User:Heyzeuss/Accounting

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Expense accounts[edit]

myytyjen tavaroiden hankintameno cost of goods sold
maa-alueet
rakennukset
koneet
kalusto furniture, fixtures, equipment
ostot
palkkamenot ja erilaiset henkilösivumenot wages and employee benefit expenses
vuokramenot
sähkömenöt
mainosmenot
korjausmenot
posti- ja puhelinmenot
vakuutukset
korkomenot
verot

Misc[edit]

siirtosaaminen deferred income
siirtovelka deferred expense
merkintä–takaisinpyynti-menetelmä capture–recapture method
toistopyydystysotanta capture–recapture method
tulovero income tax
lähdevero tax-at-source
tuotevero
pääomavero
sosiaalivakuutus A category of insurance that includes pension, health care, disability, unemployment, and life insurance, but not property insurance. Literally social insurance.
tilinpäätös financial statement
oikaisu correction
siirtoerä transfer item
siirto transfer
erä item
oikaisuerä adjustment item
muistiinmerkitä muisti (memory) +‎ merkitä (to record)
tuotannontekijöiden hankkiminen purchase of inputs
tuotanto production
hankkia to acquire, buy, provide, earn
tuotannontekijä input, factor of production
budjetointi budgeting
palkanlaskenta payroll
hinnoittelu pricing
käsite concepts
käsittely comprehending
käsitellä comprehend, handle
taulukko spreadsheet
esitysgrafikka charts and graphs
sovellus application
yhteiskäyttö general use
sovellusten yhteiskäyttö
työssäöppiminen work-based learning
julkinen sektori public sector (federal and municipal)
yksityinen sektori private sector (privately and publically held)
pörssiyhtiöt publicly traded corporation
kolmas sektori non-profit sector (churches ("kirkot"), associations ("yhtistykset"), sports organizations("urheiluseurat"))
verovähennys tax deduction
verovähennyskelpoinen tax-deductible
verovelvollinen taxable
vähittäsmyynti retail
ennakon-pikätys withholding
brutto gross pay
netto net pay
alv ArvonLisäVero, alvi (colloquial), (VAT) VAT at Finlex.fi
valmius readiness
syventää to deepen, improve (tehdä syväksi)
syventää osamista to improve skill
kyetä osata (be able to)
: minä kykene
lasku bill
laskutus billing
laskuttaa to bill
sähköinen electronic
joustava flexible
voitto profit
tappio loss
: Firma on voittolla vai tappiolla.
kate gross profit
liikevaihto revenue
vaihto trading
edellytys vaatimus
ajantasaisttaa päivittää
olla oltava pitää olla
vaativa demanding
tulorahoitus retained earnings
pääomarahoitus capital financing
pääoma capital
määritelty defined
vaikuttaa to influence
vaikute influence
vaikutteinen acting
pitkävaikutteinen long-acting
lyhtytvaikutteiset short-acting
raaka-aine raw material
työpanos contribution
vastaanotto reception, receipt, consultation
vastaanottohetki time of receipt
suorite product, performance
luovutushetki moment of release
luovutus release
luovuttaa to release
rahoitustapahtuma capital financing event
hankkia to acquire
myymistään ← myydä + minen + stä + än
kyse issue, matter
joutua to have to, wind up, end up
joudutaan passive of joutua
saamiseksi translative of X infinitive of saada
turvautua to resort, reflexive of turvata
rahoitusmarkkina financial market
sijoittaa to position, place, set, place, invest
voitonjako distribution, profit sharingvoitto (profit) +‎ jako (divide)
johtua originate
pääoma capital
hankkia to acquire
hankinta acquisition
palauttaa to return
palautus return
palaue feedback
suorite product
suorittaa produce
luottaa to trust, rely on, count on
luotto credit
luoto islet
pääomanrahoitus capital financing
tulorahoitus retained earnings
olennainen essential, relevant
ero difference
erotus difference (arithmetic)
muodostaa to create
liittyä to join, be related to, have to do with
palautusvelvollisuus return duty
myyntitulo sales revenue, sales receipt
lähde expulsion, unloading, giving, fountain
luotonantaja lender
erä item, entry
erien genetive plural of erä
rahoituserä financial item, financial period
muutos change, modification
jälleenmyytävien resale of equipment
toimitilojen form of toimitila
vuokraamisesta form of vuokrata
debet debit
kredet credit
käsiteltävä käsitellä
kassatili cash in hand, undeposited funds
myyntisaaminen accounts receivable
johtua originate
tiliristikko T-account
vastakkain against, face to face
merkintä marking, entry, booking, recording
kahdenkertainen double, form of kaksinkertainen
kahdenkertainen kirjanpito double-entry accounting
liiketapahtuma business event
tapahtua to happen
tiliryhmä account type
kirjaussääntö record rule
sääntö rule
tiettyjen genetive plural of tietty
tietty certain, designated
tietää know
periaatteiden periaate (principal)
jaotellaan jaotella (divide)
sekki šekki (check)
sekkitili checking account
maksu payment, fee
maksuvalmiuden maksuvalmius (liquidity)
valmius readiness
sekkitilitalletus checking deposit
talletus deposit
tallettaa to deposit
tilinpäätösanalyysi financial statment analysis
tilinpäätöstiedot financial statement information
oikaisupyyntö oikaisu (adjusted) +‎ pyyntö (offer)
oikaisuvaatimus oikaisu (adjusted) +‎ vaatimus (demand)
verotuksen oikaisu verotuksen (of taxes) oikaisu (adjustment)

Frome some book[edit]

Page 19
säästö savings
säästötili savings account
yksityinen private, personal
sijoitus placement, rank, investment
yksityissijoitus personal investment
jälleenmyytävä sale of assets
hyödykkeiden hyödyke (goods)
hyöty gain, benefit
vähäinen slight, diminutive
muutenkin anyway, as it is
muutenkaan same as muutenkin, but with a negation clause
erityinen special, specific
mielenkiinto interest, attention
periaatteen in principal
periaate principalperi (near, about) +‎ aate (ideology)
menojäännös meno (expense) +‎ jäännös (remainder)
lisäys addition, inclusion, amendment
siirto move, shift, transport
Page 51
verovelvollisuus tax obligation
pääsääntö main focus pää (main) +‎ sääntö (rule)
yksityiskäyttö private use
määritelty defined
määritellä define
julkinen public
esiintyä appear, behave, perform, serve as, occur, be found
kiinteistöluovutus kiinteistö (real estate) +‎ luovutus (transfer)
tilata order, subscribe
liikevaihto revenue
asteittain every timeaste (instance)
pienenevä pienetä (grow oneself smaller) synonomous with vähenevä
huojennus huojentua (to get oneself relieved)
tuonnempana further on, belowtuonne (there) +‎ -mpi +‎ -na
siirtää tuonnemmaksi defer
verokanta tax base or rate?? ← vero +‎ kanta
sisältyä be included
eräiden genetive plural of erä (item)
majoitus board, accomodation
majoituspalvelu accomodation services
liikunta exercise
liikuntapalvelu fitness services
ym. etc.
yms. etc.
ynnä muut et al.
ynnä muuta et cetera
ynnä muuta sellaisa et cetera
tilaisuus occasion, opportunity
tilainen tila (space) Index:Finnish/t/i
Page 52
peruste grounds, principal, argument, basis
velvoite obligation
velvoitta obligate
veloittaa to charge, debit an account
perittävä taxableperiä (inherit, extract, tariff, dun)
rahtien rahti (freight, cargo)
laskutuslisien billing increaselaskutus (billing) +‎ lisä (addition, increase)
osuus corporate share
annettu antaa
alennus discount, degradation, debasement
johtuva johtua (to originate, stem, be derived from, result)
johtaa to guide, direct
luottotappio loss from a loan
vahvistettu strengthened
vahvistaa strengthen
annettava antaa
kuitti receipt
kuitissa in receipt
merkintävaatimus labeling requirement
vaatimus demand, claim
myytäessä II infinitive passive of myydä
vähennettävä must be reduced
vähentää reduce
kertaantuisi from kertaantua
kertaantua be repeated
käsitellä handle, deal with
verotus taxation
joutua wind up
nimikin nimi +‎ -kin
sovellettu soveltaa (apply, make use of, be relevant)
Page 53
henkilökunta staff
hankituista hankituthankkia
kustannus expense
liiketuttava business acquaintance
liiketua to get moved
edustuskulut representation expenses, legal expenses
kulut expenses (plural only)
tilitettävä tilittää (account for)
erotus difference
kultakin ablative of kukin
jätettävä jättää
jättää leave, drop off, deliver, submit
valvontailmoitus valvonta (monitoring) +‎ ilmoitus (notification)
kohdistaa to aim, focus
kohdistua be aimed at, be focused on
suoriteperiaate suorite (performance) +‎ periaate (principal)
vastaanotettu vastanottaa (receive)
määrämistä määrätä (to command, specify, levy, appoint, prescribe)
ottaa huomioon to take into account, consider, cater to
kilometrikorvaukset compensation for mileage
korvaus compensation, reimbursement
Page 64
henkilösivumeno employee benefit expenses
sivutulo fringe benefit income
luontoisetu benefit in kindluontoinen (natural) +‎ etu (benefit)
sovittua to have sth fitted, arranged, adapted.
ennakonpidätys withholdingennakko (advancement) + pidätys (holding)
veroluonteinen tax generating. Wikipedia-logo-v2.svg verlonluonteinen maksu on the Finnish Wikipedia.Wikipedia fi and Wikipedia-logo-v2.svg Luokka:Verotus on the Finnish Wikipedia.Wikipedia fi
veronluonteinen form of veroluonteinen
peritään periä (to tax, inherit)
lakisääteinen statutory, prescribed
työmarkkinajärjestö labor market organization
jäsenmaksu duesjäsen (member) +‎ maksu (payment)
TEL Wikipedia-logo-v2.svg TEL on the Finnish Wikipedia.Wikipedia fi
LEL Wikipedia-logo-v2.svg LEL on the Finnish Wikipedia.Wikipedia fi
TaEL Wikipedia-logo-v2.svg TaEL on the Finnish Wikipedia.Wikipedia fi
TyEL Wikipedia-logo-v2.svg TyEL on the Finnish Wikipedia.Wikipedia fi
tapaturmavakuutus collision insurance
ryhmähenkivakuutus group life insurance
palkansaaja wage/salary earner
ansio income
määräytyä to be determined by sth
perustuen instructive of perustua (be based on)
joko already?
urakka contract, arduous work
urakkapalkka contractor income
etu benefit
tuotanto output, production
kiinteistö real estate
sisällys contentsisältää (include)
henkilöstökulut employee expenses
palkkasumma sum of wages
kustannusten genetive plural of kustannus
päivärahoja per diem
Page 65
kohonneista kohota (to rise)
elantokustannus elanto (livelihood) +‎ kustannus (cost)
saatavaa saada
tavoitteena tavoite (goal)
mahdollisimman genetive of mahdollisin, superlative of mahdollinen
perittää periä (to tax)
tiettyyn illative of tietty (certain, known, designated), a contraction of tiedetty (known), the passive past participle of tietää
asti until, up to, since
ylittävältä ylittää (exceed)
suuruisena suuruinen (of the size of)
ei esitä negative personal of esittää (show up, perform)
Page 66
laaditaan laatia (compose, make, plan, draft)
yhteydessä in contact, in touchyhteys (connection)
muutosverokortti amended tax return. see also Vero.fi tax glossary and Vero.fi verokorttit
toimittaa perform
valvontailmoituslomake valvonta (monitoring) +‎ ilmoitus (notification) +‎ lomake (form)
Page 67
kunkin genetive of kukin (each)
peritty taxedperiä (to tax)
selville selvä (clear)
suuruus magnitude
riippua hang, dangle, be suspended, depend on
edeltäneen [[]] ← genetive of edeltänyt the active past participle of edeltää (precede)
edellä aboveesi- (pre, fore)
jokin edellä something first. compare head first. ← -esi (pre, fore)
vastaavista vastata (respond)
poisto depreciation
suhdteesta suhde (proportion, ratio, relationship, attitude)
peritä negative impersonal of periä
saakka all the way to, up to, until
läänin lääni (administrative region, a large property)
Page 68
osallistua participate, share
osuutensa osuus (corporate share)
piiriin piiri (district, circle, circuit, perimeter)
esiintyä esittää (show up, perform)
työsuhde employment
porrastettu gradated, graduatedporrastaa (gradate, graduate)
laaditaan laatia (compose, make, plan, draft)
Page 69
perintä debt collection
perintö inheritance, legacy
perintää not a word
vaatimus demand, claim
yhdistelmä combinationyhdistellä (combine)
ansioerittely income analysis
ansio income
eritellä analyse
erittely analysis
luettelo list
peritty periä
suoritus performance
erikseen translative plural posessive of eri-

Payroll[edit]

asuntoetu Accommodation benefit
autoetu Car benefit
autopaikka Parking space
Ay-maksu (Trade) union membership fee
eläkemaksu Employee pension fee / deduction
ennakonpidätys Tax withholding
isyysloma ja isän vanhempainloma Paternity leave and father's parental leave
kuukausipalkka Monthly salary
Lis./väh.ennakonpidätys Correction of tax withholding
lisätyö Additional work
lomakorvaus Holiday compensation
lomaraha edelle.lmv Holiday bonus for previous holiday qualifying year
lounasvahennys Lunch deduction
Maksetaan edelleen Payment abroad
Matka-,auto-/kotipuh.etu Phone benefit
Palkan korjaus Correction of pay
palkkaennakko/korjaus Pay advance / correction
Passit Passport expenses
pyhätyö Sunday work
sairaudeksi todettu poissaolo Sick pay
sairauskassamaksu Sick fund fee
Sava -pidätys Health insurance fee / deduction
Settlement all. veroton osa Settlement compensation, tax free part
Spvärahamaksun osuus ennpid. Sickness allowance fee share of tax withholding
takamaksu Retroactive pay
TES-ylityö Overtime based on collectove agreement
tunnustuspalkkio Reward for good work
Tunti/vko yt50/100% Weekly overtime 50%/100%
Tunti/vrk.yt50/100% Basic hours / daily overtime 50%/100%
Työttömyysvak.maksu Unemployment insurance fee / deduction
ulk.ulityöpalkka, verollinen Overseas overtime pay, taxable
Ulkomaan tulospalkkio, veroton Overseas premium, tax free
ulkomaanpalkka, verollinen Overseas pay, taxable
Ulkomaanpalkka, veroton Overseas pay, tax free
ulosotto Execution fee / deduction
palkkio Premium
Palkkio vähennys Premium deduction
Palkkio, P Bonus
Vero ulkomaille Tax abroad
Verollinen matkakorvaus Taxable travel compensation
Viikonlopun korvaus Weekend compensation
Vuoden alusta yhteensä year-to-date
vuosiloma Annual holiday
ylityölisä Fixed overtime compensation

Deferrals and accruals[edit]

Deferrals and accruals
Revenue Expense
Money paid early deferred income deferred expense, prepaid expense
Money not yet paid accounts receivable accounts payable
Tulot Menot
Raha maksettu aikaisin siirtosaamiset siirtovelka
Raha vielä maksettava myyntisaamiset ostovelka

Business school[edit]

aikuiskoulutus:

areas of study:

Unsorted[edit]

asia, huolenaihe, huolestuminen, huolestuneisuus, huoli, hätä, kohde, liikeyhtymä, liikeyritys, kauppaliike, yhtymä, firma, konserni	concern
aikomus, aie, suunnitelma, hanke, tahallisuus, tarkoitus, päämäärä	intent
tehtävä, työ, työtehtävä, kotitehtävä, askare, puuha, hanke, homma, urakka	task
ehdotus, ehdotelma, kaavailu, tarjous, esitys, hanke, kosinta, naimatarjous	proposal
toiminta, käyttö, hanke, toimi, toimenpide, käyttäminen, leikkaus, sotatoimi, operaatio, laskutoimitus	operation
pk-yritys	small and medium sized business
koetus, yritys	trying
kotimainen yritys	domestic company
toimiva yritys	operating company
kilpaileva yritys	competing company
internet-yritys	dotcom
työväkeä riistävä yritys	sweatshop
pyrkimys, yritys, ponnistus, yllyke	nisus
heitto, yritys, kokeilu, irrottelu, hipat	fling
yritys jonka työntekijät ovat järjestäytyneet ammatillisesti	union shop


Regex[edit]

winword
end of line
^13* 
]] || [[]]^11 |-^11 | [[
tab
^t
]] || [[

wiktionary
end of line
\n
]] || [[]] || [[$& |-$& | [[
tab
\t
]] || [[