn, arbacʿn) արբիր (arbir)
 1. (literary) Alternative form of հարբել (harbel)
hy-conj-ալ արբեն (arben) արբենալ (arbenal) արբեց (arbecʿ) - արբենացն (arbenacʿn) արբեցիր (arbecʿir)
 1. (literary) Alternative form of հարբել (harbel)
hy-conj-ել արգահատ (argahat) արգահատել (argahatel) արգահատ (argahat) արգահատվել (argahatvel) - արգահատիր (argahatir)
 1. (literary) to take pity on, to feel compassion for
hy-conj-ել արգել (argel) արգելել (argelel) արգել (argel) արգելվել (argelvel) - արգելիր (argelir)
 1. (transitive) to forbid, to prohibit
hy-conj-ել արդուկ (arduk) արդուկել (ardukel) արդուկ (arduk) արդուկվել (ardukvel) - արդուկիր (ardukir)
 1. to press, to iron, to pass an iron over
hy-conj-ալ արթնան (art’nan) արթնանալ (art’nanal) արթնաց (art’nac’) - արթնանացն (art’nanacʿn) արթնացիր (art’nac’ir)
 1. (intransitive) to wake up, awake
hy-conj-ել արկան (arkan) արկանել (arkanel) արկան (arkan) արկանվել (arkanvel) - արկանիր (arkanir)
 1. (archaic, literary, transitive) to throw
hy-conj-ել արկ (ark) արկել (arkel) արկ (ark) արկվել (arkvel) - արկիր (arkir)
 1. Alternative form of արկանել (arkanel)
hy-conj-ել արհամարհ (arhamarh) արհամարհել (arhamarhel) արհամարհ (arhamarh) արհամարհվել (arhamarhvel) - արհամարհիր (arhamarhir)
 1. to despise, to hold in contempt
 2. to disdain
hy-conj-ել արձագանք - արձագանքել (el) արձագանք - - - արձագանքիր (ir)
 1. to echo
 2. to respond, to answer
hy-conj-ել արձակ (arjak) արձակել (arjakel) արձակ (arjak) - - արձակիր (arjakir)
 1. to release, to set free, to discharge
 2. to dismiss
 3. to loosen (a bond), to unbind, to untie
 4. to unbutton
 5. to dissolve (a parliament, etc.)
 6. to break up (a gathering)
hy-conj-ալ արման (arman) արմանալ (armanal) արմաց (armacʿ) - արմանացն (armanacʿn) արմացիր (armacʿir)
 1. (dialectal) Synonym of զարմանալ (zarmanal)
hy-conj-ել արյունահոս - արյունահոսել (el) արյունահոս - - - արյունահոսիր (ir)
 1. to bleed
hy-conj-ել բազմ (bazm) բազմել (bazmel) բազմ (bazm) - բազմեցն, բազմացն (bazmecʿn, bazmacʿn) բազմիր (bazmir)
 1. to sit down solemnly
hy-conj-ել բաժան (bažan) բաժանել (bažanel) բաժան (bažan) բաժանվել (bažanvel) - բաժանիր (bažanir)
 1. to divide
 2. to separate
 3. to give out, to distribute, to dole out
 4. to divorce
hy-conj-ել բախ (bax) բախել (baxel) բախ (bax) բախվել (baxvel) բախեցն, բախացն (baxecʿn, baxacʿn) բախիր (baxir)
 1. (transitive) to beat, to strike
 2. (transitive) to knock
  դուռը բախելduṙə baxelto knock on a door
 3. (intransitive) to beat (of a heart)
hy-conj-ել բարբանջ (bałbanǰ) բարբանջել (bałbanǰel) բարբանջ (bałbanǰ) - - բարբանջիր (bałbanǰir)
 1. Alternative form of բարբաջել (barbaǰel)
hy-conj-ել բաղբաջ (bałbaǰ) բաղբաջել (bałbaǰel) բաղբաջ (bałbaǰ) - - բաղբաջիր (bałbaǰir)
 1. Alternative form of բարբաջել (barbaǰel)
hy-conj-ել բաղխ (bałx) բաղխել (bałxel) բաղխ (bałx) բաղխվել (bałxvel) բաղխեցն, բաղխացն (bałxecʿn, bałxacʿn) բաղխիր (bałxir)
 1. (dated) Alternative form of բախել (baxel)
hy-conj-ալ բաղձ (baġj) բաղձալ (baġjal) բաղձաց (baġjacʿ) - - բաղձացիր (baġjacʿir)
 1. (literary) to desire, to wish, to long for, to want
hy-conj-ել բամբաս (bambas) բամբասել (bambasel) բամբաս (bambas) բամբասվել (bambasvel) - բամբասիր (bambasir)
 1. to gossip
 2. to detract, to slander, to speak ill of, to calumniate
hy-conj-ալ բան (ban) բանալ (banal) բանաց (banacʿ) - - բանացիր (banacʿir)
 1. (chiefly Western Armenian, transitive) to open
The forms of indicative present and imperfect mentioned above are rarely used to avoid confusion with identical forms of term բանել to work lang
hy-conj-ել բան (ban) բանել (banel) բան (ban) - բանեցն, բանացն (banecʿn, banacʿn) բանիր (banir)
 1. (intransitive) to work, operate, function
hy-conj-ել բանտարկ (bantark) բանտարկել (bantarkel) բանտարկ (bantark) բանտարկվել (bantarkvel) - բանտարկիր (bantarkir)
 1. to imprison
hy-conj-ել բաջաղ (baǰał) բաջաղել (baǰałel) բաջաղ (baǰał) - - բաջաղիր (baǰałir)
 1. (literary) to tell fables, to talk nonsense, to talk idly, to chatter, to jabber
hy-conj-ալ բառն (baṙn) բառնալ (baṙnal) բարձեց (barjec’) - - բարձեցիր (barjec’ir)
 1. (archaic) to load; to lade, to freight
 2. (archaic) to lift, to raise; to heave
 3. (archaic) to destroy, extinguish
note how the aorist stem changes to term բարձ- tr
hy-conj-ել բարբանջ (barbanǰ) բարբանջել (barbanǰel) բարբանջ (barbanǰ) - - բարբանջիր (barbanǰir)
 1. Alternative form of բարբաջել (barbaǰel)
hy-conj-ել բարբաջ (barbaǰ) բարբաջել (barbaǰel) բարբաջ (barbaǰ) - - բարբաջիր (barbaǰir)
 1. to talk nonsense, to prattle
hy-conj-ել բարբառ (barbaṙ) բարբառել (barbaṙel) բարբառ (barbaṙ) - - բարբառիր (barbaṙir)
 1. (poetic) to speak
hy-conj-ել բարձրաձայն (barjrajayn) բարձրաձայնել (barjrajaynel) բարձրաձայն (barjrajayn) բարձրաձայնվել (barjrajaynvel) - բարձրաձայնիր (barjrajaynir)
 1. (literary) to voice, to express, to give voice to
hy-conj-ալ բարձրան (barjran) բարձրանալ (barjranal) բարձրաց (barjrac’) - բարձրանացն (barjranacʿn) բարձրացիր (barjrac’ir)
 1. (intransitive) to rise, to ascend, to reascend, to surmount, to exceed, to surpass
 2. (intransitive) to increase, to grow
 3. (transitive) to climb (a tree, a mountain, etc.)
hy-conj-ել բաց (bac’) բացել (bac’el) բաց (bac’) բացվել (bac’vel) - [[բաց (bac’!, bac’ir!, bac’i!*)
 1. to open
Note the irregular imperative term բաց բա՛ց sc
hy-conj-ել բեկան (bekan) բեկանել (bekanel) բեկան (bekan) բեկանվել (bekanvel) - բեկանիր (bekanir)
 1. (law) to annul, to reverse (a decision)
 2. Alternative form of բեկել (bekel)
hy-conj-ել բեկ (bek) բեկել (bekel) բեկ (bek) բեկվել (bekvel) - բեկիր (bekir)
 1. (dated) to break
 2. (physics) to refract
hy-conj-ել բեկտ (bekt) բեկտել (bektel) բեկտ (bekt) բեկտվել (bektvel) - բեկտիր (bektir)
 1. (transitive) to break to pieces, to break
hy-conj-ել բեր (ber) բերել (berel) բեր (ber) բերվել (bervel) - [[բեր (ber!)
 1. to bring, to fetch
Note the irregular imperative term բեր բե՛ր sc
hy-conj-ալ բզզ (bzz) բզզալ (bzzal) բզզաց (bzzacʿ) - - բզզացիր (bzzacʿir)
 1. to buzz, to hum
hy-conj-ալ բլբլ (blbl) բլբլալ (blblal) բլբլաց (blblacʿ) - բլբլացն (blblacʿn) բլբլացիր (blblacʿir)
 1. to chatter, jabber, babble, prattle, talk nonsense
 2. to sing (said of birds)
hy-conj-ել բղավ (bġav) բղավել (bġavel) բղավ (bġav) - - բղավիր (bġavir)
 1. to cry, to shout
 2. to yell (at someone)
hy-conj-ել բողոք (bołokʿ) բողոքել (bołokʿel) բողոք (bołokʿ) - - բողոքիր (bołokʿir)
 1. to complain
 2. to protest
hy-conj-ել բորբոք (borbokʿ) բորբոքել (borbokʿel) բորբոք (borbokʿ) բորբոքվել (borbokʿvel) - բորբոքիր (borbokʿir)
 1. (transitive) to set on fire, to kindle, to inflame
 2. (transitive) to fan the flame
 3. (transitive, figuratively) to inflame, to foment, to rouse, to irritate
 4. (transitive, medicine) to inflame
hy-conj-ել բուծան (bucan) բուծանել (bucanel) բուծան (bucan) բուծանվել (bucanvel) - բուծանիր (bucanir)
 1. (dated) Alternative form of բուծել (bucel)
hy-conj-ել բուծ (buc) բուծել (bucel) բուծ (buc) բուծվել (bucvel) - բուծիր (bucir)
 1. to breed, to rear
  ձիեր բուծելjier bucelto breed horses
 2. to cultivate; to grow
hy-conj-ել բուսան (busan) բուսանել (busanel) բուսան (busan) - - բուսանիր (busanir)
 1. (dated) Alternative form of բուսնել (busnel)
hy-conj-ել բուսն (busn) բուսնել (busnel) բուսն (busn) - - բուսնիր (busnir)
 1. to grow, to germinate
 2. (figuratively) to appear suddenly
hy-conj-ել բռանաբար (bṙnabar) բռանաբարել (bṙnabarel) բռանաբար (bṙnabar) բռանաբարվել (bṙnabarvel) - բռանաբարիր (bṙnabarir)
 1. to rape
hy-conj-ել բռն (bṙn) բռնել (bṙnel) բռն (bṙn) - - բռնիր (bṙnir)
 1. to hold
 2. to catch
 3. to arrest
 4. to occupy
 5. to cover, to embrace
hy-conj-ել բտ (bt) բտել (btel) բտ (bt) բտվել (btvel) - բտիր (btir)
 1. to feed (an animal)
hy-conj-ալ-իս գ (g) գ (գ) եկ (ek) - - [[արի (ari!, ek!)
 1. to come
  Template:hy-example
 2. to arrive
*dialectal
This is one of three verbs whose imperfective converb has the form of the simultaneous converb: term գալիս sc
hy-conj-ել գայթակղ (gaytʿakł) գայթակղել (gaytʿakłel) գայթակղ (gaytʿakł) գայթակղվել (gaytʿakłvel) - գայթակղիր (gaytʿakłir)
 1. (transitive) to seduce
 2. (transitive) to tempt
hy-conj-ել գարշ (garš) գարշել (garšel) գարշ (garš) - - գարշիր (garšir)
 1. to abhor, to detest
 2. to shrink from, to disdain
 3. to have an aversion, repugnance
 4. to loathe
hy-conj-ել գել (gel) գելել (gelel) գել (gel) գելվել (gelvel) - գելիր (gelir)
 1. (dated) to twist, to squeeze
hy-conj-ել գեղգեղ (gełgeł) գեղգեղել (gełgełel) գեղգեղ (gełgeł) - - գեղգեղիր (gełgełir)
 1. to trill, to modulate
 2. to sing agreeably
hy-conj-ել գերծ (gerç) գերծել (gerçel) գերծ (gerç) գերծվել (gerçvel) - գերծիր (gerçir)
 1. (archaic, transitive) to shave
hy-conj-ալ գթ (gt’) գթալ (gt’al) գթաց (gt’acʿ) - - գթացիր (gt’acʿir)
 1. to take pity/compassion (on, upon)
hy-conj-ել գիշատ (gišat) գիշատել (gišatel) գիշատ (gišat) գիշատվել (gišatvel) - գիշատիր (gišatir)
 1. to tear to pieces, to devour
hy-conj-ալ գիտեն (giten) գիտենալ (gitenal) գիտեց (gitec’) - - գիտեցիր (gitec’ir)
 1. to know
hy-conj-ել գլդոր (gldor) գլդորել (gldorel) գլդոր (gldor) գլդորվել (gldorvel) գլդորեցն, գլդորացն (gldorecʿn, gldoracʿn) գլդորիր (gldorir)
 1. (dialectal) Alternative form of գլորել (glorel)
hy-conj-ել գլ (gl) գլել (glel) գլ (gl) գլվել (glvel) - գլիր (glir)
 1. (transitive, rare) to roll; to move
 2. (transitive) to throw down; to conquer
hy-conj-ել գլոր (glor) գլորել (glorel) գլոր (glor) գլորվել (glorvel) գլորեցն, գլորացն (glorecʿn, gloracʿn) գլորիր (glorir)
 1. (transitive) to roll
 2. (transitive) to bring down, to knock down, to throw down
hy-conj-ել գլտոր (gltor) գլտորել (gltorel) գլտոր (gltor) գլտորվել (gltorvel) գլտորեցն, գլտորացն (gltorecʿn, gltoracʿn) գլտորիր (gltorir)
 1. (dialectal) Alternative form of գլորել (glorel)
hy-conj-ալ գն (gn) գնալ (gnal) գնաց (gnacʿ) - - գնացիր (gnacʿir)
 1. to go
hy-conj-ել գն (gn) գնել (gnel) գն (gn) գնվել (gnvel) - գնիր (gnir)
 1. (transitive, somewhat formal) to buy, to purchase
  ապրանք գնելaprankʿ gnelto buy a product
  գնված ապրանքը ետ չի ընդունվումgnvac aprankʿə et čʿi əndunvuma bought product cannot be returned
hy-conj-ել գնչ (gnčʿ) գնչել (gnčʿel) գնչ (gnčʿ) - - գնչիր (gnčʿir)
 1. to grunt (of a piglet)
 2. to stammer, to stutter; to lisp, to speak with imperfect articulation
hy-conj-ել գոգ (gog) գոգել (gogel) գոգ (gog) գոգվել (gogvel) - գոգիր (gogir)
 1. Synonym of գոգավորվել (gogavorvel)
 2. Synonym of գրկել (grkel)
hy-conj-ալ գոլան (golan) գոլանալ (golanal) գոլաց (golacʿ) - գոլանացն (golanacʿn) գոլացիր (golacʿir)
 1. to grow lukewarm
hy-conj-ալ գոհան (gohan) գոհանալ (gohanal) գոհաց (gohac’) - գոհանացն (gohanacʿn) գոհացիր (gohac’ir)
 1. to be content; to content oneself (with)
hy-conj-ցն-ել գոհա (goha) - - - - -
 1. (transitive) to please, to gratify
 2. (transitive) to satisfy
hy-conj-ալ գողան (goġan) գողանալ (goġanal) գողաց (goġac’) - գողանացն (goġanacʿn) գողացիր (goġac’ir)
 1. (transitive) to steal
  Template:hy-example
  Template:hy-example
hy-conj-ել գոչ (gočʿ) գոչել (gočʿel) գոչ (gočʿ) - - գոչիր (gočʿir)
 1. to cry, to exclaim, to cry out
hy-conj-ալ գոռ (goṙ) գոռալ (goṙal) գոռաց (goṙacʿ) - - գոռացիր (goṙacʿir)
 1. to shout, to cry
 2. to yell (at someone)
hy-conj-ել գով (gov) գովել (govel) գով (gov) - - գովիր (govir)
 1. to praise
hy-conj-ել գործ (gorç) գործել (gorçel) գործ (gorç) գործվել (gorçvel) - գործիր (gorçir)
 1. to function, work, operate
 2. to knit
hy-conj-ել գուշակ (gušak) գուշակել (gušakel) գուշակ (gušak) - - գուշակիր (gušakir)
 1. to foretell, to predict
  Template:hy-example
 2. to tell fortunes, to tell somebody's fortune
  Template:hy-example
 3. to guess
  Template:hy-example
hy-conj-ել գտն (gtn) գտնել (gtnel) գտ (gt) գտնվել (gtnvel) - գտնիր (gtnir)
 1. to find
 2. to discover, to find out
 3. to consider, to find, to form the opinion that
hy-conj-ել գրադարձ (gradarj) գրադարձել (gradarjel) գրադարձ (gradarj) գրադարձվել (gradarjvel) - գրադարձիր (gradarjir)
 1. to transliterate
hy-conj-ել գր (gr) գրել (grel) գր (gr) գրվել (grvel) - գրիր (grir)
 1. to write
hy-conj-ել գց (gc’) գցել (gc’el) գց (gc’) գցվել (gc’vel) - գցիր (gc’ir)
 1. to throw; cast; hurl, fling; chuck
 2. to drop, allow to fall
 3. (slang) to con, bunco, hoodwink
hy-conj-ալ դառն (daṙn) դառնալ (daṙnal) դարձ (darj) - դառնացն (daṙnacʿn) [[դառ (daṙ! daṙjir! darji!*)
 1. to become; to turn into
  Template:hy-example
 2. to return, to come back
note how the aorist stem changes to term դարձ- tr
hy-conj-ել դավաճան (davač̣an) դավաճանել (davač̣anel) դավաճան (davač̣an) - - դավաճանիր (davač̣anir)
 1. to betray
 2. to commit adultery
hy-conj-ել դարբն (darbn) դարբնել (darbnel) դարբն (darbn) դարբնվել (darbnvel) - դարբնիր (darbnir)
 1. to forge
 2. (figuratively) to create
hy-conj-ել դարս (dars) դարսել (darsel) դարս (dars) դարսվել (darsvel) - դարսիր (darsir)
 1. to put, to lay, to stack (in a certain order)
hy-conj-ել դի (di) դիել (diel) դի (di) - դիեցն, դիացն (diecʿn, diacʿn) դիիր (diir)
 1. (intransitive) to suck, to drink mother’s milk
 2. (transitive) to suckle, to nourish with milk, to give suck
 3. (figuratively) to nourish, to sustain
hy-conj-ել դն (dn) դնել (dnel) դրեց (drec’) դրվել (drvel) - [[դիր (dir!)
 1. to put, to lay
 2. to impose, to inflict
 3. to insert, to put in
 4. to put on (hat, glasses, etc.)
note how aorist stem changes to term դր- tr
hy-conj-ալ դող (doġ) դողալ (doġal) դողաց (doġacʿ) - դողացն (doġacʿn) դողացիր (doġacʿir)
 1. to shiver, to tremble
hy-conj-ել դրվատ (drvat) դրվատել (drvatel) դրվատ (drvat) դրվատվել (drvatvel) - դրվատիր (drvatir)
 1. (literary) to praise
hy-conj-ել ելն (eln) ելնել (elnel) ել (el) - - [[ել (el!, elir!, eli!*)
 1. to go out (of); to leave; to exit
 2. to mount, ascend, climb
 3. to rise, get up, stand up
 4. to rise (against); to rise in rebellion
 5. to proceed (from), base oneself (on)
*note the irregular imperative term ել ե՛լ sc
hy-conj-ել եղծան (eġçan) եղծանել (eġçanel) եղծան (eġçan) եղծանվել (eġçanvel) - եղծանիր (eġçanir)
 1. (archaic) Alternative form of եղծել (ełcel)
hy-conj-ել եղծ (eġç) եղծել (eġçel) եղծ (eġç) եղծվել (eġçvel) - եղծիր (eġçir)
 1. to refute
hy-conj-ել եպեր (eper) եպերել (eperel) եպեր (eper) եպերվել (epervel) - եպերիր (eperir)
 1. (archaic) to blame, to reproach
hy-conj-ալ եռ (eṙ) եռալ (eṙal) եռաց (eṙacʿ) - եռացն (eṙacʿn) եռացիր (eṙacʿir)
 1. (intransitive) to boil
hy-conj-ել երազ (eraz) երազել (erazel) երազ (eraz) - - երազիր (erazir)
 1. to dream (of), to hope, to wish
hy-conj-ալ երև (erev) երևալ (ereval) երևաց (erevacʿ) - - երևացիր (erevacʿir)
 1. to appear
hy-conj-ել երգ (erg) երգել (ergel) երգ (erg) երգվել (ergvel) երգեցն, երգացն (ergecʿn, ergacʿn) երգիր (ergir)
 1. to sing
hy-conj-ել երգիծ (ergiç) երգիծել (ergiçel) երգիծ (ergiç) երգիծվել (ergiçvel) - երգիծիր (ergiçir)
 1. to satirize
hy-conj-ել երդվ (erdv) երդվել (erdvel) երդվ (erdv) - - երդվիր (erdvir)
 1. to swear, take an oath, vow
hy-conj-ալ երթ (ert’) երթալ (ert’al) գնաց (gnac’) - - [[երթա (ert’a)
 1. (dialectal) to go
this is a suppletion suppletive verb, which means part of the conjugation is filled by forms of another verb, namely by term գնալ sc
hy-conj-ալ երկայնան (erkaynan) երկայնանալ (erkaynanal) երկայնաց (erkaynacʿ) - երկայնանացն (erkaynanacʿn) երկայնացիր (erkaynacʿir)
 1. (intransitive) to become longer
hy-conj-ել երկայն (erkayn) երկայնել (erkaynel) երկայն (erkayn) երկայնվել (erkaynvel) - երկայնիր (erkaynir)
 1. to prolong, to extend
hy-conj-ցն-ել երկկտտա (erkktta) - - - - -
 1. (neologism, computing) to double-click
hy-conj-ել երկնչ (erknč) երկնչել (erknčel) երկնչ (erknč) - - երկնչիր (erknčir)
 1. (somewhat formal) to fear, to be afraid of, to dread, to apprehend, to be frightened, to tremble
hy-conj-ել եփ (ep’) եփել (ep’el) եփ (ep’) եփվել (ep’vel) - եփիր (ep’ir)
 1. (transitive) to boil, to cook in boiling water
 2. to cook, to prepare food
hy-conj-ել զանգահար (zangahar) զանգահարել (zangaharel) զանգահար (zangahar) զանգահարվել (zangaharvel) - զանգահարիր (zangaharir)
 1. to make a phonecall
hy-conj-ել զանգ (zang) զանգել (zangel) զանգ (zang) զանգվել (zangvel) - զանգիր (zangir)
 1. to ring
 2. to call (by phone)
hy-conj-ել զառանց (zaṙancʿ) զառանցել (zaṙancʿel) զառանց (zaṙancʿ) - - զառանցիր (zaṙancʿir)
 1. to be delirious
 2. (figuratively) to talk nonsense
hy-conj-ել զատ (zat) զատել (zatel) զատ (zat) զատվել (zatvel) - զատիր (zatir)
 1. (transitive) to separate, to detach
 2. (transitive) to distinguish, to discern
hy-conj-ել զարդար (zardar) զարդարել (zardarel) զարդար (zardar) - - զարդարիր (zardarir)
 1. to adorn, to beautify, to decorate, to ornament, to embellish
hy-conj-ել զարթն (zart’n) զարթնել (zart’nel) զարթն (zart’n) - զարթնեցն, զարթնացն (zart’necʿn, zart’nacʿn) զարթնիր (zart’nir)
 1. (intransitive) to wake up
hy-conj-ալ զարման (zarman) զարմանալ (zarmanal) զարմաց (zarmacʿ) - զարմանացն (zarmanacʿn) զարմացիր (zarmacʿir)
 1. to wonder (at), to be surprised/amazed (at)
hy-conj-ցն-ել զարմա (zarma) - - - - -
 1. (transitive) to surprise, to amaze, to astonish
hy-conj-ել զբաղվ (zbałv) զբաղվել (zbałvel) զբաղվ (zbałv) - - զբաղվիր (zbałvir)
 1. to do, be busy (with); be occupied (with), be engaged (in); engage (in); concern oneself (with)
 2. to occupy oneself (with); go in for; devote oneself (to)
 3. to deal (with), take upon oneself, take care of
hy-conj-ել զբոսն (zbosn) զբոսնել (zbosnel) զբոսն (zbosn) - - զբոսնիր (zbosnir)
 1. to go for a walk, to take a walk, to stroll, to promenade
hy-conj-ալ զգ (zg) զգալ (zgal) զգաց (zgacʿ) - զգացն (zgacʿn) զգացիր (zgacʿir)
 1. to feel, to sense
 2. to be aware
 3. to foresee, to expect
 4. to feel, to nourish, to entertain
hy-conj-ել զգածվ (zgaçv) զգածվել (zgaçvel) զգածվ (zgaçv) - - զգածվիր (zgaçvir)
 1. (archaic) to be affected with some feeling
hy-conj-ալ զգեն (zgen) զգենալ (zgenal) զգեց (zgec’) - զգենացն (zgenacʿn) զգեցիր (zgec’ir)
 1. (archaic, transitive) to put on (clothes)
hy-conj-ել զեղծ (zeġç) զեղծել (zeġçel) զեղծ (zeġç) զեղծվել (zeġçvel) - զեղծիր (zeġçir)
 1. to squander, to waste
 2. to counterfeit, to falsify, to fake, to forge, to fabricate
hy-conj-ել զեն (zen) զենել (zenel) զեն (zen) զենվել (zenvel) - զենիր (zenir)
 1. (archaic, transitive) to immolate, to sacrifice
 2. (archaic, transitive) to slaughter, to kill (an animal)
hy-conj-ալ զեռ (zeṙ) զեռալ (zeṙal) զեռաց (zeṙacʿ) - - զեռացիր (zeṙacʿir)
 1. to creep, to crawl
 2. to swarm with, to teem with
 3. (literary) to boil intensively
hy-conj-ել զետեղ (zeteł) զետեղել (zetełel) զետեղ (zeteł) զետեղվել (zetełvel) - զետեղիր (zetełir)
 1. (formal) to place, to put; to insert
hy-conj-ալ զղջ (zġǰ) զղջալ (zġǰal) զղջաց (zġǰacʿ) - - զղջացիր (zġǰacʿir)
 1. (intransitive) to regret, to be sorry; to repent
hy-conj-ել զոդ (zod) զոդել (zodel) զոդ (zod) զոդվել (zodvel) - զոդիր (zodir)
 1. to join two things together
 2. (technology) to solder
 3. (technology) to weld
hy-conj-ել զտ (zt) զտել (ztel) զտ (zt) զտվել (ztvel) - զտիր (ztir)
 1. to cleanse, to purify
 2. to purify by melting or straining, filtering
hy-conj-ալ էթ (ēt’) էթալ (ēt’al) գնաց (gnac’) - - [[էթա (et’a!)
 1. (dialectal) Alternative form of երթալ (ertʿal)
this is a suppletion suppletive verb, which means the part of the conjugation is filled by forms of another verb, namely by term գնալ sc
hy-conj-ել էղն (ēġn) էղնել (ēġnel) էղ (ēġ) - - էղնիր (ēġnir)
 1. (dialectal) to be, exist
 2. (dialectal) to happen
hy-conj-ել ըլն (ëln) ըլնել (ëlnel) էղ (ēġ) - - ըլնիր (ëlnir)
 1. (dialectal) Alternative form of լինել (linel)
hy-conj-ալ ըղձ (ëġj) ըղձալ (ëġjal) ըղձաց (ëġjacʿ) - - ըղձացիր (ëġjacʿir)
 1. (literary) to long for
hy-conj-ել ըմպ (əmp) ըմպել (əmpel) ըմպ (əmp) ըմպվել (əmpvel) - ըմպիր (əmpir)
 1. (literary) to imbibe, to drink
hy-conj-ել ընգն (ëngn) ընգնել (ëngnel) ընգ (ëng) - - ընգնիր (ëngnir)
 1. (dialectal, Yerevan) Alternative form of ընկնել (ənknel)
hy-conj-ալ ընդարման (əndarman) ընդարմանալ (əndarmanal) ընդարմաց (əndarmacʿ) - ընդարմանացն (əndarmanacʿn) ընդարմացիր (əndarmacʿir)
 1. to be rendered senseless, benumbed, deadened
hy-conj-ել ընդելուզ (əndeluz) ընդելուզել (əndeluzel) ընդելուզ (əndeluz) ընդելուզվել (əndeluzvel) - ընդելուզիր (əndeluzir)
 1. to string, to thread, to bead
 2. to fasten or join together, to bind together
 3. to adorn
hy-conj-ել ընդոստ (ëndost) ընդոստել (ëndostel) ընդոստ (ëndost) ընդոստվել (ëndostvel) - ընդոստիր (ëndostir)
 1. Alternative form of ընդոստնել (əndostnel)
hy-conj-ել ընդոստն (ëndostn) ընդոստնել (ëndostnel) ընդոստն (ëndostn) ընդոստնվել (ëndostnvel) - ընդոստնիր (ëndostnir)
 1. to jump up, to leap up
hy-conj-ել ընդուն (ëndun) ընդունել (ëndunel) ընդուն (ëndun) - - ընդունիր (ëndunir)
 1. to receive, to take
 2. to accept, to adopt
 3. to acquire, to assume (a position, an office etc.)
 4. to admit (a mistake, etc.)
 5. to take for
 6. to receive (visitors)
hy-conj-ալ ընթան (ënt’an) ընթանալ (ënt’anal) ընթաց (ënt’ac’) - ընթանացն (ënt’anacʿn) ընթացիր (ënt’ac’ir)
 1. to go; to move; to flow
hy-conj-ել ընթեռն (ënt’eṙn) ընթեռնել (ënt’eṙnel) ընթեռն (ënt’eṙn) ընթեռնվել (ënt’eṙnvel) - ընթեռնիր (ënt’eṙnir)
 1. Alternative form of ընթերցել (əntʿercʿel)
hy-conj-ել ընթերց (ënt’erc’) ընթերցել (ënt’erc’el) ընթերց (ënt’erc’) ընթերցվել (ënt’erc’vel) - ընթերցիր (ënt’erc’ir)
 1. (formal) to read
  Template:hy-example
hy-conj-ել ընկն (ënkn) ընկնել (ënknel) ընկ (ënk) - - ընկնիր (ënknir)
 1. (intransitive) to fall
  Template:hy-example
  Template:hy-example
 2. (intransitive) to fall, to, drop, to decrease
  Template:hy-example
 3. (intransitive) to be situated, to be; to lie
  Template:hy-example
  Template:hy-example
 4. (intransitive) to fall on, to fall to
  Template:hy-example
  Template:hy-example
  Template:hy-example
 5. (intransitive) to fall, to be killed
  Template:hy-example
 6. (intransitive) to fall on
  Template:hy-example
 7. (intransitive) to find oneself, to get (somewhere); to wind up, to end up
  Template:hy-example
  Template:hy-example
 8. (intransitive, colloquial) to get caught (in), to get (into)
  Template:hy-example
 9. (intransitive) to lose, to fall from
  Template:hy-example
 10. (intransitive) be carried away (by)
  Template:hy-example
 11. (intransitive) to perish, to die (of cattle)
hy-conj-ել ընտր (əntr) ընտրել (əntrel) ընտր (əntr) ընտրվել (əntrvel) - ընտրիր (əntrir)
 1. to choose
  Template:hy-example
 2. to elect
  Template:hy-example
hy-conj-ալ թան (t’an) թանալ (t’anal) թանաց (t’anacʿ) թանվել (t’anvel) - թանացիր (t’anacʿir)
 1. (archaic, transitive) to wet, to moisten
hy-conj-ել թառամ (tʿaṙam) թառամել (tʿaṙamel) թառամ (tʿaṙam) - թառամեցն, թառամացն (tʿaṙamecʿn, tʿaṙamacʿn) թառամիր (tʿaṙamir)
 1. to wither
hy-conj-ել թարգման (tʿargman) թարգմանել (tʿargmanel) թարգման (tʿargman) թարգմանվել (tʿargmanvel) - թարգմանիր (tʿargmanir)
 1. to translate
hy-conj-ել թարթ (t’art’) թարթել (t’art’el) թարթ (t’art’) - - թարթիր (t’art’ir)
 1. to blink
 2. to twinkle
hy-conj-ել թարշամ (tʿaršam) թարշամել (tʿaršamel) թարշամ (tʿaršam) - թարշամեցն, թարշամացն (tʿaršamecʿn, tʿaršamacʿn) թարշամիր (tʿaršamir)
 1. Alternative form of թառամել (tʿaṙamel)
hy-conj-ել թափ (t’ap) թափել (t’apel) թափ (t’ap) թափվել (t’apvel) - թափիր (t’apir)
 1. (transitive) to empty, to pour out; (by accident) to spill
 2. (transitive) to pour into
 3. to strew, to scatter
 4. to throw down
 5. to throw away, throw out
 6. (rare) to found, to cast (in a mould)
 7. (vulgar, slang) to ejaculate, to cum
 8. (figuratively, to express) to pour out, to give vent (to)
 9. to shed, to spill
  արյուն թափել (aryun t’ap’el) — to shed blood
  արցունք թափել (arc’unk’ t’ap’el) — to shed tears
hy-conj-ել թաքնվ (t’ak’nv) թաքնվել (t’ak’nvel) թաքնվ (t’ak’nv) - - թաքնվիր (t’ak’nvir)
 1. (intransitive) to hide
hy-conj-ել թաքչ (t’ak’č) թաքչել (t’ak’čel) թաքչ (t’ak’č) - - թաքչիր (t’ak’čir)
 1. Alternative form of թաքնվել (tʿakʿnvel)
hy-conj-ցն-ել թաք (tʿakʿ) - - - - -
 1. (transitive) to hide
hy-conj-ել թլփատ (t’lp’at) թլփատել (t’lp’atel) թլփատ (t’lp’at) թլփատվել (t’lp’atvel) - թլփատիր (t’lp’atir)
 1. to circumcise
hy-conj-ել թողն (t’oġn) թողնել (t’oġnel) թողեց (t’oġec’) - - [[թող (t’oġ)
 1. to leave
 2. to let, to allow
note the irregularity in the aorist which is conjugated as if this verb were not suffixed; for difference, cp. the conjugation of another suffixed verb: term մտնել sc
hy-conj-ել թոռոմ (tʿoṙom) թոռոմել (tʿoṙomel) թոռոմ (tʿoṙom) - թոռոմեցն, թոռոմացն (tʿoṙomecʿn, tʿoṙomacʿn) թոռոմիր (tʿoṙomir)
 1. Alternative form of թառամել (tʿaṙamel)
hy-conj-ել թորշոմ (tʿoršom) թորշոմել (tʿoršomel) թորշոմ (tʿoršom) - թորշոմեցն, թորշոմացն (tʿoršomecʿn, tʿoršomacʿn) թորշոմիր (tʿoršomir)
 1. Alternative form of թառամել (tʿaṙamel)
hy-conj-ալ թուլան (t’ulan) թուլանալ (t’ulanal) թուլաց (t’ulac’) - թուլանացն (t’ulanacʿn) թուլացիր (t’ulac’ir)
 1. (intransitive) to weaken, to grow weak/feeble; to slack off, to slacken
hy-conj-ել թռն (t’ṙn) թռնել (t’ṙnel) թռ (t’ṙ) - թռնեցն, թռնացն (t’ṙnecʿn, t’ṙnacʿn) թռնիր (t’ṙnir)
 1. (somewhat informal) Alternative form of թռչել (tʿṙčʿel)
 2. (slang) to run away, to escape
 3. (slang) to run away from classes, to miss the school
hy-conj-ել թռչ (t’ṙč) թռչել (t’ṙčel) թռ (t’ṙ) - թռչեցն, թռչացն (t’ṙčecʿn, t’ṙčacʿn) թռչիր (t’ṙčir)
 1. to fly
  Template:hy-example
  Template:hy-example
 2. to jump, to leap
  Template:hy-example
hy-conj-ել թր (tʿr) թրել (tʿrel) թր (tʿr) թրվել (tʿrvel) - թրիր (tʿrir)
 1. to knead
hy-conj-ել թրծ (tʿrc) թրծել (tʿrcel) թրծ (tʿrc) թրծվել (tʿrcvel) - թրծիր (tʿrcir)
 1. to burn bricks or pots of clay in order to harden them
 2. (figuratively) to harden
hy-conj-ել թրմ (tʿrm) թրմել (tʿrmel) թրմ (tʿrm) թրմվել (tʿrmvel) - թրմիր (tʿrmir)
 1. (archaic) to wet, to soak, to steep
 2. to infuse, to draw, to prepare an infusion
hy-conj-ել թրջ (tʿrǰ) թրջել (tʿrǰel) թրջ (tʿrǰ) թրջվել (tʿrǰvel) - թրջիր (tʿrǰir)
 1. (transitive) to wet, to make wet
hy-conj-ել թք (t’k’) թքել (t’k’el) թք (t’k’) - - թքիր (t’k’ir)
 1. to spit
 2. (figuratively) to defame, to revile
 3. (figuratively) not to give a damn, not to care
hy-conj-ալ իման (iman) իմանալ (imanal) իմաց (imac’) - իմանացն (imanacʿn) իմացիր (imac’ir)
 1. to know
 2. to be aware
 3. to learn, to find out
 4. to recognize
hy-conj-ել իջն (iǰn) իջնել (iǰnel) իջ (iǰ) - իջնեցն, իջնացն (iǰnecʿn, iǰnacʿn) իջնիր (iǰnir)
 1. to descend
hy-conj-ալ-իս լ (l) լ (լ) լաց (lac’) - - [[լաց (lac’! lac’ir!, lac’i!)
 1. to weep, to cry
*Appendix:Glossary#colloquial colloquial
This is one of three verbs whose imperfective converb has the form of the simultaneous converb: term լալիս sc
hy-conj-ել լար (lar) լարել (larel) լար (lar) լարվել (larvel) - լարիր (larir)
 1. to tune (a musical instrument)
  ջութակը լարելǰutʿakə larelto tune the violin
 2. to wind up (a mechanism)
  ժամացույցը լարելžamacʿuycʿə larelto wind the clock
 3. to stretch, to extend; to strain
  աղեղը լարելałełə larelto draw a bow
  մկանները լարելmkannerə larelto toughen muscles, to tense muscles
 4. (figuratively) to strain; to worsen
  լարված հարաբերություններlarvac haraberutʿyunnerstrained relationship
 5. (dialectal) to chase away
hy-conj-ել լիզ (liz) լիզել (lizel) լիզ (liz) - - լիզիր (lizir)
 1. (transitive) to lick
hy-conj-ել լին (lin) լինել (linel) եղ (eł) - - լինիր (linir)
 1. to be, to exist
 2. to happen
this is a suppletion suppletive verb, meaning part of the conjugation is filled by unrelated forms, namely by the root term եղ- sc
hy-conj-ալ լոգան (logan) լոգանալ (loganal) լոգաց (logac’) - - լոգացիր (logac’ir)
 1. (intransitive) to take a bath
hy-conj-ալ լող (loł) լողալ (lołal) լողաց (lołacʿ) - լողացն (lołacʿn) լողացիր (lołacʿir)
 1. to swim
 2. to float, to drift
 3. to sail
hy-conj-ալ լողան (lołan) լողանալ (lołanal) լողաց (lołacʿ) - լողանացն (lołanacʿn) լողացիր (lołacʿir)
 1. (intransitive) to bathe, to take a bath
hy-conj-ել լուծ (luç) լուծել (luçel) լուծ (luç) լուծվել (luçvel) - լուծիր (luçir)
 1. to solve (a problem, etc.)
 2. (chemistry) to dissolve
hy-conj-ալ լուտ (lut) լուտալ (lutal) լուտաց (lutacʿ) - - լուտացիր (lutacʿir)
 1. to scold, to reproach, to abuse, to imprecate
hy-conj-ել լուց (luc’) լուցել (luc’el) լուց (luc’) լուցվել (luc’vel) - լուցիր (luc’ir)
 1. (transitive, literary) to kindle
hy-conj-ել լռ (lṙ) լռել (lṙel) լռ (lṙ) - լռեցն, լռացն (lṙecʿn, lṙacʿn) լռիր (lṙir)
 1. (intransitive) to remain silent, to be silent
 2. (intransitive) to cease to speak
hy-conj-ել լս (ls) լսել (lsel) լս (ls) լսվել (lsvel) լսեցն, լսացն (lsecʿn, lsacʿn) լսիր (lsir)
 1. to hear
 2. to listen
 3. to obey
hy-conj-ալ լվան (lvan) լվանալ (lvanal) լվաց (lvac’) - լվանացն (lvanacʿn) [[լվա (lva)
 1. to wash
 2. to wash away
 3. to launder
note the irregularity in aorist, which is conjugated with the help of corresponding forms of term լվալ sc
hy-conj-ել լվացվ (lvac'v) լվացվել (lvac'vel) լվացվ (lvac'v) - - լվացվիր (lvac'vir)
 1. to wash oneself
hy-conj-ցն-ել լ (l) - (լցրո՛ւ]], լցրա՛*, [[լից) - - [[լցրու (lc’ru! lc’ra!* lic’!*)
 1. to fill
  ջուր լցնել բաժակի մեջto fill the cup with water
note the colloquial imperative term լից lang
hy-conj-ել լք (lkʿ) լքել (lkʿel) լք (lkʿ) լքվել (lkʿvel) - լքիր (lkʿir)
 1. to leave, to abandon, to desert, to forsake
  Template:hy-example
hy-conj-ել լքն (lkʿn) լքնել (lkʿnel) լքն (lkʿn) - - լքնիր (lkʿnir)
 1. (dialectal) to assail, to attack
hy-conj-ել խաբ (xab) խաբել (xabel) խաբ (xab) խաբվել (xabvel) - խաբիր (xabir)
 1. to lie
 2. to deceive, to trick
hy-conj-ել խածատ (xaçat) խածատել (xaçatel) խածատ (xaçat) խածատվել (xaçatvel) - խածատիր (xaçatir)
 1. to nibble; to bite
hy-conj-ալ խաղ (xaġ) խաղալ (xaġal) խաղաց (xaġacʿ) - խաղացն (xaġacʿn) խաղացիր (xaġacʿir)
 1. to play
hy-conj-ել խանդ (xand) խանդել (xandel) խանդ (xand) - - խանդիր (xandir)
 1. to be jealous (to feel or to show suspicion of someone's unfaithfulness in a relationship)
hy-conj-ել խանձատ (xanjat) խանձատել (xanjatel) խանձատ (xanjat) խանձատվել (xanjatvel) - խանձատիր (xanjatir)
 1. (transitive) to burn, to scorch, to singe
hy-conj-ել խարխալ (xarxal) խարխալել (xarxalel) խարխալ (xarxal) խարխալվել (xarxalvel) - խարխալիր (xarxalir)
 1. Alternative form of խարխլել (xarxlel)
hy-conj-ել խարխլ (xarxl) խարխլել (xarxlel) խարխլ (xarxl) խարխլվել (xarxlvel) - խարխլիր (xarxlir)
 1. (transitive) to shake, to loose; undermine, to sap
hy-conj-ել խափան (xap’an) խափանել (xap’anel) խափան (xap’an) խափանվել (xap’anvel) - խափանիր (xap’anir)
 1. (transitive) to upset, to wreck, to spoil, to frustrate, to thwart, to bring to naught
  Template:hy-example
  Template:hy-example
 2. (transitive) to hinder, to stop, to impede, to obstruct
hy-conj-ալ խեթ (xet’) խեթալ (xet’al) խեթաց (xet’acʿ) - - խեթացիր (xet’acʿir)
 1. to look sideways (with an unfavourable eye)
hy-conj-ել խեթ (xet’) խեթել (xet’el) խեթ (xet’) - - խեթիր (xet’ir)
 1. Alternative form of խեթալ (xetʿal)
hy-conj-ալ խիթ (xit’) խիթալ (xit’al) խիթաց (xit’acʿ) - - խիթացիր (xit’acʿir)
 1. (archaic) to fear, to be afraid of
 2. (archaic) to doubt, to suspect, to disbelieve, to distrust
 3. (archaic) to look at with an evil eye
hy-conj-ել խմբագր (xmbagr) խմբագրել (xmbagrel) խմբագր (xmbagr) խմբագրվել (xmbagrvel) - խմբագրիր (xmbagrir)
 1. to edit
hy-conj-ել խմ (xm) խմել (xmel) խմ (xm) - խմեցն, խմացն (xmecʿn, xmacʿn) խմիր (xmir)
hy-conj-ել խնդր (xndr) խնդրել (xndrel) խնդր (xndr) խնդրվել (xndrvel) - խնդրիր (xndrir)
 1. (transitive) to request, to ask
  Template:hy-example
 2. (transitive) to invite
  Template:hy-example
 3. (transitive) to demand
hy-conj-ել խնչ (xnč) խնչել (xnčel) խնչ (xnč) - խնչեցն, խնչացն (xnčecʿn, xnčacʿn) խնչիր (xnčir)
 1. (colloquial) to blow one's nose
hy-conj-ալ խոկ (xok) խոկալ (xokal) խոկաց (xokacʿ) - - խոկացիր (xokacʿir)
 1. (literary) to muse (over), to ponder (over)
hy-conj-ալ խոս (xos) խոսալ (xosal) խոսաց (xosacʿ) - խոսացն (xosacʿn) խոսացիր (xosacʿir)
 1. (somewhat colloquial) Alternative form of խոսել (xosel)
hy-conj-ել խոս (xos) խոսել (xosel) խոս (xos) խոսվել (xosvel) խոսեցն, խոսացն (xosecʿn, xosacʿn) խոսիր (xosir)
 1. to speak
  բարձր խոսել
  barjr xosel
  to speak loudly
  Ես հայերեն լավ չեմ խոսում:
  Es hayeren lav čʿem xosum.
  I don't speak Armenian well.
  Նա անգլերեն շատ լավ է խոսում:
  Na angleren šat lav ē xosum.
  He speaks English very well.
 2. to talk
  Ես ուզում եմ քեզ հետ մի շատ կարևոր բանի մասին խոսել:
  Es uzum em kʿez het mi šat karewor bani masin xosel.
  I want to talk to you about something very important.
hy-conj-ալ խոստան (xostan) խոստանալ (xostanal) խոստաց (xostac’) - - խոստացիր (xostac’ir)
 1. to promise
hy-conj-ել խորխ (xorx) խորխել (xorxel) խորխ (xorx) - - խորխիր (xorxir)
 1. to expectorate, to cough up sputum
hy-conj-ել խորով (xorov) խորովել (xorovel) խորով (xorov) խորովվել (xorovvel) - խորովիր (xorovir)
 1. to roast
 2. to grill
hy-conj-ել խոց (xoc’) խոցել (xoc’el) խոց (xoc’) - - խոցիր (xoc’ir)
 1. to stab, to pierce
 2. to wound
 3. (figuratively) to hurt (feelings, etc)
hy-conj-ել խոցոտ (xoc’ot) խոցոտել (xoc’otel) խոցոտ (xoc’ot) խոցոտվել (xoc’otvel) - խոցոտիր (xoc’otir)
 1. to ulcerate
hy-conj-ել խուզ (xuz) խուզել (xuzel) խուզ (xuz) խուզվել (xuzvel) - խուզիր (xuzir)
hy-conj-ալ խրոխտ (xroxt) խրոխտալ (xroxtal) խրոխտաց (xroxtacʿ) - - խրոխտացիր (xroxtacʿir)
 1. (literary) to threaten
 2. to put on a show of bravado
hy-conj-ել խրտն (xrtn) խրտնել (xrtnel) խրտն (xrtn) - խրտնեցն, խրտնացն (xrtnecʿn, xrtnacʿn) խրտնիր (xrtnir)
 1. (of a horse) to shy
hy-conj-ել խփ (xp’) խփել (xp’el) խփ (xp’) խփվել (xp’vel) - խփիր (xp’ir)
hy-conj-ել խփ (xp’) խփել (xp’el) խփ (xp’) խփվել (xp’vel) - խփիր (xp’ir)
 1. to hit, to strike
 2. to beat
 3. to shoot, to fire
 4. to attach, to fasten to
 5. to nail
 6. (card games) to cover
 7. (dialectal, transitive) to shut; to close; to cover
hy-conj-ել ծածան (çaçan) ծածանել (çaçanel) ծածան (çaçan) ծածանվել (çaçanvel) - ծածանիր (çaçanir)
 1. (transitive) to blow about, to wave; to sway
  Template:hy-example
hy-conj-ել ծամ (çam) ծամել (çamel) ծամ (çam) ծամվել (çamvel) ծամեցն, ծամացն (çamecʿn, çamacʿn) ծամիր (çamir)
 1. to chew
 2. (figuratively) to crumble
 3. (figuratively) to repeat something with tiresome monotony
hy-conj-ել ծանուց (çanuc’) ծանուցել (çanuc’el) ծանուց (çanuc’) - - ծանուցիր (çanuc’ir)
 1. to notify (formally)
 2. to inform
hy-conj-ել ծառայ (caṙay) ծառայել (caṙayel) ծառայ (caṙay) - ծառայեցն, ծառայացն (caṙayecʿn, caṙayacʿn) ծառայիր (caṙayir)
 1. to serve
  բանակում ծառայելto serve in the army
hy-conj-ել ծեծ (çeç) ծեծել (çeçel) ծեծ (çeç) ծեծվել (çeçvel) - ծեծիր (çeçir)
 1. to beat
 2. to whip, to lash
 3. to thrash
 4. to pound, to grind
 5. to forge
 6. to knock on (door)
hy-conj-ել ծիծաղ (cicał) ծիծաղել (cicałel) ծիծաղ (cicał) - ծիծաղեցն, ծիծաղացն (cicałecʿn, cicałacʿn) ծիծաղիր (cicałir)
 1. to laugh
hy-conj-ել ծխ (çx) ծխել (çxel) ծխ (çx) - - ծխիր (çxir)
 1. to smoke
hy-conj-ել ծծ (cc) ծծել (ccel) ծծ (cc) ծծվել (ccvel) ծծեցն, ծծացն (ccecʿn, ccacʿn) ծծիր (ccir)
 1. to suck
 2. (slang, vulgar) to perform fellatio, to give a blowjob
the causative can colloquially be term ծծցնել lang
hy-conj-ել ծն (çn) ծնել (çnel) ծն (çn) ծնվել (çnvel) - ծնիր (çnir)
 1. to give birth, to bear
 2. (figuratively) to give rise to smth., to create
hy-conj-ել ծնվ (çnv) ծնվել (çnvel) ծնվ (çnv) - - ծնվիր (çnvir)
 1. to be born
 2. (figuratively) to come into being, to arise
 3. to occur, to come (an idea, etc.)
hy-conj-ալ ծուլան (çulan) ծուլանալ (çulanal) ծուլաց (çulac’) - ծուլանացն (çulanacʿn) ծուլացիր (çulac’ir)
 1. to be lazy
hy-conj-ել կազմակերպ (kazmakerp) կազմակերպել (kazmakerpel) կազմակերպ (kazmakerp) կազմակերպվել (kazmakerpvel) - կազմակերպիր (kazmakerpir)
 1. to organize
 2. to arrange
hy-conj-ել կալ (kal) կալել (kalel) կալ (kal) կալվել (kalvel) - կալիր (kalir)
 1. Alternative form of կալնել (kalnel)
hy-conj-ել կալն (kaln) կալնել (kalnel) կալ (kal) կալնվել (kalnvel) - կալնիր (kalnir)
 1. to hold, to keep
 2. to stop up (with); to plug
 3. to seize
 4. to encase
hy-conj-ել կախ (kax) կախել (kaxel) կախ (kax) կախվել (kaxvel) - կախիր (kaxir)
 1. (transitive) to hang
hy-conj-ել կակազ (kakaz) կակազել (kakazel) կակազ (kakaz) - - կակազիր (kakazir)
 1. to stutter
hy-conj-ալ կամեն (kamen) կամենալ (kamenal) կամեց (kamecʿ) - - կամեցիր (kamecʿir)
 1. to wish, to desire
 2. to intend to do something
hy-conj-ել կանգն (kangn) կանգնել (kangnel) կանգն (kangn) - կանգնեցն, կանգնացն (kangnecʿn, kangnacʿn) կանգնիր (kangnir)
 1. to stand
 2. to stand up, to rise
 3. to stop (working, etc.)
hy-conj-ել կաշառ (kašar) կաշառել (kašarel) կաշառ (kašar) կաշառվել (kašarvel) - կաշառիր (kašarir)
 1. to bribe
hy-conj-ել կապ (kap) կապել (kapel) կապ (kap) կապվել (kapvel) - կապիր (kapir)
 1. (transitive) to tie, to tie up, to bind; to fasten
 2. (transitive) to put into chains
 3. (transitive) to connect
hy-conj-ել կառչ (kaṙč) կառչել (kaṙčel) կառչ (kaṙč) - - կառչիր (kaṙčir)
 1. to clutch (at); to cling (to); to grasp (at)
hy-conj-ել կատաղ (kataġ) կատաղել (kataġel) կատաղ (kataġ) - կատաղեցն, կատաղացն (kataġecʿn, kataġacʿn) կատաղիր (kataġir)
 1. to become enraged
hy-conj-ալ կարդ (kard) կարդալ (kardal) կարդաց (kardacʿ) - կարդացն (kardacʿn) կարդացիր (kardacʿir)
 1. to read
  Ես քո գիրքը չեմ կարդում:
  Yes k’o girk’ë čem kardum.
  I'm not reading your book.
hy-conj-ել կար (kar) կարել (karel) կար (kar) - - կարիր (karir)
 1. to sew
hy-conj-ալ կարեն (karen) կարենալ (karenal) կարեց (karec’) - - կարեցիր (karec’ir)
 1. to be able
hy-conj-ալ կարմրան (karmran) կարմրանալ (karmranal) կարմրաց (karmracʿ) - կարմրանացն (karmranacʿn) կարմրացիր (karmracʿir)
 1. (rare) Alternative form of կարմրել (karmrel)
hy-conj-ել կարմր (karmr) կարմրել (karmrel) կարմր (karmr) - կարմրեցն, կարմրացն (karmrecʿn, karmracʿn) կարմրիր (karmrir)
 1. (intransitive) to turn red, to become red, to redden
 2. (intransitive) to flush; to turn red in the face; to blush
hy-conj-ալ կարողան (karoġan) կարողանալ (karoġanal) կարողաց (karoġac’) - կարողանացն (karoġanacʿn) կարողացիր (karoġac’ir)
 1. to be able to, can
 2. to know how to
hy-conj-ել կարոտ (karot) կարոտել (karotel) կարոտ (karot) - - կարոտիր (karotir)
 1. to miss, yearn, long for someone or something
  ես քեզ կարոտել էիI missed you
hy-conj-ալ կեն (ken) կենալ (kenal) կաց (kacʿ) - կենացն (kenacʿn) [[կաց (kacʿ!, kacʿir!, kacʿi!)
 1. (archaic) to stand, be standing
 2. (archaic) to stop, come to stop; to pause
 3. (archaic) to remain in some place or in some condition
 4. (archaic) to wait
 5. (archaic) to live, reside
note how the aorist changes to term կաց- tr
hy-conj-ալ կենդանան (kendanan) կենդանանալ (kendananal) կենդանաց (kendanacʿ) - կենդանանացն (kendananacʿn) կենդանացիր (kendanacʿir)
 1. (intransitive) to revive, to live again, to come to life again, to be resuscitated
 2. (intransitive, figuratively) to brighten up, to become animated, to glow
hy-conj-ել կերակր (kerakr) կերակրել (kerakrel) կերակր (kerakr) - - կերակրիր (kerakrir)
 1. to feed, to nourish
 2. to breastfeed, to nurse
 3. (figuratively) to support
hy-conj-ցն-ել կեր (ker) - - - - -
 1. (informal) to feed
hy-conj-ել կթ (kt’) կթել (kt’el) կթ (kt’) կթվել (kt’vel) - կթիր (kt’ir)
 1. to milk
 2. (colloquial) to milk, to drain (to exploit one's means)
hy-conj-ել կիզ (kiz) կիզել (kizel) կիզ (kiz) կիզվել (kizvel) - կիզիր (kizir)
 1. (transitive) to burn
hy-conj-ել կիս (kis) կիսել (kisel) կիս (kis) կիսվել (kisvel) - կիսիր (kisir)
 1. to halve, to divide
hy-conj-ել կիտ (kit) կիտել (kitel) կիտ (kit) կիտվել (kitvel) - կիտիր (kitir)
 1. to heap up, to heap together, to pile; to hoard; to accumulate; to agglomerate
  Template:hy-example
  Template:hy-example
hy-conj-ել կլան (klan) կլանել (klanel) կլան (klan) կլանվել (klanvel) - կլանիր (klanir)
 1. to absorb
 2. to devour
hy-conj-ել կծ (kç) կծել (kçel) կծ (kç) - - կծիր (kçir)
 1. to bite
 2. to bite off
 3. to tingle, to prick
 4. to sting
hy-conj-ել կնք (knkʿ) կնքել (knkʿel) կնք (knkʿ) կնքվել (knkʿvel) - կնքիր (knkʿir)
 1. to seal, to affix a seal
  Template:hy-example
 2. to seal up, to close
  Template:hy-example
 3. to conclude, to confirm
  Template:hy-example
 4. to conclude, to finish
  Template:hy-example
 5. to baptize, to christen
  Template:hy-example
hy-conj-ել կոճկ (koč̣k) կոճկել (koč̣kel) կոճկ (koč̣k) - - կոճկիր (koč̣kir)
 1. to button
hy-conj-ել կոտր (kotr) կոտրել (kotrel) կոտր (kotr) կոտրվել (kotrvel) - կոտրիր (kotrir)
 1. (transitive) to break
hy-conj-ել կոր (kor) կորել (korel) կոր (kor) - - կորիր (korir)
 1. Alternative form of կորչել (korčʿel)
hy-conj-ել կործան (korçan) կործանել (korçanel) կործան (korçan) կործանվել (korçanvel) - կործանիր (korçanir)
 1. to overthrow, to overturn; to destroy, to demolish, to wreck
 2. to ruin (also a person)
hy-conj-ել կործ (korç) կործել (korçel) կործ (korç) կործվել (korçvel) - կործիր (korçir)
 1. (transitive) to turn over and empty a vessel
 2. (transitive) to pour liquid from one vessel into another
hy-conj-ել կորնչ (kornč) կորնչել (kornčel) կորնչ (kornč) - - կորնչիր (kornčir)
 1. (archaic) Alternative form of կորչել (korčʿel)
hy-conj-ել կորչ (korč) կորչել (korčel) կոր (kor) - կորչեցն, կորչացն (korčecʿn, korčacʿn) կորչիր (korčir)
 1. (intransitive) to be lost; to get lost, be mislaid; to disappear, vanish
  Template:hy-example
  Template:hy-example
hy-conj-ցն-ել կոր (kor) - - - - -
 1. to lose
hy-conj-ել կպչ (kpč) կպչել (kpčel) կպ (kp) - - կպչիր (kpčir)
 1. to stick (to), cling (to)
hy-conj-ել կռվ (kṙv) կռվել (kṙvel) կռվ (kṙv) - - կռվիր (kṙvir)
 1. to fight
 2. to struggle
 3. to have an argument
hy-conj-ել կտակ (ktak) կտակել (ktakel) կտակ (ktak) - - կտակիր (ktakir)
 1. to bequeath, to leave by will
hy-conj-ել կտր (ktr) կտրել (ktrel) կտր (ktr) - - կտրիր (ktrir)
 1. to cut
 2. to divide into parts
 3. to cut off, to clip
 4. to slice
 5. to cut down, to reduce
 6. to interrupt, to break
 7. to cross
 8. to mint, to coin
 9. (colloquial) to rob, to plunder
 10. to tear off
 11. to divert
 12. to turn into
 13. (colloquial) to give smbd. a bad mark on exam
 14. (card games) to cut the cards
hy-conj-ել կրակ - կրակել (el) կրակ - - - կրակիր (ir)
 1. to shoot, to fire
hy-conj-ել կր (kr) կրել (krel) կր (kr) կրվել (krvel) - կրիր (krir)
hy-conj-ել կրծ (krç) կրծել (krçel) կրծ (krç) - - կրծիր (krçir)
 1. to gnaw, to nibble
hy-conj-ել կրկն (krkn) կրկնել (krknel) կրկն (krkn) կրկնվել (krknvel) - կրկնիր (krknir)
 1. to repeat
hy-conj-ել հագ (hag) հագել (hagel) հագ (hag) - հագեցն, հագացն (hagecʿn, hagacʿn) հագիր (hagir)
 1. (rare) Alternative form of հագենալ (hagenal)
hy-conj-ալ հագեն (hagen) հագենալ (hagenal) հագեց (hagec’) - հագենացն (hagenacʿn) հագեցիր (hagec’ir)
 1. (intransitive) to satiate oneself
 2. (chemistry) to become saturated
hy-conj-ել հագն (hagn) հագնել (hagnel) հագ (hag) հագնվել (hagnvel) հագնեցն, հագնացն (hagnecʿn, hagnacʿn) հագնիր (hagnir)
 1. (transitive) to put on clothes or shoes
 2. to wear clothes
hy-conj-ել հագնվ (hagnv) հագնվել (hagnvel) հագնվ (hagnv) - - հագնվիր (hagnvir)
 1. (intransitive) to put on clothes
hy-conj-ալ հազ (haz) հազալ (hazal) հազաց (hazacʿ) - հազացն (hazacʿn) հազացիր (hazacʿir)
 1. to cough
hy-conj-ել հալած (halac) հալածել (halacel) հալած (halac) հալածվել (halacvel) - հալածիր (halacir)
 1. to pursue, to persecute; to drive away
 2. to oppress, to harass
hy-conj-ել հաղթ (hałtʿ) հաղթել (hałtʿel) հաղթ (hałtʿ) հաղթվել (hałtʿvel) - հաղթիր (hałtʿir)
 1. to win
 2. to conquer
hy-conj-ել հաճ (hač) հաճել (hačel) հաճ (hač) - - հաճիր (hačir)
 1. to be pleased
hy-conj-ել համակարգ (hamakarg) համակարգել (hamakargel) համակարգ (hamakarg) համակարգվել (hamakargvel) - համակարգիր (hamakargir)
 1. to systematize
 2. to coordinate
hy-conj-ել համառ (hamaṙ) համառել (hamaṙel) համառ (hamaṙ) - - համառիր (hamaṙir)
 1. (intransitive) to remain obstinate, to grow stubborn, to be stubbornly bent on, to be headstrong, refractory, obdurate
 2. (intransitive) to persist in, to insist, to be bent on
hy-conj-ել համար (hamar) համարել (hamarel) համար (hamar) - - համարիր (hamarir)
 1. to consider, to esteem
hy-conj-ել համբեր (hamber) համբերել (hamberel) համբեր (hamber) - - համբերիր (hamberir)
 1. to be patient, to keep one's patience
hy-conj-ել համբուր (hambur) համբուրել (hamburel) համբուր (hambur) համբուրվել (hamburvel) - համբուրիր (hamburir)
 1. (transitive) to kiss
hy-conj-ել համբուրվ (hamburv) համբուրվել (hamburvel) համբուրվ (hamburv) - - համբուրվիր (hamburvir)
 1. (intransitive) to kiss
hy-conj-ել համ (ham) համել (hamel) համ (ham) - - համիր (hamir)
 1. (rare) Alternative form of համենալ (hamenal)
hy-conj-ալ համեն (hamen) համենալ (hamenal) համեց (hamec’) - - համեցիր (hamec’ir)
 1. (intransitive) to delay, to retard, to defer, to remain, to procrastinate
 2. (intransitive) to tarry, to stay, to dally, to loiter, to lag, to while
 3. (intransitive) to continue doing something
hy-conj-ել համոզ (hamoz) համոզել (hamozel) համոզ (hamoz) համոզվել (hamozvel) - համոզիր (hamozir)
 1. (transitive) to convince, to persuade
hy-conj-ել հայ (hay) հայել (hayel) հայ (hay) - - հայիր (hayir)
 1. to look intently
hy-conj-ել հայհոյ (hayhoy) հայհոյել (hayhoyel) հայհոյ (hayhoy) - - հայհոյիր (hayhoyir)
 1. to curse, swear, blaspheme
 2. to revile, abuse, defame
hy-conj-ել հանգ (hang) հանգել (hangel) հանգ (hang) - հանգեցն, հանգացն (hangecʿn, hangacʿn) հանգիր (hangir)
 1. Alternative form of հանգչել (hangčʿel)
hy-conj-ել հանգչ (hangč) հանգչել (hangčel) հանգչ (hangč) - հանգչեցն, հանգչացն (hangčecʿn, hangčacʿn) հանգչիր (hangčir)
 1. to stop burning or giving light, to go out
  Template:hy-example
 2. to rest, to repose
  Template:hy-example
 3. to stop, to halt; to cease, to end
 4. to die
hy-conj-ել հան (han) հանել (hanel) հան (han) հանվել (hanvel) - հանիր (hanir)
 1. to pull out, to extract
 2. to take off a cloth
 3. to remove, to displace
 4. to withdraw
 5. (mathematics) to subtract
hy-conj-ել հաշվ (hašv) հաշվել (hašvel) հաշվ (hašv) - - հաշվիր (hašvir)
hy-conj-ալ հասկան (haskan) հասկանալ (haskanal) հասկաց (haskacʿ) - հասկանացն (haskanacʿn) հասկացիր (haskacʿir)
 1. to understand
  Ես քեզ չեմ հասկանում:
  Es kʿez čʿem haskanum.
  I don't understand you.
 2. to realize
hy-conj-ել հասն (hasn) հասնել (hasnel) հաս (has) - հասնեցն, հասնացն (hasnecʿn, hasnacʿn) հասնիր (hasnir)
 1. to reach
  Template:hy-example
 2. to attain, to achieve
  Template:hy-example
 3. to ripen, to mature
  Template:hy-example
hy-conj-ել հաստատ (hastat) հաստատել (hastatel) հաստատ (hastat) հաստատվել (hastatvel) - հաստատիր (hastatir)
 1. (transitive) to establish
  բնակություն հաստատելbnakutʿyun hastatelto establish a residence
  դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելdivanagitakan haraberutʿyunner hastatelto establish diplomatic relations
 2. (transitive) to strengthen, to consolidate
 3. (transitive) to confirm, to verify
  խնդրում եմ հաստատել ստացումըxndrum em hastatel stacʿuməplease confirm the receipt
hy-conj-ցն-ել հաս (has) - - - - -
 1. to deliver, to bring
 2. to be in time (for)
hy-conj-ել հավել (havel) հավելել (havelel) հավել (havel) - - հավելիր (havelir)
 1. to add
hy-conj-ել հարբ (harb) հարբել (harbel) հարբ (harb) - հարբեցն, հարբացն (harbecʿn, harbacʿn) հարբիր (harbir)
 1. to get drunk
hy-conj-ալ հարբեն (harben) հարբենալ (harbenal) հարբեց (harbecʿ) - հարբենացն (harbenacʿn) հարբեցիր (harbecʿir)
 1. Alternative form of հարբել (harbel)
hy-conj-ել հարգ (harg) հարգել (hargel) հարգ (harg) - - հարգիր (hargir)
 1. to respect, to esteem, to honour
 2. to hold in respect
 3. to pay homage
hy-conj-ել հար (har) հարել (harel) հար (har) հարվել (harvel) - հարիր (harir)
 1. to churn
hy-conj-ել հարթուկ (hart’uk) հարթուկել (hart’ukel) հարթուկ (hart’uk) հարթուկվել (hart’ukvel) - հարթուկիր (hart’ukir)
 1. to press, to iron, to pass an iron over
  հարթուկել մեկի գլուխը (hart’ukel meki gluxë) — to persuade, convince, make believe; to annoy, bore
hy-conj-ել հարկան (harkan) հարկանել (harkanel) հարկան (harkan) հարկանվել (harkanvel) - հարկանիր (harkanir)
 1. (archaic) to beat, to strike
hy-conj-ել հարնչ (harnč) հարնչել (harnčel) հարնչ (harnč) - - հարնչիր (harnčir)
 1. (archaic) to be close to something, to adjoin
hy-conj-ել հարված (harvaç) հարվածել (harvaçel) հարված (harvaç) - - հարվածիր (harvaçir)
 1. to hit, to strike
hy-conj-ցն-ել հար (har) - հար (har) - - -
 1. to ask (somebody about something); to inquire (of somebody, about, after, for something)
  Template:hy-example
 2. to ask (for), to want (to see); to desire to speak (to)
  Template:hy-example
hy-conj-ել հեգ (heg) հեգել (hegel) հեգ (heg) - - հեգիր (hegir)
 1. to spell (to write or say the letters that form a word or part of a word)
hy-conj-ել հելն (heln) հելնել (helnel) հել (hel) - հելնեցն, հելնացն (helnecʿn, helnacʿn) հելնիր (helnir)
 1. (dialectal, colloquial) Alternative form of ելնել (elnel)
hy-conj-ել հեծ (heç) հեծել (heçel) հեծ (heç) հեծվել (heçvel) - հեծիր (heçir)
 1. to mount, to ride (a horse, a pack-animal)
hy-conj-ել հեղ (heġ) հեղել (heġel) հեղ (heġ) հեղվել (heġvel) - հեղիր (heġir)
 1. to spill
hy-conj-ել հեղեղ (hełeł) հեղեղել (hełełel) հեղեղ (hełeł) հեղեղվել (hełełvel) - հեղեղիր (hełełir)
 1. to flood, to inundate
 2. (figuratively) to fill in great quantities
hy-conj-ել հեղուս (heġus) հեղուսել (heġusel) հեղուս (heġus) հեղուսվել (heġusvel) - հեղուսիր (heġusir)
 1. to nail
hy-conj-ել հեն (hen) հենել (henel) հեն (hen) հենվել (henvel) - հենիր (henir)
 1. (transitive) to lean upon, on or against
hy-conj-ալ հեռան (heṙan) հեռանալ (heṙanal) հեռաց (heṙac’) - հեռանացն (heṙanacʿn) հեռացիր (heṙac’ir)
 1. to move off, to move away (from)
hy-conj-ցն-ել հեռա (heṙa) - - - - -
 1. to remove
hy-conj-ել հեռ (heṙ) հեռել (heṙel) հեռ (heṙ) հեռվել (heṙvel) - հեռիր (heṙir)
 1. (transitive, archaic) to set, to mount, to enchase, to stud; to fit in
hy-conj-ել հերք (herk’) հերքել (herk’el) հերք (herk’) հերքվել (herk’vel) - հերքիր (herk’ir)
 1. to refute
 2. to deny, to disclaim
hy-conj-ել հիշ (hiš) հիշել (hišel) հիշ (hiš) - - հիշիր (hišir)
 1. to remember; to recall
hy-conj-ալ հղփան (hłpʿan) հղփանալ (hłpʿanal) հղփաց (hłpʿacʿ) - հղփանացն (hłpʿanacʿn) հղփացիր (hłpʿacʿir)
 1. to be filled to repletion, to be overfilled, to be satiated
 2. (figuratively) to be loaded with, to swim in plenty, to wallow or roll in wealth
 3. (figuratively) to become insolent because of wealth
hy-conj-ել հյուծ (hyuç) հյուծել (hyuçel) հյուծ (hyuç) հյուծվել (hyuçvel) - հյուծիր (hyuçir)
 1. (transitive) to weaken
hy-conj-ել հյուս (hyus) հյուսել (hyusel) հյուս (hyus) հյուսվել (hyusvel) - հյուսիր (hyusir)
 1. to plait, to braid
hy-conj-ալ հոգ (hog) հոգալ (hogal) հոգաց (hogacʿ) - - հոգացիր (hogacʿir)
 1. to take care (of)
hy-conj-ալ հոխորտ (hoxort) հոխորտալ (hoxortal) հոխորտաց (hoxortacʿ) - - հոխորտացիր (hoxortacʿir)
 1. to swagger, to be disdainful
hy-conj-ել հոս (hos) հոսել (hosel) հոս (hos) - - հոսիր (hosir)
 1. to flow
hy-conj-ել հորանջ (horanǰ) հորանջել (horanǰel) հորանջ (horanǰ) - - հորանջիր (horanǰir)
 1. to yawn
hy-conj-ել հորդ (hord) հորդել (hordel) հորդ (hord) - - հորդիր (hordir)
 1. (of water) to overflow, to abound
hy-conj-ել հր (hr) հրել (hrel) հր (hr) - - հրիր (hrir)
 1. to push
hy-conj-ել ձգ (jg) ձգել (jgel) ձգ (jg) - - ձգիր (jgir)
 1. to pull
 2. to draw
 3. to drag
 4. to stretch, to extend
 5. to lengthen, to pull out
 6. to tighten
 7. to delay, to protract
 8. (colloquial) to restrain someone
hy-conj-ել ձուլ (jul) ձուլել (julel) ձուլ (jul) - - ձուլիր (julir)
 1. to cast, to mould, to found
hy-conj-ել ճանաչ (č̣anač) ճանաչել (č̣anačel) ճանաչ (č̣anač) - - ճանաչիր (č̣anačir)
 1. to know someone, to be acquainted with
 2. to be aware (of smth.)
 3. to become acquainted with, to get to know
 4. to recognize, to know
 5. to admit, to acknowledge
hy-conj-ել ճաք (č̣ak’) ճաքել (č̣ak’el) ճաք (č̣ak’) - ճաքեցն, ճաքացն (č̣ak’ecʿn, č̣ak’acʿn) ճաքիր (č̣ak’ir)
 1. (intransitive) to crack, to split
hy-conj-ել ճեմ (čem) ճեմել (čemel) ճեմ (čem) - - ճեմիր (čemir)
 1. to stroll, to saunter
hy-conj-ել մածվ (maçv) մածվել (maçvel) մածվ (maçv) - - մածվիր (maçvir)
 1. (intransitive) to be glued, to stick or cling to, to adhere
 2. (intransitive) to curdle, to coagulate, to clot, to congeal
hy-conj-ալ մահան (mahan) մահանալ (mahanal) մահաց (mahac’) - մահանացն (mahanacʿn) մահացիր (mahac’ir)
 1. to die
hy-conj-ել մատուց (matuc’) մատուցել (matuc’el) մատուց (matuc’) մատուցվել (matuc’vel) - մատուցիր (matuc’ir)
 1. to give
 2. to serve
hy-conj-ել մատչ (matč) մատչել (matčel) մատչ (matč) - - մատչիր (matčir)
 1. (archaic) to approach, to draw near
hy-conj-ել մարթ (mart’) մարթել (mart’el) մարթ (mart’) - - մարթիր (mart’ir)
 1. (archaic, poetic) to be able to
hy-conj-ել մարտնչ (martnč) մարտնչել (martnčel) մարտնչ (martnč) - - մարտնչիր (martnčir)
 1. (intransitive) to fight, to combat, to make war, to engage in action; to struggle with
hy-conj-ել մաքր (mak’r) մաքրել (mak’rel) մաքր (mak’r) - - մաքրիր (mak’rir)
 1. to clean
 2. to brush
 3. to scrub
 4. to peel
hy-conj-ալ մեծան (meçan) մեծանալ (meçanal) մեծաց (meçac’) - մեծանացն (meçanacʿn) մեծացիր (meçac’ir)
 1. (intransitive) to grow, to rise, to increase (in stature, size, age, etc.)
  Template:hy-example
  Template:hy-example
hy-conj-ել մեծար (mecar) մեծարել (mecarel) մեծար (mecar) մեծարվել (mecarvel) - մեծարիր (mecarir)
 1. (transitive) to honour, to venerate, to treat with distinction, to pay respect to
 2. (transitive) to glorify
hy-conj-ալ մեղկան (meġkan) մեղկանալ (meġkanal) մեղկաց (meġkac’) - մեղկանացն (meġkanacʿn) մեղկացիր (meġkac’ir)
 1. (intransitive) to soften, to become loose, to slacken, to mollify, to loosen
 2. (intransitive, figuratively) to become effeminate, to give oneself up to softness or effeminacy
hy-conj-ել մեռն (meṙn) մեռնել (meṙnel) մեռ (meṙ) - մեռնեցն, մեռնացն (meṙnecʿn, meṙnacʿn) մեռնիր (meṙnir)
 1. to die
hy-conj-ալ մերկան (merkan) մերկանալ (merkanal) մերկաց (merkac’) - մերկանացն (merkanacʿn) մերկացիր (merkac’ir)
 1. (intransitive) to undress oneself, to strip, to strip naked
hy-conj-ալ մերձեն (merjen) մերձենալ (merjenal) մերձեց (merjec’) - մերձենացն (merjenacʿn) մերձեցիր (merjec’ir)
 1. to approach, to draw nearer, to come nearer
 2. to become good/close friends (with)
 3. (figuratively) to copulate, to have sexual relations
hy-conj-ալ միան (mian) միանալ (mianal) միաց (miac’) - միանացն (mianacʿn) միացիր (miac’ir)
 1. (intransitive) to unite
 2. (intransitive) to connect to, to join
 3. (intransitive) to be turned on, to go on (about appliances)
hy-conj-ցն-ել միա (mia) - - - - -
 1. (transitive) to join, to unite, to connect
 2. to turn on (an appliance)
hy-conj-ել միզ (miz) միզել (mizel) միզ (miz) - - միզիր (mizir)
 1. (formal) to urinate
hy-conj-ալ մն (mn) մնալ (mnal) մնաց (mnacʿ) - - մնացիր (mnacʿir)
 1. to stay, to remain
hy-conj-ել մոլորվ (molorv) մոլորվել (molorvel) մոլորվ (molorv) - - մոլորվիր (molorvir)
 1. to be lost, not to know the way
hy-conj-ալ մոռան (moṙan) մոռանալ (moṙanal) մոռաց (moṙac’) մոռանվել (moṙanvel) մոռանացն (moṙanacʿn) մոռացիր (moṙac’ir)
 1. to forget
hy-conj-ալ մոտեն (moten) մոտենալ (motenal) մոտեց (motec’) - մոտենացն (motenacʿn) մոտեցիր (motec’ir)
 1. to approach, to draw near
hy-conj-ցն-ել մոտե (mote) - - - - -
 1. to make closer, to bring closer
hy-conj-ալ մուր (mur) մուրալ (mural) մուրաց (muracʿ) - - մուրացիր (muracʿir)
 1. to beg, to mendicate, to ask alms
hy-conj-ել մտաբեր (mtaber) մտաբերել (mtaberel) մտաբեր (mtaber) - - մտաբերիր (mtaberir)
 1. to recall, to remember, to recollect
  Template:hy-example
hy-conj-ել մտած (mtac) մտածել (mtacel) մտած (mtac) մտածվել (mtacvel) - մտածիր (mtacir)
 1. to think
  Ինչի՞ մասին ես մտածում:
  Inčʿi masin es mtacum?
  What are you thinking about?
 2. to contemplate, to reflect upon
 3. to think, to believe
 4. to intend, to plan
 5. to worry, to be anxious
 6. to have an idea
hy-conj-ել մտն (mtn) մտնել (mtnel) մտ (mt) - մտնեցն, մտնացն (mtnecʿn, mtnacʿn) մտնիր (mtnir)
hy-conj-ցն-ել մտ (mt) - - - - -
 1. to introduce, bring
 2. to include/insert (in)
 3. to put/fix (into, in)
 4. to poke, thrust, shove, squeeze into
hy-conj-ել մրս (mrs) մրսել (mrsel) մրս (mrs) - - մրսիր (mrsir)
 1. to freeze, to be cold, to shiver
 2. to catch a cold
hy-conj-ել մրց (mrcʿ) մրցել (mrcʿel) մրց (mrcʿ) - - մրցիր (mrcʿir)
 1. to compete
hy-conj-ել նազ (naz) նազել (nazel) նազ (naz) - - նազիր (nazir)
 1. to step gracefully
 2. to coquet
hy-conj-ել նախաճաշ (naxač̣aš) նախաճաշել (naxač̣ašel) նախաճաշ (naxač̣aš) - - նախաճաշիր (naxač̣ašir)
 1. to breakfast, to have breakfast
hy-conj-ել նախատ (naxat) նախատել (naxatel) նախատ (naxat) նախատվել (naxatvel) - նախատիր (naxatir)
 1. (transitive) to reproach, to blame, to censure
hy-conj-ել նայ (nay) նայել (nayel) նայ (nay) նայվել (nayvel) - նայիր (nayir)
 1. to look (at)
hy-conj-ել նեխ (nex) նեխել (nexel) նեխ (nex) - - նեխիր (nexir)
 1. to rot, to putrefy
hy-conj-ալ նեղան (neġan) նեղանալ (neġanal) նեղաց (neġac’) - նեղանացն (neġanacʿn) նեղացիր (neġac’ir)
 1. to become narrow
 2. to take offence/umbrage, to be/feel hurt
hy-conj-ել նետ (net) նետել (netel) նետ (net) նետվել (netvel) - նետիր (netir)
 1. to throw, to cast
hy-conj-ել ներկ (nerk) ներկել (nerkel) ներկ (nerk) ներկվել (nerkvel) - ներկիր (nerkir)
 1. (transitive) to color; to paint; to stain; to dye
hy-conj-ել նկար (nkar) նկարել (nkarel) նկար (nkar) նկարվել (nkarvel) - նկարիր (nkarir)
 1. to draw, to depict, to paint
 2. to photograph
 3. to shoot (a movie)
hy-conj-ել նստ (nst) նստել (nstel) նստ (nst) - - նստիր (nstir)
 1. to sit, to sit down, to take a seat
 2. to sink, to subside
 3. (of clothes) to fit
 4. (of fabric) to shrink
 5. to cost someone
hy-conj-ել շաչ (šač) շաչել (šačel) շաչ (šač) - - շաչիր (šačir)
 1. to make a noise
hy-conj-ել շարժ (šarž) շարժել (šaržel) շարժ (šarž) շարժվել (šaržvel) - շարժիր (šaržir)
 1. (transitive) to move
 2. (transitive) to set in motion, set going
 3. (transitive) to drive, guide, make act (in some way); to be the motive force (behind)
hy-conj-ել շարժվ (šaržv) շարժվել (šaržvel) շարժվ (šaržv) - - շարժվիր (šaržvir)
 1. (intransitive) to move
 2. (colloquial, intransitive) to get going, to start moving
hy-conj-ել շիկն (šikn) շիկնել (šiknel) շիկն (šikn) - - շիկնիր (šiknir)
 1. to blush, to redden with shame, to be ashamed, confounded
hy-conj-ել շին - շինել (el) շին - - - շինիր (ir)
 1. to make, to manufacture, to contrive
 2. to build, to construct
 3. to repair
hy-conj-ել շիջ (šiǰ) շիջել (šiǰel) շիջ (šiǰ) - - շիջիր (šiǰir)
 1. (intransitive) to go out, to be extinguished or quenched
hy-conj-ել շիջուցան (šiǰuc’an) շիջուցանել (šiǰuc’anel) շիջուցան (šiǰuc’an) - - շիջուցանիր (šiǰuc’anir)
 1. Alternative form of շիջեցնել (šiǰecʿnel)
hy-conj-ել շնչ (šnč) շնչել (šnčel) շնչ (šnč) - - շնչիր (šnčir)
 1. to breathe, to respire
 2. (slang) to smoke
hy-conj-ալ շող (šoġ) շողալ (šoġal) շողաց (šoġacʿ) - - շողացիր (šoġacʿir)
 1. to shine
hy-conj-ել շռ (šṙ) շռել (šṙel) շռ (šṙ) - - շռիր (šṙir)
 1. (vulgar, slang) to piss, pee, take a leak
hy-conj-ել շրջվ (šrǰv) շրջվել (šrǰvel) շրջվ (šrǰv) - - շրջվիր (šrǰvir)
 1. (intransitive) to turn, to turn around
 2. (intransitive) to turn over
hy-conj-ել շփ (šp’) շփել (šp’el) շփ (šp’) - - շփիր (šp’ir)
 1. to rub
 2. to massage
 3. to splash, to pour out a liquid
hy-conj-ել օգ (og) օգել (ogel) օգ (og) - - օգիր (ogir)
 1. (dated) to utter, to pronounce, to say
 2. (dated) to sing
hy-conj-ալ ոխան (oxan) ոխանալ (oxanal) ոխաց (oxac’) - - ոխացիր (oxac’ir)
 1. (archaic) to harbor hatred
hy-conj-ալ ողբ (oġb) ողբալ (oġbal) ողբաց (oġbacʿ) - - ողբացիր (oġbacʿir)
 1. to lament
hy-conj-ել ողորմ (oġorm) ողորմել (oġormel) ողորմ (oġorm) - - ողորմիր (oġormir)
 1. to take pity or compassion on
hy-conj-ալ ոռն (oṙn) ոռնալ (oṙnal) ոռնաց (oṙnacʿ) - - ոռնացիր (oṙnacʿir)
 1. to howl (of a dog or wolf)
hy-conj-ել ոռոգ (oṙog) ոռոգել (oṙogel) ոռոգ (oṙog) ոռոգվել (oṙogvel) - ոռոգիր (oṙogir)
 1. to irrigate, to water
hy-conj-ել ոստն (ostn) ոստնել (ostnel) ոստն (ostn) - - ոստնիր (ostnir)
 1. to leap, to jump, to skip
hy-conj-ալ որբան (orban) որբանալ (orbanal) որբաց (orbac’) - որբանացն (orbanacʿn) որբացիր (orbac’ir)
 1. to become an orphan
hy-conj-ալ որոճ (oroč̣) որոճալ (oroč̣al) որոճաց (oroč̣acʿ) - - որոճացիր (oroč̣acʿir)
 1. to ruminate, to chew cud
 2. (figuratively) to meditate, to reflect
hy-conj-ալ որս (ors) որսալ (orsal) որսաց (orsacʿ) - որսացն (orsacʿn) որսացիր (orsacʿir)
 1. to hunt
 2. to catch
 3. to seize
hy-conj-ել ուզ (uz) ուզել (uzel) ուզ (uz) - - ուզիր (uzir)
hy-conj-ել ուղարկ (uġark) ուղարկել (uġarkel) ուղարկ (uġark) ուղարկվել (uġarkvel) - ուղարկիր (uġarkir)
 1. to send
hy-conj-ալ ունեն (unen) ունենալ (unenal) ունեց (unec’) - - ունեցիր (unec’ir)
 1. to have, to possess, to dispose
 2. to own, to hold
hy-conj-ել ուռ (uṙ) ուռել (uṙel) ուռ (uṙ) - ուռեցն, ուռացն (uṙecʿn, uṙacʿn) ուռիր (uṙir)
 1. Alternative form of ուռչել (uṙčʿel)
 2. (slang) to get high, to drug up
hy-conj-ել ուռչ (uṙč) ուռչել (uṙčel) ուռչ (uṙč) - ուռչեցն, ուռչացն (uṙčecʿn, uṙčacʿn) ուռչիր (uṙčir)
 1. (intransitive) to swell
hy-conj-ել ուսան (usan) ուսանել (usanel) ուսան (usan) - - ուսանիր (usanir)
 1. (intransitive) to learn, to study
  Template:hy-example
hy-conj-ել ուսուցան (usuc’an) ուսուցանել (usuc’anel) ուսուցան (usuc’an) - - ուսուցանիր (usuc’anir)
 1. to teach
hy-conj-ել ուտ (ut) ուտել (utel) կեր (ker) - ուտեցն, ուտացն (utecʿn, utacʿn) [[կեր (ker)
 1. to eat
 2. to corrode (of an acid)
 3. (figuratively) to misappropriate; to take a bribe
this is a suppletion suppletive verb, meaning part of the conjugation is filled by the root term կեր կեր- sc
hy-conj-ել չափ (čap’) չափել (čap’el) չափ (čap’) - - չափիր (čap’ir)
 1. to measure, to gauge
hy-conj-ալ չորան (čoran) չորանալ (čoranal) չորաց (čorac’) - չորանացն (čoranacʿn) չորացիր (čorac’ir)
 1. (intransitive) to dry up, to become dry
hy-conj-ել չորացն - չորացնել (el) չորացն - - - չորացնիր (ir)
 1. (transitive) to dry, to make dry
hy-conj-ել չվ (čʿv) չվել (čʿvel) չվ (čʿv) - - չվիր (čʿvir)
 1. to migrate (of birds)
 2. to move from one place to another in a group
 3. (figuratively) to leave
hy-conj-ել պակաս (pakas) պակասել (pakasel) պակաս (pakas) - պակասեցն, պակասացն (pakasecʿn, pakasacʿn) պակասիր (pakasir)
 1. (intransitive) to lessen, to diminish, to decrease; to fall, to go down, to be reduced; to recede, to subside
  Template:hy-example
 2. (intransitive) to feel short of, to lack, be in want of
  Template:hy-example
hy-conj-ել պահ (pah) պահել (pahel) պահ (pah) - - պահիր (pahir)
 1. to keep
 2. to hold
 3. to hide, to conceal
 4. to keep back, to restrain
 5. to maintain, to support
 6. to delay, to detain
 7. to guard
 8. to breed, to rear
 9. to save up
hy-conj-ել պահպան (pahpan) պահպանել (pahpanel) պահպան (pahpan) - - պահպանիր (pahpanir)
 1. to keep, to preserve, to retain
  լռություն պահպանել (lṙut’yun pahpanel) — to keep silence
 2. to support
 3. to take care of
hy-conj-ել պայթ (payt’) պայթել (payt’el) պայթ (payt’) - պայթեցն, պայթացն (payt’ecʿn, payt’acʿn) պայթիր (payt’ir)
 1. (intransitive) to explode, to blow up
hy-conj-ալ պանծ (panç) պանծալ (pançal) պանծաց (pançacʿ) - - պանծացիր (pançacʿir)
 1. to be proud
hy-conj-ել պաշտ (pašt) պաշտել (paštel) պաշտ (pašt) պաշտվել (paštvel) - պաշտիր (paštir)
 1. to worship
 2. to adore
hy-conj-ել պաչ (pač) պաչել (pačel) պաչ (pač) պաչվել (pačvel) - պաչիր (pačir)
 1. (transitive, colloquial) to kiss
  թուշը պաչել (t’ušë pačel) — to kiss on the cheek
hy-conj-ել պապանձ (papanj) պապանձել (papanjel) պապանձ (papanj) - պապանձեցն, պապանձացն (papanjecʿn, papanjacʿn) պապանձիր (papanjir)
hy-conj-ել պապանձ (papanj) պապանձել (papanjel) պապանձ (papanj) պապանձվել (papanjvel) - պապանձիր (papanjir)
 1. Alternative form of պապանձվել (papanjvel)
 2. Synonym of պապանձեցնել (papanjecʿnel)
hy-conj-ցն-ել պապանձե (papanje) - - - - -
 1. to put to silence
hy-conj-ել պապանձվ (papanjv) պապանձվել (papanjvel) պապանձվ (papanjv) - - պապանձվիր (papanjvir)
 1. to grow dumb, speechless
hy-conj-ել պառկ (paṙk) պառկել (paṙkel) պառկ (paṙk) - - պառկիր (paṙkir)
 1. to lie, to lie down
hy-conj-ել պատրաստ (patrast) պատրաստել (patrastel) պատրաստ (patrast) պատրաստվել (patrastvel) - պատրաստիր (patrastir)
 1. to prepare
 2. to make, manufacture, produce
 3. to cook food
hy-conj-ել պար (par) պարել (parel) պար (par) - պարեցն, պարացն (parecʿn, paracʿn) պարիր (parir)
 1. to dance
hy-conj-ել պեղ (peġ) պեղել (peġel) պեղ (peġ) պեղվել (peġvel) - պեղիր (peġir)
 1. to excavate (an archeological site)
hy-conj-ալ ջան (ǰan) ջանալ (ǰanal) ջանաց (ǰanacʿ) - - ջանացիր (ǰanacʿir)
 1. to exert oneself, to try
hy-conj-ել ջեռուց (ǰeṙuc’) ջեռուցել (ǰeṙuc’el) ջեռուց (ǰeṙuc’) ջեռուցվել (ǰeṙuc’vel) - ջեռուցիր (ǰeṙuc’ir)
 1. (transitive) to warm, to heat, to make hot or warm
hy-conj-ել ջնջ (ǰnǰ) ջնջել (ǰnǰel) ջնջ (ǰnǰ) - - ջնջիր (ǰnǰir)
 1. to wipe off, to clean, to delete, to erase
 2. to destroy, to annihilate
 3. to cross, to strike out
hy-conj-ալ սազ (saz) սազալ (sazal) սազաց (sazacʿ) - սազացն (sazacʿn) սազացիր (sazacʿir)
 1. Alternative spelling of սազել (sazel)
hy-conj-ել սազ (saz) սազել (sazel) սազ (saz) - սազեցն, սազացն (sazecʿn, sazacʿn) սազիր (sazir)
 1. to fit, suit, become (especially of clothes)
  ինձ էս գլխարկը չի սազումthis hat does not suit me
hy-conj-ալ սաղան (saġan) սաղանալ (saġanal) սաղաց (saġac’) - սաղանացն (saġanacʿn) սաղացիր (saġac’ir)
 1. (dialectal, colloquial) to return to life, to revive, to become alive
hy-conj-ցն-ել սաղա (saġa) - - - - -
 1. (dialectal, colloquial, transitive) to bring back to life, to revive
hy-conj-ել սանձ - սանձել (el) սանձ - - - սանձիր (ir)
 1. to bridle
 2. (figuratively) to restrain
hy-conj-ել սանր - սանրել (el) սանր - - - սանրիր (ir)
 1. (transitive) to comb, to brush
hy-conj-ել սանրվ - սանրվել (el) սանրվ - - - սանրվիր (ir)
 1. (intransitive) to comb oneself
hy-conj-ել սառ (saṙ) սառել (saṙel) սառ (saṙ) - սառեցն, սառացն (saṙecʿn, saṙacʿn) սառիր (saṙir)
 1. Alternative form of սառչել (saṙčʿel)
hy-conj-ել սառչ (saṙčʿ) սառչել (saṙčʿel) սառչ (saṙčʿ) - - սառչիր (saṙčʿir)
 1. (intransitive) to freeze
hy-conj-ել սասան (sasan) սասանել (sasanel) սասան (sasan) սասանվել (sasanvel) - սասանիր (sasanir)
 1. (transitive) to shake
  Template:hy-example
hy-conj-ալ սգ (sg) սգալ (sgal) սգաց (sgacʿ) - - սգացիր (sgacʿir)
 1. to mourn
hy-conj-ել սեղմ (seġm) սեղմել (seġmel) սեղմ (seġm) - - սեղմիր (seġmir)
 1. to squeeze
 2. (figuratively) to put under pressure
 3. to compress, to condense
hy-conj-ալ սիգ (sig) սիգալ (sigal) սիգաց (sigacʿ) - - սիգացիր (sigacʿir)
 1. to strut, to walk in a proud manner,
hy-conj-ել սիկտիրվ (siktirv) սիկտիրվել (siktirvel) սիկտիրվ (siktirv) - - սիկտիրվիր (siktirvir)
 1. (vulgar, slang) to fuck off, to get lost, to go to hell
hy-conj-ել սիր (sir) սիրել (sirel) սիր (sir) սիրվել (sirvel) - սիրիր (sirir)
 1. to like
  Template:hy-example
  Հայ Արիական Միաբանության Արմեն Ավետիսյանը սիրում է հրեակլիրը:
 2. to love
  Template:hy-example
hy-conj-ալ սլան (slan) սլանալ (slanal) սլաց (slac’) - - սլացիր (slac’ir)
 1. to rush, to speed along
hy-conj-ել սխալվ (sxalv) սխալվել (sxalvel) սխալվ (sxalv) - - սխալվիր (sxalvir)
 1. to make a mistake
 2. to be wrong
hy-conj-ել սկս (sks) սկսել (sksel) սկս (sks) սկսվել (sksvel) - սկսիր (sksir)
 1. (transitive) to begin, to start, to commence
hy-conj-ել սովոր (sovor) սովորել (sovorel) սովոր (sovor) - սովորեցն, սովորացն (sovorecʿn, sovoracʿn) սովորիր (sovorir)
 1. to study
  ես սովորում եմ համալսարանումI study at the university
 2. to learn
  ես սովորում եմ անգլերենI learn English
hy-conj-ալ սոր (sor) սորալ (soral) սորաց (soracʿ) - - սորացիր (soracʿir)
 1. (intransitive) to flow, to run out, to leak
hy-conj-ել սոր (sor) սորել (sorel) սոր (sor) - - սորիր (sorir)
 1. (intransitive) to creep into a hole
 2. (intransitive) to flow, to run out, to leak (as if from a narrow hole)
hy-conj-ել սուզ (suz) սուզել (suzel) սուզ (suz) սուզվել (suzvel) - սուզիր (suzir)
 1. (transitive) to plunge, to sink, to immerge
hy-conj-ել սպան (span) սպանել (spanel) սպան (span) սպանվել (spanvel) - սպանիր (spanir)
 1. to kill; to murder; to assassinate
hy-conj-ել սպաս (spas) սպասել (spasel) սպաս (spas) սպասվել (spasvel) սպասեցն, սպասացն (spasecʿn, spasacʿn) սպասիր (spasir)
 1. to wait; to expect, await
hy-conj-ել սպրդ (sprd) սպրդել (sprdel) սպրդ (sprd) - - սպրդիր (sprdir)
 1. (intransitive) to glide or creep into, to penetrate
hy-conj-ել ստամբակ (stmabak) ստամբակել (stmabakel) ստամբակ (stmabak) - - ստամբակիր (stmabakir)
 1. to be obstinate, to disobey, to rebel
hy-conj-ալ ստան (stan) ստանալ (stanal) ստաց (stac’) - ստանացն (stanacʿn) ստացիր (stac’ir)
 1. to receive, to get
 2. to obtain
 3. to extract
hy-conj-ել ստ (st) ստել (stel) ստ (st) - - ստիր (stir)
 1. to lie, to tell a lie
hy-conj-ել ստեղծ (steġç) ստեղծել (steġçel) ստեղծ (steġç) ստեղծվել (steġçvel) - ստեղծիր (steġçir)
 1. (transitive) to create
hy-conj-ել ստիպ (stip) ստիպել (stipel) ստիպ (stip) ստիպվել (stipvel) - ստիպիր (stipir)
 1. to compel, to force, to make
hy-conj-ել սրբ (srb) սրբել (srbel) սրբ (srb) - - սրբիր (srbir)
 1. to wipe
 2. to clean, to cleanse
 3. to dry by wiping
 4. (colloquial) to rob
hy-conj-ել սր (sr) սրել (srel) սր (sr) սրվել (srvel) - սրիր (srir)
 1. to sharpen
 2. (figuratively) to intensify, heighten, sharpen; to bring to a head
 3. (figuratively) to worsen, aggravate, exacerbate
hy-conj-ել սրճ (srč̣) սրճել (srč̣el) սրճ (srč̣) - - սրճիր (srč̣ir)
 1. to drink coffee
hy-conj-ել սրտառ (srtaṙel) սրտառել (srtaṙelel) սրտառ (srtaṙel) - - սրտառիր (srtaṙelir)
 1. (informal) to take to heart, to be moved
hy-conj-ել վազ (vaz) վազել (vazel) վազ (vaz) - վազեցն, վազացն (vazecʿn, vazacʿn) վազիր (vazir)
 1. (intransitive) to run
hy-conj-ել վախ (vax) վախել (vaxel) վախ (vax) - վախեցն, վախացն (vaxecʿn, vaxacʿn) վախիր (vaxir)
 1. Alternative form of վախենալ (vaxenal)
hy-conj-ալ վախեն (vaxen) վախենալ (vaxenal) վախեց (vaxecʿ) - վախենացն (vaxenacʿn) վախեցիր (vaxecʿir)
 1. to be afraid (of), to fear
hy-conj-ել վաճառ (vačaṙ) վաճառել (vačaṙel) վաճառ (vačaṙ) վաճառվել (vačaṙvel) - վաճառիր (vačaṙir)
 1. to sell
hy-conj-ել վան (van) վանել (vanel) վան (van) վանվել (vanvel) - վանիր (vanir)
 1. to repulse, to push away, to drive away
 2. (physics) to repel
hy-conj-ել վառ (vaṙ) վառել (vaṙel) վառ (vaṙ) վառվել (vaṙvel) - վառիր (vaṙir)
 1. (transitive) to set on fire, to burn
 2. (transitive) to light, to turn on a light-giving implement
 3. (transitive) to turn on a heat-giving implement
 4. (transitive) to heat
 5. (transitive, slang) to give away a secret (compare Russian спалить (spalitʹ))
 6. (transitive, figuratively) to fire, to inflame, to enliven, to inspirit
hy-conj-ել վառվ - վառվել (el) վառվ - - - վառվիր (ir)
 1. (intransitive) to burn, to be consumed by fire
 2. to give off light
hy-conj-ալ վերադառն (veradaṙn) վերադառնալ (veradaṙnal) վերադարձ (veradaṙj) - վերադառնացն (veradaṙnacʿn) վերադարձիր (veradaṙjir)
 1. to return, to come back
note how the aorist stem changes to term վերադարձ- tr
hy-conj-ցն-ել վեր (ver) - - - - -
 1. to take
hy-conj-ել վիճ (vič̣) վիճել (vič̣el) վիճ (vič̣) - - վիճիր (vič̣ir)
 1. to argue, dispute, have an argument
hy-conj-ալ-իս տ (t) տ (տ) տվ (tv) տրվել ((trvel)) - [[տուր (tur!, tu!*)
 1. to give
*Appendix:Glossary#colloquial colloquial
This is one of three verbs whose imperfective converb has the form of the simultaneous converb: term տալիս sc
hy-conj-ալ տաղտկան (taġtkan) տաղտկանալ (taġtkanal) տաղտկաց (taġtkac’) - - տաղտկացիր (taġtkac’ir)
 1. to become bored
hy-conj-ել տան (tan) տանել (tanel) տար (tar) {{Armn ((tarvel)) - [[տար (tar!)
 1. (transitive) to carry; to carry away or off, to take away; to lead
  Template:hy-example
  Template:hy-example
 2. (transitive) to tolerate, to endure, to stand, to brook
  Template:hy-example
 3. (transitive) to beat (in a game)
  Template:hy-example
note the irregular aorist stem and the imperative
hy-conj-ել տանջ (tanǰ) տանջել (tanǰel) տանջ (tanǰ) տանջվել (tanǰvel) - տանջիր (tanǰir)
 1. (transitive) to torment, to torture
hy-conj-ել տառադարձ (taṙadarj) տառադարձել (taṙadarjel) տառադարձ (taṙadarj) տառադարձվել (taṙadarjvel) - տառադարձիր (taṙadarjir)
 1. (linguistics) to transcribe
 2. (linguistics) to transliterate
hy-conj-ել տարած (tarac) տարածել (taracel) տարած (tarac) տարածվել (taracvel) - տարածիր (taracir)
 1. (transitive) to spread (out); to stretch, to extend
 2. (transitive) to spread, to diffuse; to disseminate, to propagate
  Template:hy-example
hy-conj-ել տարբեր (tarber) տարբերել (tarberel) տարբեր (tarber) տարբերվել (tarbervel) - տարբերիր (tarberir)
 1. to distinguish, to discern
  Template:hy-example
hy-conj-ալ տեղեկան (tełekan) տեղեկանալ (tełekanal) տեղեկաց (tełekacʿ) - տեղեկանացն (tełekanacʿn) տեղեկացիր (tełekacʿir)
 1. to become informed, to learn, to come to know
  Template:hy-example
 2. to inquire, make inquiries
hy-conj-ցն-ել տեղեկա (tełeka) - - - - -
 1. causative of տեղեկանալ (tełekanal)
 2. (transitive) to inform, to notify
hy-conj-ալ տեն (ten) տենալ (tenal) տես (tes) - - տեսիր (tesir)
 1. (colloquial) Alternative form of տեսնել (tesnel)
hy-conj-ալ տենչ (tenč’) տենչալ (tenč’al) տենչաց (tenč’acʿ) - - տենչացիր (tenč’acʿir)
 1. (poetic) to desire, to wish
hy-conj-ալ տեսն (tesn) տեսնալ (tesnal) տես (tes) - - տեսիր (tesir)
 1. (dialectal) Alternative form of տեսնել (tesnel)
hy-conj-ել տեսն (tesn) տեսնել (tesnel) տես (tes) տեսնվել (tesnvel) - [[տես (tes!)
 1. to see; to notice; to look at, to examine
  Template:hy-example
 2. to meet, to come across
  Template:hy-example
 3. to visit, to go to see
 4. to understand, to see, to realize
 5. to know, to experience
note the irregular imperative term տես տե՛ս sc
hy-conj-ել տեւ (tew) տեւել (tewel) տեւ (tew) - - տեւիր (tewir)
 1. to last; to go on, to continue
  Template:hy-example
hy-conj-ալ տժվժ (tžvž) տժվժալ (tžvžal) տժվժաց (tžvžacʿ) - տժվժացն (tžvžacʿn) տժվժացիր (tžvžacʿir)
 1. to make hissing sounds (təž-vəž)
hy-conj-ել տշ (tš) տշել (tšel) տշ (tš) տշվել (tšvel) - տշիր (tšir)
 1. (colloquial) to strike the "cat" in the game of tipcat
 2. (colloquial) to strike an object into the distance
  տշել գնդակըtšel gndakəto kick the ball
 3. (colloquial) to bounce, get rid of a person
hy-conj-ել տպ (tp) տպել (tpel) տպ (tp) տպվել (tpvel) - տպիր (tpir)
 1. to print
 2. to type
 3. to publish
hy-conj-ել տռ (tṙ) տռել (tṙel) տռ (tṙ) - - տռիր (tṙir)
 1. (vulgar) to fart (with a loud noise)
hy-conj-ել տրամադր (tramadr) տրամադրել (tramadrel) տրամադր (tramadr) տրամադրվել (tramadrvel) - տրամադրիր (tramadrir)
 1. (transitive) to give; to supply
  Template:hy-example
 2. (transitive) to dispose
hy-conj-ալ ցանկան (cʿankan) ցանկանալ (cʿankanal) ցանկաց (cʿankacʿ) - - ցանկացիր (cʿankacʿir)
 1. to wish, to desire
hy-conj-ալ ցավ (cʿav) ցավալ (cʿaval) ցավաց (cʿavacʿ) - ցավացն (cʿavacʿn) ցավացիր (cʿavacʿir)
 1. (colloquial) Alternative form of ցավել (cʿavel)
hy-conj-ել ցավ (cʿav) ցավել (cʿavel) ցավ (cʿav) - ցավեցն, ցավացն (cʿavecʿn, cʿavacʿn) ցավիր (cʿavir)
 1. to ache, to hurt
  Template:hy-example
 2. to regret
 3. to be a fan of, to support (usually a sports team)
hy-conj-ալ ցնծ (c’nç) ցնծալ (c’nçal) ցնծաց (c’nçacʿ) - - ցնծացիր (c’nçacʿir)
 1. to rejoice (at, over), to triumph (over), to exult (at, in)
hy-conj-ել ցուցան (c’uc’an) ցուցանել (c’uc’anel) ցուցան (c’uc’an) - - ցուցանիր (c’uc’anir)
 1. (archaic, literary) to show
hy-conj-ել ցտ (c’t) ցտել (c’tel) ցտ (c’t) - - ցտիր (c’tir)
 1. (archaic, transitive) to graze, to rub the skin off
hy-conj-ել փախն (pʿaxn) փախնել (pʿaxnel) փախ (pʿax) - փախնեցն, փախնացն (pʿaxnecʿn, pʿaxnacʿn) փախնիր (pʿaxnir)
 1. (somewhat informal) Alternative form of փախչել (pʿaxčʿel)
hy-conj-ել փախչ (pʿaxčʿ) փախչել (pʿaxčʿel) փախ (pʿax) - փախչեցն, փախչացն (pʿaxčʿecʿn, pʿaxčʿacʿn) փախչիր (pʿaxčʿir)
 1. (intransitive) to run away, to escape, to flee
  Template:hy-example
hy-conj-ցն-ել փախ (pʿax) - - - - -
 1. (transitive) to put to flight, to cause to flee
 2. (transitive) to steal; to kidnap; to abduct; to hijack
hy-conj-ել փակ (pʿak) փակել (pʿakel) փակ (pʿak) փակվել (pʿakvel) - փակիր (pʿakir)
 1. (transitive) to close; to shut; to lock
  Template:hy-example
hy-conj-ել փայլ (pʿayl) փայլել (pʿaylel) փայլ (pʿayl) - փայլեցն, փայլացն (pʿaylecʿn, pʿaylacʿn) փայլիր (pʿaylir)
 1. to shine, to glitter, to sparkle, to glisten
  Template:hy-example
 2. (figuratively) to shine (with), to be conspicuous (by)
hy-conj-ել փլ (pʿl) փլել (pʿlel) փլ (pʿl) փլվել (pʿlvel) - փլիր (pʿlir)
 1. (transitive) to destroy, to demolish; to pull down
hy-conj-ել փլվ (pʿlv) փլվել (pʿlvel) փլվ (pʿlv) - - փլվիր (pʿlvir)
 1. passive of փլել (pʿlel)
 2. to crash down, to tumble down, to collapse; to go to ruin; to founder
hy-conj-ել փոխանակ (pʿoxanak) փոխանակել (pʿoxanakel) փոխանակ (pʿoxanak) փոխանակվել (pʿoxanakvel) - փոխանակիր (pʿoxanakir)
 1. (transitive) to exchange
 2. (transitive) to swap
hy-conj-ել փոխարին (pʿoxarin) փոխարինել (pʿoxarinel) փոխարին (pʿoxarin) փոխարինվել (pʿoxarinvel) - փոխարինիր (pʿoxarinir)
 1. to substitute (for), to replace
hy-conj-ել փոխ (pʿox) փոխել (pʿoxel) փոխ (pʿox) փոխվել (pʿoxvel) - փոխիր (pʿoxir)
 1. (transitive) to change
hy-conj-ել փողոտ (p’oġot) փողոտել (p’oġotel) փողոտ (p’oġot) փողոտվել (p’oġotvel) - փողոտիր (p’oġotir)
 1. to cut the throat
hy-conj-ել փոր (pʿor) փորել (pʿorel) փոր (pʿor) փորվել (pʿorvel) - փորիր (pʿorir)
 1. to dig
 2. to excavate
 3. to hollow; to gouge; to chisel
hy-conj-ալ փութ (p’ut’) փութալ (p’ut’al) փութաց (p’ut’acʿ) - - փութացիր (p’ut’acʿir)
 1. (intransitive) to hurry
hy-conj-ալ փչան (pʿčʿan) փչանալ (pʿčʿanal) փչաց (pʿčʿacʿ) - փչանացն (pʿčʿanacʿn) փչացիր (pʿčʿacʿir)
 1. (intransitive) to get spoilt; to rot; to decay
 2. (intransitive, figuratively) to become morally corrupt
 3. (intransitive) to deteriorate, to worsen, to become worse; to go bad
hy-conj-ել փչ (pʿčʿ) փչել (pʿčʿel) փչ (pʿčʿ) փչվել (pʿčʿvel) - փչիր (pʿčʿir)
 1. to blow
  Template:hy-example
 2. to inflate, to puff out
  Template:hy-example
 3. to extinguish, to blow out
  Template:hy-example
 4. (figuratively) to lie, to talk nonsense
hy-conj-ալ փռշտ (pʿṙšt) փռշտալ (pʿṙštal) փռշտաց (pʿṙštacʿ) - փռշտացն (pʿṙštacʿn) փռշտացիր (pʿṙštacʿir)
 1. to sneeze
hy-conj-ել փսխ (pʿsx) փսխել (pʿsxel) փսխ (pʿsx) - փսխեցն, փսխացն (pʿsxecʿn, pʿsxacʿn) փսխիր (pʿsxir)
 1. (formal) to vomit
hy-conj-ել փտ (pʿt) փտել (pʿtel) փտ (pʿt) - փտեցն, փտացն (pʿtecʿn, pʿtacʿn) փտիր (pʿtir)
 1. (intransitive) to rot, to decay, to putrify
hy-conj-ել փրկ (pʿrk) փրկել (pʿrkel) փրկ (pʿrk) փրկվել (pʿrkvel) - փրկիր (pʿrkir)
 1. (transitive) to save, to rescue
  Template:hy-example
hy-conj-ել քաղ (kʿał) քաղել (kʿałel) քաղ (kʿał) քաղվել (kʿałvel) - քաղիր (kʿałir)
 1. to pick; to pluck
  Template:hy-example
 2. to gather
 3. to mow; to reap (also figuratively)
hy-conj-ել քաղց (kʿałcʿ) քաղցել (kʿałcʿel) քաղց (kʿałcʿ) - - քաղցիր (kʿałcʿir)
 1. to be hungry
hy-conj-ել քամ (kʿam) քամել (kʿamel) քամ (kʿam) քամվել (kʿamvel) - քամիր (kʿamir)
 1. to squeeze out, to press out; to wring
  Template:hy-example
 2. to strain, to filter
  Template:hy-example
 3. (colloquial) to extort the last belongings
hy-conj-ել քայլ (kʿayl) քայլել (kʿaylel) քայլ (kʿayl) - քայլեցն, քայլացն (kʿaylecʿn, kʿaylacʿn) քայլիր (kʿaylir)
 1. to walk; to step; to pace; to go
hy-conj-ել քանդ (kʿand) քանդել (kʿandel) քանդ (kʿand) քանդվել (kʿandvel) - քանդիր (kʿandir)
 1. to destroy, to demolish
  Ես սիրում եմ քանդել հիմարների երազանքները:
  Es sirum em kʿandel himarneri erazankʿnerə.
  I like to destroy the dreams of fools.
hy-conj-ել քաշ (kʿaš) քաշել (kʿašel) քաշ (kʿaš) քաշվել (kʿašvel) - քաշիր (kʿašir)
 1. to pull, to drag
  Template:hy-example
 2. to weigh
 3. (figuratively) to endure, to bear
 4. to take after, to resemble someone
  Template:hy-example
 5. (slang) to smoke
 6. (colloquial) to last
  Template:hy-example
hy-conj-ել քավ (kʿav) քավել (kʿavel) քավ (kʿav) - - քավիր (kʿavir)
 1. to atone for
  Template:hy-example
 2. to receive absolution
hy-conj-ել քարշ (kʿarš) քարշել (kʿaršel) քարշ (kʿarš) քարշվել (kʿaršvel) - քարշիր (kʿaršir)
 1. (archaic) Alternative form of քաշել (kʿašel)
hy-conj-ել քարոզ (kʿaroz) քարոզել (kʿarozel) քարոզ (kʿaroz) քարոզվել (kʿarozvel) - քարոզիր (kʿarozir)
 1. to preach, to sermonize
 2. to propagate, to advocate (views)
hy-conj-ել քաք (k’ak’) քաքել (k’ak’el) քաք (k’ak’) - - քաքիր (k’ak’ir)
 1. (vulgar) to shit, to crap
  Սիրելի՛ս, ես սիրում եմ տարօրինակ կապրիզներ ննջարանում ժամանակ առ ժամանակ, բայց վրաս քաքելը մի փոքր չափից դուրս էր:
  Sirelis, es sirum em taròrinak kaprizner nnǰaranum žamanak aṙ žamanak, bayc’ vras k’ak’elë mi p’ok’r čap’ic’ durs ēr.
  Darling, I like a fanciful whim in the bedroom now and again, but shitting on me was a bit extravagant
hy-conj-ել քել (kʿel) քելել (kʿelel) քել (kʿel) - - [[քել (kʿel, kʿele!)
 1. (dialectal) Alternative form of քայլել (kʿaylel)
note the irregular imperatives
hy-conj-ել քեր (kʿer) քերել (kʿerel) քեր (kʿer) քերվել (kʿervel) - քերիր (kʿerir)
 1. (transitive) to scrape, to scrub
  Template:hy-example
hy-conj-ել քերծ (kʿerc) քերծել (kʿercel) քերծ (kʿerc) քերծվել (kʿercvel) - քերծիր (kʿercir)
 1. to scratch
  Template:hy-example
hy-conj-ել քծն (kʿcn) քծնել (kʿcnel) քծն (kʿcn) քծնվել (kʿcnvel) - քծնիր (kʿcnir)
 1. to be obsequious (towards); to fawn (upon), to cringe (to)
hy-conj-ել քն (k'n) քնել (k'nel) քն (k'n) - - քնիր (k'nir)
 1. to sleep
 2. to go to sleep
 3. to fall asleep
 4. (euphemistic) to have sex, to make love
 5. (euphemistic) to die
hy-conj-ել քննադատ (kʿnnadat) քննադատել (kʿnnadatel) քննադատ (kʿnnadat) քննադատվել (kʿnnadatvel) - քննադատիր (kʿnnadatir)
 1. to criticize
hy-conj-ել քննարկ (kʿnnark) քննարկել (kʿnnarkel) քննարկ (kʿnnark) քննարկվել (kʿnnarkvel) - քննարկիր (kʿnnarkir)
 1. to discuss
hy-conj-ել քնն (kʿnn) քննել (kʿnnel) քնն (kʿnn) քննվել (kʿnnvel) - քննիր (kʿnnir)
 1. to examine, to inspect, to study
hy-conj-ել քշ (kʿš) քշել (kʿšel) քշ (kʿš) քշվել (kʿšvel) - քշիր (kʿšir)
 1. to chase away, to drive away
  Template:hy-example
 2. (colloquial) to drive (a vehicle, a pack animal)
  Template:hy-example
hy-conj-ել քոչ (kʿočʿ) քոչել (kʿočʿel) քոչ (kʿočʿ) - քոչեցն, քոչացն (kʿočʿecʿn, kʿočʿacʿn) քոչիր (kʿočʿir)
 1. to roam from place to place; to be a nomad, to lead a nomad's life
 2. to migrate
hy-conj-ել քոր (kʿor) քորել (kʿorel) քոր (kʿor) քորվել (kʿorvel) - քորիր (kʿorir)
 1. to scratch (an itching body part)
hy-conj-ել քուն (kʿun) քունել (kʿunel) քուն (kʿun) քունվել (kʿunvel) - քունիր (kʿunir)
 1. (vulgar, transitive) to fuck
hy-conj-ել քրտն (kʿrtn) քրտնել (kʿrtnel) քրտն (kʿrtn) - քրտնեցն, քրտնացն (kʿrtnecʿn, kʿrtnacʿn) քրտնիր (kʿrtnir)
 1. to sweat, to perspire
 2. (figuratively) to toil
 3. (figuratively) to be shy, ashamed
hy-conj-ել քց (kʿcʿ) քցել (kʿcʿel) քց (kʿcʿ) քցվել (kʿcʿvel) - [[քցիր (kʿcʿir! kʿcʿi!* kʿicʿ!*)
 1. (colloquial, dialectal) Alternative form of գցել (gcʿel)
note the kinky imperative term քից lang
hy-conj-ել օգն (ōgn) օգնել (ōgnel) օգն (ōgn) - - օգնիր (ōgnir)
 1. to help, to assist, to aid
hy-conj-ել օգտագործ (ōgtagorc) օգտագործել (ōgtagorcel) օգտագործ (ōgtagorc) օգտագործվել (ōgtagorcvel) - օգտագործիր (ōgtagorcir)
 1. to use, to utilize
hy-conj-ել օթ (ōtʿ) օթել (ōtʿel) օթ (ōtʿ) - - օթիր (ōtʿir)
 1. (archaic, literary) Synonym of օթեւանել (ōtʿewanel)
hy-conj-ել օծ (ōc) օծել (ōcel) օծ (ōc) օծվել (ōcvel) - օծիր (ōcir)
 1. (transitive) to perfume, to scent
 2. (transitive) to spray, to sprinkle
 3. (transitive) to anoint
 4. (transitive, religion) to consecrate, to sanctify
hy-conj-ալ ֆշշ (fšš) ֆշշալ (fššal) ֆշշաց (fššacʿ) - ֆշշացն (fššacʿn) ֆշշացիր (fššacʿir)
 1. to hiss