User:Julien Daux/Navajo verbs by prefixes full

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
DISJUNCT CONJUNCT
Verb 0
Obl
I
Adv
IV/V
Obj
VI
Them
VII/VIII
Modal
IX
Cl
Asp Par Root Gloss

1 aʼaał ʼa Ø DUR Ø/yi -ʼAAL eat hard he is chewing (sth hard)
2 achįʼ ashchįʼ ʼa - CONCL Ø/si° -CHĄĄʼ defecate he is defecating
3 achʼiish ashchʼiish ʼa - MOM Ø/yi -CHʼIIZH abrade he is cutting
4 adidzééh ʼa di d MOM Ø/yi -DZAʼ stagger he is staggering, stumbling away out of sight
5 adijił ʼa di Ø N-REP -JIL stick out it is thorny, prickly
6 adilnííh adishnííh ʼa di l MOM Ø/yi -NIIʼ act with hand he is extending
7 adiłhash adishhash ʼa di ł N-REP Ø -GHAZH bite it bites, it is a biter; it is given to biting
8 ádin áníshdin ʼá ni (Ø) - N-IMP ni -DĮĮD disappear there is nothing, there is none
9 adiníłdíín adííníshdíín ʼa di-yíní (ní) ł N-IMP Ø -DÍÍN light he is directing, casting or reflecting light
10 aditał adishtał ʼa di Ø N-REP Ø -TÁÁL move foot he is a kicker, is given to kicking
11 adlą́ ashdlą́ ʼa d DUR Ø/yi -DLĄ́Ą́ʼ drink he drinks sth, gets a drink, gets drunk
12 ahaʼdeetʼaah ahadiʼnishtʼaah ʼah--aʼ di ni (ee) d MOM ni/ni~ -ʼĄ́ handle SRO to make a treaty, to enter into an agreement
13 áhátʼį́ ʼá ho d DUR Ø/yi -ʼĮĮD make it happens, takes place, occurs
14 aheełtʼé ahinishtʼé ʼah ni (ee) ł N-IMP ni -TʼEʼ be they are alike, similar, same
15 aheenízaad ʼah--ee Ø N-COMP Ø -ZAAD far it is equidistant, equally far
16 ahigą́ ahishgą́ ʼah d MOM Ø/yi -GHĄ́Ą́ʼ kill they are combating each other
17 akʼeʼełchí akʼeʼeshchí ʼa--kʼi ʼa ł CONCL Ø/si° -CHĮ́ come into being he writes (sth on sth), makes a tattoo
19 ákótʼé ákóníshtʼé ʼá-kó ni (Ø) - N-IMP ni~ -TʼEʼ be he is right, correct
20 aldeeł ʼa l DUR Ø/yi -DÉÉL eat plural he is chewing (plural objs)
21 alghał ʼa l DUR Ø/yi -GHAL eat meat he is chewing (meat)
22 alizh ashłizh ʼa - CONCL Ø/si° -LIZH urinate he is urinating
23 alkeed ʼa l DUR Ø/yi -KID eat chunky he is chewing (sth roundish)
24 alzhish ashzhish ʼa l REP Ø/yi -ZHIIZH dance he is dancing
25 ałchin ashchin ʼa ł CONCL Ø/si° -CHĄ́Ą́ʼ smell he smells, has a sense of smell
26 ałchozh ʼa ł DUR Ø/yi -CHOZH eat leafy he is chewing (sth flat)
27 ałeeh ashłeeh ʼa ł MOM Ø/si° -LĮ́Į́ʼ become he is putting on an event, throwing a party
28 ałhą́ą́ʼ ashhą́ą́ʼ ʼa ł DUR Ø/yi -GHĄ́Ą́ʼ snore he is snoring
29 ałhosh ashxosh ʼa ł REP Ø/yi -GHAAZH sleep he is sleeping, is asleep
30 ałkąąh ʼa ł MOM Ø/yi -KĄĄD sweet he is sweetening, is doing sweetening
32 ałtaaneesdiz ʼał tah ni si ł N-PERF si -DIZ twist it is tangled, snarled
33 ałtsʼééh ʼa ł DUR Ø/yi -TSʼEEʼ eat mushy he is chewing (sth mushy)
34 áłtsʼíísí ánístsʼíísí ʼá ni (Ø) ł N-IMP ni -TSʼÍÍSÍ small he is small, little, tiny, short
36 ałtso tʼáá áníiltso ʼá ni (Ø) ł N-IMP ni -TSOH big all completed, finished, all of it, entirely
37 áłtsʼóózí ánístsʼóózí ʼá ni (Ø) ł N-IMP ni -TSʼÓÓZÍ slender he is narrow, slim, slender
39 ánééh áshnééh ʼá - MOM Ø/yi -YAA make he does, acts
40 ánéeltʼeʼ áníiltʼeʼ ʼá l N-PERF ni -TʼEʼ be to be in number (as in majority)
41 ánéídlééh ánáshdlééh ʼá-ná y d MOM Ø/yi -LAA make he is repairing it, fixing it
42 áníldííl áníshdííl ʼá l N-IMP Ø -DÍÍL large he is husky, stocky, large
43 áníłtsááz ʼá l N-IMP Ø -TSAAZ thick it is thick
44 ánízáád ʼá Ø N-COMP Ø -ZAAD far it is comparatively far
45 ászólí áníszólí ʼá ł N-IMP Ø -ZÓLĺ light it is light (weighing little)
46 átʼé áníshtʼé ʼá ni (Ø) - N-IMP ni -TʼEʼ be it is
47 átʼį́ áshtʼį́ ʼá d DUR Ø/yi -ʼĮĮD make he does, acts
48 atłʼiid ʼa Ø CONCL Ø/si -TŁʼÍÍD fart he farts, breaks a wind
49 atłʼó ashtłʼó ʼa Ø CONCL Ø/si° -TŁʼǪ́ weave he is weaving
50 ayą́ ashą́ ʼa - DUR Ø/yi -YĄ́Ą́ʼ eat to eat
51 bééhániih b--é ho - DUR Ø/yi -NIIʼ know it is remembered
52 bééhoozįįh b--é ho yi - TRANS yii/yii -ZĮĮD know there comes to be knowledge about it
53 bééhózin b--é ho ni (◌́) - N-IMP ni -ZĮĮD know it is known about, there is knowledge about it
54 bihónéedząąh b ho ni (ee) d MOM ni/si -DZĄĄD possible it becomes possible
57 chʼéʼaash chʼíníshʼaash chʼí ni (Ø) - MOM ni/ni~ -ʼÁÁZH go they (2) go out horizontally (as through a door)
58 chʼéʼeeł chʼí ni (Ø) Ø -ʼÉÉL float he is floating out horizontally (as from a tunnel under water)
59 chʼéghááh chʼíníshááh chʼí ni (Ø) - MOM ni/ni -YÁ go he goes out horizontally (as through a door)
60 chʼéjeeh chʼí ni (Ø) Ø -JÉÉʼ run they (3+) run out horizontally
61 chʼékááh chʼíníshkááh chʼí ni (Ø) d MOM ni/ni~ -KAI go they (3+) go out horizontally (as through a door)
62 chʼéldlóósh chʼíníshdlóósh chʼí ni (Ø) l MOM ni/ni~ -DLOOZH go on all four he is going out on all fours
63 chʼéldóóh chʼí ni (Ø) l MOM ni/ni -DO gas floats it floats (smoke)
64 chʼélʼéés chʼí ni (Ø) l MOM ni/ni~ -ʼIZ step he is quietly walking or stepping out horizontally (as through a door)
65 chʼélnood chʼíníshnood chʼí ni (Ø) l MOM ni/ni~ -NÓÓD dart he is darting out horizontally (from an enclosure)
66 chʼéltaał chʼíníshtaał chʼí ni (Ø) l MOM ni/ni~ -TÁÁL move foot he is dashing out horizontally (as from an enclosure)
67 chʼéltłʼééh chʼíníshtłʼééh chʼí ni (Ø) l MOM ni/ni~ -TŁʼÁ trot he is trotting out horizontally (from an enclosure)
68 chʼélyeed chʼíníshyeed chʼí ni (Ø) l MOM ni/ni~ -WOD run he is running out horizontally (individually)
69 chʼémáás chʼínísmáás chʼí ni (Ø) Ø MOM ni/ni~ -MÁÁZ roll he is rolling out horizontally
70 chʼéʼnééh chʼí ni (Ø) d -NAʼ crawl he is crawling out horizontally (as from an enclosure)
71 chʼétʼááh chʼí ni (Ø) d MOM ni/ni -TʼAʼ fly it is flying out horizontally (as from an enclosure)
72 chʼétʼééh chʼí ni (Ø) Ø MOM ni/ni -TʼIʼ SFO extends it extends out horizontally (as a rope)
73 chʼétłíísh chʼí ni (Ø) Ø -TŁIZH AnO moves he is falling out horizontally
74 chʼéyéés chʼí ni (Ø) Ø MOM ni/ni -YIZ turn it is sliding out horizontally (as a boulder from a tunnel)
75 chʼídeelnííh chʼídinishnííh chʼí di l MOM ni/ni~ -NIIʼ act with hand he is extending (as from a window)
76 chʼííłʼá chʼíníshʼá chʼí y ni (◌́) ł MOM ni/ni~ -ʼAʼ send he is sending him out, ordering him out
77 chʼííłchʼąął chʼí y ni (◌́) ł MOM ni/ni~ -CHʼĄ́Ą́L move suspended he is taking him out horizontally on a handle
78 chʼííłʼeeł chʼí y ni (◌́) ł -ʼÉÉL float he is sailing or rowing it out horizontally (as a boat from a harbor)
79 chʼííłjiid chʼí y ni (◌́) ł -JID carry on one's back he is carrying or lugging it out horizontally on his back
80 chʼííłmáás chʼí y ni (◌́) ł MOM ni/ni~ -MÁÁZ roll he is rolling it out horizontally (as a barrel out of a barn)
81 chʼííłtʼááh chʼí y ni (◌́) ł -TʼAʼ fly he is flying it out horizontally (a plane as from a canyon)
82 chʼííłtʼééh chʼí y ni (◌́) ł MOM ni/ni~ -TʼIʼ SFO extends he is extending it out horizontally (as a rope)
83 chʼííłtʼood chʼí y ni (◌́) ł -TʼÓÓD suck he is sucking or pumping it out horizontally (as water through a pipe)
84 chʼííłtsʼǫǫd chʼí y ni (◌́) ł -TSʼǪ́Ǫ́D stretch he is stretching or pulling it out horizontally (a rope)
85 chʼíízǫ́ǫ́s chʼí-Ø y -ZǪ́Ǫ́Z pull gently he is pulling it or dragging it out horizontally (as a chain from a house)
86 chʼínádzííd chʼéénísdzííd chʼí-ná ni (Ø) d MOM ni/ni~ -ZID aware he is waking up
87 chʼínéísííd chʼéénísííd chʼí-ná y ni (◌́) ł MOM ni/ni~ -ZID aware he is waking him up
90 daatsaah da - CONCL Ø/si -TSĄ́ die he is sick, ill
91 deení di ni (ee) - N-IMP ni -NÍ sharp it is sharp, keen-edged
92 deesbá di si (s) d N-PERF si -BAʼ gray a gray ridge extends to a point
93 deesdoi di si ł N-PERF si -DOII hot it (the weather) is hot
94 deesgai di si (s) d N-PERF si -GAII white a white ridge extends to a point
95 deeshchiiʼ di si (s) d N-PERF si -CHIIʼ red a red ridge extends to a point
96 deeshjin di si (s) d N-PERF si -ZHĮ́Į́ʼ black a black ridge extends to a point
97 deestso di si (s) d N-PERF si -TSOII yellow a yellow or green ridge extends to a point
98 déesxéél díníshhéél di-ni si ł N-PERF si -YÉÉL calm it/he is quiet, noiseless, still, calm
99 deezʼá di si - N-PERF si -ʼÁ extend it extends, it lies
101 díchʼííʼ di ni (◌́) - N-PERF ni -CHʼÍÍʼ burn it is hot, spicy, piquant, bitter
102 dichʼíízh di ni (Ø) - N-IMP ni -CHʼIIZH abrade it is rough, it has a rough surface
103 didzééh disdzééh di d MOM Ø/yi -DZAʼ stagger he is staggering somewhere, stumbling somewhere
104 didziih disdziih di d MOM Ø/si -DZÍÍʼ breathe he is breathing, respirating
105 digeeh dishgeeh di - MOM Ø/si -GOʼ fall he is falling (from a standing position), tripping
106 dighááh di MOM Ø/si -YÁ go he has started to go, is about to go
107 dighaał di Ø -GHAL move eyes he is opening his eyes (starts to move his eyes)
108 diichʼééh diishchʼééh di yi - TRANS yii/yii -CHʼEEʼ open the mouth he is opening his mouth
109 diidiłjeeh didishjeeh di y di ł MOM Ø/yi -JÉÉʼ lie he is making it, starting it, building it (a fire)
110 diidzééh di yi d -DZAʼ stagger he starts to stagger, to stumble
111 diigis diisgis di yi d N-PERF yii -GIZ twist he is stupid
112 diʼil dinishʼil di ni (Ø) - N-IMP ni -ʼIL hairy it is hairy (as an angora goat)
113 diiłheeł diishheeł di yi ł TRANS yii/yii -YÉÉL calm he is calming down, becoming quiet
114 diimáás di yi Ø -MÁÁZ roll he starts off rolling
115 diitłʼíísh diishtłʼíísh di yi - TRANS yii/yii -TŁʼIIZH blue he is turning green or blue
116 dijeeh di Ø -JÉÉʼ run they (3+) start to run along
117 dijool dinishjool di ni (Ø) - N-IMP ni -JOOL spherical it is spherical, ball-like
118 dikááh di d -KAI go he starts go along (with at least two other people)
119 dikóóh dishkóóh di - MOM Ø/si -KWI vomit he starts to vomit
120 díkʼǫ́ǫ́zh di ni (◌́) - N-PERF ni -KʼǪSH sour it is sour, alkaline, salty
121 dikʼǫsh di - MOM Ø/yi -KʼǪSH sour it spoils, it turns sour
122 dilchʼąął di l MOM Ø/si -CHʼĄ́Ą́L move suspended he starts to move while hanging or dangling to a cord or handle
123 dildlóósh di l -DLOOZH go on all four he starts to go on all fours, to creep along
124 dildon di l N-IMP Ø -DON explode it crackles, pops, is explosive
125 dilʼéés disʼéés di l MOM Ø/yi -ʼEEZ step he is stepping somewhere
126 dilkǫǫh di ni (Ø) l N-IMP ni -KǪʼ smooth it is smooth, it has a smooth surface
127 dilkos diskos di l N-REP Ø -KÉÉZ cough he is coughing repeatedly, has a cough
128 dilnííh dishnííh di l MOM Ø/yi -NIIʼ act with hand he is extending, stretching his hand somewhere
129 diltaał di l -TÁÁL move foot he starts to dash, sprint along
130 diltłʼééh di l -TŁʼÁ trot he starts to trot or jog along
131 diltłiʼ di l N-IMP Ø -TŁAH burn it is burning, afire, on fire
132 dilwosh dishwosh di l N-REP Ø -GHAAZH shout he is shouting, hollering
133 dilyeed di l -WOD run he starts to run along
134 díłchʼil di ni (◌́) ł N-PERF ni -CHʼIL plant it (vegetation) is dense, thick
135 diłdzííd di ł MOM Ø/yi -DZID rot it is rotting, decaying
136 diłhił dinishhił di ni (Ø) ł N-IMP ni -YÉÉL dark he is dark, jet black
137 diłkʼáás di ł MOM Ø/si -KʼAAZ cold it (weather) is turning cold, starting to be cold
138 dimáás di Ø -MÁÁZ roll he starts to roll along
139 dinééh di Ø -NÁ migrate he starts to move (his household) along
140 diʼnééh di d -NAʼ crawl he starts to crawl along
141 dinilbá dini l N-IMP Ø -BAʼ gray it is light gray, grayish
142 dinilchííʼ dinishchííʼ dini l N-IMP Ø -CHIIʼ red it is pink
143 dinilgai dinishgai dini l N-IMP Ø -GAII white it is whitish, off-white, cream-colored
144 diniltso dinistso dini l N-IMP Ø -TSOII yellow it is light yellow
145 diniltsxo dinistsxo dini l N-IMP Ø -TSOII yellow it is light orange
146 dinilzhin dinishzhin dini l N-IMP Ø -ZHĮ́Į́ʼ black it is dark gray, dark brown
147 dinooltłʼizh dineeshtłʼizh dini yi (oo) l N-PERF yi -TŁʼIIZH blue he is bluish, greenish
148 ditʼééh di Ø MOM Ø/si -TʼIʼ SFO extends it lines up, forms a line (as a rope)
149 diteeł di Ø -TÉÉL slide he starts to slide along
150 ditłééʼ dinishtłééʼ di ni (Ø) Ø N-IMP ni -TŁÉÉʼ wet he is wet, damp; it is humid
151 ditłíísh di Ø -TŁIZH AnO moves he is starts to fly or fall along
152 ditłʼo di ni (Ø) - N-PERF ni -TŁʼO hairy it is hairy (as a dog), hirsute
153 ditsʼǫǫd di Ø MOM Ø/si -TSʼǪ́Ǫ́D stretch he is straining hisself
154 ditsʼoz di ni (Ø) - N-IMP ni -TSʼOZ hairy it is hairy (as an angora goat)
155 ditsxiz dinistsxiz di ni (Ø) - N-IMP ni -TSIZ tremble he is jerky, shaky, nervous
156 diyéés di Ø MOM Ø/si -YIZ turn it starts to sliding along (as a boulder)
157 diyin dinishyin di ni (Ø) - N-IMP ni -YĮĮD holy it is sacred
158 diyóół di - MOM Ø/si -YOL blow the wind begins to blow
159 dizééh disééh di - MOM Ø/si -ZAʼ burp he is burping, belching
160 dizhah dishah di - N-REP Ø -ZHÉÉʼ spit he is a spitter, has the habit of spitting
161 dizheeh disheeh di - MOM Ø/yi -ZHÉÉʼ spit he is spitting somewhere
163 doolghas di yi (oo) l N-PERF yi -GHAZ scratch it is serrated
164 doolnih deeshnih di yi (oo) l PROG yi -NIIʼ act with hand he is moving his arm
165 dootłʼizh dinishtłʼizh di yi (oo) d N-PERF yi -TŁʼIIZH blue he is turquoise, green, blue
166 dzíbá dzi ni (◌́) d N-PERF ni -BAʼ gray a gray strip or streak extends away into the distance
167 dzídzadilnííh dzídzadishnííh dzídza di l MOM Ø/yi~ -NIIʼ act with hand he is extending, sticking his into the fire
168 dzígai dzi ni (◌́) d N-PERF ni -GAII white a white strip or streak extends away into the distance
169 dzítso dzi ni (◌́) d N-PERF ni -TSOII yellow a yellow strip or streak extends away into the distance
170 eʼeʼaah ʼa ʼa - MOM Ø/yi -ʼĄ́ handle SRO a SRO (SRO) moves down
173 haʼaʼaah ha ʼa - MOM Ø/yi -ʼĄ́ handle SRO to take sth out, to remove sth
174 haabá ha yi d N-PERF yi~ -BAʼ gray there is a gray outcropping or patch (on the mountainside)
175 haachiiʼ ha yi d N-PERF yi~ -CHIIʼ red there is a red outcropping or patch of it (on the mountainside)
176 haaʼeeł ha Ø -ʼÉÉL float he is floating up out (as from a sunken box)
177 haagai ha yi d N-PERF yi~ -GAII white there is a white outcropping or patch of it (on the mountainside)
178 haajeeh ha Ø -JÉÉʼ run they (3+) run up out
179 haajííł ha Ø MOM Ø/yi -JIL stick out it sticks out, it protrudes (as a pole)
180 haajin ha yi d N-PERF yi~ -ZHĮ́Į́ʼ black there is a black outcropping or patch of it (on the mountainside)
181 haaldlóósh ha l -DLOOZH go on all four he is going up out on all fours (as out of a hole)
182 haaldóóh ha l MOM Ø/yi -DO gas floats it floats (smoke)
183 háálį́ ha yi (◌́◌́) - N-PERF yi -LĮ́ flow it flows up out
184 haaltaał ha l -TÁÁL move foot he is dashing up out
185 haaltłʼééh ha l -TŁʼÁ trot he is trotting up out, jogging up out
186 haalyeed ha l -WOD run he is running up out (from a hole)
187 haamáás ha Ø MOM Ø/yi~ -MÁÁZ roll he is rolling up out (as out of a hole)
188 haanééh ha Ø -NÁ migrate he is moving (his household) up out (as from a canyon)
189 haaʼnééh ha d -NAʼ crawl he is crawling up out (as from a hole)
190 haasbá ha si (s) d N-PERF si -BAʼ gray grayness slopes up, a gray slope rises
191 haasgai ha si (s) d N-PERF si -GAII white whiteness slopes up, a white slope rises
192 haashchiiʼ ha si l N-PERF si -CHIIʼ red sth red slopes upward; redness slopes upward
193 haashjin ha si d N-PERF si -ZHĮ́Į́ʼ black sth black slopes upward; blackness slopes upward
194 haastso ha si (s) d N-PERF si -TSOII yellow yellowness slopes up, a yellow slope rises
195 haatʼééh ha Ø MOM Ø/yi -TʼIʼ SFO extends it extends or stretches up out (as a rope)
196 haateeł ha Ø -TÉÉL slide he is sliding up out
197 haatih haashtih ha d CONCL Ø/si° -TIH old he grows old, worn
198 haatłíísh ha Ø -TŁIZH AnO moves he is flying or falling out
199 haatso ha yi d N-PERF yi~ -TSOII yellow there is a white outcropping or patch of it (on the mountainside)
200 haatsʼǫǫd ha Ø MOM Ø/yi -TSʼǪ́Ǫ́D stretch he is stretching his neck up out (as from a hole)
201 hadibin hadiibin ha di Ø MOM Ø/yi -BĮĮD fill it fills sth up, sth gets full of it
202 hadidzééh ha di d MOM Ø/yi~ -DZAʼ stagger he is staggering (as up the stairs)
203 hahoodzo ha ho yi (oo) d N-PERF yi -ZO mark it (area) is marked out (with a line around it)
204 haichʼiid haashchʼiid ha y - MOM Ø/yi~° -CHʼID scratch he is scratching it up or out
205 haidiłbin hadishbin ha y di Ø MOM Ø/yi -BĮĮD fill he is filling it
206 haidizóóh hadisóóh ha y di - MOM Ø/yi~ -ZOʼ spit he is spitting it out
207 haigééd haashgééd ha y - MOM Ø/yi~° -GEED stick he is digging it up, out
208 haikaał haashkaał ha y - MOM Ø/yi~° -KAL chop he is wounding him (with a projectile)
209 haikʼę́ę́h haashkʼę́ę́h ha y - MOM Ø/yi~° -KʼĘĘʼ cut he is cutting a notch in it, cutting a piece out.
210 haiłbąąs ha y ł MOM Ø/yi~ -BĄ́Ą́Z roll he is rolling it up out (a wheel)
211 haiłchʼąął ha y ł MOM Ø/yi~ -CHʼĄ́Ą́L move suspended he is taking it up out on a handle or cord (as a bag from a box).
212 haiłʼeeł haashʼeeł ha y ł MOM Ø/yi~° -ʼÉÉL float he is straining it (a liquid)
213 haiłgééd haashgééd ha y ł MOM Ø/yi~° -GEED stick he is sticking it (his tongue) out
214 haiłgéésh haashgéésh ha y ł MOM Ø/yi~° -GIZH cut he is cutting it out
215 haiłhaał haashhaał ha y ł MOM Ø/yi~° -GHAAL bat he is shelling them (corn) by beating them out of their shells or pods
216 haiłjiid ha-3s y ł -JID carry on one's back he is carrying or lugging it up out on his back (as a heavy bag from a cellar)
217 haiłkaał haashkaał ha y ł MOM Ø/yi~° -KAAL chop he is chopping it out
218 haiłmáás ha y ł MOM Ø/yi~ -MÁÁZ roll he is rolling it up out
219 haiłtʼeʼ haashtʼeʼ ha y ł MOM Ø/yi~° -TʼEʼ propel SSO/AnO he is throwing it (a SSO) up and out
220 haiłtʼééh ha y ł MOM Ø/yi~ -TʼIʼ SFO extends he is extending it out horizontally (as a rope)
221 haiłtʼood ha y ł -TʼÓÓD suck he is sucking or pumping it up out (as water from a barrel)
222 haiłtsʼǫǫd ha y ł MOM Ø/yi~ -TSʼǪ́Ǫ́D stretch he is stretching ou pulling it up out (as a worm)
223 hainiłchaad hanishchaad ha y ni ł MOM Ø/yi~ -CHAAD swell he is carding wool, is making it fluffy
224 hainitá hanishtá ha y ni - CONCL Ø/si -TĄ́Ą́ʼ search he is looking for it, searching for it, seeking it
225 haisháásh haasháásh ha y ł MOM Ø/yi~° -ZHAAH erode he is wearing part of it away
226 haishóóh haashóóh ha y ł MOM Ø/yi~° -ZHÓÓʼ brush he is brushing it out, removing it by brushing
227 haizǫ́ǫ́s ha-Ø y -ZǪ́Ǫ́Z pull gently he is ripping it or tearing it out (as a check)
228 halchin honishchin ho ni (Ø) l N-IMP ni -CHĄ́Ą́ʼ smell he smells like it, has the odor of it
229 haleeh hashłeeh ho Ø MOM Ø/si° -LĮ́Į́ʼ become he is being born, coming into being, sprouting
230 halneʼ hashneʼ ho l DUR Ø/yi -NEʼ tell he is talking about, telling about
231 hałeeh hashłeeh ho ł MOM Ø/si° -LĮ́Į́ʼ become he is causing it, generating it
232 hanályį́į́h hanáshyį́į́h ha-ná l MOM Ø/yi~° -YĮ́Į́ʼ breathe he is resting, taking a rest
233 haʼní ho di d N-IMP Ø~ -NIID say they say, it is said
234 hanidááh haniidááh ha ni d MOM Ø/yi~ -DAAʼ dance they are starting to celebrate noisily
235 haniih hashniih ho - N-IMP Ø -NIIʼ know he knows it, knows all about it
236 hashké hoshishké ho sh - N-IMP Ø -KEED scold warrior
237 hashkeeh hoshishkeeh ho sh - MOM Ø/yi° -KEED scold he is scolding him
238 hasįįh ho ł MOM Ø/yi -ZĮĮD know conditions cause a feeling (as shame)
239 hataał hashtaał ho - DUR Ø/yi -TÁÁL sing he is singing, chanting
240 hazʼą́ ho si - N-PERF si -ʼĄ́ handle SRO there is space, room
241 heechééh hinishchééh hi ni (ee) d MOM ni/ni -CHAʼ hop he goes, arrives hopping or hobbling
242 heeneez hi ni (ee) - N-ABS ni -NEEZ long rectangle
243 hiiłchʼįįh hi-yi ł MOM Ø/yi -CHʼĮʼ become evening evening is falling, twilight is falling
244 hilghaał hishghaał hi l MOM Ø/yi~ -GHAL wriggle he is wriggling somewhere
245 hiłiijį́į́h yi d -ZHĮ́Į́ʼ black it is becoming dusk, it is getting dark outside
246 hiná hinishná hi ni (Ø) - N-IMP ni -NAʼ live he lives, is alive
247 hodéezyéél ho di-ni si - N-PERF si -YÉÉL calm the place is quiet, noiseless, there is silence
248 hodíłchʼil ho di ni (◌́) ł N-PERF ni -CHʼIL plant an area is dense
249 hólǫ́ honishłǫ́ ho ni (◌́) - N-IMP ni -LĮĮD exist there is, there are
250 honeezílí ho ni si - N-PERF si -ZIIL warm a place, the weather is warm
251 honeezkʼází ho ni si - N-PERF si -KʼAAZ cold an area is cool
252 honiłné honishné ho ni ł CONCL Ø/si -NÁ win he is winning it, is better at it
253 hooʼaah ho yi - TRANS yii/yii -ʼĄ́ handle SRO there is room, room is made for someone
254 hoodzą́ ho yi (oo) d N-PERF yi -DZĄ́ hole there is a hole
255 hoolʼá ho yi (oo) l N-PERF yi -ʼÁ extend area extends on
256 hoolʼįįh ho yi l TRANS yii/si -ʼĮ́Į́ʼ look morning dawns, it becomes daylight
257 hoołʼaah hooshʼaah ho yi ł TRANS yii/yii° -ʼĄ́ handle SRO to make room
258 hóółtseii ho yi (◌́◌́) ł N-PERF yi -TSEII dry the place is dry
259 hóóyééʼ ho yi (◌́◌́) - N-PERF yi -YÉÉʼ terror it became dreadful, terrifying
260 hoozdo ho si (z) Ø N-PERF si -DOII hot it (a space) is warm or hot
261 hoozkʼaz ho si - N-PERF si -KʼAAZ cold it (a space) is cold
262 hóyééʼ ho ni (◌́) - N-IMP ni -YÉÉʼ terror to be dreadful, terrifying, terrible, frightening
263 hózhǫ́ ho ni (◌́) - N-IMP ni -ZHǪǪD nice it is beautiful, peaceful, harmonious, nice
264 íhoołʼaah íhooshʼaah ʼa--í ho yi ł TRANS yii/yii -ʼĄ́Ą́ʼ learn to learn, to train, to receive education
265 iichʼąh iishchʼąh ʼa yi - SEM yii/si° -CHʼĄH seizure he is falling into fire
266 iidlóóh iishdlóóh ʼa d MOM Ø/yi~° -DLOʼ laugh to laugh oneself to death
267 iiʼeeł iishʼeeł ʼa - MOM Ø/yi~° -ʼÉÉL float he is floating away
268 iighááh ʼa MOM Ø/yi -YÁ go he goes out of sight
269 iijeeh ʼa Ø -JÉÉʼ run they (3+) run away out of sight
270 iijííł ʼa - MOM Ø/yi -JIL stick out it sticks, pierces (a sharp pointed obj as a thorn)
271 iikʼáíí iishkʼáíí ʼa - MOM Ø/yi~° -KʼAIʼ spread legs he is falling with his legs spread
272 iildlóósh iishdlóósh ʼa l MOM Ø/yi~° -DLOOZH go on all four he is going away on all fours
273 iildzííł iisdzííł ʼa l MOM Ø/yi~° -DZIL strong he is straining to do it (defecation)
274 íílééh áshłééh ʼá y - MOM Ø/yi -LAA make he is making it
275 iilʼéés iisʼéés ʼa l MOM Ø/yi~° -ʼIZ step he is walking away lightly or quietly
276 iiltaał iishtaał ʼa l MOM Ø/yi~° -TÁÁL move foot he is dashing away out of sight
277 iiltłʼééh ʼa l -TŁʼÁ trot he is trotting away, jogging away
278 iilyeed ʼa l -WOD run he is running away out of sight
279 iiłʼá iishʼá ʼa y ł MOM Ø/yi~° -ʼAʼ send he is sending him away
280 iiłbąąs ʼa-y ł MOM Ø/yi~ -BĄ́Ą́Z roll he is rolling it away out of sight (a wheel)
281 iiłchʼąął iishchʼąął ʼa y ł MOM Ø/yi~° -CHʼĄ́Ą́L move suspended he is taking him away on a handle, string, or cord
282 ííłdįįh áshdįįh ʼá y ł MOM Ø/si° -DĮĮD disappear he is destroying it, getting rid of it
283 iiłdóóh iishdóóh ʼa y ł MOM Ø/yi~° -DO gas floats he is causing it (a gaseous amorphous substance) to move away
284 iiłʼeeł iishʼeeł ʼa y ł MOM Ø/yi~° -ʼÉÉL float he is sailing it away, floating away in it (a boat)
285 iiłháásh iishxáásh ʼa yi ł TRANS yii/yii -GHAAZH sleep he is going to bed, is going to sleep
286 iiłjiid iishjiid ʼa y ł MOM Ø/yi~° -JID carry on one's back he is carrying it away on his back
287 iiłkeed iishkeed ʼa y ł MOM Ø/yi~° -KID slide he is photographing him, taking his picture
288 iiłmáás iismáás ʼa y ł MOM Ø/yi~° -MÁÁZ roll he is rolling it away
289 ííłniih ʼa ł MOM Ø/yi -NÍÍʼ middle to become the middle of
290 iiłtʼááh ʼa y ł -TʼAʼ fly he is flying it away (a plane)
291 iiłtʼeʼ iishtʼeʼ ʼa y ł MOM Ø/yi~° -TʼEʼ propel SSO/AnO he is throwing it (a SSO) out of sight
292 iiłtʼééh iishtʼééh ʼa y ł MOM Ø/yi~° -TʼIʼ SFO extends he is extending it away (as a rope)
293 iiłtʼood iishtʼood ʼa y ł MOM Ø/yi~° -TʼÓÓD suck he is sucking it away, pumping it away
294 iiłtsʼǫǫd iistsʼǫǫd ʼa y ł MOM Ø/yi~° -TSʼǪ́Ǫ́D stretch he is stretching it away (a rope)
295 iimáás iismáás ʼa Ø MOM Ø/yi~° -MÁÁZ roll he is rolling away
296 iinééh iishnééh ʼa Ø MOM Ø/yi~° -NÁ migrate he is moving (his household) away, is emigrating
297 iiʼnééh ʼa d -NAʼ crawl he is crawling away
298 iiniłchééh anishchééh ʼa y ni ł MOM Ø/yi~ -CHĄ́Ą́ʼ flee he is chasing him away
299 íinízin íinisin ʼá yini - N-IMP Ø -ZĮĮD know he thinks so, has in mind, holds an opinion
300 iisááł iisááł ʼa ł MOM Ø/yi~° -ZAAL dash he is running away, speeding away, dashing away
301 iitʼááh ʼa d -TʼAʼ fly he is flying away out of sight
302 iitʼééh ʼa Ø MOM Ø/yi -TʼIʼ SFO extends it extends away out of sight (as a rope)
303 iiteeł iishteeł ʼa - MOM Ø/yi~° -TÉÉL slide he is sliding away
304 iitłíísh iishtłíísh ʼa - MOM Ø/yi~° -TŁIZH AnO moves he is falling away, out of sight
305 iitsʼǫǫd iistsʼǫǫd ʼa - MOM Ø/yi~° -TSʼǪ́Ǫ́D stretch he is stretching (his body) away, leaning away
306 iiyéés ʼa Ø MOM Ø/yi -YIZ turn it is sliding away out of sight (as a boulder)
307 iizą́ iisą́ ʼa hi - DUR Ø/yi -ZĄ́Ą́ʼ beat wife he is beating his spouse
308 iizhííd iishííd ʼa - MOM Ø/yi~° -ZHIL breathe he is breathing in, inhaling, gasping
310 iizǫ́ǫ́s ʼa y - -ZǪ́Ǫ́Z pull gently to pull it, drag it out of sight
311 ílį́ anishłį́ ʼa ni (◌́) - N-IMP ni -LĮ́Į́ʼ become he has a value, is worth
312 íłį́ anishłį́ ʼa ni (◌́) ł N-IMP ni -LĮ́Į́ʼ become he sets a high price
313 iʼniłdih iʼnishdih ʼa ʼa ni ł N-REP Ø -DIH jolt he has a limp, he limps
314 jíchiiʼ dzi ni (◌́) d N-PERF ni -CHIIʼ red a red strip or streak extends away into the distance
315 jiilgéésh dzi yi l SEM yii/si -GIZH flash lightning flashes, there is a flash of lightening.
316 jiilgish dzi yi l SEM yii/si -GIZH flash lightning flashes
317 jíjin dzi ni (◌́) d N-PERF ni -ZHĮ́Į́ʼ black a black strip or streak extends away into the distance
318 joobaah [[jiinishbaah, jooshbaah]] ji yini (oo) Ø MOM Ø/si° -BAʼ be kind he is behaving nicely, generously or helpfully
319 kʼédǫǫh kʼéshdǫǫh kʼí - MOM Ø/si° -DǪǪD straighten up he is standing up, moving to a standing position
320 kééhatʼį́ kééhashtʼį́ kéé ho d N-IMP Ø -ʼĮĮD make he lives, resides
321 kʼéldlóósh kʼí l MOM Ø/yi -DLOOZH go on all four it is keeps right on trotting along (as a horse whose rider fell off)
322 kʼézdon kʼí si (z) - N-PERF si -DǪǪD straighten up it is straight
323 kʼídzíbá kʼí dzi ni (◌́) d N-PERF ni -BAʼ gray it has gray tips, is gray-tipped
324 kʼídzígai kʼí dzi ni (◌́) d N-PERF ni -GAII white it has white tips, is white-tipped
325 kʼídzítso kʼí dzi ni (◌́) d N-PERF ni -TSOII yellow it has yellow tips, is yellow-tipped
326 kʼiidilé kʼidishłé kʼi y di Ø MOM Ø/yi~ -LÁ handle SFO he is planting it
327 kʼíjíchiiʼ kʼí dzi ni (◌́) d N-PERF ni -CHIIʼ red it has red tips, is red-tipped
328 kʼíjíjin kʼí dzi ni (◌́) d N-PERF ni -ZHĮ́Į́ʼ black it has black tips, is black-tipped
329 kʼízdiníłhéél kʼí dzi-di ni (ní) ł N-PERF ni -YÉÉL dark it has dark tips
330 kʼízhdeetłʼizh kʼí dzi-di ni (ee) d N-PERF ni -TŁʼIIZH blue it has blue tips, is blue-tipped
331 łeʼdilchʼííł łe ʼa di l MOM Ø/yi -CHʼIL lightning lightning is striking the ground
332 łibá łinishbá łi ni (Ø) - N-IMP ni -BAʼ gray it is gray
333 łichííʼ łinishchííʼ łi ni (Ø) - N-IMP ni -CHIIʼ red he is red
334 łichxííʼ łinishchxííʼ łi ni (Ø) - N-IMP ni -CHIIʼ red he is orange (color)
335 łigai łinishgai łi ni (Ø) - N-IMP ni -GAII white it is white.
336 łíícháázh łíshcháázh łí y Ø MOM Ø/si° -CHÁÁZH defraud he is cheating him, defrauding him, exploiting him
337 łíidilchí łídíshchí łí y di l CONCL Ø/si -CHĮ́ come into being he is flattering him up as a prelude to a request or favor
338 łikʼaii łinishkʼaii łi ni (Ø) Ø N-IMP ni -KʼAII fat he is fat, obese
339 łikan łinishkan łi ni (Ø) Ø N-IMP ni -KĄĄD sweet it is sweet
340 łikizh łinishkizh łi ni (Ø) Ø N-IMP ni -KIIZH spotted he is spotted, has spots
341 łitso łinistso łi ni (Ø) Ø N-IMP ni -TSOII yellow it is yellow
342 łitsxo łinistsxo łi ni (Ø) Ø N-IMP ni -TSOII yellow he is orange (color)
343 łizhin łinishzhin łi ni (Ø) - N-IMP ni -ZHĮ́Į́ʼ black it is black.
344 naabá na yi d N-PERF yi -BAʼ gray there is a descending gray line or strip
345 naabaah naashbaah na Ø CONT Ø/si° -BAAʼ raid he is going around raiding
346 naabąąs na Ø CONT Ø/si -BĄ́Ą́Z roll it is rolling around about (a wheeled vehicle)
347 náábał nááshbał yi Ø PROG yi -BAAL FFO hangs he is turning or whirling around and around quickly (as a dancer)
348 naabé naashbé na Ø CONT Ø/si° -BĮ́Į́ʼ swim he is swimming
349 naʼachʼąąh naʼashchʼąąh na ʼa Ø CONT Ø/si° -CHʼĄĄʼ decorate to draw, to design, to paint pictures
350 naachiiʼ na yi d N-PERF yi -CHIIʼ red there is a descending red line or strip
351 naachxǫʼ naashchxǫʼ na - CONT Ø/si° -CHXǪʼ ruin he is pouting
352 naadá naashdá na d CONT Ø/si° -YÁ go she is masturbating
353 naaʼeeł naashʼeeł na - CONT Ø/si° -ʼÉÉL float he is floating about
354 naagai na yi d N-PERF yi -GAII white there is a descending white line or strip
355 naaghá na CONT Ø/si° -YÁ go he is going around, walking about
356 naajin na yi d N-PERF yi -ZHĮ́Į́ʼ black there is a descending black line or strip
357 naalʼaʼ naashʼaʼ na l CONT Ø/si° -ʼAʼ send he is a servant or a slave (taking orders)
358 naalchʼąął naashchʼąął na l CONT Ø/si° -CHʼĄ́Ą́L move suspended he moves around with difficulty
359 naalchiʼ naashchiʼ na l CONT Ø/si° -CHIʼ squat he is spying, scouting
360 naaldo na l CONT Ø/si -DO gas floats it floats, drifts (smoke)
361 naalʼiz na Ø-l CONT Ø/si -ʼIZ step he is quietly steps about, is sneaking around
362 naaljooł naashjooł na l CONT Ø/si° -JOOL spherical he is going around with his head down
363 naalnish naashnish na l CONT Ø/si° -NISH work he works, functions, operates
364 naalyiz na l CONT Ø/si -YIZ turn he is squirming, is following a zigzag course
365 naalzheeh naashzheeh na l CONT Ø/si° -ZHEEʼ hunt he is hunting, goes hunting
366 naałchid naashchid na ł CONT Ø/si° -CHID move hand he is gesturing, signaling with his hands
367 náʼáłkad náʼáshkad ʼa ł CONCL Ø/si -KAD sew he is sewing, is a seamstress, is a tailor
368 naʼałkǫ́ǫ́ʼ na ʼa ł -KǪ́Ǫ́’ swim he goes swimming, is swimming about
369 naamaas naasmaas na Ø CONT Ø/si° -MÁÁZ roll he is rolling around
370 naaʼnaʼ naashʼnaʼ na d CONT Ø/si° -NAʼ crawl he crawls about
372 naané naashné na Ø CONT Ø/si~° -NEʼ play he is playing
373 naaʼné naashʼné na d CONT Ø/si° -NEʼ play he is wild, is behaving wildly
374 naʼanish na ʼa Ø CONT Ø/si -NISH work work is going on, work is happening
375 naasbá na si (s) d N-PERF si -BAʼ gray it forms a meandering gray line or line of gray spots on the ground (as ashes)
376 naasgai na si (s) d N-PERF si -GAII white it forms a meandering white line or line of white spots on the ground (as ashes)
377 naashchiiʼ na si (s) d N-PERF si -CHIIʼ red it forms a meandering red line or line of red spots on the ground (as blood)
378 naashjin na si (s) d N-PERF si -ZHĮ́Į́ʼ black it forms a meandering black line or line of black spots on the ground
379 naastsooz na si (s) ł N-PERF si -TSOOZ handle FFO they lie around (FFOs as sheets)
380 naastsxo na si (s) d N-PERF si -TSOII yellow it forms a meandering yellow line or line of yellow spots on the ground
381 naatʼaʼ na d CONT Ø/si -TʼAʼ fly to fly around (a bird); to make a round-trip flying
383 naataz naastaz na Ø CONT Ø/si° -TAZ spin he is squirming, wriggling
384 naateeł na Ø -TÉÉL slide he is slipping, sliding around, skating around
385 naatʼiʼ na Ø CONT Ø/si -TʼIʼ SFO extends it extends about here and there (as a meandering wire)
386 naatłíísh naashtłíísh na Ø CONT Ø/si° -TŁIZH AnO moves he is bouncing (a short distance) into the air
387 naatłizh na - -TŁIZH AnO moves he is bouncing up and down (as when driving over rough roads)
388 naʼatłʼoʼ naʼashtłʼoʼ na ʼa Ø CONT Ø/si° -TŁʼǪ́ weave to put up Christmas decorations
389 naatso na yi d N-PERF yi -TSOII yellow there is a descending yellow line or strip
390 naatsʼǫǫd na Ø CONT Ø/si -TSʼǪ́Ǫ́D stretch he is stretching his neck about, is gawking around
391 naayéés na Ø MOM Ø/yi -YIZ turn it is sliding downward (as a boulder)
392 naazʼą́ na si (z) Ø N-PERF si -ʼĄ́ handle SRO they (SROs) lie around, are located somewhere
393 naazhjaaʼ na si (z) Ø N-PERF si -JAAʼ handle PlO2 they lie around (groups of profusion of small)
394 naazhjééʼ nishiijééʼ na si (z) Ø N-PERF si° -JÉÉʼ lie they (AnOs) lie around in groups of three or more
395 naazhjool na si (z) Ø N-PERF si -JOOL NCM moves they lie around (NCM as a wig)
396 naazhtéézh nishiitéézh na si (z) Ø N-PERF si° -TÉÉZH lie they (AnOs) lie around in pairs
397 naaziid na si (z) Ø N-PERF si -ZIID pour they (quantities of pourable material) lie around
398 naazką́ na si (z) Ø N-PERF si -KĄ́ handle OC they lie around (matter in OCs as glasses of water)
399 naazkaad na si (z) Ø N-PERF si -KAAD flat moves they lie around (spreading objs as bushy trees)
400 naazlá na si (z) Ø N-PERF si -LÁ handle SFO they lie around (SFOs as ropes)
401 naaznil na si (z) Ø N-PERF si -NIL handle/propel PlO1 they lie around (groups of several)
402 naʼazo naʼaso na ʼa Ø CONT Ø/si° -ZO mark he is scribbling, making marks, writing
403 naaztą́ na si (z) Ø N-PERF si -TĄ́ handle SSO they lie around (SSOs as sticks)
404 naaztį́ nisiitį́ na si (z) Ø N-PERF si° -TĮ́ handle AnO they (AnOs) separately lie around
405 naaztłééʼ na si (z) Ø N-PERF si -TŁÉÉʼ handle MM they (MM as mud) lie around, are located somewhere
406 naazyį́ na si (z) Ø N-PERF si -YĮ́ handle LPB they (loads) lie around, are located somewhere
407 nábał Ø REV Ø/si -BAAL FFO hangs he is turning or whirling around quickly
408 nabikééʼ b na Ø [[]] his tracks are around
409 nádleeh náshdleeh d CONT Ø/si° -LĮ́Į́ʼ become
410 naháaztą́ na si - N-PERF si -TĄ́ sit they (3+) are sitting, are at home, are waiting
411 nahachaʼ nahashchaʼ na hi Ø CONT Ø/si -CHAʼ hop to hop or hobble around with the feet together
412 náhádleeh ho d MOM Ø/si -LĮ́Į́ʼ become things come back into being, are being restored
414 nahałʼin na ho ł DUR Ø/yi -ʼĮĮD bark it (a dog) barks
415 nahałtin na ho ł DUR Ø/yi -TĄ́ rain it is raining, rainy
416 náházo náháso ho Ø CONT Ø/si° -ZO mark he is drawing a line around an area
417 náhidizííd hi-di Ø MOM Ø/si -ZID month passes }} months pass one after another
418 náhodidleeh ho di d MOM Ø/si -LĮ́Į́ʼ become things start to regenerate
419 náhookǫs hi yi (oo) Ø PROG yi -KĘ́Ę́Z SSO moves to turn over and over, turn around and around
420 naʼídíłkid naʼídíshkid ʼa--í na di ł REP Ø/yi -KID ask he is asking a question, making an inquiry
421 nákwi náshkwi Ø CONCL Ø/si° -KWI vomit he is vomiting
422 náldzid násdzid l MOM Ø/si° -DZÍÍD afraid he is afraid, timid
423 náltsááh nástsááh l MOM Ø/yi -TSEII dry he dries up, gets dry, dessicates
424 naníbaal na ni (ní) Ø N-PERF ni -BAAL FFO hangs it (a FFO) spreads across
425 naʼnitin na ʼa ni Ø CONT Ø/si -TĄ́ teach he gives instruction, teaches, coaches
426 nantłʼah na ni Ø -TŁʼAH be left-handed it is hard, difficult (mentally)
427 násbá si (s) d N-PERF si -BAʼ gray there is a circle of gray
428 násdǫ́ǫ́z si d N-PERF yi -ZǪ́Ǫ́Z pull gently }} it is inside out
429 násgai si (s) d N-PERF si -GAII white there is a circle of white
430 náshchiiʼ si (s) d N-PERF si -CHIIʼ red there is a circle of red
431 náshjin si (s) d N-PERF si -ZHĮ́Į́ʼ black there is a circle of black
432 náshtłʼizh si (s) d N-PERF si -TŁʼIIZH blue there is a circle of blue or green
433 nástłʼah si d N-PERF si -TŁʼAH angular it forms a cover, an inside corner, a recess
434 nástso si (s) d N-PERF si -TSOII yellow there is a circle of yellow
435 náyéés Ø MOM Ø/si -YIZ turn he turns around (as to look behind him)
436 náyiilááh náháshłááh y hi Ø MOM Ø/si -LÁÁʼ gather he is picking them up, choosing them
437 nayiilé nahashłé na y hi Ø MOM Ø/si -LÁ handle SFO to pay a succesion of payments: rent, salary
438 nayiiłniih nahashniih na y hi ł CONT Ø/si -NIIʼ act with hand he is buying it, selling it, bartering it
439 náyoołbał nááshbał y yi (oo) ł PROG yi -BAAL FFO hangs he is turning or whirling it around and around quickly
440 náyoołtʼih nááshtʼih y yi (oo) ł PROG yi -TʼIʼ SFO extends he is in the process of extending or stretching it around (as with wire)
441 názbąs si (z) Ø N-PERF si -BĄ́Ą́Z roll it is circular, round
442 názhah náshah Ø REV Ø/si° -ZHAʼ curved he is curling up, is curling his body around
443 neezkʼaz ni si (eez) Ø N-PERF si -KʼAAZ cold it (an obj) is cold, has gotten cold
444 neiʼá naashʼá na y Ø CONT Ø/si° -ʼĄ́ handle SRO he is carrying it (a SRO) around
445 neichʼąąh naashchʼąąh na y Ø CONT Ø/si° -CHʼĄĄʼ decorate he is decorating it, illustrating it (a book)
446 neichʼid naashchʼid na y Ø CONT Ø/si° -CHʼID scratch he is directing it, managing it (a business) (a tractor)
447 neidzį́į́s naasdzį́į́s na y Ø CONT Ø/si° -DZĮ́Į́Z pull he is dragging it around, towing it around
448 neiʼeesh naashʼeesh na y Ø CONT Ø/si° -ʼEEZH lead he is leading them around
449 neijaah naashjaah na y Ø CONT Ø/si° -JAAʼ handle PlO2 he is carrying them around (profusion of small objs as sand)
450 neiká naashká na y Ø CONT Ø/si° -KĄ́ handle OC he is carrying it around (matter in an OC as a glass of water)
451 neilé naashłé na y Ø CONT Ø/si° -LÁ handle SFO he is carrying it around (SFOs as ropes)
452 neiloʼ naashłoʼ na y Ø CONT Ø/si° -LOʼ act with a rope he is driving it around (a vehicle)
453 neilóóz naasłóóz na y Ø CONT Ø/si° -LÓÓZ lead he is leading it around
454 neiłʼaʼ naashʼaʼ na y ł CONT Ø/si° -ʼAʼ send he is ordering him around
455 néíłʼah náshʼah y ł CONCL Ø/si° -ʼAH butcher he is skinning it
456 neiłbąąs naasbąąs na y ł CONT Ø/si° -BĄ́Ą́Z roll he is rolling it around (a wheel)
457 néíłbał ł REV Ø/si -BAAL FFO hangs he is turning it or whirling it around quickly
458 neiłchʼąął na y ł CONT Ø/si -CHʼĄ́Ą́L move suspended he is carrying it around on a handle or cord.
459 neiłdo naashdo na y ł CONT Ø/si° -DO gas floats he is sailing it (a balloon) around
460 neiłʼeeł naashʼeeł na y ł CONT Ø/si° -ʼÉÉL float he is sailing it around, floating around in it
461 neiłgizh naashgizh na y ł CONT Ø/si° -GIZH cut he is operating on him (medically)
462 néíłhéés y ł MOM Ø/si -YIZ turn he is turning it around (as a wheel)
463 neiłjid naashjid na y ł CONT Ø/si° -JID carry on one's back he is carrying it around on his back
464 neiłjooł naashjooł na y ł CONT Ø/si° -JOOL NCM moves he is carrying it around (NCM as a wig)
465 neiłkaah naashkaah na y ł CONT Ø/si° -KÁÁʼ track he is tracking it, following its trail
466 neiłmaas naasmaas na y ł CONT Ø/si° -MÁÁZ roll he is rolling it around
467 neiłtʼaʼ naashtʼaʼ na y ł CONT Ø/si° -TʼAʼ fly he is flying it around
468 neiłté naashté na y ł CONT Ø/si° -TĮ́ handle AnO he is carrying him around (an AnO)
469 neiłteeł na y ł -TÉÉL slide he is slipping or sliding it around (as a sled)
470 neiłtʼiʼ naashtʼiʼ na y ł CONT Ø/si° -TʼIʼ SFO extends he is stringing it/them around (as wiring a house)
471 néíłtʼih y ł REV Ø/si -TʼIʼ SFO extends he is extending it around in a circle (as a rope)
472 néíłtsááh nástsááh y ł MOM Ø/yi -TSEII dry he dries it up, desiccates it
473 neiłtseed naastseed na y ł CONT Ø/si° -TSEED pound he is killing them, slaughtering them
474 neiłtsʼǫǫd naastsʼǫǫd na y ł CONT Ø/si° -TSʼǪ́Ǫ́D stretch he is stretching it
475 neiłtsoos naastsoos na y ł CONT Ø/si° -TSOOZ handle FFO he is carrying it around (a FFO as a sheet)
476 neiniih naashniih na y Ø CONT Ø/si° -NIIʼ act with hand he is giving them out, distributing them
477 neiniłkaad nanishkaad na y ni ł CONT Ø/si -KAAD flat moves he is herding them (animals as sheep)
478 néíshoh náshoh y ł CONCL Ø/si° -ZHO moisten he is moistening it, dampening it
479 neishood naashood na y ł CONT Ø/si° -ZHÓÓD bulky moves he is dragging it around, hauling it around
480 neitin naashtin na y Ø CONT Ø/si° -TĄ́ handle SSO he is carrying it around (a SSO as a pole)
481 neitłeeh naashtłeeh na y Ø CONT Ø/si° -TŁÉÉʼ handle MM he is carrying it (a mushy obj) around
482 neiyé naashhé na y Ø CONT Ø/si° -YĮ́ handle LPB he is carrying it around (a load)
483 neiziid naasiid na y Ø CONT Ø/si° -ZIID pour he is spreading it around, stirring it (fine)
484 néízǫ́ǫ́s y Ø REV Ø/si -ZǪ́Ǫ́Z pull gently he is turning it inside out (as a coat)
485 dishní di Ø N-IMP Ø -NIID say water
486 níbaal ni (ní) Ø N-PERF ni -BAAL FFO hangs it (flat) extends curtainlike, hangs curtainlike
487 nichįʼ nishchįʼ ni - N-IMP ni -CHĮʼ stingy he is stingy, selfish, protective
488 nichǫ́ǫ́ʼí nishchǫ́ǫ́ʼí ni Ø N-ABS ni -CHXǪʼ ruin he is ugly
489 nidaah ni Ø MOM Ø/si -DÁ sit he is sitting down
491 nidaaz nisdaaz ni Ø N-ABS ni -DÁÁZ heavy he is heavy
493 nídizííd di Ø MOM Ø/yi -ZID month passes a month passes, is going by
494 nídon ni (ní) Ø N-PERF ni -DǪǪD straighten up it is taut, tight
495 niidóóh ni yi Ø TRANS yii/yii -DOII hot it is warming up, getting warm
496 niimas ni yi Ø SEM yii/si -MÁÁZ roll he is rolling up into a ball (a cat)
497 nijeeh nishjeeh ni Ø MOM Ø/si -JÉÉʼ lie they (3+) are lying down
498 nilʼąąh nishʼąąh ni l MOM Ø/si -ʼĄĄD reach a level he is able to do sth
499 nilį́ nishłį́ ni Ø N-IMP ni° -LĮ́Į́ʼ become he is (some thing)
500 niłchon nishchon ni ł N-IMP ni -CHĄ́Ą́ʼ smell he stinks, smells bad
501 nímaz ni (ní) Ø N-PERF ni -MÁÁZ roll it is round, spherical
502 nináháhááh ni-ná hi Ø MOM Ø/si -HAI winter passes years or winters go by one after the other
503 niné ni Ø CONCL Ø/si -NÁ die they (two) are dying
504 nineez nisneez ni - N-ABS ni -NEEZ long it is long; he is tall
505 nitʼą́ ni d CONCL Ø/si -TʼĄ́ ripen it is ripening, maturing
506 nitʼááh nishtʼááh ni d MOM Ø/yi~ -ʼAAʼ trick he thinks incorrectly (into thinking sth that isn't)
507 niteeh nishteeh ni Ø MOM Ø/si -TĮ́ lie he is lying down
508 niteel nishteel ni - N-ABS ni -TEEL wide it is wide, broad
510 niteesh ni Ø -TÉÉZH lie they (2) are lying down
511 nitłʼah nishtłʼah ni Ø N-IMP ni -TŁʼAH be left-handed he is left-handed
512 nitłʼiz ni Ø N-IMP ni -TŁʼIS hard it (an obj) is hard, brittle, stiff
514 nitsaa ni Ø N-IMP ni -TSAA big it (inAnO) is big, large, huge
516 ntsáhákees na-tsí ho d CONT Ø/si -KÉÉZ think to receive thought, be thought about
517 nitsékees nitséskees na-tsí Ø CONT Ø/si° -KÉÉZ think }} he is thinking, pondering about it
519 nitsxaa ni Ø N-IMP ni -TSAA big it (inAnO) is really big, extremely large
520 nitsxaaz nistsxaaz ni Ø N-ABS ni -TSXAAZ big he (AnO) is big, strong, thick, large, corpulent
521 níyiz ni (ní) Ø N-PERF ni -YIZ turn it is cylindrical, tubular
522 níyol ni (ní) Ø N-PERF ni -YOL blow it is windy (literally)
523 nízaad Ø N-COMP Ø -ZAAD far it is far, distant (in space)
524 nizhóní nishzhóní ni - N-ABS ni -ZHǪǪD nice it/he is pretty, beautiful
525 nízin nisin ni Ø N-IMP Ø -ZĮĮD know he thinks, is of the opinion
526 noodǫ́ǫ́z neesdǫ́ǫ́z ni yi (oo) d N-PERF yi~ -ZǪ́Ǫ́Z pull gently he is striped
527 ółtaʼ ííníshtaʼ ʼa yíní (ó) ł MOM Ø/yi -TAʼ read he is studying
528 óolyé íinishyé ʼá yini (oo) l MOM Ø/si° -YEʼ be called it is meant, it is the meaning in reference
529 oołbįįh ooshbįįh ʼa yini (oo) ł MOM Ø/si° -BĄ́ win he is winning (by chance), winning a card game
531 shichʼil si Ø N-PERF si -CHʼIL curl it is undercooked, rare
532 shijaaʼ si Ø N-PERF si -JAAʼ handle PlO2 they lie somewhere (profusion of small)
533 shijééʼ si Ø N-PERF si° -JÉÉʼ lie they (group of 3+ animate subjects) are lying somewhere
534 shijool si Ø N-PERF si -JOOL NCM moves it lies somewhere (NCM as a wig)
535 shitéézh si Ø N-PERF si° -TÉÉZH lie they (a pair of animate subjects) are lying somewhere
536 siʼą́ si Ø N-PERF si -ʼĄ́ handle SRO it lies, it is located (a SRO as a house)
537 sibaal si Ø N-PERF ni -BAAL FFO hangs it is up in position hanging or draping (a FFO as a canopy)
538 sidá si - N-PERF si° -DÁ sit he is sitting, is at home, is waiting
539 sido si Ø N-PERF si -DOII hot Indicative present connegative form of sitoa.
540 sih Ø MOM Ø/yi [[]] hope, mercy
541 siką́ si Ø N-PERF si -KĄ́ handle OC it lies somewhere (matter in OCs as glasses of water)
542 sikaad si Ø N-PERF si -KAAD flat moves it lies, spreads out (a spreading obj as a brush)
543 sikʼaz si Ø N-PERF si -KʼAAZ cold it (an obj) is cold
544 siké si - N-PERF si° -KÉ sit they (2) are sitting, are at home, are waiting
545 silá si Ø N-PERF si -LÁ handle SFO it lies somewhere (a SFO as a rope)
546 siłtsooz si ł N-PERF si -TSOOZ handle FFO it lies somewhere (a FFO as a sheet)
547 sinil si Ø N-PERF si -NIL handle/propel PlO1 they lie somewhere (a group of several)
548 sisas si ł N-PERF yi -ZAS sprinkle it (a mass of fine particles) lies somewhere
549 sitą́ si Ø N-PERF si -TĄ́ handle SSO it lies somewhere (a SSO as a stick)
550 sitʼé si Ø N-PERF si -TʼÉ cook it is cooked, roasted, broiled, “done”
551 sitį́ si Ø N-PERF si -TĮ́ lie he is lying somewhere, is reclining
552 sitłééʼ si Ø N-PERF si -TŁÉÉʼ handle MM it (a mushy obj as mud) lies somewhere
553 siyį́ si Ø N-PERF si -YĮ́ handle LPB it (a load) lies somewhere, is located somewhere
554 sizį́ sézį́ si Ø N-PERF si° -ZĮʼ stand he is standing
555 siziid si Ø N-PERF si -ZIID pour it lies somewhere (pourable matter as powder)
556 sizílí si Ø N-PERF si -ZIIL warm it is lukewarm, tepid
557 sodilzin sodiszin so di l DUR Ø/yi -YĮĮD holy he prays, is praying
558 tʼáá áłah tʼáá áníidlah ʼá ni (Ø) ł N-IMP ni -LAH both both of us / you / them
560 táʼádígis táʼádísgis tá-ʼádi d CONCL Ø/si -GIZ wash he is washing himself/herself, he is taking a bath
561 tánéígis tánásgis tá-ná y Ø CONCL Ø/si° -GIZ wash he is washing it (sth impermeable)
563 wolyé yinishyé w yini (oo) l MOM Ø/si° -YEʼ be called he is called, his name is
565 yą́ą́ʼdíłgééd bą́ą́ʼdíshgééd b--ą́ ʼa di ł MOM Ø/yi -GEED stick he is uncovering it by digging
566 yáʼáhootʼééh yá-ʼá ho ni (Ø) Ø -TʼÉÉH good }} it is a good place
567 yáʼátʼééh yáʼáníshtʼééh yá-ʼá ni (Ø) Ø N-IMP ni -TʼÉÉH good greetings, hello
568 yadidiilnííh yadidiishnííh ya di-di yi l TRANS yii/yii -NIIʼ act with hand he is raising his hand, is lifting his arm up
569 yáłtiʼ yáshtiʼ ł DUR Ø/yi -TIʼ talk he is speaking, talking
570 yayiizííd yaasííd ya y yi Ø TRANS yii/yii -ZIID pour he is pouring it
572 yééhoosįįh bééhonisįįh b--é ho ni (Ø) ł MOM ni/si° -ZĮĮD know to know (a person), to get acquainted with
573 yééhósin bééhonisin b--é ho ni (◌́) ł N-IMP ni -ZĮĮD know to know (a person), know it, know sth
574 yeʼelééh beʼeshłééh b ʼa - MOM Ø/yi -LAA make to copy it, to duplicate it
575 yeełtʼé binishtʼé b ni (ee) ł N-IMP ni -TʼEʼ be he looks like him, resembles him
576 yénálniih bénáshniih b--é l DUR Ø/yi -NIIʼ know he remembers it, recalls it
577 yiʼáád yishʼáád y Ø MOM Ø/yi~° -ʼAH propel FFO he is throwing it (a FFO as a blanket)
578 yiʼaah yishʼaah y Ø MOM Ø/yi~° -ʼĄ́ handle SRO he is moving it, handling it (a SRO)
579 yiʼaał yishʼaał y Ø DUR Ø/yi -ʼAAL eat hard he is chewing it (sth hard)
580 yiʼaash yishʼaash Ø MOM Ø/yi~° -ʼÁÁZH go he is going (with another person)
581 yiʼash yishʼash yi Ø PROG yi -ʼÁÁZH go he is going along (with another person)
582 yibááh yishbááh Ø MOM Ø/yi~° -BAAʼ raid he is raiding
583 yibadooghááh b--ba di MOM Ø/yi -YÁ go to go through it, use it all up
584 yibah yishbah yi Ø PROG yi -BAAʼ raid he is going along raiding
585 yibal Ø N-REP -BAAL FFO hangs it is flapping it (as a blanket in the wind)
586 yibéézh Ø CONCL Ø/si -BÉÉZH boil it is boiling, cooking
587 yibizh yishbizh y Ø CONCL Ø/si° -BIZH braid he is braiding it, plaiting it
588 yicha yishcha Ø DUR Ø/yi -CHA cry he is crying, weeping
589 yichʼid yishchʼid y Ø REP Ø/yi -CHʼID scratch he is scratching it
590 yichííh yishchííh y Ø CONCL Ø/si° -CHIIʼ red he is putting red ochre on it
591 yíchííł ni (◌́) Ø MOM Ø/yi -CHÍÍL snow snow/a snowstorm is arriving
592 yichʼiish yishchʼiish y Ø MOM Ø/yi -CHʼIIZH abrade he is brushing it, filing it, sanding it
593 yichʼish yishchʼish y Ø MOM Ø/yi -CHʼIIZH abrade he is cutting it (a body part) with a saw or rasp
594 yidą́ yishdą́ y d DUR Ø/yi -YĄ́Ą́ʼ eat he is eating too much of it, overeating on it
595 yidąąh Ø MOM Ø/yi -DĄĄD spring passes a spring is going by
596 yídéeltǫʼ di ni (ee) l N-IMP ni -TǪʼ slippery to be slippery (as an obj: banana)
597 yideeł yishdeeł Ø MOM Ø/si° -DÉÉL SFO moves
598 yidiidzį́į́s y di yi Ø -DZĮ́Į́Z pull he starts off pulling it, dragging it, towing it
599 yidiilkaal bidiishkaal b di yi l N-PERF yii -KAAL press he leans on it
600 yidiilóós y di yi Ø -LÓÓZ lead he starts off leading him (as a horse)
601 yidiiłbąąs y di yi ł -BĄ́Ą́Z roll he starts off rolling it (a hoop) (a wheeled vehicle)
602 yidiiłmáás y di yi ł -MÁÁZ roll he starts off rolling it along
603 yidiiłtłʼíísh diishtłʼíísh y di yi ł TRANS yii/yii -TŁʼIIZH blue he is turning it green, blue
604 yidiitsʼį́į́h diistsʼį́į́h y di yi Ø TRANS yii/si° -TSʼĄ́Ą́ʼ hear he hears it
605 yidiłbaał y di ł -BAAL FFO hangs he is hanging it up (as a dress on a clothesline)
606 yidiłchʼąął y di ł MOM Ø/si -CHʼĄ́Ą́L move suspended he starts to carrying it on a handle or cord.
607 yidiłhį́į́h dishhį́į́h y di ł MOM Ø/yi -YĮ́Į́ʼ melt he is melting it, using a high level of heat
608 yidiłid dishłid y di ł DUR Ø/yi -LID burn he is burning it
609 yidiłmáás y di ł -MÁÁZ roll he starts to roll it along (a ball)
610 yidiłtʼééh y di ł MOM Ø/si -TʼIʼ SFO extends he is extending or stretching it in a line (as a rope)
611 yidiłtsʼǫǫd y di ł MOM Ø/si -TSʼǪ́Ǫ́D stretch he is stretching or pulling it taut (a rope)
612 yidiséí diséí y di ł MOM Ø/yi -ZÉÍ crumble he is crumbling it, breaking it into crumbs
613 yidiz yisdiz y Ø CONCL Ø/si° -DIZ twist he is twisting it (yarn), spinning it (yarn)
614 yidizǫ́ǫ́s Ø y di -ZǪ́Ǫ́Z pull gently he is pulling it or dragging it along (as a chain)
615 yidlą́ yishdlą́ y d DUR Ø/yi -DLĄ́Ą́ʼ drink he is drinking it
616 yidleeʼ yishdleeʼ Ø N-IMP Ø -DLEEʼ give low value he is generous; he does not value his possessions highly
617 yidleesh yishdleesh y Ø CONCL Ø/si° -DLÉÉZH paint he is painting it
618 yidloh yishdloh yi d PROG yi -DLOʼ laugh he is smiling, laughing, giggling
619 yidlóóh yishdlóóh d MOM Ø/si° -DLÍ freeze he is freezing to death
620 yidzííd yisdzííd y d MOM Ø/yi -ZIID pour he is injecting it into himself/herself
621 yidziih yisdziih d MOM Ø/yi -DZÍÍʼ remain he has survived, remains, is left
622 yidzį́į́s yisdzį́į́s y Ø MOM Ø/yi~° -DZĮ́Į́Z pull he is pulling it, dragging it, towing it
623 yiʼeeł yishʼeeł Ø MOM Ø/yi~° -ʼÉÉL float he is floating
624 yíʼeeł ni (◌́) Ø -ʼÉÉL float he arrives, comes floating
625 yiʼéés yisʼéés Ø MOM Ø/yi~° -ʼEEZ step he is stepping into his shoes
626 yiʼeesh yishʼeesh y Ø CONCL Ø/si° -ʼEEZH lead he is stringing them (as with beads)
627 yiʼéésh yishʼéésh y Ø MOM Ø/yi~° -ʼEEZH lead he is leading them
628 yigááł yishááł yi Ø PROG yi -YÁ go he is going along, is en route
629 yigan yishgan Ø CONCL Ø/si° -GAN wither he is drying up, withering
630 yigeeh yishgeeh Ø MOM Ø/yi~° -GOʼ AnO falls he is falling
631 yighą́ yishhą́ y Ø MOM Ø/yi -GHĄ́Ą́ʼ kill he is killing them
632 yigháád yishháád y Ø REP Ø/yi -GHÁÁD shake he is shaking it (repeatedly)
633 yighááh MOM Ø/yi -YÁ go he is going
634 yíghááh ni (◌́) MOM ni/ni -YÁ go he arrives
635 yighaał yishhaał Ø MOM Ø/yi~° -GHAL move eyes he is moving his eyes
636 yighaas yisxaas y Ø MOM Ø/yi -GHAZ scratch he is scratching it, ripping it
637 yigháázh yishháázh y Ø REP Ø/yi -GHÁÁZH gnaw he is nibbling or gnawing on it
638 yigháʼdíłdlaad bighádiʼnishdlaad b--ghá ʼa di ni (◌́) ł MOM ni/ni~ -DLÁÁD rip he is X-raying him
639 yigoh yishgoh yi Ø PROG yi -GOʼ AnO falls he is falling along (a person from a height)
640 yihah yi Ø PROG yi -HAI winter passes a year or a winter is going by
641 yihę́ę́s Ø DUR Ø/yi -HĘĘZ itch it itches (said of a body part)
642 yíhoołʼaah bóhooshʼaah b--í ho yi ł TRANS yii/yii -ʼĄ́Ą́ʼ learn to learn it, to study it
643 yiʼį́ yishʼį́ y Ø N-IMP Ø° -ʼĮĮD dislike he dislikes it, opposes it, is unable to stand it
644 yiibááh yiishbááh yi Ø TRANS yii/yii -BAʼ gray he is turning gray
645 yiichííh yiishchííh yi Ø TRANS yii/yii -CHIIʼ red he is turning red
646 yiigááh yiishgááh yi Ø TRANS yii/yii -GAII white he is turning white
647 yiijį́į́h yiishjį́į́h yi d TRANS yii/yii -ZHĮ́Į́ʼ black he is turning black
648 yiiltééh yiishtééh yi l TRANS yii/yii -TEEʼ race he runs, takes a run, goes for a run
649 yiitsóóh yiistsóóh yi Ø TRANS yii/yii -TSOII yellow he is turning yellow, tan, or light green
650 yiʼiz yisʼiz y Ø N-REP Ø -ʼIZ step he is pedaling it
651 yiizįįh yiisįįh yi Ø TRANS yii/yii -ZĮʼ stand he is standing up (rising from a sitting)
652 yijááh yishjááh y Ø MOM Ø/yi~° -JAAʼ handle PlO2 he is moving them (relatively small objs)
653 yíjááh nishjááh y ni (◌́) Ø MOM ni/ni~ -JAAʼ handle PlO2 he is bringing them (profusion of small objs as seeds)
654 yijah yishjah yi Ø PROG yi -JÉÉʼ run he is running along (with at least two other people)
655 yijeeh yishjeeh y Ø CONCL Ø/si° -JÉÉʼ adhere he is greasing it, coating it
656 yíjeeh ni (◌́) Ø -JÉÉʼ run they (3+) arrive running
657 yijį́į́ł yishjį́į́ł yi d PROG yi -ZHĮ́Į́ʼ black he is going along in the dark, in the distance
658 yikʼá yishkʼá y Ø REP Ø/yi -KʼĄ́ grind he is grinding it
659 yikaah yishkaah y Ø MOM Ø/yi~° -KĄ́ handle OC he is moving it, handling it (an OC)
660 yikááh yishkááh d MOM Ø/yi~° -KAI go he is going (with at least two other people)
661 yíkááh ni (◌́) d -KAI go he comes, arrives (as part of a group)
662 yikʼąąs yiskʼąąs y Ø MOM Ø/yi° -KʼĄ́Ą́Z straighten he is straightening it, making it straight
663 yikʼaash yishkʼaash y Ø DUR Ø/yi -KʼAAZH grind he is whetting it (knife)
664 yikad yishkad y Ø REP Ø/yi -KAAD flat moves he is slapping it, smacking it, beating it
665 yikah yishkah d PROG yi -KAI go he is going along (with at least two other people)
666 yikʼaih yishkʼaih yi Ø PROG yi -KʼAIʼ spread legs he is in the process of falling with his legs spread
667 yikʼeed yishkʼeed y Ø CONCL Ø/si° -KʼÉÉD copulate he is having sex with him
668 yikʼęęh yishkʼęęh y - MOM Ø/yi -KʼĘĘʼ cut he is cutting himself/herself it (a body part) with sth sharp
669 yikʼíididis bikʼídísdis b--kʼí y di Ø REV Ø/si -DIZ twist he is wrapping it (direct obj) around it (indirect obj) in a spiral fashion
671 yilʼá yishʼá l N-IMP Ø -ʼAʼ send he is obedient, hard-working
672 yilʼaah yishʼaah y l MOM Ø/yi -ʼAʼ send he is bringing it on himself/herself
673 yilchʼąął yishchʼąął l MOM Ø/yi~° -CHʼĄ́Ą́L move suspended he is moving while hanging or dangling
674 yilchʼął yishchʼął yi l PROG yi -CHʼĄ́Ą́L move suspended he is in the process of moving downward hanging by a handle
675 yildééh yishdééh y l MOM Ø/yi -DEEʼ PlO move he is wiping it off of himself/herself (sticky matter)
676 yildeeł yishdeeł y l DUR Ø/yi -DÉÉL eat plural he is chewing them
677 yildin yishdin l N-IMP Ø~ -DĮĮD endure he is not liked or accepted
678 yildlóósh yishdlóósh l MOM Ø/yi~° -DLOOZH go on all four he is going somewhere on all fours
679 yíldlóósh nishdlóósh ni (◌́) l MOM ni/ni~ -DLOOZH go on all four he is arriving crawling on all fours
680 yildlosh yishdlosh yi l PROG yi -DLOOZH go on all four he is going along on all fours
681 yildził yisdził yi l PROG yi -DZIL strong he is straining, striving
682 yilé yishłé y Ø MOM Ø/yi~° -LÁ handle SFO he is moving it, handling it (a SFO as a rope)
683 yileeh yishłeeh Ø MOM Ø/si° -LĮ́Į́ʼ become he is becoming
684 yilééh yishłééh y ł MOM Ø/yi -LAA make he is completing it, is successful at it
685 yileeł yishłeeł yi Ø PROG yi -LĮ́Į́ʼ become he is becoming, is in the process of becoming
686 yilghał yishghał y l DUR Ø/yi -GHAL eat meat he is chewing it (meat)
687 yilʼis yisʼis yi l PROG yi -ʼIZ step he is walking along lightly or quietly
688 yiljoł yishjoł yi l PROG yi -JOOL spherical he is going along hunched over
689 yilkeed yishkeed y l DUR Ø/yi -KID eat chunky he is chewing it (sth roundish)
690 yilnood yishnood l MOM Ø/yi~° -NÓÓD dart he is moving somewhere quickly, darting somewhere
691 yilóós yisłóós y Ø MOM Ø/yi~° -LÓÓZ lead he is leading him
692 yiltał yishtał yi l PROG yi -TÁÁL move foot he is sprinting along
693 yiltłʼééh yishtłʼééh l MOM Ø/yi~° -TŁʼÁ trot he is trotting somewhere, jogging somewhere
694 yíltłʼééh ni (◌́) l -TŁʼÁ trot he arrives, comes trotting or, jogging
695 yiltłʼééł yishtłʼééł yi l PROG yi -TŁʼÁ trot he is trotting along, jogging along
696 yiltʼood yishtʼood y l MOM Ø/yi -TʼÓÓD suck he is injecting it into himself/herself
697 yiltsą́ yistsą́ l N-PERF yi -TSĄ́Ą́D pregnant she is pregnant
698 yilwoł yishwoł yi l PROG yi -WOD run he is running along (individually)
699 yilyé yishyé y l MOM Ø/yi -LÁ handle SFO he is picking it (a language)
700 yilyeed l MOM Ø/yi~ -WOD run he is running somewhere
701 yílyeed ni (◌́) l -WOD run he arrives running
702 yilzhah yishzhah yi l PROG yi -ZHEEʼ hunt he is in the process of hunting
703 yilzhóóh yishzhóóh y l DUR Ø/yi -ZHÓÓʼ brush he is brushing it off of himself/herself
704 yiłʼá yishʼá y ł MOM Ø/yi~° -ʼAʼ send he is ordering him, commanding him
705 yiłąąh yishłąąh y ł MOM Ø/yi -LĄĄD increase he is increasing the number of them
706 yiłbaał shishbaał y ł MOM si/si -BAAL FFO hangs he places it up in position (as a curtain)
707 yiłbąąs yisbąąs y ł MOM Ø/yi~ -BĄ́Ą́Z roll he rolls it (a hoop), is rolling it (a hoop) (a wheeled vehicle)
708 yiłbal yishbal y ł N-REP Ø -BAAL FFO hangs he is flapping it, waving it (a blanket)
709 yiłbéézh yishbéézh y ł CONCL Ø/si° -BÉÉZH boil he is boiling it
710 yíłchʼąął y ni (◌́) ł MOM ni/ni~ -CHʼĄ́Ą́L move suspended he arrives carrying it on a handle or cord.
711 yiłchʼal yishchʼal y ł DUR Ø/yi -CHʼAL lap he is lapping it up
712 yiłchí yishchí y ł CONCL Ø/si° -CHĮ́ come into being he is creating it, giving birth to it (an egg)
713 yiłchʼil yishchʼil y ł CONCL Ø/si° -CHʼIL curl he is cooking it rare, is undercooking it
714 yiłchin yishchin y ł CONCL Ø/si° -CHĄ́Ą́ʼ smell he smells it
715 yiłchǫǫh yishchǫǫh y ł MOM Ø/yi -CHXǪʼ ruin he is ruining it, spoiling it, messing it up
716 yiłchozh yishchozh y ł DUR Ø/yi -CHOZH eat leafy he is chewing it (sth flat)
717 yiłchxǫǫh yishchxǫǫh y ł MOM Ø/yi -CHXǪʼ ruin he is completely ruining it
718 yiłdééh yishdééh y ł MOM Ø/yi -DEEʼ PlO move he is wiping it off, removing it, clearing it away
719 yiłdeeł yishdeeł y ł MOM Ø/yi~° -DÉÉL SFO moves he is throwing it (a SFO as a rope)
720 yiłdin yishdin y ł N-IMP Ø~° -DĮĮD endure he loses interest in him
721 yiłdlaad yishdlaad y ł MOM Ø/yi -DLÁÁD rip he is husking it (corn)
722 yiłdǫʼ yishdǫʼ y ł N-REP Ø -DǪǪD straighten up he is tugging on it, jerking it
723 yiłdon yishdon y ł REP Ø/yi -DON explode he is booming it (a drum)
724 yíłdóóh nishdóóh y ni (◌́) ł MOM ni/ni~ -DO gas floats he is arriving piloting it (a balloon)
725 yiłdzééh yisdzééh y ł MOM Ø/yi -DZĄ́ dehair he is scraping it (a hide) (a hide)
726 yiłdzid yisdzid y ł REP Ø/yi -DZID shake he is sifting it, shaking it in a screen or pan
727 yiłʼeeł yishʼeeł y ł MOM Ø/yi~° -ʼÉÉL float he is sailing it somewhere
728 yiłgan yishgan y ł CONCL Ø/si° -GAN wither he is drying it, wilting it, desiccating it
729 yiłhaał yishhaał y ł REP Ø/yi -GHAAL bat he is beating it (a drum), shelling it (corn)
730 yiłhį́į́h yishhį́į́h y ł MOM Ø/yi -YĮ́Į́ʼ melt he is melting it (ice)
731 yiłhiz yisxiz y ł N-REP Ø -YIZ turn he is twirling it, spinning it
732 yiłhod yishhod y ł REP Ø/yi -WOD rock he is rocking it, moving it back and forth
733 yiłhozh yishhozh y ł REP Ø/yi -WOZH ticklish he is tickling him
734 yiłjiid yishjiid y ł MOM Ø/yi~° -JID carry on one's back he is moving it on his back, taking it on his back
735 yíłjiid y ni (◌́) ł -JID carry on one's back he arrives, comes
736 yiłjįzh yishjįzh y ł CONCL Ø/si° -JĮZH crush he is crushing, crumpling, or flattening it
737 yiłjooł yishjooł y ł MOM Ø/yi~° -JOOL NCM moves he is moving it (some non-compact material)
738 yiłkaad yishkaad y ł MOM Ø/yi~° -KAAD flat moves he is throwing it (a liquid)
739 yiłkááh yishkááh y ł MOM Ø/yi~° -KÁÁʼ track he is tracking him somewhere
740 yiłkąąh yishkąąh y ł MOM Ø/yi -KĄĄD sweet he is sweetening it
741 yiłkeed yishkeed y ł MOM Ø/yi~° -KID slide he is moving it in small increments (a heavy obj)
742 yiłmáás yismáás y ł MOM Ø/yi~° -MÁÁZ roll he rolls it, is rolling it
743 yíłmáás nismáás y ni (◌́) ł MOM ni/ni~ -MÁÁZ roll he rolls it, is rolling it
744 yiłmaz yismaz y ł N-REP Ø -MÁÁZ roll he is twirling it, spinning it
745 yiłnaad yishnaad y ł REP Ø/yi -NAAD lick he is licking it
746 yiłnááh yishnááh y ł MOM Ø/si° -NÁ capture he is capturing him
747 yiłneʼ yishneʼ y ł MOM Ø/yi~° -NEʼ propel SRO he is throwing it (a SRO)
748 yiłní bidishní y ł -NIID say he says to him
749 yiłtʼá yishtʼá y ł CONCL Ø/si° -TʼĄ́ fletch he is feathering it, fletching it
750 yiłtʼááh yishtʼááh y ł MOM Ø/yi~° -TʼAʼ fly he is flying it somewhere
751 yíłtʼááh y ni (◌́) ł -TʼAʼ fly he arrives flying it (a plane)
752 yiłtązh yishtązh y ł REP Ø/yi -TĄZH flick he is tapping it (door) (a drum)
753 yiłtʼeʼ yishtʼeʼ y ł MOM Ø/yi~° -TʼEʼ propel SSO/AnO he is throwing it (a SSO)
754 yiłteeh yishteeh y ł MOM Ø/yi~° -TĮ́ lie he is moving him, handling him (sth animate)
755 yiłtʼééh yishtʼééh y ł MOM Ø/yi~° -TʼIʼ SFO extends he is running it (sth relatively long and thin) somewhere
756 yiłtʼees yistʼees y ł CONCL Ø/si° -TʼÉ cook he is cooking it, roasting it, frying it
757 yiłtin yishtin y ł CONCL Ø/si° -TIN freeze he is freezing it
758 yiłtłah yishtłah y ł CONCL Ø/si° -TŁAH grease he is greasing it, lubricating it
759 yiłtłʼis yistłʼis y ł MOM Ø/yi or si -TŁʼIS hard he is hardening or stiffening it (dough) (snow)
760 yiłtʼoʼ yishtʼoʼ y ł REP Ø/yi -TʼÓÓD suck he is sucking it
761 yiłtʼood yishtʼood y ł MOM Ø/yi~° -TʼÓÓD suck he is sucking it somewhere
764 yiłtsʼééh yistsʼééh y ł DUR Ø/yi -TSʼEEʼ eat mushy he is chewing it (sth mushy)
765 yíłtseii yínístseii yíní (yí) ł N-PERF yi -TSEII dry he is dry, dried up, withered
766 yiłtsih yistsih y ł REP Ø/yi° -TSIH cut he is cutting it (green corn) off the cob
767 yiłtsʼil yistsʼil y ł REP Ø/yi -TSʼIL shatter he is cracking it
768 yiłtsoʼ yistsoʼ y ł N-REP Ø -TSOOD grab he is chewing on it (as tough meat)
769 yiłtsóós yistsóós y ł MOM Ø/yi~° -TSOOZ handle FFO he is moving it, handling it (a single FFO)
770 yimáás yismáás Ø MOM Ø/yi~° -MÁÁZ roll he is rolling
771 yímáás ni (◌́) Ø MOM ni/ni~ -MÁÁZ roll he comes, arrives rolling to a place
772 yimal yishmal y Ø DUR Ø/yi -MAL gobble he is gobbling it, eating it quickly
773 yimas yismas yi Ø PROG yi -MÁÁZ roll he is rolling along
774 yinaalnish binaashnish b na l CONT Ø/si° -NISH work he is working on it
775 yiʼnah yishʼnah yi d PROG yi -NAʼ crawl he is crawling along
776 yináldzid binásdzid b l MOM Ø/si° -DZÍÍD afraid he is afraid of it, fears it
777 yinééh yishnééh Ø MOM Ø/yi~° -YAA make he is doing, undergoing
778 yiʼnééh yishʼnééh d MOM Ø/yi~° -NAʼ crawl he is crawling somewhere
779 yínééh ni (◌́) Ø -NÁ migrate he arrives or comes moving (his household)
780 yíʼnééh ni (◌́) d -NAʼ crawl he arrives, comes crawling to a destination
781 yinééł yishnééł yi Ø PROG yi -NÁ migrate he is in the process of moving (changing residence)
782 yiniih yishniih y Ø DUR Ø/yi -NIIʼ know he is hearing about it, learning about it by ear
783 yiniʼįįh nishʼįįh y ni Ø CONCL Ø/si -ʼĮ́Į́ʼ steal he is stealing it, steals them
784 yinííł yishnííł y Ø MOM Ø/yi~° -NIL handle PlO1 he is moving them (relatively large objs)
785 yiniiłmas y ni yi ł SEM yii/si -MÁÁZ roll he is rolling it into a ball (as dough) (one's fist)
786 yiniisííł niisííł y ni yi ł TRANS yii/yii -ZIIL warm he is warming it up
787 yiníłʼį́ níshʼį́ y ł DUR Ø/yi -ʼĮ́Į́ʼ look he looks at it, takes a look at it, inspects it
788 yiniłmas y ni ł -MÁÁZ roll he is rolling it into a ball (as dough) (one's fist)
789 yiniłtséés nistséés y ni ł MOM Ø/si -TSIZ die out he extinguishes it (a fire)
790 yínítááh b--í ni Ø MOM Ø/si -TĄ́Ą́ʼ try he is trying, attempting, making an attempt
791 yinizh yishnizh y Ø REP Ø/yi -NIZH break SFO he is picking it, plucking it (flowers)
792 yinízin nisin y ni Ø N-IMP Ø -ZĮĮD know he wants it, likes it, desires it
793 yinóʼááh nóshʼááh y Ø MOM Ø/yi~ -ʼAAʼ trick he is luring him somewhere
794 yiʼoł yishʼoł yi Ø PROG yi -ʼÉÉL float he is floating along
795 yisał yisał yi ł PROG yi -ZAAL dash he is speeding along, going along very fast
796 yisdábąąs yisdá Ø MOM Ø/yi -BĄ́Ą́Z roll it is escaping to safety rolling (a wheeled vehicle)
797 yisdáldlóósh yisdá l -DLOOZH go on all four he is escaping to safety on all fours
798 yisdáʼnééh yisdá d -NAʼ crawl he is crawling to safety
799 yisdéíłbąąs yisdá y ł MOM Ø/yi~ -BĄ́Ą́Z roll he is escaping to safety driving it (a wheeled vehicle)
800 yisdéíłʼeeł yisdáshʼeeł yisdá y ł MOM Ø/yi~ -ʼÉÉL float he is sailing it to safety
801 yisééh yisééh y ł MOM Ø/yi -ZĄ́ soften he is tanning it
802 yishééh yishééh y ł MOM Ø/yi -ZHAʼ curved he is flipping it somewhere (as with the point of a stick)
803 yishíísh yishíísh y ł MOM Ø/yi -ZHIIZH poke he is sticking it (a body part) with sth sharp
804 yishood yishood y ł MOM Ø/yi~° -ZHÓÓD bulky moves he is dragging it somewhere
805 yishóóh yishóóh y ł DUR Ø/yi -ZHÓÓʼ brush he is brushing it
806 yishǫǫh yishǫǫh y ł MOM Ø/yi -ZHǪǪD nice he is taming it, pacifying him
807 yishóósh yishóósh y ł MOM Ø/yi ZHOOZH PlO2 streams he is stuffing it (into) somewhere
808 yishtłizh si (s) d N-PERF si -TŁIIZH dark brown he is bruised, dark
809 yisį́į́h yisį́į́h y ł MOM Ø/yi -YĮĮD holy he is blessing him, sanctifying it
810 yitaał yishtaał Ø MOM Ø/yi~° -TÁÁL move foot he is stepping, moving his feet
811 yitʼééh Ø MOM Ø/yi -TʼIʼ SFO extends it stretches or extends to somewhere (as a rope)
812 yítʼééh ni (◌́) Ø MOM ni/ni -TʼIʼ SFO extends it arrives stretching or extending (as a rope)
813 yitʼeesh yishtʼeesh y Ø CONCL Ø/si° -TʼÉÉZH blacken he is streaking him with charcoal
814 yitiʼ yishtiʼ y Ø REP Ø/yi -TIʼ break he is breaking it off, snapping it off
815 yitʼį́ yishtʼį́ d N-PERF yi -ʼĮ́Į́ʼ look he is visible
816 yitiih yishtiih Ø MOM Ø/yi -TIH shy he is becoming hesitant, shy, reluctant
817 yitįįh yishtįįh y Ø MOM Ø/yi~° -TĄ́ handle SSO he is moving it, handling it (a SSO as a stick)
818 yitʼįįh yishtʼįįh y d MOM Ø/si° -ʼĮĮD wealthy he is becoming wealthy in it
819 yitił yishtił yi Ø PROG yi -TÉÉL slide he is sliding along
820 yitin yishtin d CONCL Ø/si° -TIN freeze he is freezing
821 yitłeeh yishtłeeh y Ø MOM Ø/yi~° -TŁÉÉʼ handle MM he is moving it, handling it (sth mushy)
822 yitłíísh yishtłíísh Ø MOM Ø/yi~° -TŁIZH AnO moves he is falling
823 yitłʼił yishtłʼił yi Ø PROG yi -TŁʼÍÍD fart he is going along farting
824 yitłʼin yishtłʼin y Ø CONCL Ø/si° -TŁʼIN pile he is stacking it/them, piling it/them up
825 yitłish yishtłish yi Ø PROG yi -TŁIZH AnO moves he is in the process of falling
826 yitłʼó yishtłʼó y Ø CONCL Ø/si° -TŁʼǪ́ weave he is weaving it
827 yitʼood yishtʼood y Ø MOM Ø/yi -TʼÓÓD wipe he is wiping it, dusting it
828 yitseeł yistseeł y Ø REP Ø/yi -TSÉÉL chop he is chopping it (as with an axe), hewing it
829 yitsʼiʼ yistsʼiʼ y Ø REP Ø/yi -TSʼIʼ pinch he is plucking it, pulling out parts of it
830 yitsid yistsid y Ø REP Ø/yi -TSEED pound he is pounding it, hammering it
831 yitsʼííd yistsʼííd Ø N-IMP Ø -TSʼÍÍD nice he is good-natured, friendly
832 yitsʼǫł yi Ø PROG yi -TSʼǪ́Ǫ́D stretch it is stretching along, is becoming taut
833 yitsʼǫǫs yistsʼǫǫs y Ø DUR Ø/yi -TSʼǪ́Ǫ́Z kiss he is sucking on it (sth solid)
834 yiwod yishhod Ø N-REP Ø -WOD rock he is swaying, rocking back and forth
835 yiwozh yishhozh Ø N-IMP Ø -WOZH ticklish he is ticklish
836 yiyą́ yishą́ y Ø DUR Ø/yi -YĄ́Ą́ʼ eat he is eating it
837 yiyeeh yishheeh y Ø MOM Ø/yi~° -YĮ́ handle LPB he is moving it, handling it (a load)
838 yíyeeh nishheeh y ni (◌́) Ø MOM ni/ni~ -YĮ́ handle LPB he is arriving carrying or hauling it (a load)
839 yiyéés Ø MOM Ø/yi -YIZ turn it is sliding to somewhere (as a boulder)
840 yíyéés ni (◌́) Ø MOM ni/ni -YIZ turn it arrives, comes sliding (as a boulder)
841 yiyiighas yiisxas y yi Ø SEM yii/si° -GHAZ scratch he is scratching him once, giving him a scratch
842 yiyiigis yiisgis y yi Ø SEM yii/si° -GIZ wash he is washing it (sth permeable)
843 yiyiigish yiishgish y yi Ø SEM yii/si° -GIZH cut he cuts it, makes an incision in it
844 yiyiiʼis y yi Ø SEM yii/si -ʼIZ step he gives it a push, a kick (as to a pedal)
845 yiyiilįh yiishłįh y yi ł SEM yii/si° -NIIH taste he tastes it, is tasting it
846 yiyiiłbááh yiishbááh y yi ł TRANS yii/yii -BAʼ gray he is turning it gray
847 yiyiiłbał y yi ł -BAAL FFO hangs he gives it a flap (as a blanket)
848 yiyiiłchííh yiishchííh y yi ł TRANS yii/yii -CHIIʼ red he is turning it red
849 yiyiiłchxosh yiishchxosh y yi ł SEM yii/si° -CHOZH pop he is popping it, bursting it
850 yiyiiłgááh yiishgááh y yi ł TRANS yii/yii -GAII white he is turning it white, he is whitening it
851 yiyiiłgąsh yiishgąsh y yi ł SEM yii/si° -GĄĄZH bewitch he is casting a spell on him, bewitching him
853 yiyiiłhash yiishhash y yi ł SEM yii/si° -GHAZH bite he is biting him once, giving him a bite
854 yiyiiłhé sisxé si y ł CONCL Ø/si° -YĮ́ kill he is killing him
855 yiyiiłhis y yi ł -YIZ turn he is giving it a spin or a turn (as to a spindle)
856 yiyiiłoh yiishłoh y yi Ø SEM yii/si -LOʼ act with a rope he is lassoing it
857 yiyiiłtʼod y yi ł -TʼÓÓD suck he gives one suck
858 yiyiiłtʼoh yiishtʼoh y yi ł SEM yii/si -TʼOH shoot he is shooting him (with an arrow) (with a spear)
859 yiyiiłtsééh yiistsééh y ł TRANS yii/yii -TSĄ́ see he sees it/him, catches sight of it
860 yiyiiłtsóód yiistsóód y ł TRANS yii/yii -TSOOD grab he is grabbing it, grasping it, seizing it
861 yiyiiłtsóóh yiistsóóh y yi ł TRANS yii/yii -TSOII yellow he is turning it yellow, tan, or light green
862 yiyiinih yiishnih y yi Ø SEM yii/si° -NIIʼ act with hand he is squeezing it, compressing it (a cow)
863 yiyiishį́į́h yiishį́į́h y yi ł TRANS yii/yii -ZHĮ́Į́ʼ black he is turning it black, he is blackening it
864 yiyiitał yiishtał y yi Ø SEM yii/si° -TÁÁL move foot he is giving it a kick
865 yiyiitsʼǫs yiistsʼǫs y Ø SEM yii/si° -TSʼǪ́Ǫ́Z kiss he is kissing him once, is giving him a kiss
866 yiyiizoh yiisoh y yi Ø SEM yii/si° -ZO mark he is marking it, writing it
867 yiyizh yishhizh y-y Ø REP Ø/yi -YIZH pick corn he is picking it, harvesting it (corn)
868 yizéés yiséés y Ø MOM Ø/yi -ZEEZ singe he is singeing it
869 yizhizh yishizh y Ø DUR Ø/yi -ZHIZH breathe in he is breathing in its spirit, soul, being
870 yizííd yisííd y Ø MOM Ø/yi~° -ZIID pour he is pouring it
871 yízííd nisííd y ni (◌́) Ø MOM ni/ni~ -ZIID pour he is pouring it
872 yizǫ́ǫ́s yisǫ́ǫ́s y Ø MOM Ø/yi -ZǪ́Ǫ́Z pull gently he is pulling it, dragging it
873 yóbé yíníshbé y yíní (ó) Ø REP Ø/yi -BĮ́Į́ʼ pick he is picking them (berries)
874 yólgę́ę́zh yíníshgę́ę́zh y yíní (ó) l N-IMP Ø -GĘ́Ę́ZH stare he is staring at it
875 yółbaal yíníshbaal y yíní (ó) ł N-IMP Ø -BAAL FFO hangs he is holding it up curtainlike (as a coat by the fire)
876 yółtaʼ yíníshtaʼ y yíní (ó) ł MOM Ø/yi -TAʼ read he is reading it
877 yooʼááł yishʼááł y yi (oo) Ø PROG yi -ʼĄ́ handle SRO he is going along carrying it (a SRO)
878 yoodlą́ wooshdlą́ y yini (oo) d N-IMP Ø -LĄĄD believe he believes him
879 yoodzį́į́s yisdzį́į́s y yi (oo) Ø PROG yi -DZĮ́Į́Z pull he is going along dragging it
880 yooʼį́ yishʼį́ y Ø N-PERF yi -ʼĮ́Į́ʼ look he sees it
881 yooʼish yishʼish y yi (oo) Ø PROG yi -ʼEEZH lead he is leading them along
882 yoojih yishjih y yi (oo) Ø PROG yi -JAAʼ handle PlO2 he is going along carrying them
883 yookááł yishkááł y yi (oo) Ø PROG yi -KĄ́ handle OC he is going along carrying it (sth in an OC)
884 yoolééł yishłééł y yi (oo) Ø PROG yi -LÁ handle SFO he is going along carrying it (a rope-like obj)
885 yooloh yishłoh y yi (oo) Ø PROG yi -LOʼ act with a rope he is driving it along (a vehicle)
886 yoolóós yisłóós y yi (oo) Ø PROG yi -LÓÓZ lead he is leading it along
887 yoołʼah yishʼah y yi (oo) ł PROG yi -ʼAH butcher he is in the process of skinning it
888 yoołbąs yisbąs y yi (oo) ł PROG yi -BĄ́Ą́Z roll he is rolling it (a hoop) along
889 yoołbįįh wooshbįįh y yini (oo) ł MOM Ø/si° -BĄ́ win he earns it, wins it as a prize
890 yoołchʼął yishchʼął y yi (oo) ł PROG yi -CHʼĄ́Ą́L move suspended he is going along carrying him by a handle
891 yoołdoh yishdoh y yi (oo) ł PROG yi -DO gas floats he is sailing it (a balloon) along
892 yoołjił yishjił y yi (oo) ł PROG yi -JID carry on one's back he is going along carrying it on his back
893 yoołjoł yishjoł y yi (oo) ł PROG yi -JOOL NCM moves he is going along carrying it (some non-compact material)
894 yoołkááł yi yi (oo) ł PROG yi -KĄ́ night passes to become day, daytime
895 yoołkił yishkił y yi (oo) ł PROG yi -KID slide he is moving it along in small increments (a heavy obj)
896 yoołmas yismas yi Ø PROG yi -MÁÁZ roll he is rolling it along
897 yoołʼoł yishʼoł y yi (oo) ł PROG yi -ʼÉÉL float he is sailing it along, floating along in it
898 yoołtʼááł yishtʼááł y yi (oo) ł-d PROG yi -ʼĄ́ handle SRO he is going along carrying it (fire)
899 yoołtʼah yishtʼah y yi (oo) ł PROG yi -TʼAʼ fly he is flying it (an airplane) along
900 yoołtééł yishtééł y yi (oo) ł PROG yi -TĮ́ handle AnO he is going along carrying him (sth animate)
901 yoołtʼih yishtʼih y yi (oo) ł PROG yi -TʼIʼ SFO extends he is going along putting them in a line
902 yoołtʼoł yishtʼoł y yi (oo) ł PROG yi -TʼÓÓD suck he is in the process of sucking it
903 yoołtsʼǫł yistsʼǫł y yi (oo) ł PROG yi -TSʼǪ́Ǫ́D stretch he is stretching it, making it taut
904 yoołtsos yistsos y yi (oo) ł PROG yi -TSOOZ handle FFO he is going along carrying it (a flat obj)
905 yoosas yisas y yi (oo) ł PROG yi -ZAS sprinkle he is going along dripping it (as seeds)
906 yooshoł yishoł y yi (oo) ł PROG yi -ZHÓÓD bulky moves he is going along dragging it, hauling it
907 yootʼááł yishtʼááł y yi (oo) d PROG yi -ʼĄ́ handle SRO he is walking along with aggressive intentions
908 yootį́į́ł yishtį́į́ł y yi (oo) Ø PROG yi -TĄ́ handle SSO he is going along carrying it (a SSO as a stick)
909 yootłʼį́į́ł yishtłʼį́į́ł y yi (oo) Ø PROG yi -TŁʼIN pile he is going along piling them, stacking them
910 yootłoh yishtłoh y yi (oo) Ø PROG yi -TŁÉÉʼ handle MM he is going along carrying it (sth mushy)
911 yootłʼóół yishtłʼóół y yi (oo) Ø PROG yi -TŁʼǪ́ weave he is in the process of weaving it
912 yooyééł yishhééł y yi (oo) Ø PROG yi -YĮ́ handle LPB he is going along carrying it, hauling it (a load)
913 yooznah yooshnééh yi-yi (oo) Ø CONCL Ø/si° -NAH forget he forgot about it
914 yoozoh yisoh y yi (oo) Ø PROG yi -ZO mark he is in the process of writing on it
915 yoozǫ́ǫ́s yisǫ́ǫ́s y yi (oo) Ø PROG yi -ZǪ́Ǫ́Z pull gently he is pulling it (a rope-like obj) along
916 yózhí yíníshí y yíní (ó) Ø MOM Ø/yi -ZHIʼ name he is naming it, he is calling him by his name
917 yózhíh y yíní (ó) Ø -ZHIʼ name Variant of yózhí

Unclassified[edit]

Roots[edit]

Count: 263

Wanted pages[edit]

 1. adishah : názhah
 2. aditązh : yiłtązh
 3. ałnéʼéʼaah : ííłniih
 4. bidádinishjeeh : yijeeh
 5. bétʼood : dilkǫǫh
 6. bídiijeeh : yijeeh
 7. chʼídeedzééh : adidzééh didzééh diidzééh hadidzééh
 8. chʼíʼiiłkeed : iiłkeed yoołkił
 9. daʼałtʼoʼii : yiłtʼoʼ
 10. deeyįįh : yisį́į́h
 11. deezʼá : yideesʼá
 12. diibááh : deesbá dinilbá dzíbá haasbá kʼídzíbá łibá naabá násbá yiibááh yiyiiłbááh
 13. dijééʼ : yijeeh
 14. dilchʼił : dildon
 15. dildzííł : iildzííł yildził
 16. dilkeed : iiłkeed yoołkił
 17. dilwoʼ : chʼélyeed yilwoł
 18. dilzhééh : yilzhah
 19. ditłʼooí : ditłʼo
 20. diyinii : diyin
 21. diyinígíí : diyin
 22. diʼis : chʼélʼéés iilʼéés naalʼiz yiʼiz yilʼis yiyiiʼis
 23. doodzah : adidzééh didzééh diidzééh hadidzééh
 24. haachééh : yicha
 25. haakááh : dikááh yíkááh yikah
 26. haatʼááh : chʼííłtʼááh iiłtʼááh iitʼááh neiłtʼaʼ yíłtʼááh yoołtʼah
 27. hadeezbin : hadibin
 28. hadítʼé : aheełtʼé
 29. hahatłíísh : chʼétłíísh ditłíísh haatłíísh iitłíísh naatłíísh naatłizh yitłish
 30. hailzheeh : yilzhah
 31. haiłtsééd : neiłtseed
 32. hasih : sih
 33. hasin : hasįįh
 34. haʼniih : haʼní
 35. hichééh : heechééh
 36. hiinaah : hiná
 37. hiʼnééh : chʼéʼnééh diʼnééh haaʼnééh iiʼnééh yiʼnah yíʼnééh yisdáʼnééh
 38. hodileeh : náhádleeh
 39. honeezdo : honeezkʼází hoozdo
 40. honiikʼáás : honeezkʼází
 41. honiizííł : honeezílí
 42. hoolʼin : hoolʼįįh
 43. hooneezkʼaz : honeezkʼází
 44. hoozhǫǫh : hózhǫ́
 45. hííłchʼįʼgo : hiiłchʼįįh
 46. hólónę́ę : hólǫ́
 47. hólónę́ęgóó : hólǫ́
 48. hólǫ́ǫgo : hólǫ́
 49. iidziih : iizhííd
 50. jiilgęsh : jiilgéésh
 51. kʼélyeed : chʼélyeed yilwoł
 52. kʼéʼnééh : chʼéʼnééh diʼnééh haaʼnééh iiʼnééh yiʼnah yíʼnééh yisdáʼnééh
 53. kʼíízǫ́ǫ́s : chʼíízǫ́ǫ́s haizǫ́ǫ́s iizǫ́ǫ́s néízǫ́ǫ́s yidizǫ́ǫ́s yoozǫ́ǫ́s
 54. naachiih : haashchiiʼ kʼíjíchiiʼ naashchiiʼ
 55. naadǫ́ǫ́z : chʼíízǫ́ǫ́s haizǫ́ǫ́s iizǫ́ǫ́s néízǫ́ǫ́s yidizǫ́ǫ́s yoozǫ́ǫ́s
 56. naagaah : kʼídzígai
 57. naagah : naasgai
 58. naajeeh : chʼéjeeh dijeeh haajeeh iijeeh yijah yíjeeh
 59. naajįʼ : haashjin kʼíjíjin naashjin yiijį́į́h yijį́į́ł yiyiishį́į́h
 60. naaldzil : iildzííł yildził
 61. naanázʼá : nástłʼah
 62. nanitłʼah : nantłʼah
 63. naniłdzid : yiłdzid
 64. nantłʼa : nantłʼah
 65. naʼałjid : chʼííłjiid haiłjiid iiłjiid yíłjiid yoołjił
 66. naʼałkid : iiłkeed yoołkił
 67. naʼałkǫʼ : naʼałkǫ́ǫ́ʼ
 68. ndeedzééh : adidzééh didzééh diidzééh hadidzééh
 69. neezílí : honeezílí
 70. neiłhiz : chʼéyéés diyéés iiyéés naalyiz naayéés náyéés néíłhéés níyiz yiłhiz yiyéés yíyéés yiyiiłhis
 71. niigááh : kʼídzígai
 72. niljooł : naaljooł yiljoł
 73. nináháháhígíí : nináháhááh
 74. nitłʼa : nitłʼah
 75. niłdził : iildzííł yildził
 76. niʼiitłʼiid : atłʼiid yitłʼił
 77. náhidizíidgo : náhidizííd
 78. náhidizíidjįʼ : náhidizííd
 79. nánítsʼǫs : yiyiitsʼǫs
 80. néininih : adilnííh chʼídeelnííh dilnííh doolnih dzídzadilnííh neiniih yadidiilnííh yiyiinih
 81. níłtéél : niteel
 82. sikʼaiʼ : iikʼáíí yikʼaih
 83. sitsʼil : yiłtsʼil
 84. siłkid : iiłkeed yoołkił
 85. siʼeez : chʼélʼéés iilʼéés naalʼiz yiʼiz yilʼis yiyiiʼis
 86. tayoonih : neiniih
 87. tsʼíí : yitsʼííd
 88. wózhǫ́ : hózhǫ́
 89. yaaltaał : aditał yiltał
 90. yichih : haashchiiʼ kʼíjíchiiʼ naashchiiʼ
 91. yidiitsʼaʼ : yidiitsʼį́į́h
 92. yidiniiltsóód : yiłtsoʼ
 93. yidiniiłtsóóh : kʼídzítso naastsxo
 94. yidisįįh : yisį́į́h
 95. yidzaas : yoosas
 96. yidzas : yoosas
 97. yidísin : yisį́į́h
 98. yidǫʼ : yiłdǫʼ
 99. yiitsʼił : yiłtsʼil
 100. yilbéézh : yibéézh
 101. yiltʼé : aheełtʼé
 102. yiniiłjoł : naaljooł yiljoł
 103. yisdáháʼnééh : chʼéʼnééh diʼnééh haaʼnééh iiʼnééh yiʼnah yíʼnééh yisdáʼnééh
 104. yishjool : naaljooł yiljoł
 105. yitłʼis : yiłtłʼis
 106. yitłʼiłí : yitłʼił
 107. yitʼah : chʼííłtʼááh iiłtʼááh iitʼááh neiłtʼaʼ yíłtʼááh yoołtʼah
 108. yitʼees : yiłtʼees
 109. yitʼááh : chʼííłtʼááh iiłtʼááh iitʼááh neiłtʼaʼ yíłtʼááh yoołtʼah
 110. yitʼé : aheełtʼé
 111. yiyiiłdzid : yiłdzid
 112. yiyiiłdǫǫh : yiłdǫʼ
 113. yiyiiłjį́į́h : haashjin kʼíjíjin naashjin yiijį́į́h yijį́į́ł yiyiishį́į́h
 114. yiyiiłnaah : hiná
 115. yiyiiłtsʼił : yiłtsʼil
 116. yiyiiłtąsh : yiłtązh
 117. yiyis : chʼéyéés diyéés iiyéés naalyiz naayéés náyéés néíłhéés níyiz yiłhiz yiyéés yíyéés yiyiiłhis
 118. yiyoołwoł : chʼélyeed yilwoł
 119. yiłbaal : sibaal
 120. yiłdził : iildzííł yildził
 121. yiłheeł : kʼízdiníłhéél
 122. yíleeh : neiloʼ yooloh
 123. yítʼiʼ : chʼétʼééh chʼííłtʼééh ditʼééh haatʼééh haiłtʼééh iiłtʼééh iitʼééh naatʼiʼ náyoołtʼih neiłtʼiʼ néíłtʼih yidiłtʼééh yitʼééh yítʼééh yoołtʼih
 124. yítʼááh : chʼííłtʼááh iiłtʼááh iitʼááh neiłtʼaʼ yíłtʼááh yoołtʼah
 125. yíłtʼaah : yoołtʼááł
 126. ákwíígíí : ánéeltʼeʼ
 127. ání :
 128. áníłdáás : nidaaz
 129. áníłtso : nitsaa
 130. áníłtsxááz : nitsxaaz
 131. áníłtéél : niteel
 132. łitsoii : łitso
 133. ńdeezidę́ędą́ą́ʼ : náhidizííd
 134. ńdiiʼnééh : diʼnééh